Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4 SUBSIDIEOVERZICHT

Begrotings- artikel

Naam subsidie (regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal verleningen 2015

Laatste evaluatie1 (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie2 (jaartal)

Einddatum subsidie3 (regeling) (jaartal)

 

cfm JV

cfm definitieve IBA stand 13-6-16

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

                       
 

Programma

                       
   

Subsidieprogramma wereldwijd werken met water: Partners voor Water (HGIS)

8.597

1.505

0

0

0

0

0

0

2015

*

2015

16

   

Subsidieregeling waterveiligheid in stedelijke delta's in het buitenland: Partners voor Water (HGIS)

0

8.886

11.311

11.302

11.302

11.302

11.302

0

*

2018

2021

 
 

Besluit

                       
   

St. Rioned – Project Kenniscoaches

137

0

331

0

0

0

0

0

2014

*

2011

4

 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 11.01 Waterkwantiteit

125

50

50

0

0

0

0

0

2014

2019

   
   

Incidentele subsidies 11.04 Waterkwaliteit

124

79

60

0

0

0

0

0

2015

2019

   
   

Totaal artikel

8.983

10.520

11.752

11.302

11.302

11.302

11.302

0

       

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

                       
 

Besluit

                       
   

Besluit financiële bepalingen bodemsanering – Bedrijvenregeling

10.746

10.000

10.000

8.684

10.000

10.000

10.000

14

2015

2020

2024

5

   

Regiecollege Waddengebied – Rijksbijdrage secretariaat Regiecollege Waddengebied (RCW)

60

60

60

60

60

60

60

0

2014

2019

 

6

   

St. Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) – Programma Duurzame Ontwikkeling Ondergrond 2010–2014

350

0

0

0

0

0

0

0

2014

*

2009

 
   

NWO – Duurzame dynamiek in de delta

640

0

0

0

0

0

0

0

 

*

2010

 
 

Begroting

                       
   

Klimaatbuffers

348

0

0

0

0

0

0

0

2014

*

2010

 
   

St. Bureau Commissie voor de Milieu-Effectrapportage – Programma Commissie MER

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

2013

2018

2012

7

 

Convenant

                       
   

St. Bodemsanering NS (SBNS) – Bodemsanering NS-percelen

4.538

0

0

0

0

0

0

0

2010

*

2015

8

 

Incidenteel

                       
   

Landelijk Samenwerkingsverband GBKN – Subsidies Basisregistraties

12.152

6.319

310

0

0

0

0

0

2013

2017

2013

 
   

St. Geonovum – Basisprogramma Geonovum

380

380

380

380

380

380

380

0

2014

2019

2010

9

   

Beleidsprogramma AAARO: Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013–2016

3.036

616

0

0

0

0

0

0

2014

2016

2012

 
   

Incidentele subsidies 13.01 Ruimtelijk Instrumentarium

448

400

0

0

0

0

0

0

2014

2020

   
   

Incidentele subsidies 13.02 Gebieden en projecten

74

0

0

0

0

0

0

1

2014

2020

   
   

Incidentele subsidies 13.04 Ruimtegebruik Bodem

20

0

0

0

0

0

0

0

2014

2020

   
   

Totaal artikel

34.792

19.775

12.750

9.124

10.440

10.440

10.440

15

       

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

                       
 

Regeling

                       
   

Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland

3.619

3.746

3.744

3.744

3.744

3.744

3.744

1

2014

2018

2018

 
   

Subsidieregeling SWOV

3.737

3.912

4.020

4.021

4.020

4.020

4.020

1

2014

2018

2018

 
   

ubsidieregeling Team Alert

511

497

775

776

776

776

775

1

2015

2019

2018

 
   

ubsidieregeling Fietsersbond

576

591

591

591

591

591

591

1

2012

2016

2016

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 14.01 Wegvervoer

653

570

585

50

0

0

0

3

2012

2017

   
   

Incidentele subsidies 14.02 Veiligheid Wegen

362

477

0

0

0

0

0

2

2012

2017

   
   

Totaal artikel

9.458

9.793

9.715

9.182

9.131

9.131

9.130

9

     

18

Artikel 15 OV-keten

                       
 

Regeling

                       
   

Eenmalige subsidieregeling update software Boordcomputer taxi

403

0

0

0

0

0

0

3

*

2016

2016

 
 

Begroting

                       
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – OV-loket

300

371

0

0

0

0

0

0

*

2016

2018

 
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – Beleidsondersteuning

190

264

0

0

0

0

0

0

*

2016

2018

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 15.01 Openbaar Vervoer

143

192

0

0

0

0

0

0

2014

2020

   
   

Totaal artikel

1.036

827

0

0

0

0

0

3

       

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

                       
 

Regeling

                       
   

Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie

1.092

8.625

20.283

0

0

0

0

0

*

2017

2016

 
   

Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

0

2.562

2.400

2.200

2.900

3.000

2.938

0

*

2020

2022

 
 

Begroting

                       
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – OV-loket

0

0

320

320

320

320

320

0

*

2016

2018

 
   

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) – Beleidsondersteuning

0

0

238

238

238

238

238

0

*

2016

2018

 
 

Convenant

2.220

0

0

0

0

0

0

0

*

2015

2016

 
   

t. Bodemsanering NS (SBNS) – Bodemsanering NS-percelen

9.076

9.076

0

0

0

0

0

1

2010

*

2015

8

 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 16.01 Spoor

0

84

321

321

271

271

271

1

2012

2018

 

18

   

Totaal artikel

10.168

20.347

23.562

3.079

3.729

3.829

3.767

2

       

Artikel 17 Luchtvaart

                       
 

Regeling

                       
   

Bijdrage Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) / Omgevingsraad Schiphol (ORS)

280

369

369

369

369

369

369

1

2013

2017

 

10

   

Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

131

140

140

140

140

140

140

4

*

2017

 

11

   

Subsidieregeling KDC (Bijdrage Knowledge Development Centre)

39

40

50

50

50

50

50

1

2010

2017

2017

 
   

Regeling Bijdrage onderwerken graanresten

1.958

2.000

0

0

0

0

0

78

2014

2017

2017

 
 

Begroting

                       
   

Stichting Leefomgeving Schiphol – Subsidie tweede tranche leefbaarheidsfonds Schiphol

0

5.300

2.900

0

1.000

400

400

0

*

2022

2021

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 17.01 Luchtvaart

15

405

205

200

0

0

0

2

2009–2012

2017

   
   

Totaal artikel

2.423

8.254

3.664

759

1.559

959

959

86

       

Artikel 18 Scheepvaart en havens

                       
 

Regeling

                       
   

Tijdelijke subsidieregeling EICB 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

*

2013

 
   

Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart

250

250

250

0

0

0

0

608

2014

2017

2017

 
   

Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

0

200

200

0

0

0

0

0

*

2017

2017

 
 

Programma

                       
   

ubsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart

200

0

0

0

0

0

0

4

2015

*

2015

 
 

Incidenteel

                       
   

NWO – Subsidie Topsector Logistiek

1.750

4.337

7.775

4.819

3.177

718

0

1

*

2020

2015

 
   

Totaal artikel

2.200

4.787

8.225

4.819

3.177

718

0

613

       

Artikel 19 Klimaat

                       
 

Regeling

                       
   

Rijkscofinancieringsregeling Interreg V

0

533

1.200

0

267

0

0

5

*

2020

2020

 
   

Projectstimuleringsregeling Interreg V

913

682

333

0

0

0

0

62

*

2020

2020

 
 

Programma

                       
   

Subsidieprogramma Milieu en Technologie (ProMT)

57

0

0

0

0

0

0

0

2015

*

2011

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 19.01 Klimaat

4.640

452

0

0

0

0

0

 

2013

2018

   
   

Totaal artikel

5.610

1.667

1.533

0

267

0

0

67

       

Artikel 20 Lucht en Geluid

                       
 

Regeling

                       
   

Subsidieregeling milieuzonering

0

2.200

1.004

0

0

0

0

0

*

2020

2020

12

 

Programma

                       
   

Subsidieprogramma Euro-6 (taxi's en bestelwagens)

3.544

0

0

0

0

0

0

 

2015

*

2014

 
   

Subsidieprogramma Euro-VI (trucks en bussen)

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

*

2014

 
   

Totaal artikel

3.544

2.200

1.004

0

0

0

0

0

       

Artikel 21 Duurzaamheid

                       
 

Besluit

                       
   

St. Milieu Centraal – Programma Duurzaam Consumeren

722

0

0

0

0

0

0

0

2015

*

2013

 
   

verige subsidies Besluit Milieusubsidies

550

0

0

0

0

0

0

0

2014

*

2015

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 21.05 Duurzame Productketens

272

1.495

621

520

520

520

520

2

2014

2020

 

17

   

Incidentele subsidies 21.06 Natuurlijk Kapitaal

88

72

287

359

359

359

359

0

2014

2020

   
   

Totaal artikel

1.632

1.567

908

879

879

879

879

2

       

Artikel 22 Externe veiligheid en risico's

                       
 

Regeling

                     
   

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

0

10.275

12.278

15.441

17.992

22.095

22.095

0

*

2021

2021

 
   

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid chemiesector

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

0

*

2021

2021

13

 

Europese regeling

                       
   

EU-project NANoReg

5.266

1.827

425

0

0

0

0

 

*

2018

2017

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 22.01 Veiligheid Stoffen

380

345

175

175

175

175

175

1

2013

2018

   
   

Incidentele subsidies 22.03 Externe veiligheid inrichten en transport

1.007

2.152

490

290

290

290

290

6

2013

2018

   
   

Totaal artikel

6.653

16.599

15.368

17.906

20.457

24.560

22.560

7

     

18

Artikel 97 Algemeen Departement

                       
 

Besluit

                       
   

COVRA N.V. – Onderzoeksprogramma Eindberging Nucleair Afval (OPERA)

1.167

500

102

122

0

0

0

0

*

2019

2009

 
 

Regeling

                       
   

Universiteit van Utrecht – Urban Futures Studio

0

250

250

250

250

250

250

0

*

2021

2021

14

 

Begroting

                       
   

NWO – Programma Duurzame Logistiek

250

250

250

250

0

0

0

0

*

2018

2014

 
   

NWO – Programma Duurzame bereikbaarheid Randstad

0

0

0

0

0

0

 

0

2014

*

2009

 
   

NWO – Programma Smart Urban Regions of the Future (SURF)

750

750

750

750

750

750

0

1

*

2020

2021

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies 97.01 Algemeen Departement

0

80

78

78

255

356

502

0

*

2021

   
   

Totaal artikel

2.167

1.830

1.430

1.450

1.255

1.356

752

1

       
                             
   

Totaal Hoofdstuk XII

88.666

98.166

90.787

59.205

62.843

63.833

60.308

805

       
                             

Infrastructuurfonds

                       
 

Regeling

                       
   

Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992

8

8

15

15

15

15

15

1

2016

*

 

15

   

Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

*

 

15

   

Subsidieregeling riolering woonboten

60

560

560

49

0

0

0

85

2010

*

2010

 
   

Tijdelijke regeling subsidiëring Vereniging van Oud Medewerkers van de Rijkswaterstaat

85

85

85

0

0

0

0

0

*

2016

2013

 
   

Subsidieprogramma ZeehavenInnovatieProject voor duurzaamheid

754

0

0

0

0

0

0

0

*

2016

2014

 
 

Begroting

                       
   

St. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) – Subsidie KNRM: Communicatiemiddelen SAR

130

130

0

0

0

0

0

0

*

2016

2013

 
 

Incidenteel

                       
   

Incidentele subsidies IF

6

0

0

0

0

0

0

0

       
   

Totaal Infrastructuurfonds

1.043

783

660

64

15

15

15

86

       
                             
                             
   

Totaal IenM

89.709

98.949

91.447

59.269

62.858

63.848

60.323

891

       

Toelichting

 • 1 Een * in deze kolom betekent dat een eerder evaluatiemoment op grond van de vigerende regelgeving niet aan de orde is.

 • 2 Een * in deze kolom betekent dat een volgend evaluatiemoment op grond van de vigerende regelgeving niet aan de orde is.

 • 3 Bij de subsidies die aangegeven zijn als Incidentele Subsidies is geen einddatum aangegeven. Deze posten betreffen diverse subsidies die conform de Awb artikel 4:23 derde lid, sub d worden verleend. Hieraan ligt derhalve geen subsidieregeling aan ten grondslag; een einddatum is niet aan de orde.

 • 4 Art. 11 en 12 St. Rioned – Project Kenniscoaches. Deze subsidie is in 2014 geëvalueerd, de evaluatie is echter nog niet gepubliceerd.

 • 5 Art. 13 Besluit financiële bepalingen bodemsanering – Bedrijvenregeling. Aanmeldingen voor subsidieaanvragen moesten uiterlijk 1 januari 2008 zijn gemeld. Nieuwe subsidieaanvragen die niet waren gemeld waren na die datum niet meer mogelijk.

 • 6 Art. 13 Regiecollege Waddengebied. Dit betreft de jaarlijkse subsidieverstrekking conform afspraken Regie College Waddengebied Nieuwe Stijl (loopt tot de beëindiging van het Waddenfonds) en de subsidie van de visieontwikkeling ten behoeve van het Noordzee Kanaalgebied.

 • 7 Art. 13 St. Bureau Commissie voor de Milieueffectrapportage – Programma Commissie MER. De Commissie MER heeft een wettelijke basis in de Wet milieubeheer. Het betreft een structurele exploitatiesubsidie die wordt afgebouwd inverband met overgang naar tarieffinanciering.

 • 8 Art. 13 en 16 St. Bodemsanering NS – Bodemsanering NS percelen. In 2010 is deze subsidie volgens de voorwaarden uit het convenant geëvalueerd. Het rapport van deze evaluatie, de «Derde Herijking Bodemsanering NS-percelen» is niet gepubliceerd. In maart 2015 hebben de convenantpartners de beëindigingovereenkomst ondertekend gericht op het beëindigen van de werkzaamheden door SBNS per 1 januari 2017. Gezien deze spoedige beëindiging en de jaarlijkse toets door een accountant op SBNS, heeft er geen evaluatie in 2015 plaatsgevonden.

 • 9 Art. 13 De Stichting Geonovum ontvangt structureel subsidie van IenM om haar basisprogramma te kunnen uitvoeren.

 • 10 Art. 17 Bijdrage Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol. Deze commissie is verankerd in de Wet luchtvaart, het is een structurele exploitatiesubsidie. De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is de rechtsopvolger van de CROS (zie TK 34 098 nr. 3).

 • 11 Art. 17 Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis. Deze commissies zijn verankerd in de Wet luchtvaart, het zijn structurele exploitatiesubsidies.

 • 12 Art. 20 Subsidieregeling Milieuzonering. Dit is een nieuwe regeling. De regeling is nog niet gepubliceerd.

 • 13 Art. 22 Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid chemiesector. Dit is een nieuwe regeling die naar verwachting op 1 oktober 2015 in werking treedt. De regeling is nog niet gepubliceerd.

 • 14 Art. 97 Universiteit van Utrecht – Urban Futures Studio. Dit is een nieuwe regeling die naar verwachting medio 2016 in werking treedt. De regeling is nog niet gepubliceerd.

 • 15 IF Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1993 en Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen. Deze regelingen zullen worden samengevoegd tot een nieuwe regeling waarbij conform regelgeving een horizonbepaling wordt opgenomen. Het aantal verleningen in 2015 met betrekking tot de Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1993 is nog niet bekend.

 • 16. Art.11 Subsidieprogramma Wereldwijd werken met water. De evaluatie wordt in de tweede helft van 2016 gepubliceerd.

 • 17. Art. 21 Incidentele subsidies 21.05 Duurzame productketens. Hierbij zijn inbegrepen subsidies aan de Stichting Milieukeur en de Stichting Milieu Centraal. Voor deze subsidies zal een subsidieregeling opgesteld worden.

 • 18. Art. 14, 16 en 22. De totalen op deze artikelen voor 2015 wijken af van de begrotingsstaten wegens omzetting van een aantal posten naar een ander begrotingsinstrument, waarbij de omzetting in 2015 om administratieve redenen niet mogelijk was.

Licence