Base description which applies to whole site

3.3 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Baten-lasten agentschap Rijksvastgoedbedrijf

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVB suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) mutaties 1e suppletoire begroting

(3) mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = 1+2+3 Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

31.579

 

– 7.700

23.879

Omzet overige departementen

1.099.653

15.000

104.000

1.218.653

Omzet derden

117.073

– 30.000

– 17.000

70.073

Rentebaten

0

   

0

Vrijval voorzieningen

0

 

11.000

11.000

Bijzondere baten

37.233

20.000

 

57.233

Totaal baten

1.285.538

5.000

90.300

1.380.838

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– personele kosten

162.649

16.000

 

178.649

– Waarvan eigen personeel

135.725

   

135.725

– Waarvan externe inhuur

20.000

   

20.000

– Waarvan overige personele kosten

6.924

   

6.924

Materiële kosten

50.677

4.000

 

54.677

– Waarvan apparaat ICT

22.047

   

22.047

– Waarvan bijdrage SSO's

0

   

0

– Waarvan overige materiële kosten

28.630

4.000

 

32.630

Rentelasten

77.573

 

– 10.000

67.573

Afschrijvingskosten

282.400

 

15.000

297.400

– Materieel

0

   

0

– Waarvan apparaat ICT

0

   

0

– Immaterieel

0

   

0

Overige lasten

       

– Dotaties voorzieningen

11.000

– 5.000

4.000

10.000

– Bijzondere lasten

701.240

– 10.000

20.000

711.240

Totaal lasten

1.285.538

5.000

29.000

1.319.538

         

Saldo van baten en lasten

0

0

61.300

61.300

Toelichting

Omzet moederdepartement

De verlaging van de omzet moederdepartement betreft de verwerking van mutaties in de kas-verplichtingenbegroting die bij 1e suppletoire begroting 2017 zijn verwerkt.

Omzet overige departementen

De verhoging van de omzet overige departementen betreft met name meer verhuur dan voorzien van m2 rijkshuisvesting en ook in duurdere regio’s. Daarnaast wordt voorzien dat er meer omzet gemaakt zal worden uit (onderhoud)opdrachten voor het Ministerie van Defensie.

Omzet derden

De verlaging omzet derden vloeit voort uit lagere financiële transacties uit verkopen van objecten.

Vrijval voorzieningen

De vrijval voorzieningen is een gevolg van een rechterlijke uitspraak als gevolg waarvan een vrijval is opgetreden.

Rentelasten en Afschrijvingskosten

De mutaties bij rente en afschrijving zijn technisch van aard en vloeien voort uit actuele inzichten in de verhuur van rijkshuisvesting (o.a. meer m2 verhuur in duurdere regio’s).

Bijzondere lasten

De stijging van de bijzondere lasten betreft met name de hogere kosten van onderhoud voor Defensieobjecten.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf (RVB) (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

     
   

Vastgestelde begroting

(2) mutaties 1e suppletoire begroting

(3) mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = 1+2+3 Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

368.948

– 4.939

 

364.009

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.158.305

5.000

80.000

1.243.305

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 940.656

– 5.000

– 35.000

– 980.656

2.

Totaal operationele kasstroom

217.649

0

45.000

262.649

 

Totaal investeringen (-/-)

– 515.000

– 65.000

120.000

– 460.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

60.775

0

 

60.775

3.

Totaal investeringkasstroom

– 454.225

– 65.000

120.000

– 399.225

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 79.826

 

– 79.826

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

   

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 280.683

0

 

– 280.683

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

515.000

65.000

– 120.000

460.000

4.

Totaal financieringskasstroom

234.317

– 14.826

– 120.000

99.491

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

366.689

– 84.765

45.000

326.924

Toelichting

De investeringskasstroom en de financieringskasstroom zijn verlaagd met € 120 mln. omdat lagere investeringen in rijkshuisvesting worden voorzien, er zijn minder aankopen van materieel beheerders over te nemen onroerend goed en tevens worden minder investeringen in ontwikkelprojecten voorzien.

Licence