Base description which applies to whole site

04. Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectief en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 04.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)1
 

2015

2016

(incl. nota van wijziging)

2017

2018

2019

2020

2021

Baten

             

Omzet moederdepartement

71.525

68.424

65.938

64.906

65.146

65.214

65.214

Omzet overige departementen

887

526

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Omzet derden

7.711

1.730

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Rentebaten

0

22

22

22

22

22

22

Vrijval voorzieningen

371

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

436

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

80.930

70.702

68.960

67.928

68.168

68.236

68.236

               

Lasten

             

Apparaatskosten

50.358

43.466

42.910

42.378

42.918

43.086

43.186

– Personele kosten

43.175

41.155

39.871

39.674

39.674

39.674

39.674

– waarvan eigen personeel

39.693

39.255

37.171

36.974

36.974

36.974

36.974

– waarvan externe inhuur

2.833

1.900

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

– waarvan overige personele kosten

649

0

0

0

0

0

0

– Materiële kosten

7.183

2.311

3.039

2.704

3.244

3.412

3.512

– waarvan apparaat ICT

4.392

150

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

– waarvan bijdrage aan SSO’s

360

1.000

539

204

744

912

1.012

waarvan overige materiële kosten

2.431

1.161

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Rentelasten

145

250

200

200

200

200

200

Afschrijvingskosten

3.904

4.486

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

– Materieel

3.904

4.486

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

– waarvan apparaat ICT

419

700

700

700

700

700

700

– waarvan laboratoriumkosten

3.485

3.786

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

– Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Laboratoriumkosten

23.994

22.500

22.000

21.500

21.200

21.100

21.000

– waarvan bijdrage aan SSO’s

8.207

4.659

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Overige kosten

             

– Dotaties voorzieningen

5.718

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

82

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

84.201

70.702

68.960

67.928

68.168

68.236

68.236

               

Saldo van baten en lasten

– 3.271

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten als % totale baten

3,9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

Als gevolg van het aflossen van de egalisatieschuld van het NFI bij het RVB zal bij de 1e suppletoire begrotingswet 2017 een correctie volgen, die op dit moment nadere uitwerking en doorrekening vergt en daarom nog niet in deze begroting is verwerkt.

Baten

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Omzet moederdepartement

Naast de bijdragen via het kader zijn hier ook andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten.

Bij nota van wijziging 2016 is er met ingang van 2016 structureel 3 mln. toegevoegd voor extra onderzoekcapaciteit. Met ingang van 2017 is 2,0 mln. toegevoegd aan het NFI budget t.b.v. het OSS (One Stop Shop).

In onderstaande tabel wordt een PxQ-onderbouwing gegeven van de omzet moederdepartement voor het jaar 2017.

Tabel 04.2 PxQ-onderbouwing omzet moederdepartement 2017
 

Laburen

K3-uren (onderwijs en kennis)

DNA databank

Totaal

P (x € 1,–)

165

153

   

Q (stuks)

367.467

26.184

   

PxQ (x € 1.000)

60.632

4.006

1.300

65.938

Omzet derden

Omzet derden vloeit voort uit voornamelijk onderzoeken die tegen betaling worden verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.

Rentebaten

De rentebaten betreffen de rente op deposito’s bij het Ministerie van Financiën.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. De aflopende personele kosten worden verklaard door de efficiencytaakstellingen uit het regeerakkoord. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld en een voorziening voor personele verplichtingen reorganisatie is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel en personeel VWNW.

De externe inhuur laat een stijging zien in verband met inhuur voor de uitvoering van opdrachten voor bijvoorbeeld internationale tribunalen en andere overheden (de zogenaamde marktbedieningsschil).

Tabel 04.3 Lasten personele kosten (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

– Eigen personeel

             

Kosten (€)

39.693

39.255

37.171

36.974

36.974

36.974

36.974

Aantal fte's

535

505

501

498

498

498

498

               

– Externe inhuur

             

Kosten (€)

2.833

1.900

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Aantal fte's

– 

14

27

27

27

27

27

               

– Postactief personeel

             

Dotatie voorziening post

actief personeel

5.433

0

0

0

0

0

0

Aantal fte’s VWNW

0

43

39

18

8

8

8

Aantal fte’s wachtgeld /vaststellingsovereenkomst

15

5

3

3

0

0

0

Totale kosten (€)

47.959

41.155

39.871

39.674

39.674

39.674

39.674

Materiële kosten

De materiële kosten betreft voornamelijk apparaats- en ICT-kosten en bijdragen aan SSO’s. De materiële kosten stijgen met name als gevolg van investeringen in hardware en sofware.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een vastgelegde gedragslijn. De activa kennen dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Het NFI hanteert een grens van € 2.000 bij het activeren van investeringen.

Laboratoriumkosten

De laboratoriumkosten betreffen onderhoudskosten van laboratoriumapparatuur, aanschaf van gebruiksmiddelen voor het lab (b.v. chemicaliën, gassen), aanschaf van werkkleding, etc.

Tabel 04.4 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

11.752

14.241

14.241

14.241

14.241

14.241

14.241

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

78.561

65.894

68.938

68.106

68.186

68.214

68.214

 

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 72.099

– 61.408

– 65.088

– 64.056

– 64.296

– 64.364

– 64.364

                 

2

Totaal operationele kasstroom

6.462

4.486

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

 

– /– totaal investeringen

– 3.182

– 4.495

– 4.500

– 4.500

– 4.500

– 4.500

– 4.500

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

236

0

0

0

0

0

0

3

Totaal investeringsstroom

– 2.947

– 4.495

– 4.500

– 4.500

– 4.500

– 4.500

– 4.500

 

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

– /– aflossingen op leningen

– 3.820

– 4.486

– 3.850

– 3.850

– 3.850

– 3.850

– 3.850

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

2.794

4.495

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4

Totaal financieringskasstroom

– 1.026

9

650

650

650

650

650

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

14.241

14.241

14.241

14.241

14.241

14.241

14.241

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen (met name laboratoriumapparatuur) en uitbreiding van laboratoriumfaciliteiten voor afgesproken intensiveringen van onderzoeken.

Doelmatigheid

Tabel 04.5 Doelmatigheidsindicatoren
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kerntaak 1 zaaksonderzoek

             

Declarabele uren

 

305.110

305.110

305.110

305.110

305.110

305.110

Indicatief uurtarief (€)

 

153

165

159

159

159

159

Omzet (x € 1.000)

 

46.800

50.382

48.584

48.541

48.519

48.448

               

Kerntaak 2 research

             

Declarabele uren

 

98.703

98.703

98.703

98.703

98.703

98.703

Indicatief uurtarief (€)

 

154

165

159

159

159

159

Omzet (x € 1.000)

 

15.161

16.321

15.738

15.725

15.717

15.694

               

Kerntaak 3 onderwijs en kennis

             

Declarabele uren

 

27.883

27.883

27.883

27.883

27.883

27.883

Indicatief uurtarief (€)

 

142

153

147

147

147

147

Omzet (x € 1.000)

 

3.955

4.258

4.106

4.102

4.100

4.094

               

DNA-databank (x € 1.000)

 

1.317

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

               

Omzet moederdepartement (x € 1.000)

 

62.321

66.638

64.106

64.046

64.014

63.914

Omzet overige departementen

 

526

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Rentebaten

 

22

22

22

22

22

22

Overige baten

             

Totaal baten

80.930

65.916

70.960

68.428

68.368

68.336

68.236

Saldo B/L als % van de baten

3,9%

           

Gemiddelde levertijd in kalenderdagen

19

15

15

15

15

15

15

Percentage geleverde producten op tijd

86%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Licence