Base description which applies to whole site

7.8 Overzicht eilandelijke inkomsten

De eilandelijke belastingtarieven worden vastgesteld door de openbare lichamen. De afweging en de verantwoording over de hoogte van de tarieven vindt plaats in de eilandraden. De doorberekening van de rechten, de rioolheffing en de reinigingsheffing mag maximaal 100 procent kostendekkend zijn. Het bedrag van de inkomsten voor de openbare lichamen kan fluctueren, zoals dat ook bij Europees-Nederlandse gemeenten het geval is.

Net als bij de begroting van het gemeentefonds, verstrekt het kabinet jaarlijks een overzicht van de ontwikkeling van de begrote opbrengsten uit eilandbelastingen als bijlage bij de begroting van het BES-fonds. De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde begrotingen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Voor de bekostiging van eilandelijke taken mogen de openbare lichamen ook enkele in de wet limitatief genoemde eilandbelastingen heffen en innen (vergelijkbaar met systematiek voor gemeenten). Het gaat op basis van de meest recent ingediende en vastgestelde eilandelijke begrotingen (van 2015).

Tabel A Opbrengsten lokale heffingen Bonaire (in $)
 

2013

2014

2015

2016

Motorrijtuigenbelasting

2.501.117

2.500.000

2.500.000

2.680.000

Logeergastenbelasting

1.769.749

1.700.000

1.700.000

2.037.000

Verhuurautobelasting

614.525

650.000

650.000

690.000

Grondbelasting

2.449.581

1.200.000

1.200.000

1.617.000

Opcenten

307.263

1.200.000

1.200.000

750.000

Precariorechten

675.978

700.000

700.000

610.000

Totale opbrengst

8.318.213

7.950.000

7.950.000

8.384.000

Tabel B Opbrengsten lokale heffingen Sint Eustatius (in $)
 

2013

2014

2015

2016

Motorrijtuigenbelasting

259.000

259.000

   

Logeergastenbelasting

60.500

127.000

   

Verhuurautobelasting

6.000

6.000

   

Totale opbrengst

325.500

392.000

300.000

307.000

Tabel C Opbrengsten lokale heffingen Saba (in $)
 

2013

2014

2015

2016

Motorrijtuigenbelasting

126.000

130.000

130.000

136.000

Logeergastenbelasting

62.500

60.000

70.000

72.000

Totale opbrengst

188.500

190.000

200.000

208.000

De begrote opbrengsten uit eilandelijke belastingen bedragen gemiddeld circa USD 8,90 mln. In de tabellen A t/m C is te zien dat de openbare lichamen aanmerkelijk van elkaar verschillen wat betreft de samenstelling en inkomsten uit de eigen belastingen.

Licence