Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de begroting 2016 en de begroting 2017. De mutaties t/m de eerste suppletoire begroting 2016 zijn eerder al bij de eerste suppletoire begroting 2016 toegelicht.

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

 

113.591

110.221

109.721

109.721

109.721

 

mutatie nota van wijziging 2016

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2016

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

 

460

260

260

260

260

 

nieuwe mutaties 2016

 

– 73

– 232

– 1.076

– 1.076

– 976

 

Stand ontwerpbegroting 2017

117.348

113.978

110.249

108.905

108.905

109.005

109.005

Toelichting uitgaven artikel 1

Ter invulling van de taakstelling als gevolg van de ruilvoetverslechtering wordt op het beleidsartikel versterkte internationale rechtsorde en eerbiedinging van mensenrechten de raming voor de afdracht aan de VN vanaf 2017 verlaagd met EUR 1 miljoen. Als onderdeel hiervan dient op de begroting van Buitenlandse Zaken een bedrag van EUR 5,7 miljoen structureel bezuinigd te worden.

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

 

248.740

251.200

245.810

243.825

241.025

 

mutatie nota van wijziging 2016

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2016

 

3.200

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

 

51.037

5.696

6.208

7.551

9.360

 

nieuwe mutaties 2016

 

– 1.150

– 6.298

– 5.298

– 5.298

– 5.298

 

Stand ontwerpbegroting 2017

245.493

301.827

250.598

246.720

246.078

245.078

245.087

Toelichting uitgaven artikel 2

Zoals toegelicht in de beleidsagenda wordt het budget voor het Veiligheidsfonds (artikel 1.2) in 2017 verhoogd met EUR 1,5 miljoen. Tevens wordt binnen het budget voor veiligheid, stabiliteit en rechtsorde (art. 2.4) EUR 3,5 miljoen geheralloceerd naar het Stabiliteitsfonds. Hier staat tegenover dat als gevolg van een verslechterde ruilvoet is besloten tot een verlaging van de uitgaven bij de departementen. Als onderdeel hiervan dient op de begroting van Buitenlandse Zaken een bedrag van EUR 5,7 miljoen structureel bezuinigd te worden. Ter invulling hiervan wordt het beleidsartikel verlaagd door de raming voor de afdracht aan de VN-crisisbeheersingsoperaties vanaf 2017 met EUR 2,1 miljoen bij te stellen.

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

 

1.197

1.212

1.227

1.242

1.242

 

mutatie nota van wijziging 2016

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2016

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2016

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2017

6.733

1.197

1.212

1.227

1.242

1.242

1.242

Artikel 3 Europese samenwerking

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

 

7.891.356

7.824.301

8.155.035

8.365.495

8.506.920

 

mutatie nota van wijziging 2016

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2016

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

 

– 519.724

8.540

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2016

 

1.151.332

– 76.092

566.525

250.478

262.864

 

Stand ontwerpbegroting 2017

9.086.883

8.522.964

7.756.749

8.721.560

8.615.973

8.769.784

9.020.643

Toelichting uitgaven artikel 3

De voorjaarsraming (Spring Forecast) 2016 van de Europese Commissie is verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Bij de voorjaarsraming worden geen nieuwe EU-uitgaven geautoriseerd, maar worden de grondslagen voor BNI-ramingen, de BTW-ramingen en de invoerrechten geactualiseerd. Uit de Voorjaarsraming volgt een opwaartse bijstelling van de Nederlandse afdracht voor 2016 en verder. Daarnaast is de korting over de Nederlandse afdrachten over 2016 omgeboekt van de uitgavenzijde naar de niet-belastingontvangstenzijde. Omdat de ratificatie van het Eigen Middelenbesluit in alle lidstaten waarschijnlijk in het najaar van 2016 wordt afgerond, kan de korting over 2016 niet meer worden verrekend met de maandelijkse afdrachten. De korting wordt als eenmalige ontvangst aan Nederland gerestitueerd (kasontvangst), conform de ontvangst van de korting over de jaren 2014–2015, en daarom overgeboekt naar de niet-belastingontvangstenzijde. Als laatste wordt de raming van de Nederlandse afdrachten in 2017 verlaagd met ca. EUR 0,3 miljard vanwege de vertragingen die zich voordoen bij de uitvoer van de structuur- en Cohesiefondsen. Deze vertragingen blijken uit het voorstel van de Europese Commissie voor de begroting voor 2017. Er wordt verwacht dat de vertraging bij de structuur- en Cohesiefondsen in 2018 zal worden ingelopen, waardoor de betalingen voor 2017 doorschuiven naar 2018. Voor 2018 wordt derhalve de raming van de Nederlandse afdrachten verhoogd met hetzelfde bedrag (EUR 0,3 miljard).

Artikel 3 Europese samenwerking

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

 

2.403.041

598.804

610.977

623.394

636.059

 

mutatie nota van wijziging 2016

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2016

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

 

– 13.987

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2016

 

1.025.273

42.199

42.843

43.500

44.170

 

Stand ontwerpbegroting 2017

717.880

3.414.327

641.003

653.820

666.894

680.229

700.631

Toelichting ontvangsten artikel 3

De verhoging van de ontvangsten op het artikel Europese samenwerking houdt verband met de toename van de afdrachten op invoerrechten zoals toegelicht bij de uitgaven. Dit is de vergoeding die de lidstaten van de EU ontvangen voor het innen van de invoerrechten.

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

 

52.703

46.759

46.764

46.764

46.764

 

mutatie nota van wijziging 2016

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2016

 

– 3.200

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

 

947

2.082

2.299

1.712

1.712

 

nieuwe mutaties 2016

 

0

– 300

– 300

– 300

– 300

 

Stand ontwerpbegroting 2017

58.162

50.450

48.541

48.763

48.176

48.176

48.176

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2015

 

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

 

mutatie nota van wijziging 2015

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2015

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2015

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

50.681

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

Artikel 5 Geheim

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

 

mutatie nota van wijziging 2016

             

mutatie amendement 2016

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

             

nieuwe mutaties 2016

             

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

 

33.970

62.453

92.622

99.375

130.342

 

mutatie nota van wijziging 2016

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2016

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

 

– 33.815

– 21.331

– 5.587

– 16.371

– 13.155

 

nieuwe mutaties 2016

 

– 9.704

– 6.964

– 1.667

1.080

4.178

 

Stand ontwerpbegroting 2017

2

– 9.549

34.158

85.368

84.084

121.365

126.223

Toelichting artikel 6

De mutaties zijn het gevolg van de bijstelling van de raming van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau. Hierdoor daalt het beschikbare budget voor 2016. De verlaging voor 2017 en verder is het gevolg de invulling van de ruilvoettaakstelling. Als gevolg van het ruilvoetverlies is besloten tot een verlaging van de uitgaven bij alle departementen. Als onderdeel hiervan wordt het HGIS budget structureel met EUR 6 miljoen verlaagd.

Artikel 7 Apparaat

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

 

704.257

654.227

629.892

629.951

629.456

 

mutatie nota van wijziging 2016

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2016

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

 

25.929

24.719

27.990

14.714

13.714

 

nieuwe mutaties 2016

 

295

295

118

207

0

 

Stand ontwerpbegroting 2017

723.644

730.481

679.241

658.000

644.872

643.170

643.488

Artikel 7 Apparaat

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

 

21.450

21.450

21.450

21.450

21.450

 

mutatie nota van wijziging 2016

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2016

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2016

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2017

37.228

21.450

21.450

21.450

21.450

21.450

21.450

Licence