Base description which applies to whole site

7. WETGEVINGSPROGRAMMA

In voorbereiding zijnde wetsvoorstellen

Titel en Kamerstuknummer

Sector

Huidige fase (incl. nummer)

Inwerkingtreding Planning

Aanpassingswet nadeelcompensatie

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Wetsvoorstel implementatie Visserijverdrag

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2017

Wetsvoorstel goedkeuring verdrag Rotterdam Rules

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Wetsvoorstel goedkeuring CLNI Verdrag 2012

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2017

Wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand (V&J)

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Wetsvoorstel Tweede tranche forensische zorg (harmonisatie rechtspositie)

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2017

Wijziging Politiewet en de Wet veiligheidsregio’s ivm de landelijke meldkamerorganisatie

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2020

Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2019

Wijziging Sr in verband met ISD bij illegalen

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Wijziging van de Loterijwet BES in verband met het herstel van enkele omissies

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Boek 5: De rechtsmiddelen (Modernisering Strafvordering; VPS)

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Boek 4: De berechting (Modernisering Strafvordering; VPS)

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Rijkswet Evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2018

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen III (HFW)

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2018

Wet Privatisering Staatsloterij

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Wijziging WSv ivm verruiming toezeggingen aan getuigen

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2017

Wetsvoorstel uitvoering alimentatieverdrag BES

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Voorstel van rijkswet goedkeuring alimentatieverdrag BES

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Wet rechtspositie leden openbaar ministerie BES

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Wijziging Wjsg ivm het kunnen weigeren van een VOG op basis van politiegegevens

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Instellingswet Inspectie Veiligheid en Justitie

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Wijziging Politiewet 2012 in verband met verruiming screening

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2018

Wettelijke regeling schietsport

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2018

Implementatie richtlijn 2016/800/EU procedurele rechten minderjarige verdachten

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2019

Wetsvoorstel implementatie richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Modernisering bewijsrecht

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2019

Boek 2: Het opsporingsonderzoek (Modernisering Strafvordering; VPS)

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Wet op de politiële en strafrechtelijke gegevensverwerking

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Boek 1: Algemene bepalingen en institutioneel kader in het Wetboek van Strafvordering (Modernisering Strafvordering; VPS)

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Boek 3: Buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging (Modernisering Strafvordering; VPS)

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Boek 6: Bijzondere procedures (Modernisering Strafvordering; VPS)

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Wet aanpassing benoemingswijze leden Raad voor de rechtspraak

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Wetsvoorstel thuiskopievergoeding op factuur

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2017

Invoeringswet Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijk beslissingen (Modernisering Strafvordering; VPS)

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Implementatiewet herziene richtlijn pakketreizen

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-04-2018

Reparatiewet Veiligheid en Justitie 2016

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Wet particuliere beveiliging van zeeschepen

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2018

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter aanscherping van het openbare orde beleid

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Reparatierijkswet Veiligheid en Justitie

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Regels over zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen waarbij geen sprake is van een verdenking van een strafbaar feit

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Wet implementatie EU-richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2018

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de modernisering van de zedentitel

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2019

Implementatiewet richtlijn betaaldiensten II

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

13-01-2018

Verzamelwet strafrechtelijke onderwerpen

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2018

Implementatie richtlijn dataprotectie

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-05-2018

Implementatie richtlijn 2016/343/EU inzake de versterking van het vermoeden van onschuld

Straf- en sanctierecht

10. Interne voorbereiding

01-04-2018

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens n.a.v. uitspraak HvJEU van 6 oktober 2015 (C-362/15) inzake Safe Harbour

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2017

Wijziging Politiewet 2012 en andere wetten in verband met de invoering van een nieuwe executieve aanstelling

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2018

Wijziging Politiewet 2012 i.vm. het opdragen aan de Kmar van de politietaak bewaken en beveiligen van objecten

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de regulering van het bezit van zware luchtdrukwapens

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2018

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. de aanpassing van het overeenstemmingsvereiste in artikel 51 Wrra.

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2019

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terrorisme en ernstige criminaliteit

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-06-2018

Wet Netherlands Commercial Court

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Wijziging regeling transitievergoeding in Wet werk en zekerheid

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2018

Wet uitbreiding kraamverlof

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

01-01-2019

Wijziging Opiumwet ivm verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester

Staats- en bestuursrecht

10. Interne voorbereiding

01-07-2017

Wetsvoorstel aanpassing Handelsregisterwet ivm centraal aandeelhoudersregister

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

(leeg)

Richtlijn zeevarenden

Privaatrecht

10. Interne voorbereiding

10-10-2017

Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen

Privaatrecht

20. Consultatie en toetsing

01-01-2018

Wetsvoorstel toevoegen stukken aan procesdossier in civiele zaken

Privaatrecht

20. Consultatie en toetsing

(leeg)

Wetsvoorstel uitvoering Rotterdam Rules

Privaatrecht

20. Consultatie en toetsing

01-01-2018

Wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (wobka)

Privaatrecht

20. Consultatie en toetsing

(leeg)

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 – Veegwet Terugkeerrichtlijn

Staats- en bestuursrecht

20. Consultatie en toetsing

01-07-2017

Wetsvoorstel dwangakkoord buiten faillissement (Continuteit II) (HFW)

Privaatrecht

20. Consultatie en toetsing

01-07-2018

Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid

Staats- en bestuursrecht

20. Consultatie en toetsing

01-07-2017

Wet bevordering mediation

Staats- en bestuursrecht; Privaatrecht

20. Consultatie en toetsing

01-01-2018

Wijziging Uitvoeringswet geringe vorderingen en Uitvoeringswet betalingsbevelprocedure

Privaatrecht

20. Consultatie en toetsing

14-07-2017

Wijziging Sv ivm enige wijzigingen van de regeling van voorlopige hechtenis

Straf- en sanctierecht

30. Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-01-2018

Wetsvoorstel uitvoering CLNI-verdrag 2012

Privaatrecht

30. Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-07-2017

Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures (HFW)

Privaatrecht

30. Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-07-2017

Aanpassing Wetboek van Strafvordering BES ivm BOB

Straf- en sanctierecht

30. Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-01-2018

Voorstel aanpassing bijzondere procedures Sv

Straf- en sanctierecht

30. Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-01-2018

Verruiming gebruik private camerabeelden van strafbare feiten ten behoeve van de ondersteuning van de opsporing

Staats- en bestuursrecht

30. Voorportaal, onderraad en ministerraad

(leeg)

Wetsvoorstel herziening beslagverbod roerende zaken

Privaatrecht

30. Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-07-2017

Wetsvoorstel wijziging WGBO

Privaatrecht

30. Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-07-2017

Wijziging Wet foetaal weefsel ivm opsporing en vervolging ernstige zedenmisdrijven

Straf- en sanctierecht

30. Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-01-2018

Ter beschikking aan het onderwijs (tbo-maatregel)

Straf- en sanctierecht

40. Raad van State

01-01-2018

Wetsvoorstel uitvoering motie-Dijksma collectieve schadevergoeding

Privaatrecht

40. Raad van State

01-01-2018

Herziening wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (dataretentie)

Straf- en sanctierecht

40. Raad van State

01-01-2018

Wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Privaatrecht

40. Raad van State

01-07-2017

Wetsvoorstel risicovluchten

Staats- en bestuursrecht

40. Raad van State

01-01-2018

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Straf- en sanctierecht

40. Raad van State

01-01-2018

Wet aanpassing nareistermijnen

Staats- en bestuursrecht

40. Raad van State

01-01-2017

Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag VS-NL over samenwerking inzake vingerafdrukken en DNA-profielen (33 603)

Straf- en sanctierecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-10-2017

Wetsvoorstel informatiegaring in civiele zaken (33 079)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

(leeg)

Wetsvoorstel ongedaanmaking van steunmaatregelen (31 418)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

(leeg)

Wijziging Sv en Pbw ivm wijziging regeling schorsing voorlopige hechtenis (samenloop) (32 882)

Straf- en sanctierecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (34 432)

Staats- en bestuursrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wetsvoorstel versterking presterend vermogen politie (VPS) (33 747)

Straf- en sanctierecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Boek 7: Internationale rechtshulp in strafzaken (Modernisering Strafvordering; VPS) (34 493)

Straf- en sanctierecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34 388)

Staats- en bestuursrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III) (34 372)

Straf- en sanctierecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Wetsvoorstel echtscheiding zonder rechter (34 118)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wetsvoorstel versterking positie curator (HFW) (34 253)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (34 491)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (34 471)

Staats- en bestuursrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen Terugkeerrichtlijn (34 128)

Staats- en bestuursrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Wetsvoorstel beperking van het recht op contact/omgang na partnerdoding (34 518)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel (EOB)

Straf- en sanctierecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-05-2017

Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (34 462)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

18-01-2017

Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (34 490)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

27-12-2016

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor de bouw (34 453)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Invoering mogelijkheid benoeming niet-rechterlijk lid College van procureurs-generaal (34 404)

Staats- en bestuursrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Wetsvoorstel verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34 479)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Uitvoering Verdrag EU-Noorwegen, IJsland inzake overleveringsprocedure (34 365)

Straf- en sanctierecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Voorstel van wet strekkende tot uitbreiding van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) met de overeenkomst van goederenvervoer over de weg (34 461)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Verlenging wettelijk streefcijfer evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote nv’s en bv’s (34 435)

Privaatrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo (34 498)

Straf- en sanctierecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Wet houdende goedkeuring van het zestiende Protocol bij het EVRM (34 235)

Staats- en bestuursrecht

50. Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wijziging van o.a. de Penitentiaire beginselenwet (vervoer, medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen) (33 844)

Straf- en sanctierecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) (Modernisering Strafvordering; VPS) (34 086)

Straf- en sanctierecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken (verschoningsrecht journalisten) (34 032)

Straf- en sanctierecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wetsvoorstel krediettransacties (34 442)

Privaatrecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen ZM (33 861)

Staats- en bestuursrecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wetsvoorstel affectieschade en de verruiming van de mogelijkheid dat naasten van slachtoffers zich voegen in strafproces (34 257)

Privaatrecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wijziging van de Luchtvaartwet ivm de uitvoering van een aantal verordeningen inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart (34 501)

Staats- en bestuursrecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wijziging Sv in verband met vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR) (33 542)

Straf- en sanctierecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Regeling meerdaadse samenloop (34 126)

Straf- en sanctierecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34 309)

Staats- en bestuursrecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-07-2017

Initiatiefwetsvoorstel opheffen beloningsverschillen mannen en vrouwen (33 922)

Privaatrecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

(leeg)

Wetsvoorstel uitvoering EU verordening 910/2014 elektronische identificatiediensten (34 413)

Privaatrecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wijziging Wet op het notarisambt ivm fusie pensioenfondsen notariaat (34 342)

Staats- en bestuursrecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak (34 389)

Staats- en bestuursrecht

60. Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-07-2017

Wetsvoorstel enkelvoudig hoger beroep kantonzaken (33 316)

Privaatrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

(leeg)

Kansspelen op afstand (33 996)

Staats- en bestuursrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wijziging Wetboek van Strafvordering ivm introductie middelenonderzoek bij geweldplegers (33 799)

Straf- en sanctierecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Wijzigingswet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (34 145)

Staats- en bestuursrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Implementatie richtlijn 2012/29/EU minimumnormen slachtoffers (34 236)

Straf- en sanctierecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I (pre-pack) (HFW) (34 218)

Privaatrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Wijz RWN ivm Verlenging van de naturalisatietermijnen (33 852)

Staats- en bestuursrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2017, (leeg)

Implementatie richtlijn recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures (34 157)

Straf- en sanctierecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Aanvulling van bepalingen over verdachte, raadsman en enkele dwangmiddelen (34 159)

Straf- en sanctierecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Implementatiewet richtlijn collectief beheer (34 243)

Privaatrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Novelle Prostitutiewet (33 885)

Staats- en bestuursrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid wegens deelname aan een terroristische organisatie (34 356)

Staats- en bestuursrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-11-2016

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34 359)

Staats- en bestuursrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-11-2016

Wetsvoorstel implementatie ri. 2014/95/EU bekendmaking niet-financiële informatie en diversiteitsbeleid (34 383)

Privaatrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

06-12-2016

Implementatie wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (34 469)

Privaatrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2017

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34 358)

Staats- en bestuursrecht

70. Eerste Kamer (voorbereiding)

01-11-2016

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32 211)

Staats- en bestuursrecht

80. Eerste Kamer (plenaire) behandeling

01-07-2017

Wet forensische zorg (32 398)

Straf- en sanctierecht

80. Eerste Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2018

Wijziging Sv ivm eigen bijdrage aan kosten strafvordering en de slachtofferzorg (34 067)

Straf- en sanctierecht

80. Eerste Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2017

Wetsvoorstel digitale processtukken (Modernisering Strafvordering; VPS) (34 090)

Straf- en sanctierecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2017

Wijziging Advocatenwet ter implementatie van aanbevelingen van de Commissie advocatuur en enkele andere wijzigingen (32 382)

Staats- en bestuursrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2015, 01-01-2017

Wijziging WVW 1994 i.v.m. introductie speekseltest (32 859)

Straf- en sanctierecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Wetsvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden (33 112)

Staats- en bestuursrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2014, 01-01-2017

Wijziging Sv ivm langdurig toezicht op zeden- en geweldsdelinquenten (33 816)

Straf- en sanctierecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen (34 205)

Straf- en sanctierecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-04-2016, 01-01-2017

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (34 129)

Staats- en bestuursrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2017

Wijziging WIM ivm de uitvoering van wijzigingen van het Statuut van het Internationaal Strafhof (WIM Statuut) (33 866)

Straf- en sanctierecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2017

Wet herziening opleiding rechterlijke ambtenaren (34 162)

Staats- en bestuursrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2017

Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI-I) (34 059)

Privaatrecht; Staats- en bestuursrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-02-2017

Wetsvoorstel digitalisering hoger beroep en cassatie (KEI-II) (34 138)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-02-2017

Wetsvoorstel aanpassing en invoering vereenvoudiging en digitalisering van de gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI-III) (34 212)

Privaatrecht; Staats- en bestuursrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-02-2017

Wetsvoorstel wijziging Boek 8 BW BES ivm Verdrag van Montreal (34 239)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-10-2016

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (34 224)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-09-2016

Wetsvoorstel tijdelijke huur woonruimte (34 373)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2016, 01-01-2017

Wetsvoorstel implementatie ri 2014/17/EU consumentenkrediet hypotheken (34 292)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-08-2016

Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (34 455)

Straf- en sanctierecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2017

Wijziging Politiewet 2012 om officier van justitie te laten beslissen over onderzoek in lichaam (34 013)

Staats- en bestuursrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), 01-01-2017

Wetsvoorstel concentratie natte zaken (34 447)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2017

Aanpassing witwaswetgeving (34 294)

Straf- en sanctierecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2017

Wetsvoorstel goedkeuring/uitvoering VN-Gehandicaptenverdrag (33 990)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), 01-01-2017

Rijksinvoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI-IV) (34 237)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-02-2017

Veegwet VWS 2016 (34 191)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-08-2016

Veegwet VWS II (34 279)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-08-2016

Wetsvoorstel energieprestatievergoeding (34 228)

Privaatrecht

90. Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-08-2016

Licence