Base description which applies to whole site

01. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

Tabel 01.1 Meerjarige begroting van baten en lasten1 (x € 1.000)
 

Realisatie

2015

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Baten

             

Omzet moederdepartement

2.167.396

2.116.172

1.993.082

1.947.673

1.925.059

1.918.744

1.911.414

Omzet overige departementen

5.284

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

93.939

123.661

93.266

85.749

68.748

68.748

68.748

Rentebaten

38

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

7.339

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

41.364

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

2.315.360

2.239.833

2.086.348

2.033.422

1.993.807

1.987.492

1.980.162

               

Lasten

             

Personele kosten

969.242

972.735

970.001

962.811

968.545

966.111

971.078

– waarvan eigen personeel

886.566

885.411

885.822

880.180

888.968

890.534

895.502

– waarvan externe inhuur

63.401

60.000

58.000

56.000

54.000

50.000

50.000

– waarvan overige personele kosten

19.275

27.324

26.179

26.631

25.577

25.577

25.577

Materiële kosten

1.102.699

1.108.774

1.032.497

1.017.594

975.282

985.120

972.920

– waarvan ICT

38.024

39.818

34.817

34.709

30.396

30.396

30.396

– waarvan bijdrage aan SSO’s

253.459

233.544

147.328

157.712

115.715

128.777

128.777

– waarvan overige materiële kosten

811.216

835.412

850.352

825.173

829.171

825.947

813.747

Rentelasten

1.372

1.064

755

457

248

151

54

Afschrijvingskosten

37.412

41.241

20.437

17.812

16.038

14.834

14.834

– materieel

33.284

35.783

16.589

14.963

13.808

12.988

12.988

– waarvan ICT

5.269

3.220

1.493

1.347

1.243

1.169

1.169

– immaterieel

4.128

5.458

3.848

2.849

2.230

1.846

1.846

Overige kosten

143.154

116.020

62.659

34.749

33.695

21.277

21.277

– dotaties voorzieningen

135.093

116.020

62.659

34.749

33.695

21.277

21.277

– bijzondere lasten

8.061

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

2.253.879

2.239.833

2.086.348

2.033.422

1.993.807

1.987.492

1.980.162

               

Saldo van baten en lasten

61.481

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten als % totale baten

2,7

0

0

0

0

0

0

1

Als gevolg van het aflossen van de egalisatieschuld van DJI bij het RVB zal bij 1e suppletoire begrotingswet 2017 een correctie volgen, die op dit moment nadere uitwerking en doorrekening vergt en daarom nog niet in deze begroting is verwerkt.

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

De meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geven voor DJI capaciteitsoverschotten aan. Naar aanleiding van de motie VOIP37 heeft het kabinet besloten de capaciteitsoverschotten deze kabinetsperiode niet verder te reduceren. Dat betekent dat de capaciteiten ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 niet gewijzigd zijn, met uitzondering van 20 (reeds eerder) buiten gebruik gestelde Jeugdplaatsen en de autonome groei in de overige forensische zorg. De verwachte besparingen die gerealiseerd worden door leegstand en efficiënt capaciteitsbeheer (oplopend tot € 24,6 mln.; zie tabel hieronder) zijn meerjarig in deze ontwerpbegroting verwerkt, echter niet in de kostprijzen.

De neerwaartse bijstelling van de bijdrage (omzet moederdepartement) van 2016 naar 2017 heeft voornamelijk te maken met het nieuwe huisvestingsstelsel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op basis van dit nieuwe stelsel is de bijdrage aan DJI verlaagd met ongeveer € 90 mln. structureel. Het overige verschil houdt voornamelijk verband met eerdere capacitaire maatregelen en de verhuur van capaciteit aan Noorwegen.

Baten

Omzet moederdepartement

Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, behandel- en opvangplaatsen. De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel doelmatigheidsindicatoren per artikelonderdeel). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement.

Onder de omzet moederdepartement wordt verder ook de dienstverlening aan overige VenJ-onderdelen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst geraamd.

Tabel 01.2 Overzicht omzet moederdepartement (x € 1 mln.)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve- en in stand te houden capaciteit)

971,2

887,4

889,7

905,5

908,0

908,0

Extramurale sanctiecapaciteit

9,1

8,9

8,9

8,8

8,8

8,8

Intramurale forensische zorg in GW (PPC)

111,8

110,0

110,1

109,7

109,9

109,9

FPC’s / forensische zorg

297,8

282,3

270,8

260,1

252,4

252,4

Intramurale forensische zorg

263,0

265,2

263,9

264,1

264,3

264,3

Ambulante forensische zorg

78,6

79,6

79,6

79,6

79,6

79,6

Vreemdelingenbewaring

78,4

76,9

77,9

78,4

79,5

79,5

Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden capaciteit)

133,1

123,1

124,4

124,5

125,3

125,3

Subtotaal volgens PxQ

1.943,1

1.833,5

1.825,3

1.830,8

1.827,8

1.827,8

             

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

10,3

9,3

9,6

9,7

9,8

9,8

Vreemdelingen vervoer

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

Vreemdelingencapaciteit VZ (COA en bestuursrechtelijk)

11,6

10,1

10,4

10,6

10,8

10,8

Dienstverlening RvdK

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Dienstverlening IND

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Dienstverlening overig

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Inkoop gedragsinterventies

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Substantieel Bezwarende Functies (SBF)

38,6

36,4

37,3

35,2

35,2

35,2

Frictiekosten (Masterplan en PMJ 2016)

98,0

60,8

12,4

12,4

0,0

0,0

Voorcalculatorische onderbezettingskorting

0,0

– 21,7

– 22,9

– 25,1

– 24,8

– 24,6

Centrale huisvestingskosten, incl. egalisatie

5,1

30,7

32,6

– 12,3

– 7,3

– 7,3

Overig niet in PxQ begrepen

– 23,5

1,2

10,0

30,9

34,5

26,9

Totaal omzet moederdepartement

2.116,2

1.993,1

1.947,1

1.925,1

1.918,7

1.911,4

Omzet derden

De omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.

  • België: Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting Tilburg en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan België en het volledige beheer van de inrichting tegen betaling verzorgt.

  • Noorwegen: Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting Norgerhaven en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan Noorwegen en het volledige beheer van de inrichting tegen betaling verzorgt.

  • Overig: o.a. de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning en ICT), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof, de opbrengst ESF-subsidies en de afrekeningen van verstrekte voorschotten aan particuliere inrichtingen.

  • Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 is een aantal opbrengsten verplaatst naar omzet moederdepartement (overig VenJ). In totaal gaat het om € 20 mln. opbrengsten voor dienstverlening aan onder meer de Raad voor de Kinderbescherming en IND.

Tabel 01.3 Overzicht omzet derden (x € 1.000)

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arbeid

12.976

9.500

10.500

11.500

11.500

11.500

11.500

Verdrag België

35.338

30.929

         

Verdrag Noorwegen

7.630

25.870

25.870

17.247

     

Overige omzet

37.995

57.362

56.896

57.002

57.248

57.248

57.248

Totaal omzet derden

93.939

123.661

93.266

85.749

68.748

68.748

68.748

Rentebaten

Het betreft hier rentebaten als gevolg van een positieve rekening-courant verhouding met het Ministerie van Financiën, alsmede rentebaten door het gebruikmaken van de depositofaciliteit. Gezien de actuele lage rentestand worden nagenoeg geen rentebaten geraamd.

Lasten

Personele kosten

De totale personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de kosten ambtelijk personeel op basis van gemiddelde loonsom zoals gepresenteerd in tabel 01.4 aangevuld met de overige personeelskosten (reiskosten woon-werkverkeer en overige personeel gerelateerde kosten). Verder bestaat deze post uit de geraamde frictiekosten (Van Werk Naar Werk) op grond van het Masterplan DJI en reserveringen voor Substantieel Bezwarende Functies (SBF) en flankerend beleid uit eerdere capacitaire maatregelen voorafgaand aan het Masterplan DJI.

Tabel 01.4 Kosten ambtelijk personeel (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kosten ambtelijk personeel:

             

– Gemiddelde loonsom (x € 1,–)

58.825

60.500

60.500

60.500

60.500

60.500

60.500

– Aantal fte’s

14.426

13.358

12.719

12.684

12.684

12.684

12.684

Totaal

848.609

808.181

769.518

767.388

767.391

767.391

767.391

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële (apparaats)kosten opgenomen. Dit betreft met name de (personeel gebonden) exploitatiekosten, bureaukosten en ICT-kosten. Verder vallen onder deze post ook de bijdragen aan verschillende Rijksdiensten (shared service organisaties) voor onder andere de huisvesting van het hoofdkantoor DJI, landelijke (ondersteunende) diensten en diverse interne diensten (shared service center) van DJI.

Onder de post materiële kosten zijn ook de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

Rentelasten

Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. In verband met het nieuwe huisvestingsstelsel van het Rijks Vastgoedbedrijf (RVB) worden vanaf 2017 de investeringen ten behoeve van activa in Justitiële Inrichtingen door het RVB gedaan en niet langer meer door het agentschap. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten neerwaarts bijgesteld.

Overige kosten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF), afkoop boekwaarde Justitiële Rijksinrichtingen (Masterplan DJI) en kosten verband houdend met Van Werk Naar Werk (VWNW) in het kader van de reductie van personeel als gevolg van het Masterplan DJI. Onderstaande tabel geeft een raming van de dotaties aan balanspost Voorzieningen.

Tabel 01.5 Dotatie aan voorzieningen (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF)

25.383

19.324

18.179

18.631

17.577

17.577

17.577

Raming afkoop boekwaarde huisvesting (Masterplan DJI)

21.813

7.215

0

0

0

0

0

Raming afkoop boekwaarde (regulier/PMJ-gerelateerd)

0

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Van Werk Naar Werk (VWNW)

86.931

88.281

40.780

12.418

12.418

0

0

Overig

966

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Totaal

135.093

116.020

62.659

34.749

33.695

21.277

21.277

Tabel 01.6 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

254.477

321.618

351.318

284.293

187.543

210.393

251.943

                 
 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

2.806.827

2.286.333

2.042.348

1.960.822

2.032.807

2.045.192

2.000.062

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

-2.772.481

2.276.333

2.096.348

2.043.422

1.998.807

1.992.492

1.985.162

2

Totaal operationele kasstroom

34.346

10.000

– 54.000

– 82.600

34.000

52.700

14.900

 

–/– totaal investeringen

-43.330

-31.350

-12.200

-12.200

-12.200

-12.200

-12.200

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

12.199

60.000

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

3

Totaal investeringsstroom

– 31.131

28.650

– 2.200

– 7.200

– 7.200

– 7.200

– 7.200

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

           
 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

77.026

           
 

–/– aflossingen op leningen

-13.100

-8.950

-10.825

-6.950

-3.950

-3.950

-1.750

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

           

4

Totaal financieringskasstroom

63.926

– 8.950

– 10.825

– 6.950

– 3.950

– 3.950

– 1.750

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

321.618

351.318

284.293

187.543

210.393

251.943

257.893

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

In het kasstroomoverzicht zijn financieringsafspraken met het moederdepartement verwerkt. In 2017 en 2018 ontvangt DJI een lagere bijdrage (omzet) van respectievelijk € 44 mln. en € 72,6 mln. In 2019 t/m 2021 wordt dit gecompenseerd met resp. € 39 mln., € 57,7 mln. en € 19,9 mln.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in gebouwelijke voorzieningen, installaties en inventaris alsmede computer hard- en software.

In verband met het nieuwe huisvestingsstelsel van het Rijks Vastgoedbedrijf (RVB) met ingang van 2017 worden de hiermee gerelateerde investeringen door het RVB gedaan en niet langer meer door het agentschap. In verband met het nieuwe huisvestingsstelstel wordt de activa overgedragen aan het RVB. De eenmalige vergoeding (boekwaarde) die DJI hiervoor ontvangt, is verwerkt onder de desinvestingen (circa € 50 mln.)

In 2017 zijn de volgende investeringen gepland:

Tabel 01.7 Investeringen 2017 (x € 1.000)

Omschrijving

Vervanging

Uitbreiding

Totaal

Verbouw en nieuwbouw

0

0

0

Installaties

0

0

0

Automatisering

9.000

1.000

10.000

Vervoersmiddelen

2.000

200

2.200

Overige materiële activa

0

0

0

Totaal

11.000

1.200

12.200

Financieringskasstroom

Het saldo van deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen. Omdat nog steeds een hoog bedrag aan langlopende voorzieningen beschikbaar is voor de financiering van vaste activa, is een beroep op de leenfaciliteit niet nodig.

Doelmatigheidsindicatoren gevangeniswezen

Doelmatigheid

Tabel 01.8 Overzicht intramurale sanctiecapaciteit
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2017

11.388

10.192

10.240

10.330

10.512

10.512

10.512

Verdeeld naar:

             

Direct inzetbare capaciteit:

             

– strafrechtelijke sanctiecapaciteit

10.877

9.486

9.554

9.603

9.780

9.780

9.780

– inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

20

20

20

20

– capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

96

96

96

96

Reservecapaciteit

395

590

570

611

616

616

616

               

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

             

– operationele capaciteit (x € 1,–)

240

268

243

243

243

243

243

– reservecapaciteit (x € 1,–)

83

95

85

85

85

85

85

               

Totaal PxQ (x € 1 mln.)

976,2

959,6

876,6

878,9

894,7

897,2

897,2

Bezettingsgraad (in %)1

73,5

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

1

Dit percentage betreft de normbezetting op grond waarvan na afloop van het jaar aan de hand van de gerealiseerde gemiddelde bezetting, de eventuele onderbezettingskorting wordt vastgesteld (direct inzetbare capaciteit exclusief in bewaring gestelden op politiebureaus).

De gemiddelde prijs per plaats is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 enigszins gewijzigd. De loon- en prijsbijstelling 2016 en compensatie voor niet-realiseerbare tekortbeperkende maatregelen («Breukelenmaatregelen») hebben geleid tot een verhoging van de prijs. Het nieuwe huisvestingsstelsel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft door lagere huurlasten een neerwaarts effect op de prijzen.

Tabel 01.9 Overzicht in stand te houden intramurale sanctiecapaciteit
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2017

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

               

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

0

32

30

30

30

30

30

               

Totaal PxQ (x € 1 mln.)

0

11,5

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Tabel 01.10 Overzicht extramurale sanctiecapaciteit
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2017

444

400

400

400

400

400

400

(B)PP met of zonder ET*

             
               

Gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–)

64

62

61

61

60

60

60

               

Totaal kader PxQ (x € 1 mln.)

10,3

9,1

8,9

8,9

8,8

8,8

8,8

Tabel 01.11 Overzicht forensische zorgplaatsen in het gevangeniswezen (PPC’s)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2017

620

620

620

620

620

620

620

Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–)

412

494

486

487

485

485

485

Totaal kader PxQ (x € 1 mln.)

93,2

111,8

110,0

110,1

109,7

109,9

109,9

Doelmatigheidsindicatoren forensische zorg

Tabel 01.12 Overzicht FPC’s / Forensische zorg
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2017

1.630

1.491

1.396

1.323

1.269

1.229

1.229

Verdeeld naar:

             

Direct inzetbare capaciteit:

             

– Rijks FPC’s

296

200

200

200

200

200

200

– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen

1.334

1.291

1.196

1.123

1.069

1.029

1.029

               

Gemiddelde prijs per plaats/per dag:

             

Operationele capaciteit (x € 1,–)

504

547

554

561

562

563

563

               

Totaal kader PxQ (x € 1 mln.)

299,6

297,8

282,3

270,8

260,1

252,4

252,4

               

Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken (in %)

91,2

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

Naast de effecten van de loon- en prijsbijstelling heeft de gefaseerde invoering van de normatieve huisvestingscomponent t/m 2018 een opwaarts effect op de prijs.

Tabel 01.13 Overzicht intramurale inkoopplaatsen forensische zorg
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

2.150

2.223

2.202

2.199

2.199

2.199

2.199

Mutatie: Autonome groei OFZ

 

35

61

42

42

42

42

Stand ontwerpbegroting 2017

2.150

2.258

2.263

2.241

2.241

2.241

2.241

Verdeeld naar:

             

Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

1.940

2.048

2.101

2.079

2.079

2.079

2.079

Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

210

210

162

162

162

162

162

               

Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–)

315

319

321

323

323

323

323

               

Totaal kader PxQ (x € 1 mln.)

246,9

263,0

265,2

263,9

264,1

264,3

264,3

Naast de inkoop van de in bovenstaande tabel genoemde intramurale plaatsen, is vanaf 2017 circa € 79 mln. beschikbaar voor ambulante zorg voor personen met een strafrechtelijke titel.

Doelmatigheidsindicatoren vreemdelingenbewaring

Tabel 01.14 Overzicht capaciteit vreemdelingenbewaring
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2017

1.179

933

933

933

933

933

933

Verdeeld naar:

             

Direct inzetbare capaciteit:

             

– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

50

61

61

61

61

61

61

– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

1.129

696

696

696

696

696

696

Reservecapaciteit

0

176

176

176

176

176

176

Gemiddelde prijs per plaats/per dag:

             

operationele capaciteit (x € 1,–)

198

261

255

259

261

265

265

reservecapaciteit (x € 1)

0

99

99

99

98

98

98

Totaal kader PxQ (x € 1 mln.)

85,0

78,4

76,9

77,9

78,4

79,5

79,5

               

Bezettingsgraad (in %)

22,8

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

Mutaties in de kostprijs zijn het gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2016 en de lagere huurlasten als gevolg van het nieuwe huisvestingsstelsel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Doelmatigheidsindicatoren Jeugd

Tabel 01.15 Overzicht Jeugdplaatsen
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2017

777

634

609

609

609

609

609

verdeeld naar:

             

Direct inzetbare capaciteit:

             

– rijks jeugdinrichtingen

319

273

255

255

255

255

255

– particuliere jeugdinrichtingen

328

258

262

262

262

262

262

Reservecapaciteit

130

103

92

92

92

92

92

               

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

             

operationele capaciteit (x € 1,–)

638

654

614

620

620

623

623

reservecapaciteit (x € 1,–)

125

126

85

86

87

89

89

               

Totaal PxQ (x € 1 mln.)

156,7

131,5

118,7

119,8

120,0

120,6

120,6

Bezettingsgraad (in %)

66,2

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Mutaties in de kostprijs zijn het gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2016 en de lagere huurlasten als gevolg van het nieuwe huisvestingsstelsel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Tabel 01.16 Overzicht in stand te houden jeugdplaatsen
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2017

36

36

144

144

144

144

144

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

125

126

85

86

87

89

89

Totaal PxQ (x € 1 mln.)

1,6

1,7

4,4

4,5

4,6

4,7

4,7

37

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 587, nr. 641

Licence