Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de hoofdonderdelen van de begroting en de belangrijkste wijzigingen in de begrotingsindeling ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar.

Groeiparagraaf

Deze begroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten van «Verantwoord Begroten». Dit geeft inzicht in de financiële informatie, de rol en verantwoordelijkheid van de Minister en laat een duidelijke splitsing tussen apparaat en programma zien. Nieuw in de begroting 2017 zijn bijlage VI: de voortgangsrapportage over VenJ Verandert en bijlage VII, deze gaat in op de voortgang van de verbetermaatregelen in de bedrijfsvoering van VenJ.

Hoofdstuk 2: Beleidsagenda

In de beleidsagenda wordt ingegaan op de prioriteiten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor deze kabinetsperiode. In de beleidsagenda is verder een cijfermatig overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsmatige mutaties, een overzicht met de meerjarige planning voor de beleids-doorlichtingen en een overzicht van de garanties vallend onder dit ministerie. Ook vindt u hier, net als vorig jaar, de prestatie-indicatoren behorend bij de Veiligheidsagenda 2015–2018. Daarnaast vindt u na de Beleidsagenda de tabel met de niet-verplichte uitgaven.

Hoofdstuk 3 en 4: Beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Met het Ministerie van Financiën is de afspraak gemaakt dat de apparaatsuitgaven van de Hoge Raad (HR), het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) niet in het centrale apparaatsartikel 91 maar apart in beleidsartikel 32 (HR), 33 (OM) en 34 (RvdK) worden opgenomen.

Hoofdstuk 5: Agentschapsparagrafen

De begrotingen van de agentschappen DJI en IND kennen een afwijkende lastencategorie, namelijk de post «(materiële) programmakosten». Onder deze post zijn met instemming van het Ministerie van Financiën de kosten opgenomen die samenhangen met de primaire taken van de beide agentschappen. Het betreft kosten die geen apparaatskosten zijn.

Hoofdstuk 6: Raad voor de rechtspraak

In het wetslichaam is een apart wetsartikel opgenomen voor de Raad voor de rechtspraak. In de Wet op de Rechterlijke Organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering geattribueerd aan de gerechten en aan de Raad voor de rechtspraak. Per 1 januari 2005 kent de Raad een bekostigingssystematiek die gebaseerd is op outputfinanciering en gelijktijdig is het baten-lastenstelsel ingevoerd. Door VenJ is gekozen voor een «bijdrage-constructie». Dit betekent dat op artikel 32 «Rechtspleging en rechtsbijstand» de bijdrage aan de Raad is opgenomen en de Raad voor de rechtspraak niet in de begrotingsstaat inzake agentschappen is opgenomen. Voor de Raad is in de begroting een apart hoofdstuk opgenomen, met daarin de gevolgen van de verstrekte bijdrage op het gebied van de bedrijfsvoering.

Prognosemodel Justitiële Ketens

Voorgaande jaren is afzonderlijk in de memorie van toelichting ingegaan op de uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). De uitkomsten geven de geraamde capaciteitsbehoeften in meerjarig perspectief binnen de justitiële ketens weer. Aangezien de Tweede Kamer al over deze uitkomsten geïnformeerd is («Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ)-ramingen tot en met 2021»1), is dit hoofdstuk niet in deze begroting opgenomen.

Bijlage VI: Voortgangsrapportage VenJ verandert

Conform de toezegging van de Minister aan de Tweede Kamer is er in deze begroting een extra bijlage toegevoegd. In deze bijlage wordt de voortgang van het VenJ-verandert traject uiteengezet.

Bijlage VII: Voortgang verbetermaatregelen bedrijfsvoering

Deze bijlage gaat in op de voortgang van de verbetermaatregelen bedrijfsvoering. Dit is conform het verzoek van de Kamer zoals verwoord in de motie Van Nispen-Swinkels2.

Overzichtsconstructies

Het Ministerie van VenJ levert een bijdrage aan interdepartementale overzichtsconstructies Caribisch Nederland, milieu en de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). De coördinatie is voor de eerste twee overzichtsconstructies in handen van respectievelijk de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Infrastructuur en Milieu. De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van de HGIS.

Regeerakkoord

Bij verwijzingen naar «het Regeerakkoord» in deze begroting wordt verwezen naar het Regeerakkoord 2012, dat opgesteld is door het kabinet Rutte-Asscher. Indien er verwezen wordt naar een ander Regeerakkoord wordt dit expliciet vermeld.

1

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 587, nr. 634

2

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 476-VI, nr 8

Licence