Base description which applies to whole site

2.4 Tabel niet-verplichte uitgaven (Budgetflexibiliteit)

Tabel niet-verplichte uitgaven

Art. nr.

omschrijvijng

Juridisch verplicht

Niet Juridisch verplicht

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

31

Nationale Politie

5.544.767

3.212

* € 1.104 voor internationale politiesamenwerking

 

(€ 5.547.979)

(100%)

(0%)

* € 500 voor mogelijke subsidies aan organisaties die een relatie met de politie hebben

       

* € 1.552 voor onder andere ondersteuning georganiseerd overleg Politie ambtenarenzaken en het uitvoeren van onderzoeken

       

* € 56 diversen

         

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.443.368

0

 
 

(€ 1.443.368)

(100%)

(0%)

 
         

33

Opsporing en vervolging

136.789

74.742

€ 20.000 t.b.v. schadeloosstellingen buiten de strafrechtketen

 

(€ 211.531)

(65%)

(35%)

€ 11.200 t.b.v. vergoedingen in verband met onrechtmatige detentie

       

€ 31.000 voor de uitvoering van het programma verkeershandhaving (voor o.m. flitspalen en trajectcontroles).

       

€ 12.000 Verdeling conform afspraak over de ketenpartners zoals Politie, KMAR, NVWA, FIOD die betrokken zijn bij het afpakken van op criminele wijze verkregen vermogen

       

€ 250 om de duurzame samenwerking in de strafrechtketen te bestendigen. Het gaat daarbij om de kosten voor (door)ontwikkeling van de strafrechtketenmonitor, het verrichten van onderzoek en communicatie (WODC)

       

* € 292 diversen

         

34

Straffen en Beschermen

2.391.868

15.707

• € 594 voor projecten forensische zorg

 

(€ 2.407.575)

(99%)

(1%)

• € 106 voor allerlei initiatieven op het gebied van internationale kinderaangelegenheden, waaronder een contributie (ca. 45k) aan ISS Genève (internationaal samenwerkingsverband op internationale kinderaangelegenheden).

       

• € 980 voor de uitvoering van opgelegde gedragsinterventies.

       

• € 1.716 voor projecten kansspelbeleid.

       

• € 2.124 voor initiatieven op het gebied van slachtofferbeleid.

       

• € 2.535 voor sanctietoepassing

       

• € 3.590 voor projecten jeugdbescherming en jeugdsancties

       

• € 4.062 voor projecten inbraakpreventie, AJB (alleen jij bepaalt) en preventie geweldadige overvallen.

         

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

235.994

21.899

€ 300 tbv schadeclaims op basis van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade)

 

(€ 257.893)

(92%)

(8%)

€ 10.800 bijdragen medeoverheden voor contra-terrorisme (w.o. lokale aanpak) en crisisbeheersing (BES en gemeenten)

       

€ 1.400 incidentele subsidies voor crisisbeheersing (diverse projecten met partners en bedrijven)

       

€ 2.400 opdrachten tbv ontwikkeling, onderhoud en beheer van nieuw alerteringssysteem NL-Alert

       

€ 1.400 opdrachten tbv cybersecurity (w.o. het Nationaal Cybersecurity Centrum, Alert online, ICT)

       

€ 4.300 opdrachten voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het Nationaal Coördinatie Centrum), contra-terrorisme (tegengaan radicalisering), crisisbeheersing (bescherming vitale infrastructuur) en voor het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid

       

€ 500 subsidies tbv innovatieteam Veiligheid en Justitie

       

€ 800 opdrachten tbv innovatieteam Veiligheid en Justitie

         

37

Vreemdelingen

1.595.848

31.493

€ 6.400 IOM inzake REAN

 

(€ 1.627.341)

(99%)

(1%)

€ 1.000 Ondersteuning zelfstandig vertrek

       

€ 1.000 Overige project subsidies

       

€ 2.000 Transportkosten vreemdelingen

       

€ 3.500 Transportkosten vreemdelingen escort

       

€ 500 Vreemdelingen gezondheidszorg keuring/begeleiding

       

€ 1.200 Tolken

       

€ 6.600 Hoge instroom

       

€ 5.000 Overige kosten uitzetting vreemdelingen

       

€ 150 Reis- en verblijfkosten buitenland medewerkers inzake opdracht vreemdelingenvertrek

       

€ 1.156 Meerjarige projectsubsidies op het gebied van de toegang, toelating en opvang vreemdelingen

       

€ 1.163 Bestuurlijk verplicht om de ketenpartners te ondersteunen bij de aansluiting op nieuwe voorzieningen binnen de Vreemdelingenketen in het kader van het programma Keteninformatisering

       

€ 1.824 Financiering van opdrachten met als doel verbeteringen in de vreemdelingenketen te bewerkstelligen.

Licence