Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

05. Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Dienst Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Integriteit is een maatstaf om betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en organisaties te beoordelen. Justis toetst of personen relevante antecedenten hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan de benodigde integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een meer integere en veiligere samenleving.

Tabel 05.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

Realisatie

           
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Baten

             

Omzet moederdepartement

14.469

7.265

6.050

5.842

5.842

5.842

5.842

Omzet overige departementen

560

215

309

309

309

309

309

Omzet derden

22.098

26.913

28.714

28.714

28.714

28.714

28.714

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

37.126

34.393

35.073

34.865

34.865

34.865

34.865

               

Lasten

             

Apparaatskosten

34.727

34.100

35.073

34.865

34.865

34.865

34.865

• Personele kosten

19.003

19.151

19.564

19.564

19.564

19.564

19.564

– Waarvan eigen personeel

14.480

16.201

16.703

16.703

16.703

16.703

16.703

– Waarvan externe inhuur

4.566

2.616

2.484

2.484

2.484

2.484

2.484

• Materiële kosten

15.724

14.949

15.509

15.301

15.301

15.301

15.301

– Waarvan apparaat ICT

5.475

4.810

4.156

4.156

4.156

4.156

4.156

– Waarvan bijdrage aan SSO's

9.807

8.487

8.697

8.697

8.697

8.697

8.697

• Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

• Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

34.727

34.100

35.073

34.865

34.865

34.865

34.865

               

Saldo van baten en lasten

2.399

293

0

0

0

0

0

Baten

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Omzet Moederdepartement

In deze post is de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgenomen voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende tarieven (kunnen) worden geheven aan de eindgebruiker. In 2016 en volgende jaren daalt de omzet moederdepartement. Deze daling wordt verklaard door de verhoging van het VOG-tarief met ingang van 2016.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing van de omzet moederdepartement voor 2016 en 2017 weergegeven.

Tabel 05.2 Omzet moederdepartement (x € 1.000)
 

2016

2017

Product

   

Omzet: Risicomeldingen, TIV, GSR, BIBOB, Gratie, VOG, NW

4.831

3.687

     

Omzet: WPBR, WWM, BOA

2.434

2.363

     

Totaal

7.265

6.050

Omzet overige departementen

In de omzet overige departementen is de bijdrage opgenomen van overige departementen voor producten waarvoor geen tarieven aan de eindgebruiker worden geheven. Het betreft bijdragen vanuit de ministeries SZW en I&M voor de continue screening kinderopvang en taxibranche.

Omzet derden

Deze geraamde omzet betreft de bij derden (particulieren en bedrijven) in rekening te brengen tarieven voor producten.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing voor 2017 weergegeven.

Tabel 05.3 Omzet derden (€ x 1.000)
 

Aantal1

Tarief

PxQ

(x € 1,000)

2017

Product

     

Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)

275

700,00

193

Verklaring omtrent gedrag (VOG NP)2

750.000

33,85

25.388

Verklaring omtrent gedrag (VOG-RP)

5.100

207,00

1.056

Naamswijziging

1.400

835,00

1.169

Gedragsverklaring Aanbesteding3

4.500

75,00

378

Wet wapens en munitie (WWM)

345

80,00

28

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR vergunningen)

675

600,00

405

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR leidinggevenden)

1.080

92,00

99

       

Totaal

   

28.714

1

Dit betreft alleen betaalde aantallen

2

Het tarief voor de VOG bij aanvraag bij een gemeente bedraagt € 41,35

3

Het tarief bedraagt € 75,– maar extra exemplaren leiden omgerekend tot € 83,89

Lasten

Personele kosten

Als gevolg van de hogere productieaantallen bij VOG NP zullen vanaf 2017 de personele kosten iets toenemen.

Tabel 05.4 Personele kosten
 

Realisatie

           
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eigen personeel

             

kosten (x € 1.000)

14.480

16.201

16.703

16.703

16.703

16.703

16.703

aantal fte's

230

238

247

247

247

247

247

               

Extern personeel

             

kosten (x € 1.000)

4.566

2.616

2.484

2.484

2.484

2.484

2.484

               

Overige P-kosten

             

kosten (x € 1.000)

– 44

334

377

377

377

377

377

               

Totale kosten (x € 1.000)

19.003

19.151

19.564

19.564

19.564

19.564

19.564

Materiële kosten

Vanaf 2017 dalen de ICT kosten. De daling heeft te maken met aflopende ICT programma’s. Aan de andere kant is er een stijging te zien bij de SSO’s, Dit heeft te maken dat er bij SSC ICT hogere kosten worden verwacht.

 

Realisatie

           
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Rekening Courant RHB 1 januari

8.159

6.755

4.649

4.649

4.649

4.649

4.649

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

41.466

34.393

         

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 42.269

– 34.100

         

2. Totaal operationele kasstroom

– 803

293

         

Totaal investeringen (–/–)

0

0

         

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

0

0

         

3. Totaal investeringskasstroom

0

0

         

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 613

– 2.399

         

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

12

           

Aflossing op leningen (–/–)

0

0

         

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

0

0

         

4. Totaal financieringskasstroom

– 601

– 2.399

         

5. Rekening Courant RHB 31 december

6.755

4.649

         

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De gepresenteerde eenmalige uitkering in 2016 aan moederdepartement heeft te maken met een terug storting resultaat 2015.

Doelmatigheid

Tabel 05.6 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

           

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Risicomeldingen

             

Aantal

1.346

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Doorlooptijd:

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

               

TIV

             

Aantal

958

800

800

800

800

800

800

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

64%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

77%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 6 weken en 4

maanden

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

GSR

             

Aantal

954

700

700

700

700

700

700

Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 4 weken

75%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 weken

nvt

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 weken

78%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

BIBOB

             

Tarief

€ 500,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

Aantal

314

305

305

305

305

305

305

Omzet tarief (x 1.000)

€ 122

€ 193

€ 193

€ 193

€ 193

€ 193

€ 193

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

25%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

56%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Gratie

             

Aantal

1.404

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

89%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

             

Tarief (via gemeente)

€ 30,05

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

Tarief (elektronisch)

€ 24,55

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

Aantal

863.483

850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

Omzet tarief (x 1.000)

€ 19.070

€ 25.388

€ 25.388

€ 25.388

€ 25.388

€ 25.388

€ 25.388

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

26%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

             

Tarief

€ 147,50

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

Aantal

5.705

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Omzet tarief (x 1.000)

€ 818

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

nvt

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

Naamswijziging

             

Tarief

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

Aantal

1.797

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Omzet tarief (x 1.000)

€ 1.043

€ 1.169

€ 1.169

€ 1.169

€ 1.169

€ 1.169

€ 1.169

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

Risicomeldingen, TIV, GSR, BIBOB, Gratie, VOG, NW

             

Omzet moederdepartement DGSB (x 1.000)

€ 9.307

4.831

3.687

3.687

3.687

3.687

3.687

               

GVA

             

Tarief

€ 100,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

Aantal

6.007

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Omzet overige departamente (x 1.000)

€ 634

€ 378

€ 378

€ 378

€ 378

€ 378

€ 378

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW

nvt

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Continue screening

             

Aantal

227.000

238.000

238.000

238.000

238.000

238.000

238.000

Omzet (x 1.000)

€ 312

€ 309

€ 309

€ 309

€ 309

€ 309

€ 309

Doorlooptijd:

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tabel 05.7 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

WWM beroepen

             

Aantal

113

130

130

130

130

130

130

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

98%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

WWM ontheffingen

             

Tarief

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

Aantal

343

360

360

360

360

360

360

Omzet tarief (x 1.000)

€ 19

€ 28

€ 28

€ 28

€ 28

€ 28

€ 28

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

97%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

BOA, en BOA cat. Besluiten

             

Aantal

6.283

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

Doorlooptijd: % verzoek BOA art. 142 binnen 16 w.

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

BOD

             

Aantal

449

400

400

400

400

400

400

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

WPBR ondernemingen, WBP, EG verklaringen, Sancties

             

Tarief WPBR (vergunningen)

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

Aantal

771

900

900

900

900

900

900

Omzet tarief (x 1.000)

€ 329

€ 405

€ 405

€ 405

€ 405

€ 405

€ 405

Doorlooptijd: WPBR ondernemingen % binnen 16 weken

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % WBP binnen 16 weken

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % EG- verklaring binnen 16 weken

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % sancties binnen 16 weken

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

WPBR leidinggevenden

             

Tarief

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

Aantal

936

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Omzet tarief (x 1.000)

€ 62

€ 99

€ 99

€ 99

€ 99

€ 99

€ 99

Doorlooptijd: % binnen 16 weken

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

WPBR, WWM, BOA

             

Omzet moederdepartement DGRR (x 1.000)

2.405

2.434

2.363

2.341

2.341

2.341

2.341

Tabel 05.8 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Omschrijving Generiek Deel

             

Het aantal fte’s (exclusief externe inhuur) werkzaam bij Justis

230

238

247

247

247

247

247

Saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten

6%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

               
               

Saldo van baten en lasten

2.399

293

0

0

0

0

0

Totaal baten

37.126

34.393

35.073

34.865

34.865

34.865

34.865

 

6%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

Licence