Base description which applies to whole site

7.9 Overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland

Conform artikel 89 van de wet Financiën BES kunnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) een verzoek tot een renteloze lening indienen bij een vakdepartement ten behoeve van het doen van investeringen die dienen voor de uitoefening van de publieke taak. Een dergelijk verzoek wordt door een openbaar lichaam ingediend door tussenkomst van het College financieel toezicht (Cft). Het Cft voorziet de aanvraag van zijn advies. Volgens lid 4 van artikel 89 stelt de ministerraad jaarlijks vast welk bedrag ieder van de openbare lichamen verschuldigd is aan aflossing van de renteloze leningen. Deze vaststelling geschiedt bij de behandeling van het Besluitvormingsmemorandum in de ministerraad.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de renteloze leningen en de bijbehorende aflossingsbedragen voor 2017, zoals die tot op heden aan Caribisch Nederland zijn verstrekt. Het risico van de wisselkoers euro-dollar ligt bij het vakdepartement.

Tabel 1 Overzicht nieuwe renteloze leningen aan Caribisch Nederland (in mln. dollars1)

Eiland

Lening-verstrekkend departement

Onderwerp

Oorspronkelijke omvang lening

Looptijd Lening

Af te lossen in 2016

Af te lossen in 2017

Openstaand ultimo 2017

Saba

IenM

Infrastructuur Saba

2,5

2015–2026

0,3

0,3

2,0

1

Het risico van de wisselkoers euro-dollar ligt bij het departement.

Tabel 2 Overzicht reeds aangegane renteloze leningen aan Caribisch Nederland (in mln. dollars1)

Eiland

Lening-verstrekkend departement

Onderwerp

Oorspronkelijke omvang lening

Looptijd Lening

Af te lossen in 2016

Af te lossen in 2017

Openstaand ultimo 2017

Bonaire

OCW

Onderwijs-huisvesting

19,1

2013–2031

1,0

1,0

14,1

Sint Eustatius

OCW

Onderwijs-huisvesting

4,0

2013–2032

0,2

0,2

3,0

Saba

OCW

Onderwijs-huisvesting

1,3

2013–2018

0,3

0,3

0,1

 

OCW

Onderwijs-huisvesting

0,3

2019–2020

0,0

0,0

0,3

Totaal Caribisch Nederland

 

24,7

 

1,5

1,5

17,5

1

Het risico van de wisselkoers euro-dollar ligt bij het departement.

Infrastructuur Saba

In 2015 is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een renteloze lening verstrekt aan Saba voor de weginfrastructuur.

Onderwijshuisvesting

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de leningen verstrekt opdat de openbare lichamen een eigen bijdrage kunnen leveren in de kosten om de grote achterstanden in de huisvesting van het onderwijs op de BES-eilanden op korte termijn weg te werken. Met elk van de eilanden zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat de scholen kunnen beschikken over fatsoenlijke onderwijshuisvesting. Dat is een randvoorwaarde voor het realiseren van de basis onderwijskwaliteit.

Licence