Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Diergezondheidsfonds (DGF)

Bedragen x € 1.000
 

(1)

Stand vastgestelde begroting 2017

(2)

Mutaties 1e

suppletoire begroting 2017

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotverschillen

(+ of -)

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

           

Verplichtingen

32.550

11.696

– 174

44.072

38.600

– 5.472

Uitgaven

32.550

11.696

– 174

44.072

38.600

– 5.472

Beginsaldo

           

Programma-uitgaven

32.550

11.696

– 174

44.072

38.600

– 5.472

             

Opdrachten

32.550

11.696

– 174

44.072

38.600

– 5.472

1. Bewaking van dierziekten

18.314

 

2.414

20.728

20.255

– 473

2. Bestrijding van dierziekten

13.046

11.696

– 4.815

19.909

15.088

– 4.839

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

           

4.Overig

1.190

 

2.227

3.417

3.257

– 160

             

Ontvangsten

32.550

11.696

 

44.246

45.957

1.711

Ontvangsten van EZ

9.863

11.696

 

21.559

21.263

– 296

Ontvangsten van EU m.b.t. AI en salmonella bewaking en bestrijding

2.750

   

2.750

5.076

2.326

Ontvangsten van sector

19.937

   

19.937

19.618

– 319

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

De uitgaven zijn lager dan was voorzien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven op de bestrijding van salmonella (– € 1,5 mln). Daarnaast zijn er minder uitgaven voor de HPAI uitbraken eind 2016 gedaan dan was voorzien. Ook zijn er minder LPAI uitbraken geweest dan begroot (– € 1,3 mln). Verder is er pas eind van het jaar een mycoplasma besmetting geweest waardoor de uitgaven hiervan gaan drukken op 2018 (– € 0,5 mln). Tenslotte zijn de voorziene uitgaven voor de High Containment Unit (HCU) niet gefactureerd in 2017 (– € 0,6 mln).

Toelichting op de ontvangsten

In de Kamerbrief van december 2017 (Kamerstuk, 34 775 XII, nr. 124) zijn bijgestelde ontvangsten DGF gemeld. Als gevolg van de Fipronil-besmetting kunnen pluimveehouders maximaal een half jaar uitstel van betaling aanvragen. In de Kamerbrief is daarbij de verwachting aangegeven dat een groot deel van de heffingen voor de pluimveesector (€ 12,1 mln), die in het najaar zijn opgelegd, pas in 2018 binnen zal komen en dat een extra bedrag ad € 11,4 mln vanuit het beleidsartikel 6 gestort wordt. In samenhang met de hogere EU-ontvangsten van € 2,3 mln, is de ontvangsten mutatie per saldo € 1,7 mln. Tevens zijn er in 2017 heffingsbedragen geïnd voor de jaren 2015 en 2016.

Licence