Base description which applies to whole site

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting

Verplichtingen

Onderstaande tabel geeft de opbouw aan van de verplichtingen van het provinciefonds vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 naar de stand ontwerpbegroting 2017.

Tabel 3.1.1. Opbouw verplichtingen provinciefonds (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

2.160.334

2.150.390

1.994.580

1.988.661

1.982.302

1.915.683

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

141.559

2.114

4.794

4.961

4.864

– 3.073

Stand 1e suppletoire begroting 2016

2.301.893

2.152.504

1.999.374

1.993.622

1.987.166

1.912.610

Nieuwe mutaties

109.280

47.081

33.208

31.555

31.495

31.495

Stand ontwerpbegroting 2017

2.411.173

2.199.585

2.032.582

2.025.177

2.018.661

1.944.105

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

100

100

100

100

100

100

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

229.285

212.371

607.959

603.094

598.100

598.100

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

2.181.788

1.987.114

1.424.523

1.421.983

1.420.461

1.350.905

Uitgaven

Onderstaande tabel geeft de opbouw aan van de uitgaven van het provinciefonds vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 naar de stand ontwerpbegroting 2017.

Tabel 3.1.2. Opbouw uitgaven provinciefonds (x 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

2.160.334

2.150.390

1.994.580

1.988.661

1.982.302

1.915.683

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

141.411

2.114

4.794

4.961

4.864

– 3.073

Stand 1e suppletoire begroting 2016

2.301.745

2.152.504

1.999.374

1.993.622

1.987.166

1.912.610

Mutaties nog niet eerder opgenomen in een begrotingsstuk:

           

1) Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)

75

         

2) Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)

4.011

         

3) Landelijk Meldpunt Afval (algemene uitkering)

 

– 1.995

– 1.995

– 1.995

– 1.995

– 1.995

4) Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL (decentralisatie-uitkering)

60

60

60

60

   

5) Programma Impuls Omgevingsveiligheid (decentralisatie-uitkering)

 

14.286

       

6) Duurzaam Door (decentralisatie-uitkering)

1.500

         

7a) DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

400.921

406.438

       

7b) DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)

– 400.921

– 406.438

       

8) Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)

826

1.240

1.653

     

9) Aansluiting Lelystad Airport (decentralisatie-uitkering)

6.671

         

10) RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

60.944

         

11) Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

269

         

12) Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (decentralisatie-uitkering)

33

         

13) Accres tranche 2016 (algemene uitkering)

6.315

6.315

6.315

6.315

6.315

6.315

14) Accres tranche 2017 (algemene uitkering)

 

27.175

27.175

27.175

27.175

27.175

15) Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)

28.576

         

Totaal nieuwe mutaties

109.280

47.081

33.208

31.555

31.495

31.495

Stand ontwerpbegroting 2017

2.411.025

2.199.585

2.032.582

2.025.177

2.018.661

1.944.105

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

100

100

100

100

100

100

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

229.138

212.371

607.959

603.094

598.100

593.100

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

2.181.787

1.987.114

1.424.523

1.421.983

1.420.461

1.350.905

Toelichting op de nieuwe mutaties

Onderstaand worden de mutaties toegelicht voor zover nog niet eerder toegelicht in een begrotingsstuk. De «mutaties 1e suppletoire begroting 2016» zijn toegelicht in de 1e suppletoire begroting 2016 (Kamerstukken 34 485-C, nr. 1 en Kamerstukken 34 485-C, nr. 2).

1) Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken, vanuit het Programma Rijke Waddenzee, in de kosten van het MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee.

2) Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan vier provincies voor het actieprogramma Groei op het spoor.

3) Landelijk Meldpunt Afval (algemene uitkering)

Vanaf januari 2017 zal de opdrachtverlening aan Rijkswaterstaat voor de uitvoering van het Landelijk Meldpunt Afval (LMA) vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verzorgd worden, ook voor de provincies en gemeenten. Voorheen verliep de financiering via provincies. De middelen worden overgeheveld van het provinciefonds naar de begroting van het Ministerie van IenM.

4) Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de versnellingsagenda melkveehouderij Noord Nederland. Friesland is de coördinerende provincie en tevens beheerder van de middelen.

5) Impuls omgevingsveiligheid (decentralisatie-uitkering)

Provincies ontvangen voor 2017 een bedrag van in totaal € 14,286 miljoen voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid. De provincie Zuid-Holland voert het secretariaat en is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende partijen de beschikbare middelen voor enkele deelprogramma’s ontvangen. Voor één deelprogramma krijgen de diverse provincies rechtstreeks middelen voor hun bijdrage aan dit deelprogramma en verzorgt de provincie Zuid-Holland daarnaast de toedeling aan de Veiligheidsregio’s.

6) Duurzaam Door (decentralisatie-uitkering)

De overboeking betreft een bijdrage aan alle provincies voor het kennisprogramma DuurzaamDoor: sociale innovatie voor een groene economie 2013–2016.

7) DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

In het verdeelmodel van het provinciefonds wordt per 1 januari 2012 onderscheid gemaakt tussen beheer- en ontwikkeltaken, omdat beide andere verdeelcriteria vragen. Het beheerdeel omvat de vaste jaarlijks terugkerende kosten, bijvoorbeeld het betalen van de salarissen, onderhoud provinciehuis, wegen, groen, etc. Het ontwikkeldeel van het provinciefonds betreft taken zoals aanleg van nieuwe wegen, integrale gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied, natuur en bodemsanering, maar ook taken met betrekking tot buitengewone groei en krimp. Om verdeeltechnische redenen is er voor gekozen om een deel van het bedrag dat gemoeid is met de ontwikkeltaken via een decentralisatie-uitkering (DU Ontwikkel/OEM variabel) uit te betalen aan de provincies.

In het verdeelmodel wordt er ook rekening mee gehouden dat provincies in staat zijn een deel van hun taken (ijkpunten) te financieren met eigen inkomsten uit de zogenaamde «overige eigen middelen» (OEM). De maatstaf OEM in het verdeelmodel wordt samengesteld uit twee onderdelen. Er is een vast deel van 5,48% dat wordt verondersteld voor alle provincies. Dit vaste deel is op voorhand in mindering gebracht op alle maatstaven en op de nieuwe decentralisatie-uitkering. Voor het variabele deel is gekozen om 35% van de inkomsten uit energiebedrijven (situatie in 2016) mee te nemen met een fictief rendement van 3%. Dit deel wordt in mindering gebracht op de bovenstaand beschreven bedragen van de decentralisatie-uitkering.

De op deze manier ontstane «DU Ontwikkel/OEM variabel» bedraagt in 2016 € 400,921 miljoen. In 2017 bedraagt de uitkering naar huidig inzicht € 406,438 miljoen.

8) Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het programma Rijke Waddenzee wordt vanuit het Ministerie van Economische Zaken een bijdrage geleverd aan de provincie Friesland voor de realisatie van een vismigratierivier in de Afsluitdijk.

9) Aansluiting Lelystad Airport (decentralisatie-uitkering)

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt een bijdrage beschikbaar gesteld aan de provincie Flevoland voor het verbeteren van de aansluiting van Lelystad Airport. Van de bijdrage voor 2016 is € 6,011 miljoen bestemd voor grondverwerving, voorbereidingskosten en andere noodzakelijke verplichtingen en is € 0,66 miljoen bestemd voor planstudiekosten voor de halve aansluiting A6.

10) RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

Voor een aantal concrete projecten binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn vervult Noord-Nederland de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort het Ministerie van Infrastructuur en Milieu delen van het taakstellend budget in het provinciefonds voor de provincies Groningen en Friesland.

11) Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aan een aantal provincies bijdragen toegekend vanuit de beleidsnota Erfgoed en Ruimte (Kiezen voor Karakter).

12) Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (decentralisatie-uitkering)

De provincie Noord-Brabant ontvangt vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijdrage voor het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. Deze uitvoeringstafel ziet toe op de uitvoering van de aan de Alderstafel gemaakte afspraken over de groei van de luchthaven.

13) en 14) Accres tranche 2016 en 2017 (algemene uitkering)

Het gemeentefonds en het provinciefonds ontwikkelen zich evenredig met de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU). Nemen de NGRU van jaar op jaar toe, dan neemt ook de algemene uitkering van de fondsen toe. Bij een afname van de NGRU geldt het omgekeerde. De groei of krimp van de fondsen als gevolg van deze normeringsystematiek wordt accres genoemd. Het accres van tranche 2016 bedraagt € 44,2 miljoen positief. Dat is een positieve bijstelling van € 6,3 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2016 van het provinciefonds. Het accres van tranche 2017 bedraagt € 27,2 miljoen.

15) Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2016 is sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 28,6 miljoen.

Licence