Base description which applies to whole site

I. Overzicht ZBO’s en RWT’s

 

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingartikel

Begrotingsramingen (x € 1.000)

verwijzing/url1

1

Nationale Politie

X

 

Leveren van bijdrage aan een veilige samenleving m.b.v. een goed georganiseerde politieorganisatie.

31

5.289.210

www.politie.nl

2

Politieacademie (PA)

X

X

De Politieacademie is het nationale wervings-, selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie.

31

102.578

www.politieacademie.nl

3

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

X

X

De RvR is belast met de organisatie en de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand door advocaten en mediators, alsmede het treffen van een afzonderlijke voorziening voor de verlening van rechtshulp (Het Juridisch Loket).

32

47.590

www.rvr.org

4

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

X

X

Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratie-kantoren en ondersteunt de Commissies van deskundigen bij het beoordelen van ondernemingsplannen voor startende deurwaarders en notarissen.

32

2.389

www.bureauft.nl

5

College Bescherming persoonsgegevens (Cbp)

 

X

De Cpb houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

32

7.833

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

6

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

 

X

Het CRM doet op verzoek onderzoek en oordeelt of verboden onderscheid is/wordt gemaakt naar aanleiding van individuele klachten en verzoeken van organisaties. Ook vervult het CRM de rol van waakhond op het gebied van mensenrechten in Nederland.

32

6.445

www.mensenrechten.nl

7

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

 

X

Het college ziet erop toe of de beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de voor de uitvoering van hun taken verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en verdelen, en voldoende zijn uitgerust voor de uitvoering van hun taken.

32

709

www.cvta.nl

8

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

 

X

De NRGD waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang.

33

1.591

www.nrgd.nl

9

Raad voor de rechtshandhaving

X

 

De Raad voor de rechtshandhaving is belast met de algemene inspectie van de organisaties van de justitiële keten – met uitzondering van het Gemeenschappelijk Hof van justitie – in Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

33

331

www.raadrechtshandhaving.com

10

Reclasseringsorganisaties (cluster):

           
 

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

X

 

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

34

134.200

www.reclassering.nl

 

– Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

X

 

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

34

21.376

www.legerdesheils.nl

 

– Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

X

 

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

34

65.951

www.svg.nl

11

Commissie schadefonds geweldsmisdrijven (SGM)

X

X

Het SGM stelt financiële tegemoetkoming ter beschikking aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf voor opgelopen letselschade.

34

21.698

www.schadefonds.nl

12

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

X

 

SHN geeft ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven.

34

38.574

www.slachtofferhulp.nl

13

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)2

X

 

Behandeling van Tbs-gestelden. De subsidie is vanaf vorig jaar (verantwoording 2014) op nul gesteld i.v.m. gewijzigde financieringssystematiek (inkoop).

34

0

www.tbsnederland.nl

14

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

X

X

Het LBIO int alimentatie, indien dit niet vrijwillig wordt afgedragen.

34

1.730

www.lbio.nl

15

Stichting HALT

X

 

HALT richt zich op preventie en bestrijding jeugdcriminaliteit. Jongeren kunnen recht zetten wat zij hebben fout gedaan, waardoor zij niet in aanraking komen met de rechter.

34

10.161

www.halt.nl

16

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)

X

 

Behandeling van jeugdigen op grond van strafrechtelijke titel.

34

73.819

http://www.dji.nl/organisatie/locaties/justitiele-jeugdinrichtingen

17

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

X

X

Met actuele kennis, advisering, toegepast onderzoek, vraaggerichte opleidingen en oefeningen en leiderschapsontwikkeling helpt het IFV professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders zich optimaal voor te bereiden om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen. Het Nederlands bureau brandweerexamens (NBBe) en Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) zijn ZBO's die met ingang van 2013 zijn opgegaan in het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en hun eigen opbrengsten genereren. Jaarlijks ontvangen zij een vast bedrag voor het uitvoeren van de wettelijke taken voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast ontvangen zij bijdragen voor opdrachten voortkomend uit een opdrachtgevers/opdrachtnemersrelatie.

36

29.510

www.nifv.nl

18

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

X

X

De OVV doet onafhankelijk onderzoek naar oorzaken of vermoedelijke oorzaken van «voorvallen» en categorieën voorvallen.

36

11.369

www.onderzoeksraad.nl

19

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

X

X

Huisvesting van asielzoekers, het geven van begeleiding en informatie aan asielzoekers, het leveren van goederen aan asielzoekers, het verwerven, beheren en sluiten van opvanglocaties en het handhaven van de veiligheid in de opvanglocaties.

37

1.086.639

www.coa.nl

20

Stichting Nidos

X

X

NIDOS voert als onafhankelijke (gezins-) voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.

37

133.649

www.Nidos.nl

21

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

 

X

Gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het ZBO register van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

n.v.t.

n.v.t.

www.kbvg.nl

22

Notarissen (cluster)

 

X

Notarissen zijn opgenomen in het ZBO register van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

n.v.t.

n.v.t.

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WET%20OP%20HET%20NOTARISAMBT

23

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

X

X

Sinds 2004 worden de gegevens van sperma- eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. Beheer van deze gegevens en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts. Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

n.v.t.

n.v.t.

www.donorgegevens.nl

24

Kansspelautoriteit (Ksa)

X

X

De Ksa is een onafhankelijke toezichthouder. Zij reguleert het kansspelaanbod door het verlenen van kansspelvergunningen, houden van toezicht op de vergunninghouders, bestrijden van illegale kansspelen het beschermen van consumenten tegen kansspelverslaving. Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Financiering van de kansspelautoriteit geschiedt via jaarlijkse heffingen en vergoedingen door vergunninghouders.

n.v.t.

n.v.t.

www.kansspelautoriteit.nl

25

Het Keurmerkinstituut BV

 

X

Aangewezen als certificatie-instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-GGz en jeugd-LVB. De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De normen waaraan deze instellingen moeten voldoen zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenspraak met de VNG en het werkveld gezamenlijk geformuleerd in het Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (jb/jr). De richtlijnen voor de certificerende instelling zijn opgenomen in het Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het Normenkader en het Certificatieschema. Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

n.v.t.

n.v.t.

www.keurmerk.nl

1

De verwijzing (URL-link) naar het departementale jaarverslag van VenJ is: http://www.rijksbegroting.nl/

2

De subsidie is vanaf verantwoording 2014 op nul gesteld i.v.m. gewijzigde financieringssystematiek (inkoop).

Licence