Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

03. Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 03.1 Meerjarige staat van baten en lasten (bedragen* € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Baten

             

Omzet moederdepartement

109.099

124.633

115.880

115.558

115.491

115.546

115.391

Omzet overige departementen

985

573

536

536

536

536

536

Omzet derden

13.803

15.751

14.637

14.637

14.637

14.637

14.637

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

612

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

124.499

140.957

131.053

130.730

130.664

130.719

130.564

               

Lasten

             

Apparaatskosten

105.466

119.204

114.553

114.360

114.344

114.403

114.487

personele kosten

77.850

84.640

87.073

87.183

87.240

87.316

87.399

– Waarvan eigen personeel

52.187

54.662

54.643

54.643

54.643

54.643

54.643

– Waarvan externe inhuur

23.309

27.878

30.230

30.340

30.397

30.473

30.556

– Waarvan ov. personele kosten

2.354

2.100

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

materiële kosten

27.616

34.564

27.480

27.176

27.104

27.087

27.088

– Waarvan apparaat ICT

5.466

4.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

– Waarvan bijdrage aan SSO’s

8.114

5.540

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

– Waarvan ov. materiële kosten

14.036

24.524

13.980

13.676

13.604

13.587

13.588

Gerechtskosten

10.331

13.646

12.228

12.102

12.052

12.048

11.809

Rentelasten

336

667

181

181

181

181

181

Afschrijvingskosten

5.702

7.440

4.091

4.088

4.087

4.087

4.087

– Immaterieel

185

550

550

550

550

550

550

– Materieel

5.517

6.890

3.541

3.538

3.537

3.537

3.537

– Waarvan apparaat ICT

2.335

2.500

2.450

2.450

2.450

2.450

2.450

Overige kosten

735

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

735

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

122.570

140.957

131.053

130.730

130.664

130.719

130.564

               

Saldo van baten en lasten

1.929

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van VenJ. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2017:

Tabel 03.2 Onderbouwing van de omzet Moederdepartement
 

Vrijheidsstraffen

Taakstraffen

Schadever- goedings- maatregelen

Ontnemingsmaatregelen

Voorwaardelijke invrijheidsstellingen

Toezicht

Geldboetes

Overig1

totaal

P (x € 1,–)

57,66

28,87

379,12

4.035,89

400,61

51,79

9,00

   

Q (stuks)

20.871

38.627

13.809

1.617

1.250

15.000

9.364.286

   

P x Q

(x € 1.000)

1.203

1.115

5.235

6.526

501

777

84.279

16.244

115.880

1

De kostprijs CRI bedraagt, op basis van 410.424 zaken, € 19,42. Hiervan bedraagt het variabele deel € 16,48 en het vaste deel € 2,94.

Omzet overige departementen

Dit betreffen de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

Tabel 03.3 Onderbouwing van de Omzet overige departementen

Tabel 03.3 Opdrachtgever

Q

departement

bedrag

(* € 1.000)

Inspectie SZW

3.250

SZW

114

Agentschap Telecom

300

EZ

12

RVO

1.500

EZ

53

Inspectie Leefomgeving en Transport

2.200

IenM

77

nVWA

6.900

EZ

242

DUO

1.000

OCW

35

IGZ

110

VWS

4

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Zorginstituut Nederland.en de Huurcommissie.

Rentebaten

Er wordt geen rekening gehouden met renteopbrengsten over de stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal fte’s en de loonskosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook opgenomen de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten.

Tabel 03.4 Personele kosten (bedragen * € 1.000)

Personele kosten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Formatie

1.072

1.109

1.096

1.096

1.095

1.096

1.097

– ambtelijk

892

877

877

877

877

877

877

– niet-ambtelijk

180

232

219

219

218

219

220

               

– Eigen personeel

             

kosten

€ 52.170

€ 54.637

€ 54.637

€ 54.637

€ 54.637

€ 54.637

€ 54.637

               

– Externe inhuur

             

kosten

€ 23.309

€ 27.878

€ 30.230

€ 30.340

€ 30.397

€ 30.473

€ 30.556

               

– Post-actief personeel

             

Dotatie voorziening post-actief personeel

€ 17

€ 25

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

aantal fte

3

2

1

1

1

1

1

               

– Overige P-kosten

€ 2.354

€ 2.100

€ 2.200

€ 2.200

€ 2.200

€ 2.200

€ 2.200

               

Totale kosten

€ 77.850

€ 84.640

€ 87.073

€ 87.183

€ 87.240

€ 87.316

€ 87.399

De toename van het aantal fte wordt veroorzaakt door de inrichting van AICE binnen het CJIB, de meer persoonsgerichte aanpak binnen het inning- en incassoproces en de inrichting van het CJIB als centrale incassoautoriteit voor de rijksoverheid.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen.

Gerechtskosten

Dit betreffen onder meer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 5,8 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van Veiligheid en Justitie (€ 6,4 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2017 over de stand van de leningen bedraagt 1,58%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. In het kader van de organisatieverandering per 1-1-2014 is een mobiliteitsplan opgesteld dat een breed pakket aan voorzieningen biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen. De omvang van deze voorziening bedraagt op 1-1-2016 € 2,7 mln. Naar verwachting zal de uitputting van de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 1,1 mln. plaatsvinden in 2016 en voor € 1,6 mln. in 2017. Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Kasstroomoverzicht

Tabel 03.5 Kasstroomoverzicht (bedragen * € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2017 + stand depositorekeningen

24.045

27.625

29.101

27.916

26.767

25.224

23.313

                 
 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

145.841

124.633

131.052

130.730

130.664

130.718

130.564

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom

– 141.703

– 117.193

– 126.961

– 126.642

– 126.577

– 126.632

– 126.477

2.

Totaal operationele kasstroom

4.138

7.440

4.091

4.088

4.087

4.086

4.086

                 
 

Totaal investeringen (–/–)

– 7.699

– 3.285

– 2.600

– 2.500

– 2.450

– 2.300

– 2.200

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 7.699

– 3.285

– 2.600

– 2.500

– 2.450

– 2.300

– 2.200

                 
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

 

Aflossing op leningen (–/–)

– 4.597

– 5.964

– 5.276

– 5.237

– 5.630

– 5.997

– 6.108

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

11.738

3.285

2.600

2.500

2.450

2.300

2.200

4.

Totaal financieringskasstroom

7.141

– 2.679

– 2.676

– 2.737

– 3.180

– 3.697

– 3.908

                 

5.

Rekening Courant RHB 31 december 2017 + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

27.625

29.101

27.916

26.767

25.224

23.313

21.292

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Investeringskasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.Voor 2017 zijn de volgende investeringen gepland:

Tabel 03.6 Investeringen

activum

afschrijvingstermijn

bedrag

software

3–5 jaar

1.125.000

hardware

3–5 jaar

1.475.000

   

2.600.000

Bovenstaande investeringen zullen door middel van een beroep op de Leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën worden gefinancierd.

Doelmatigheid

Tabel 03.7 Overzicht doelmatigheidsindicatoren Bedragen x € 1.000
 

Realisatie

Begroting

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CJIB-totaal:

           

FTE-totaal (ambtelijk)

892

877

877

877

877

877

877

Saldo van baten en lasten in %

1,5

0

0

0

0

0

0

               

Geldboetes

             

Aantal

8.465.752

9.957.197

9.364.286

9.321.831

9.302.912

9.298.019

9.298.019

Kostprijs

7,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Omzet (p*q)

59.260.264

86.479.931

84.278.574

83.896.477

83.726.206

83.682.167

83.682.167

% geïnde zaken binnen 1 jaar

92,0

92,4

92,4

92,4

92,4

92,4

92,4

               

Transacties

             

Aantal

12.912

9.800

9.800

9.800

9.800

9.800

9.800

Kostprijs

15,84

31,47

31,47

31,47

31,47

31,47

31,47

Omzet (p*q)

204.551

308.406

308.406

308.406

308.406

308.406

308.406

% geïnde zaken binnen 1 jaar

60,8

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

               

Vrijheidsstraffen1

           

Aantal

21.252

19.276

20.871

20.826

20.778

20.721

20.664

Kostprijs

66,99

85,93

57,66

57,52

57,61

57,72

57,83

Omzet (p*q)

1.423.595

1.656.326

1.203.349

1.197.885

1.197.002

1.195.953

1.194.905

               

Taakstraffen

             

Aantal

41.317

37.724

38.627

38.601

38.590

38.581

38.569

Kostprijs

32,36

41,76

28,87

28,78

28,79

28,79

28,80

Omzet (p*q)

1.337.132

1.575.280

1.115.298

1.111.063

1.110.966

1.110.887

1.110.782

               

Schadevergoedingsmaatregelen

             

Aantal

13.333

12.488

13.809

14.086

14.355

14.617

14.874

Kostprijs

432,05

538,63

379,12

373,04

368,56

364,36

360,38

Omzet (p*q)

5.760.362

6.726.447

5.235.319

5.254.696

5.290.728

5.325.822

5.360.247

% afgedane zaken binnen 3 jaar

86,7

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

               

Ontnemingsmaatregelen

           

Aantal

1.282

1.308

1.617

1.677

1.736

1.792

1.846

Kostprijs

4.707,35

3.838,28

4.035,89

3.921,38

3.827,52

3.744,16

3.668,56

Omzet (p*q)

6.034.817

5.020.471

6.526.041

6.576.148

6.644.577

6.709.526

6.772.156

% afgedane A-zaken binnen 5 jaar

70,1

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

67,8

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

               

voorwaardelijke invrijheidstelling

             

Omzet

428.281

499.542

500.757

500.757

500.757

500.757

500.757

               

Routeren Toezicht

             

Omzet

708.952

775.409

776.802

776.802

776.802

776.802

776.802

               

Jeugdreclassering

           

Omzet

607.457

405.280

824.000

824.000

824.000

824.000

824.000

               

Bestuurlijke boetes

             

Aantal

13.563

16.100

15.260

15.260

15.260

15.260

15.260

Tarief (x € 1)

34,75

35,56

35,10

35,10

35,10

35,10

35,10

Omzet (p*q)

471.276

572.522

535.600

535.600

535.600

535.600

535.600

               

Overheidsincasso

             

Omzet

13.808.089

15.751.394

14.639.670

14.639.670

14.639.670

14.639.670

14.639.670

               

Omzet-diversen/input

             

Omzet

34.454.224

21.185.993

15.109.185

15.108.495

15.109.287

15.109.410

14.858.510

               

Totaal

124.499.000

140.957.000

131.053.000

130.730.000

130.664.000

130.719.000

130.564.000

1

Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Licence