Base description which applies to whole site

7.1 Verdiepingshoofdstuk Koninkrijksrelaties

In de onderstaande tabellen is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2021 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen.

Artikel 1 Waarborgfunctie
Uitgaven (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

70.252

70.208

61.552

61.552

61.552

0

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

70.252

70.208

61.552

61.552

61.552

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

1.500

4.500

5.700

0

0

0

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

1.500

4.500

5.700

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

900

– 3.850

– 700

0

0

61.552

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

900

– 3.850

– 700

0

0

61.552

 

waarvan:

           
 

a. Rechtshandhaving Sint Maarten

 

– 3.850

– 700

     

Stand ontwerpbegroting 2017

72.652

70.858

66.552

61.552

61.552

61.552

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

72.652

70.858

66.552

61.552

61.552

61.552

Ontvangsten (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

4.857

4.857

4.857

4.857

4.857

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

500

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.857

Stand ontwerpbegroting 2017

5.357

4.857

4.857

4.857

4.857

4.857

Toelichting

a. Rechtshandhaving Sint Maarten

Dit betreft de technische verwerking van de bij Voorjaarnota aangekondigde extra inzet op de rechtshandhaving in Sint Maarten. Dit wordt gedekt uit het budget voor de integriteitskamer, die later van start gaat en door herprioritering binnen bestaande middelen voor samenwerkingsprogramma's en de waarborgfunctie.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur
Uitgaven (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

14.559

14.424

13.306

13.306

13.306

0

4.1

Curacao, Sint Maarten en Aruba

9.460

9.473

9.473

9.473

9.473

0

4.2

Caribisch Nederland

5.099

4.951

3.833

3.833

3.833

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

2.407

– 194

– 60

0

0

0

4.1

Curacao, Sint Maarten en Aruba

– 93

– 194

– 60

0

0

0

4.2

Caribisch Nederland

2.500

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

2.161

446

96

1.296

1.296

14.602

4.1

Curacao, Sint Maarten en Aruba

– 3.101

– 2.502

– 2.717

– 2.664

– 2.664

6.809

 

waarvan:

           
 

a. technische mutaties

– 3.101

– 1.652

– 1.517

– 2.664

– 2.664

– 2.664

 

b. rechtshandhaving Sint Maarten

 

– 850

– 1.200

     

4.2

Caribisch Nederland

5.262

2.948

2.813

3.960

3.960

7.793

 

waarvan:

           
 

c. technische mutaties

3.100

1.652

1.517

2.664

2.664

2.664

 

d. integrale aanpak SZW

2.256

         

Stand ontwerpbegroting 2017

19.127

14.676

13.342

14.602

14.602

14.602

4.1

Curacao, Sint Maarten en Aruba

6.266

6.777

6.696

6.809

6.809

6.809

4.2

Caribisch Nederland

12.861

7.899

6.646

7.793

7.793

7.793

Ontvangsten (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

3.213

3.213

3.213

3.213

3.213

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

5.800

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

3.213

Stand ontwerpbegroting 2017

9.013

3.213

3.213

3.213

3.213

3.213

Toelichting

a en c. Technische mutaties

Betreft technische reallocaties waarmee een juiste scheiding wordt aangebracht tussen budgetten voor de landen en Caribisch Nederland.

b. Rechtshandhaving Sint Maarten

Dit betreft de technische verwerking van de bij Voorjaarnota aangekondigde extra inzet op de rechtshandhaving in Sint Maarten. Dit wordt gedekt uit het budget voor de integriteitskamer, die later van start gaat en door herprioritering binnen bestaande middelen voor samenwerkingsprogramma's en de waarborgfunctie.

d. Integrale aanpak SZW

Dit betreft een bijdrage vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van financiering van integrale projecten van Caribisch Nederland.

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen
Uitgaven (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

149.929

186.981

172.431

28.517

28.516

0

5.1

Schuldsanering landen Curacao en Sint Maarten

149.929

186.981

172.431

28.517

28.516

0

5.2

Leningen en/of garanties landen Curacao, Sint Maarten en Aruba

0

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

28.516

5.1

Schuldsanering landen Curacao en Sint Maarten

0

0

0

0

0

28.516

5.2

Leningen en/of garanties landen Curacao, Sint Maarten en Aruba

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

149.929

186.981

172.431

28.517

28.516

28.516

5.1

Schuldsanering landen Curacao en Sint Maarten

149.929

186.981

172.431

28.517

28.516

28.516

5.2

Leningen en/of garanties landen Curacao, Sint Maarten en Aruba

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

28.405

28.405

28.405

28.405

28.405

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

28.405

Stand ontwerpbegroting 2017

28.405

28.405

28.405

28.405

28.405

28.405

Artikel 6 Apparaat
Uitgaven (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

21.466

20.938

20.020

19.629

18.729

0

6.1

Apparaat

21.466

20.938

20.020

19.629

18.729

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

– 1.584

16

16

16

16

16

6.1

Apparaat

– 1.584

16

16

16

16

16

 

Nieuwe mutaties

– 3.561

– 2.883

– 2.544

– 2.544

– 2.544

16.185

6.1

Apparaat

– 3.561

– 2.883

– 2.544

– 2.544

– 2.544

16.185

 

waarvan:

           
 

a. overheveling apparaat KR

– 3.937

– 3.259

– 2.920

– 2.920

– 2.920

– 2.920

 

b. Uitkeringen NA en BES

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Stand ontwerpbegroting 2017

16.321

18.071

17.492

17.101

16.201

16.201

6.1

Apparaat

16.321

18.071

17.492

17.101

16.201

16.201

Ontvangsten (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Toelichting

a. Overheveling apparaat KR

Een klein gedeelte van de medewerkers van BZK (de directie Koninkrijksrelaties) valt onder een ander begrotingshoofdstuk (H IV: Koninkrijksrelaties in plaats van H VII: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Dit beperkt de gewenste flexibiliteit voor de inzet van medewerkers binnen BZK. Daarom is deze post overgeboekt naar H VII.

b. Uitkeringen NA en BES

De uitgaven voor de uitkeringen voor (voormalige) politieke gezagsdragers in Caribisch Nederland worden verantwoord op begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties.

Artikel 7 Nominaal en onvoorzien
Uitgaven (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

1.260

72

1.095

1.095

1.095

0

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

7.3

Onvoorzien

1.260

72

1.095

1.095

1.095

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

2.706

1.204

1.112

1.105

1.092

1.092

7.1

Loonbijstelling

1.013

947

910

905

894

894

7.2

Prijsbijstelling

515

509

454

453

451

451

7.3

Onvoorzien

1.178

– 252

– 252

– 253

– 253

– 253

 

Nieuwe mutaties

12.000

0

0

0

0

1.095

7.1

Loonbijstelling

– 1.013

– 947

– 910

– 905

– 894

– 894

7.2

Prijsbijstelling

– 515

– 509

– 454

– 453

– 451

– 451

7.3

Onvoorzien

13.528

1.456

1.364

1.358

1.345

2.440

 

Waarvan:

           
 

a. Wisselkoersproblematiek

12.000

         

Stand ontwerpbegroting 2017

15.966

1.276

2.207

2.200

2.187

2.187

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

7.3

Onvoorzien

15.966

1.276

2.207

2.200

2.187

2.187

Toelichting

a. Wisselkoersproblematiek

Voor het meerjarig opvangen van valutaschommelingen is in 2016 incidenteel € 12 mln. gereserveerd. Deze reservering zal door BZK verder worden aangevuld vanuit de middelen die staan op artikel 7.3 Onvoorzien. Wisselkoerstegenvallers worden vanuit deze reservering gedekt, wisselkoersmeevallers komen ten gunste van deze reservering. De systematiek van deze reservering wordt aan de hand van voorgenoemde principes nader uitgewerkt.

Licence