Base description which applies to whole site

2.6 Overzicht garanties en achterborgstellingen

Overzicht verstrekte garanties en achterborgstellingen (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaand garanties

Geraamd te verlenen garanties

Geraamd te vervallen garanties

Uitstaand garanties

Garantie- plafond

Geraamd te verlenen garanties

Geraamd te vervallen garanties

Uitstaand garanties

Garantie- plafond

Totaal plafond

   

2015

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

 

31

Inkoop Max

990.675

 

161.871

828.804

nvt

   

828.804

nvt

nvt

34

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

20.161

3.548

2.492

21.217

nvt

3.500

2.500

22.217

nvt

nvt

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

27.870

0

688

27.182

nvt

 

717

26.465

nvt

nvt

totaal

1.038.706

3.548

165.051

877.203

3.500

3.217

877.486

   
Overzicht uitgaven en ontvangsten en garanties (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

   

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

31

Inkoop Max

13.109

0

– 13.109

13.011

 

– 13.011

33.985

 

– 33.985

34

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

1.706

– 1.706

700

 

– 700

700

 

– 700

31 Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting die VenJ naar de politie en de politieacademie heeft, in het kader van de VUT, prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling) opgenomen. De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan de bedragen welke als vordering in de jaarrekeningen van de politie en de Politieacademie zijn opgenomen11.

34 Faillissementscuratoren

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) is voor faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn om onderzoek te doen of een procedure te starten en zo onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen.

34 Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantie verlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiency-overwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage konden worden afgesloten.

11

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 628, nr. 407

Licence