Base description which applies to whole site

7.7 Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

De Miljoenennota 2017 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten op kasbasis voor 2017. Dat overzicht bevat ook het totaal van de belasting- en premieontvangsten uit Caribisch Nederland. In onderstaande tabel wordt het totale bedrag van de voor 2017 geraamde belasting- en premieontvangsten op kasbasis uit Caribisch Nederland op gedetailleerdere wijze gepresenteerd door de geraamde kasontvangsten voor 2017 uit te splitsen over alle in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen en premies.

Raming belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 2017 in miljoenen euro’s (op basis van Miljoenennota 2017)
 

Raming 2017

Indirecte belastingen

47,7

– Algemene bestedingsbelasting

37,4

– Accijnzen

6,0

– Overdrachtsbelasting

4,3

Directe belastingen

97,1

– Loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen

87,8

– Inkomstenbelasting

– 1,2

– Vastgoedbelasting

8,0

– Opbrengstbelasting

1,6

– Kansspelbelasting

0,7

– Ontvangsten oude belastingstelsel

0,2

Totaal

144,8

Licence