Base description which applies to whole site

4.1. Inkomstenbronnen van provincies

De uitgaven van provincies worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. In tabel 4.1.1. staat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de provincies voor de periode 2010–2016. De cijfers tot en met 2014 zijn op basis van de jaarrekeningen. De cijfers 2015 en 2016 zijn op basis van de begrotingen.

Tabel 4.1.1. Inkomsten provincies (x € 1 miljoen)
 

2010

2011

2012

2013

20141

2015

20161

 

rekening

rekening

rekening

rekening

rekening

begroting

begroting

Provinciefonds

1.482

1.268

1.686

1.553

1.296

952

2.160

Specifieke uitkeringen

2.385

2.451

2.336

2.299

2.138

1.945

47

Motorrijtuigenbelasting

1.433

1.439

1.438

1.415

1.534

1.537

1.533

Heffingen en rechten

18

25

25

25

33

30

27

Onttrekkingen reserves

3.902

3.308

6.409

3.554

3.390

2.974

3.551

Overige middelen

1.857

2.864

2.139

1.429

1.489

263

1.380

               

Totaal

11.077

11.355

14.033

10.275

9.880

7.701

8.698

Bron: CBS (Statline) met uitzondering van:

1 Provinciefonds. Bron Ministerie van BZK: jaarrekeningcijfers conform slotwetten provinciefonds en begrotingscijfers conform ontwerpbegrotingen provinciefonds.

2 Specifieke uitkeringen. Bron jaarrekeningcijfers: CBS: informatie aangeleverd door gemeenten en gecorrigeerd door het CBS (Informatie voor Derden). Bron begrotingscijfers: Ministerie van BZK. 2015: Overzicht specifieke uitkeringen 2016. Bron 2016: Bijlage specifieke uitkeringen in de ontwerpbegrotingen 2016 van het Ministerie van BZK (met bewerking door het Ministerie van BZK).

3 Overige middelen: CBS (Statline) en bewerking BZK

1

Voorlopige cijfers.

Zie voor meer informatie de bronvermelding op de themapagina Inkomsten gemeenten op de website Kennisbank Openbaar Bestuur.

Een inkomstenbron voor de provincies is het provinciefonds. Het opgenomen bedrag betreft de verplichtingenbedragen van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het provinciefonds is verantwoordelijk voor 25% van de totale inkomsten in 2016. Een beschrijving van de opbouw is te vinden in hoofdstuk 3 van de ontwerpbegroting 2016. De stijging van het provinciefonds in 2016 heeft voornamelijk te maken met de toevoeging van de brede doeluitkering verkeer en vervoer aan het provinciefonds.

Een tweede inkomstenbron wordt gevormd door de specifieke uitkeringen (1% in 2016). Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2. nader ingegaan.

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de provincies inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting (18% in 2016). Hierop wordt in paragraaf 4.3. dieper ingegaan.

Licence