Base description which applies to whole site

7.3 Moties en toezeggingen

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van de leden Van Meenen en Pechtold; Verzoekt de regering om, in overleg met Bonaire, Sint-Eustatius en Saba met de ACM te bekijken of het mogelijk is om een op de lokale omstandigheden toegespitste mededingingsautoriteit op de eilanden in te richten.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

De motie van de leden Van Laar en Van Raak; Verzoekt de regering om te inventariseren of binnen de rijksgelden voor Caribisch Nederland voldoende middelen vrij te maken zijn om de kinderbijslag in Caribisch Nederland vanaf 2017 te verhogen naar 150 dollar per kind per maand, en de Kamer hierover uiterlijk bij de begroting 2017 te informeren.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

De motie van het lid Ester c.s.; Verzoekt de regering om de impact van deze maatregelen op de naleving van de kinderrechten te monitoren, de Kamer daarover te rapporteren en op basis van de bereikte resultaten aan te geven of een aangescherpt actieprogramma geboden is ter verbetering van de kinderrechten.

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Eerste Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

De motie van het lid Ganzevoort c.s.; Verzoekt de regering ook voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een sociaal minimum vast te stellen op basis van Rijksbedragen voor het noodzakelijke levensonderhoud.

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Eerste Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

De motie van het lid Van Bijsterveld c.s.; Verzoekt •de regering bij de eerstvolgende wijziging van de WolBES voor te stellen daarin de naamgeving van het ambt van de Rijksvertegenwoordiger te vervangen door Commissaris Caribisch Nederland;•de taakomschrijving van het ambt in de WolBES zodanig te verhelderen dat de tweezijdigheid van de functie daaruit ook expliciet blijkt; •te voorzien in een adequate toerusting van dit ambt.

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Eerste Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

De motie van het lid Van Laar c.s.; Verzoekt de regering zo snel mogelijk met de regering van Curaçao in overleg te treden en haar dringend te verzoeken alle in redelijkheid te nemen maatregelen te treffen om de uitstoot van schadelijke stoffen binnen drie maanden maximaal te verminderen en de Kamer te informeren over de resultaten van dit overleg.

Kamerdebat 10-02-2016

Isla raffinaderij (AO d.d. 28/1).

Sinds het AO en de moties van januari/februari van dit jaar is er intensief en constructief overleg met de regering van Curaçao waarbij van de zijde van Curaçao op een tweetal terreinen expliciet om assistentie is verzocht: raffinagedeskundigheid en modernisering wet en regelgeving. Voor beide onderwerpen loopt de aanbesteding. Voor de raffinagedeskundigheid worden thans (medio juli 2016) offertes beoordeeld, voor de modernisering van de wet en regelgeving loopt de uitvraag.

De motie van het lid Van Tongeren; Verzoekt de regering in goed overleg met Curaçao actief bij te dragen aan de handhaving van de voor de Isla-raffinaderij geldende milieunormen en de Dienst Centraal Milieubeheer te vragen hiervoor de noodzakelijke handhavingstrainingen te verzorgen.

Kamerdebat 10-02-2016

Isla raffinaderij (AO d.d. 28/1).

Eerst na afronding van de werkzaamheden van de raffinagedeskundige en de modernisering van de wet- en regelgeving kan worden bezien welke additionele ondersteuning van Curaçao op het terrein van handhaving gewenst is. Een verzoek voor verdere assistentie wordt afgewacht.

De motie van het lid Van Tongeren; Verzoekt de regering in goed overleg de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen in het uitvoeren van de in het klimaatverdrag van Parijs overeengekomen afspraken.

Kamerdebat 10-02-2016

Isla raffinaderij (AO d.d. 28/1).

Ondersteuning van de landen Aruba, Curaçao en St. Maarten op het terrein van het Klimaatverdrag zal waar dienstig aan de orde komen tijdens de reguliere werkbezoeken aan genoemde landen.

A.2. Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid ten Broeke c.s.; Verzoekt de regering er in rijksverband bij de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten op aan te dringen het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht te legaliseren en tevens de positie van lhbt’ers in algemene zin te verbeteren.

Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Wereldwijd jezelf kunnen zijn.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 mei 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 102 nr. 12).

De motie van het lid Van Laar; Verzoekt de regering op korte termijn te verkennen of de gelijkstelling van het bevallings- en vaderschapsverlof uiterlijk per 1 januari 2017 geregeld kan worden, zodat dit zowel in Europees als in Caribisch Nederland zestien weken is; verzoekt de regering tevens hierover voorafgaande aan de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Kamer te sturen.

Kamerdebat 08-10-2015 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (antwoord regering in 1e termijn + re- en duplieken).

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de motie is op 29 oktober 2015 overgedragen aan SZW.

De motie van de leden Hachchi en Van Raak; Verzoekt de regering proactief samen met Curaçao scenario's te ontwikkelen op basis waarvan binnen afzienbare tijd een besluit kan worden genomen om het probleem van de Isla-raffinaderij duurzaam op te lossen.

Kamerdebat 08-10-2015 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (antwoord regering in 1e termijn + re- en duplieken).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 januari 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 300-IV nr. 35).

De motie van de leden Segers en Van Laar; Verzoekt de regering de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie een van de prioriteiten te laten zijn bij het versterken van de rechtshandhaving en de Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 08-10-2015 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (antwoord regering in 1e termijn + re- en duplieken).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 april 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 31 568 nr. 174).

De motie van het lid Van Laar; Verzoekt de regering binnen een half jaar een inventarisatie te maken van de staat van alle woningen op deze eilanden; verzoekt de regering tevens een actieplan te maken om te waarborgen dat alle mensen op de eilanden in een leefbare woning wonen, en daar zo nodig aanvullende middelen voor ter beschikking te stellen.

Kamerdebat 08-10-2015 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (antwoord regering in 1e termijn + re- en duplieken).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 mei 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 300-IV nr. 59).

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Staatssecretaris zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Laurier (GroenLinks), de voortgangsrapportages over de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB «Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten» tweemaal per jaar aan de Eerste Kamer te doen toekomen (T01222).

Kamerdebat d.d. 7 december 2010.

Op 21 april 2016 zijn de vijftiende tot en met de achttiende voortgangsrapportage aan de Kamers verzonden.

De Minister zegt toe, de Tweede Kamer voor Prinsjesdag 2016 schriftelijk te informeren over de afwikkeling van de SONA.

Kamerdebat 23-06-2016

Jaarverslag en Slotwet 2015 Koninkrijksrelaties en BES-fonds.

De Tweede Kamer wordt voor Prinsjesdag 2016 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, de vragen van het lid Van Laar met betrekking tot de bevindingen van de Arbeidsinspectie op Bonaire voor Prinsjesdag 2016 schriftelijk te antwoorden; daarbij gaat het om capaciteit en dergelijke.

Kamerdebat 23-06-2016

Jaarverslag en Slotwet 2015 Koninkrijksrelaties en BES-fonds.

De Tweede Kamer wordt voor Prinsjesdag 2016 geïnformeerd.

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de suggestie om een juridische loket in Caribisch Nederland te vestigen te doen doorgeleiden naar de collega’s van VenJ.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze toezegging is overgedragen aan VenJ.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe dat rond de zomer duidelijkheid zal worden verschaft over de problematiek rond de pensioenaanspraken.

Kamerdebat [21-06-2016] – Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Eerste Kamer zal na de zomer worden geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe een aantal vragen die vallen onder het beleidsterrein van een andere bewindspersoon door te geleiden naar deze bewindspersoon. Genoemd zijn: discussie over sociaal minimum (SZW), toegankelijkheid juridische bijstand (V&J) en dier- en milieubescherming (EZ). NB de vragen aan de Staatssecretaris van EZ zijn gekoppeld aan een aangehouden motie.

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Eerste Kamer wordt najaar 2016 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe het stimuleren van remigratie naar het Caribische deel van het Koninkrijk (o.a. studiefinanciering) te agenderen voor de Koninkrijksconferentie.

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Eerste Kamer wordt voor de Koninkrijksconferentie geïnformeerd.

De Minister zegt toe een vergelijkbaar onderzoek van Ecorys uit 2015 nogmaals uit te voeren op verzoek van Curaçao en is bereid hier ondersteuning aan te verlenen. De Kamer wordt in het voorjaar 2016 over de uitkomsten geïnformeerd.

Kamerdebat 28-01-2016

ISLA-raffinaderij.

Eerst na afronding van de werkzaamheden van de raffinagedeskundige en de modernisering van de wet- en regelgeving kan door Curaçao worden bezien of een herhaling van het Ecorysonderzoek van 2015 opportuun is. Een verzoek voor het verlenen van assistentie wordt afgewacht.

De Minister zegt toe een werkbezoek af te leggen aan Curaçao en aan de Isla raffinaderij, waarbij de geïnventariseerde expertise proactief bij de autoriteiten op tafel zal worden gelegd. De Kamer zal hierover in het voorjaar 2016 worden geïnformeerd.

Kamerdebat 28-01-2016

ISLA-raffinaderij.

MBZK heeft in juni een werkbezoek aan de eilanden afgelegd. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2016 geïnformeerd.

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen bezien of ervoor gezorgd kan worden dat in gevallen van verhuizingen men in ieder geval aan het loket geen administratiewisseling merkt. De Minister informeert de Tweede Kamer daarover.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2016 geïnformeerd.

De Minister heeft een brief aan de Tweede Kamer toegezegd naar aanleiding van het College voor de Rechten van de Mens.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2016 geïnformeerd.

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen kijken naar de afgifte van visvergunningen in het kader van takenoverdracht.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2016 geïnformeerd.

De Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer te zullen informeren over de stand van zaken omtrent een glasvezelverbinding met Sint Maarten.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2016 geïnformeerd.

De Minister heeft de Tweede Kamer een verslag van het voortgangsgesprek met het bestuur van Saba toegezegd over het overdragen/decentraliseren van taken.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2016 geïnformeerd.

De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen kijken naar de mogelijkheid om de renteloze lening voor Saba te verlengen (de Minister komt daarop terug bij de begroting 2017).

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

Deze gesprekken waren bij het opstellen van de begroting nog gaande. Daarom wordt de Tweede Kamer bij één van de komende begrotingsmomenten geïnformeerd.

De Minister zegt toe, de doorrekening van het CAft met betrekking tot de raffinaderij op Aruba direct na publicatie met een appreciatie naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 23-06-2016

Jaarverslag en Slotwet 2015 Koninkrijksrelaties en BES-fonds.

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2016 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe het Ministerie van SZW te vragen om het toezicht op de arbeidsmarkt te verstevigen. Het antwoord komt bij de begrotingsbehandeling KR.

Kamerdebat 06-06-2016

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur BES.

De Eerste en Tweede Kamer wordt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties geïnformeerd.

De Minister zegt toe om geleverde personele ondersteuning aan Caribisch Nederland mee te nemen in de rapportage van de Rijksvertegenwoordiger.

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2017 geïnformeerd.

B.2 Uitgevoerde toezeggingen Koninkrijksrelaties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe overheidsinstanties en andere instanties die de suggestie wekken dat Bonaire «buitenland» is, aan te spreken en te corrigeren.

Kamerdebat 13-01-2015 Mondelinge vraag van het lid VAN LAAR (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onvrede op Bonaire over de keuzes van de rijksoverheid (werkbezoek van een delegatie van leden van de Eerste en Tweede Kamer).

Afgedaan. Toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid.

De Minister zegt toe tijdens de Koninkrijksconferentie 2015, die in april 2015 in Curaçao zal plaatsvinden, het Koninkrijk an sich aan de orde te stellen in de context van begrippen als meerwaarde, samenhorigheid, integriteit, publieke zaak, democratie (en in dat kader het kopen van stemmen noemen).

Kamerdebat 12-11-2014

Koninkrijksaangelegenheden.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de werkzaamheden van de werkgroep geschillenbeslechting die aan de orde zullen komen in de Koninkrijksconferentie in de tweede week van juni 2013 te Aruba. Dit ivm het gevolg geven aan de uitvoering van de in 2010 aangenomen motie Yrausquin/Herdé (Kamerstuk 32 213 (R1903), nr. 14).

Brief MBZK d.d. 11 april 2013 «Reactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg».

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer het meerjarenplan toe te zenden zodra dat vastgesteld is.

Kamerdebat 10-04-2014 Evaluatie rijkscoördinatie Caribisch Nederland.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000-IV nr. 44).

De Minister doet de regering van Curaçao (tijdens de koninkrijksconferentie) de handreiking om mee te denken over de Isla en informeert de Tweede Kamer hierover voor de zomer.

Kamerdebat 21-05-2015 Verzamel overleg Koninkrijksrelaties.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister zegt toe het meerjarenplan dat in de CN-week tot stand komt aan de Kamer te sturen zodra het concept, waarin kinderrechten, economische ontwikkeling en armoede nadrukkelijk voorop stonden, is vastgesteld.

Kamerdebat 13-01-2015 Mondelinge vraag van het lid VAN LAAR (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onvrede op Bonaire over de keuzes van de rijksoverheid (werkbezoek van een delegatie van leden van de Eerste en Tweede Kamer).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000-IV nr. 44).

De Minister zegt toe een overzicht met (plannen voor) vastgoed om rijksoverheidsdiensten in te huisvesten op Bonaire, in eigendom van de rijksdienst, mee te in de rapportage rond het meerjarenplan en de Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 13-01-2015 Mondelinge vraag van het lid VAN LAAR (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onvrede op Bonaire over de keuzes van de rijksoverheid (werkbezoek van een delegatie van leden van de Eerste en Tweede Kamer).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000-IV nr. 44).

De Minister zal tijdens de Koninkrijksconferentie de landen polsen hoe zij tegenover de invoering van een Rijkswet Integriteit staan en zal de Tweede Kamer daarover na afloop van de Koninkrijksconferentie informeren.

Kamerdebat 20-05-2015 Koninkrijksconferenties 2014 en 2015.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister zal tijdens de Koninkrijksconferentie de landen polsen hoe zij tegenover de invoering van een werkgroep Voedselvoorziening staan en zal de Tweede Kamer na afloop van de Koninkrijksconferentie hierover informeren.

Kamerdebat 20-05-2015 Koninkrijksconferenties 2014 en 2015.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister zal tijdens de Koninkrijksconferentie de landen polsen hoe zij tegenover de invoering van een werkgroep Duurzame economie staan en zal de Tweede Kamer na afloop van de Koninkrijksconferentie hierover informeren.

Kamerdebat 20-05-2015 Koninkrijksconferenties 2014 en 2015.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister zal tijdens de Koninkrijksconferentie de landen polsen hoe zij tegenover over het meer betrekken van de jeugd bij kinderrechten staan en zal de Tweede Kamer na afloop van de Koninkrijksconferentie hierover informeren.

Kamerdebat 20-05-2015 Koninkrijksconferenties 2014 en 2015.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe na de Koninkrijksconferentie een overzicht van maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de werkgroep Cohesie toe te sturen.

Kamerdebat 20-05-2015

Koninkrijksconferenties 2014 en 2015.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (na afloop van de Koninkrijksconferentie) te informeren wat het standpunt van Aruba en Curaçao is ten aanzien van de benedenwindse vaarverbinding, inclusief gezamenlijke doorrekening.

Kamerdebat 20-05-2015 Koninkrijksconferenties 2014 en 2015.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Linthorst, toe om de ontwikkelingsplannen per eiland inclusief het beoogde voorzieningenniveau, nadat zij afgestemd zijn met de andere departementen, aan de Kamer te doen toekomen (T01752).

Kamerdebat 04-06-2013 Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33 400 IV).

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 12 juni 2015 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, 34 000-IV nr. S).

De Minister zegt toe het voorstel voor de rijkswet toezicht integriteit op de Koninkrijksconferentie te bespreken en dit terugkoppelt in het verslag van de Koninkrijksconferentie aan de Tweede Kamer hoe dat is gegaan.

Kamerdebat 31-03-2015

Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister zegt toe dat in juni 2015, na het komende Justitieel Vierpartijenoverleg, de Tweede Kamer nader wordt geïnformeerd over het integrale plan ter versterking van de rechtshandhavingsketen in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Kamerdebat 31-03-2015

Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 september 205 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 568 nr. 165).

De Minister zegt toe de Kamer in het tweede kwartaal van 2015 te informeren over de uitwerking van het besluit dat de vier landen uit het Koninkrijk gezamenlijk zullen werken aan een nadere uitwerking ten behoeve van een meerjarige, fundamentele, ketenbrede aanpak voor de versterking van de rechtshandhavingsketen en deze in te brengen in de Rijksministerraad.

Brief MBZK d.d. 23 maart 2015 «Staat van het bestuur in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk».

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 september 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 568 nr. 165).

De Minister zal na het JVO de Tweede Kamer informeren over de beraadslagingen die hebben plaatsgevonden over de uitvoering van het onderzoek naar geldstromen tussen onder- en bovenwereld.

Kamerdebat 20-05-2015 Koninkrijksconferenties 2014 en 2015.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 september 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 568 nr. 165).

De Minister zegt de Eerste en Tweede Kamer toe inzake Akkoord Aruba over de verdere uitwerking te berichten, zodra vervolgstappen op basis van dit akkoord zijn gezet.

Brief MBZK d.d. 7 mei 2015 inzake Akkoord Aruba.

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 12 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000-IV nr. 45).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te zullen informeren over het vervolg van het bestuurlijk toezicht St. Eustatius.

Brief MBZK d.d. 10 juni 2015 inzake instellen toezicht St. Eustatius.

Afgedaan. De toezegging is mondeling besproken in het AO BES van 10 december 2015.

De Minister zegt toe direct na de CN-week het Meerjarenprogramma en de additionele toezeggingen naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 21-05-2015

Verzamel overleg Koninkrijksrelaties.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000-IV nr. 44).

De Minister zegt aan de Tweede Kamer toe de door Bosman genoemde dossiers aan het Cft voor te leggen om een nadere beschouwing op die dossiers te krijgen en zal de reactie van het Cft bij een eerstvolgende gelegenheid (halfjaarrapportage) naar de Kamer sturen.

Kamerdebat 21-05-2015 Verzamel overleg Koninkrijksrelaties.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 oktober 2015 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 300-IV nr. 7).

De Minister zegt de Tweede Kamer toe tijdens de Koninkrijksconferentie te suggereren dat op alle zes eilanden kinderrechtenfestivals worden georganiseerd en zal hierover de Kamer informeren na de Koninkrijksconferentie.

Kamerdebat 21-05-2015 Verzamel overleg Koninkrijksrelaties.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 11).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingen nav de brief aan MP Wescot d.d. 8 februari jl.

Kamerdebat 12-02-2013 Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 november 2015 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 300-IV nr. 30).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de blogger die in Sint Maarten is opgepakt.

Kamerdebat 02-07-2015 Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties.

Afgedaan. De toezegging is afgedaan door rechtstreeks contact met de 2 vragende Kamerleden Van Raak en Bosman door Minister en PG Schram (Curaçao en Sint Maarten).

De Minister zegt toe – samen met zijn collega van OCW – de Tweede Kamer een brief te sturen over de gelijkstelling van havo/vwo diploma’s (met name Curaçao).

Kamerdebat [02-07-2015] – Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober 2015 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 31 289 nr. 264).

De Minister zegt de Eerste Kamer toe te zullen informeren over het vervolg van het bestuurlijk toezicht St. Eustatius.

Brief MBZK d.d. 10 juni 2015 inzake instellen toezicht St. Eustatius.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 7 september 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 568 nr. 166).

De Minister zal bij de regering van Curaçao checken of men zich aan de milieunormen houdt en de Kamer hiervan over twee maanden middels een brief te informeren.

Kamerdebat 08-10-2015 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (antwoord regering in 1e termijn + re- en duplieken).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 januari 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 300-IV nr. 35).

De Minister zegt toe dat de uiteindelijke besteding van de amendementsgelden voor de kinderrechten voor het eind van het jaar bij de Kamer ligt.

Kamerdebat 08-10-2015 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (antwoord regering in 1e termijn + re- en duplieken).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2015 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 31 839 nr. 499).

De Minister zegt toe om in zijn kabinetsbrief inzake kinderrechten in Caribisch Nederland (verwacht in de week van 14 december a.s.) aandacht te geven aan de wijze waarop kinderen zelf betrokken kunnen worden bij het beleid over dit onderwerp.

Kamerdebat 10-12-2015 Verzamel algemeen overleg BES-aangelegenheden.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2015 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 31 839 nr. 499).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden De Graaf en Van Bijsterveld, toe om de opzet en opdracht voor de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur binnen het Koninkrijk in november/december 2013 aan de Kamer te doen toekomen. Bij het maken van de planning van de evaluatie zal de Minister goed afwegen of een extern aanbesteed onderzoek ten aanzien van de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur nodig is. De Minister zal bij het formuleren van de opzet en opdracht ook ingaan op de vraag of het Statuut aan de orde wordt gesteld, nadat hij dit besproken heeft met de andere landen in het Koninkrijk. Voorts zal de Minister bij de evaluatie de functie, naamgeving en bevoegdheden van de Rijksvertegenwoordiger meenemen (T01753).

Kamerdebat 04-06-2013 Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33 400 IV).

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 12 mei 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 34 300-IV nr. K).

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van de leden van de CDA-fractie (i.c. Doek), toe dat de invoering van het dualisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet zal worden geëvalueerd (T01154).

Nota nav verslag commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ) d.d. 27 april 2010.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 12 mei 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 34 300-IV nr. K).

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur, die zal plaatsvinden vijf jaar na inwerktreding (T01031), ook de mogelijkheden voor vereenvoudiging van de BES-wetgeving te betrekken (T01224).

Kamerdebat 06-07-2010 Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 320020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213).

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 12 mei 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 34 300-IV nr. K).

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van de leden Van Kappen (VVD), mevrouw Ten Horn (SP) en Laurier (GroenLinks), toe dat de nieuwe staatkundige structuur in werking zal worden geëvalueerd na ommekomst van 5 jaar, waarbij met name ook zal worden gekeken naar de integratie van de BES in het Nederlandse staatsbestel (T01031).

Kamerdebat 19-05-2009

Het staatkundig proces Nederlandse Antillen.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 12 mei 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 34 300-IV nr. K).

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te blijven informeren over de uitkomst van de overleggen met Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de beleidsopvolging van de conclusies van het rapport van de evaluatiecommissie Caribisch Nederland.

Brief MBZK d.d. 24 september 2015Antwoorden op de schriftelijke vragen met kenmerk Kamerstuk 34 300 IV.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2015 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 300-IV nr. 23).

De Minister zegt toe om in het kader van de evaluatie van cie. Spies en het nog te verwachten kabinetsstandpunt te kijken naar de positie, inclusief de taken, van de Hoge Colleges van Staat in relatie tot Caribisch Nederland – en in het bijzonder de financieringsmogelijkheden van de Nationale ombudsman t.b.v. Caribisch Nederland.

Kamerdebat 10-12-2015 Verzamel algemeen overleg BES-aangelegenheden.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 12 mei 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 34 300-IV nr. K).

De Minister zegt toe, conform de wens van de Tweede Kamer, dat het kabinetstandpunt inzake het rapport evaluatiecommissie Spies zodanig tijdig beschikbaar is dat het in ieder geval voor het zomerreces 2016 in beide Kamers behandeld kan worden. De in een bijlage bij het commissieverzoek d.d. 17 november jl. opgesomde openstaande toezeggingen zullen bij deze kabinetsreactie betrokken worden.

Brief MBZK d.d. 26 november 2015 «Kabinetsreactie op rapport evaluatiecommissie Spies».

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 12 mei 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 34 300-IV nr. K).

De Minister zegt toe dat het kabinet in 2016 met een reactie op het evaluatierapport Caribisch Nederland komt zodat de Kamer voor het zomerreces hierover kan debatteren.

Kamerdebat 08-10-2015 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (antwoord regering in 1e termijn + re- en duplieken).

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 12 mei 2016 per brief geïnformeerd (EK 2015–2016, 34 300-IV nr. K).

De Minister zegt in reactie op het betoog van het lid Van Raak over de afvalwaterzuivering op Bonaire toe dat nu deze met behulp van geld uit Nederland en Europa is gerealiseerd in CN-tafelverband wordt gekeken naar de structurele bekostiging hiervan en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 15-05-2014

BES-aangelegenheden.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 mei 2016 per brief geïnformeerd (TK 2015–2016, 34 300-IV nr. 59).

De Minister zegt toe vanaf november 2013 tweemaal per jaar aan beide Kamers een overzicht te verstrekken van de bij de departementen in voorbereiding zijnde wet- en regelgeving met consequenties voor Caribisch Nederland. Dit overzicht komt in de plaats van de overzichten die tot op heden afzonderlijk werden verzonden door de verschillende departementen.

Brief MBZK d.d. 7 november 2013 «Kabinetsreactie onderzoek deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland».

Afgedaan. Toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid.

Licence