Base description which applies to whole site

3.3. Decentralisatie-uitkeringen

De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het provinciefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel 3.3.1. is een overzicht opgenomen.

Tabel 3.3.1. Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ontwerpbegroting 2016:

           

Afsluitdijk

500

         

Besluit Risico Zware Ongevallen-inrichtingen

11.171

10.050

10.050

10.050

10.050

10.050

Bodemsanering

35.988

32.988

27.988

27.988

27.988

 

Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer

995.994

1.001.925

966.814

965.760

964.395

945.977

Monumenten

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Natuur

446.000

446.000

346.000

346.000

346.000

346.000

Programma Impuls Omgevingsveiligheid

15.256

         

Sterke regio's

1.000

         

Waddenfonds

28.878

28.878

28.878

28.878

28.878

28.878

Zuiderzeelijn REP-middelen

10.134

20.062

15.213

15.213

15.213

 

Stand ontwerpbegroting 2016

1.564.921

1.559.903

1.414.943

1.413.889

1.412.524

1.350.905

1e suppletoire begroting 2016:

           

Afsluitdijk

3.574

         

Beter Benutten

58.444

         

Big Start Giro D'Italia

2.500

         

Bodemsanering

3.099

5.162

7.842

8.009

7.937

 

Dubbele dijkzone Eemshaven-Delfzijl

200

         

Erfgoed en ruimte

724

         

Fieldlab Region of Smart Factories

2.000

         

Hydrologische maatregelen

5.000

         

Projectstimuleringsregeling V

285

         

Regionale luchthavens

934

         

RSP Zuiderzeelijn

57.777

         

Waddenslib

100

         

Weidevogels

25

25

25

25

   

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015

– 1

         

Zoetwatermaatregelen

6.895

         

Stand 1e suppletoire begroting 2016

1.706.477

1.565.090

1.422.810

1.421.923

1.420.461

1.350.905

Aansluiting Lelystad Airport

6.671

         

DU Ontwikkel/OEM variabel

400.921

406.438

       

Duurzaam Door

1.500

         

Erfgoed en ruimte

269

         

Groei op het spoor

4.011

         

Programma Impuls Omgevingsveiligheid

 

14.286

       

Programma Rijke Waddenzee (MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee)

75

         

Programma Rijke Waddenzee (Vismigratierivier Afsluitdijk)

826

1.240

1.653

     

RSP Zuiderzeelijn

60.944

         

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport

33

         

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

60

60

60

   

Stand ontwerpbegroting 2017

2.181.787

1.987.114

1.424.523

1.421.983

1.420.461

1.350.905

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In de volgende alinea wordt hiervan verslag gedaan.

In tabel 3.3.1. zien we dat de meeste bij ontwerpbegroting 2016 en 1e suppletoire begroting 2016 opgenomen decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar integratie-uitkering of algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de decentralisatie-uitkeringen «Besluit Risico Zware Ongevallen-inrichtingen», «Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer», «Monumenten», «Natuur» en «Waddenfonds» geldt dat deze niet aan alle provincies worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.

Licence