Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5 MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2010–2011

ID1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

507

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 88

Motie-Van Hijum/Van den Besselaar over samenwonen van bloedverwanten eerste graad

Afgehandeld met memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel WWB-maatregelen (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 853, nr. 6)

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2012–2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

605

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 086, nr. 35

Motie-Schouw over prijs en kwaliteit van inburgeringscursussen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-02-2016 (Kamerstukken II, 32 824, nr. 121)

628

Kamerstukken II, 2012–2013, 32 043, nr. 159

Motie-van Weyenberg inz. aansluiting bij de normen «correct en niet misleidend» uit de Wet op het financieel toezicht mogelijk is voor de wettelijk verplichte informatie-elementen

Afgehandeld met inwerkingtreding van de Wet Pensioencommunicatie (Stbl. 2015, 193) per 01-07-2015

652

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 457

Motie-Hamer/Van Weyenberg over bijzondere aandacht voor jongeren met een niet-westerse achtergrond

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-04-2014 (Kamerstukken II, 29 544, nr. 513)

655

Kamerstukken II, 2012–2013, 32 043, nr. 165

Motie-Van Weyenberg over doorrekenen plan voor hervorming pensioenstelsel van een aantal politieke jongerenorganisaties

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2013–2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

681

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750, nr. 42

Motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen over modernisering van het avv-beleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016 29 544, nr. 669)

682

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV. nr. 45

Motie-Schouten c.s. over begeleiding voor nabestaanden

Het onderwerp rouwverwerking en werk heeft onderdeel uitgemaakt van een bijeenkomst in het kader van het project Duurzame inzetbaarheid

694

Kamerstukken II, 2013–2014, 28 719, nr. 84

Motie-Potters/Kerstens over voorkomen dat gemeenten onvoldoende reïntegratie-inspanningen verrichten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 28 719, nr. 84)

702

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 46

Nader gewijzigde motie-Pieter Heerma over de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht voor het MKB

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 544)

703

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 50

Motie-Klein over de inwerkingtreding van de Wwz en van de nieuwe wet werken na AOW-leeftijd op elkaar afstemmen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 073, nrs. 1–3)

704

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 186

Gewijzigde motie-Koşer Kaya over een participatiewet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 1)

709

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 171

Motie-Potters/Schouten over het mogelijk maken van maatwerk voor werkgevers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 198)

710

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 171

Motie-Potters c.s. over monitoren van de banen voor mensen met een beperking die het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 198)

720

Kamerstukken II, 2013–2014, 31 322 nr. 237

Motie-Yücel/Tellegen over de onderlinge aansluiting tussen kwaliteitseisen voor basisonderwijs en kinderopvangvoorzieningen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-05-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 322, nr. 303)

722

Kamerstukken II, 2013–2014, 21 501, nr. 876

Motie-Klein over ongemoeid laten van de individuele pensioenstelsels- en regelingen van de individuele lidstaten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 931, nr. 8)

726

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 932, nr. 2

Motie-Omtzigt c.s. over niet instemmen met gedelegeerde regelgeving

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 931, nr. 8)

730

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 853, nr. 8

Gewijzigde motie-Baay-Timmerman/Omtzigt over monitoren van het gebruik van tweewonenregeling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 853, nr. 17)

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2014–2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

744

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 928, nr. 16

Motie-Van Weyenberg/Vermeij over de voor- en nadelen van het vrijwillig inkopen van AOW over een achterliggende periode

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 928, nr. 20)

745

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 972, nr. 39

Motie Vermeij c.s. over aanpassing van het strategisch beleggingsgebied

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-11-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 292)

747

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 972, nr. 42

Motie-Van Weyenberg/Dijkgraaf over de zwaktes van de huidige systematiek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

749

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 972, nr. 45

Motie-Dijkgraaf/Van Weyenberg over voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

750

Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 258

Motie-Van Weyenberg c.s. over een vervolgadvies van de SER

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 322, nr. 308)

752

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 20

Motie-Schut-Welkzijn/Dijkgraaf over de export van de WGA-uitkering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 20)

757

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 28

Motie-Kerstens over begeleiding van mensen na het verlies van een dierbare

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-09-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 538, nr. 196)

759

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 33

Motie-Van Weyenberg/Lodders over de uitwerking van het Witteveen-akkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 227, nrs. 1–3)

762

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 36

Motie-Schouten/Van Laar over de fiscale kinderkorting in Caribisch Nederland

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 275, nr. 7)

764

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 15

Motie-Potters/Kerstens over voorkomen van verdringing

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 198)

766

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 33

Motie-Pieter Heerma c.s. over het doorgeven van het quotum bij afnemen van diensten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 198). De Tweede Kamer is nogmaals geïnformeerd met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-02-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 700)

767

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 35

Motie-Kerstens c.s. over cao-afspraken voor mensen met een arbeidsbeperking

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 198)

769

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 37

Motie-Van Weyenberg c.s. over monitoren of het totaal aantal banen voor de doelgroep toeneemt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 198)

777

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 20

Motie-Van Weyenberg c.s. over waarborgen dat bij inwerkingtreding van de wet uitvoeringskosten van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars niet alleen openbaar worden gemaakt, maar dat daarbij ook één uniforme rekenwijze wordt gebruikt zodat uitvoeringskosten met elkaar kunnen worden vergeleken

Afgehandeld met inwerkingtreding per 01-07-2015 van de AMvB pensioencommunicatie (Stb. 2015, 259)

778

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 21

Motie-Van Weyenberg/Vermeij: voor mensen in het pensioenregister een variant op te nemen gebaseerd op hun verwachte AOW-leeftijd en de Kamer vóór 1 mei 2015 over de uitvoering van deze motie te informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 34)

780

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 27

Gewijzigde motie-Krol c.s. over brede voorlichting over de nieuwe communicatiewijze

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 34)

781

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 566, nr. 80

Motie-Voordewind over niet extra bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid

Is afgehandeld in de Begroting SZW 2016 op pagina 9

782

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 083, nr. 12

Motie-Van Weyenberg over het sluiten van sociale zekerheidsverdrag met 8 landen waar meer dan 100 AOW-gerechtigden wonen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 083, nr. 18)

786

Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 156

Motie Ulenbelt/Karabulut over de positie van mensen met psychische klachten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 28 719, nr. 95)

787

Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 155

Motie-Ulenbelt/Karabulut over oppassen op eigen kleinkinderen door bijstandsgerechtigde grootouders

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 2015D43622)

788

Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 304

Motie-Yücel over het stimuleren van gemeenten om het kindpakket op te nemen in het armoede- en schuldenbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 674)

792

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 606

Gewijzigde motie-Karabulut/Yücel over presenteren van concrete, buurtgerichte plannen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 674)

794

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 117, nr. 29

Motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over het bewandelen van de staatsrechtelijke juiste route

Afgehandeld met Novelle APF d.d. 23-10-2015

795

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 117, nr. 30

Motie-Omtzigt over te ondernemen acties indien het amendement Lodders /Vermeij wordt aangehouden

Afgehandeld met Novelle APF d.d. 23-10-2015

796

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 626

Motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over in kaart brengen van mogelijkheden om beroepsziekten terug te dringen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-01-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 25 883, nr. 267)

797

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 628

Motie-Van Weyenberg over verlengen van de aanmeldtermijn voor vrijwillige verzekering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 311, nr. 154)

798

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 630

Motie-Tanamal/Voortman over monitoren van het melden van beroepsziekten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 25 883, nr. 278)

799

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 631

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over overleg met sociale partners over de afspraken uit het Najaarsoverleg 2014

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 673)

800

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 633

Motie-Voortman over onderzoeken van collectivisering van loondoorbetaling bij ziekte

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 666)

802

Kamerstukken II, 2014–2015, 32 000-XV, nr. 11

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over onderzoeken van de effectiviteit van sectorplannen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 200 XV, nr. 11)

803

Kamerstukken II, 2014–2015, 32 000-XV, nr. 12

Motie-Anne Mulder over de effectiviteit van het reïntegratiebeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 28 719, nr. 94)

808

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 818, nr. 74

Motie-Van Weyenberg over het in dienstnemen van payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd

Afgehandeld door OCenW die 49 payrollmedewerkers uiteindelijk in dienst heeft genomen

809

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 818, nr. 74

Motie-Voortman c.s. over het mogelijk maken van meerjarige contracten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 1)

813

Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 515

Motie-Kerstens over de wijze waarop lagere overheden omgaan met hun verantwoordelijkheden uit hoofde van de Was

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-01-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 008, nr. 24)

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2015–2016

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

818

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 269

Motie-Lodders/Vermeij over shoprecht bij het tweede aankoopmoment van de pensioenknip

Motie is afgedaan door aanvaarding amendement Lodders/Vermeij (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 227, nr. 7)

819

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 270

Gewijzigde motie-Lodders c.s. over het onderzoek naar effecten van de lagere UFR

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 285)

820

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 274

Gewijzigde motie-Schouten/Vermeij over het UFR-onderzoek uiterlijk 9 oktober naar de Kamer sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 285)

825

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 112

Motie-Potters over concreet maken welke aanpak de regering voor ogen heeft ten aanzien van politiek en jihad salafisme

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-02-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 39)

829

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 315

Motie-Yücel over signaleren van armoede en schulden als onderdeel van het takenpakket van wijkteams

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 322)

831

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, 657

Motie-Vermeij/Krol over een extern boegbeeld tegen ouderenwerkloosheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 711)

834

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 665

Motie-Anne Mulder over een uitzondering op inhoudingenverbond op het wettelijk minimumloon

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 716)

836

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 754, nr. 331

Motie-Segers/Samson over een effectieve aanpak van radicalisering naar het voorbeeld van Utrecht

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-03-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 754, nr. 363)

839

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 320, nr. 7

Motie-Lodders/Vermeij over samen laten gaan van verplicht gesteld bedrijfstakpensioen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-02-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 301)

840

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 275, nr. 10

Motie-Kuzu over voorkomen dat kinderen in Carabisch Nederland in armoede opgroeien

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-05-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 IV, nr. 59)

848

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 41

Motie-Kerstens over het realiseren van garantiebanen bij de overheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-03-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 705)

850

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 200-XV, nr. 42

Motie-Kerstens over bestrijden van misbruik van stages en werkervaringsplekken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 712)

851

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 43

Motie-Kerstens/Nijkerken-De Haan over een individueel plan van aanpak voor uitkeringsgerechtigden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 15)

852

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 47

Motie-Yücel c.s. over ook in 2016 en 2017 mogelijk maken van landelijk geoormerkte armoedemiddelen

Subsidieregeling gepubliceerd op 25 maart 2016. Het eerste subsidietijdvak opent op 23 mei 2016

854

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 53

Motie-Van Weyenberg/Krol over scholing en begeleiding voor ouderen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 724)

856

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 56

Motie-Voortman/Tanamal over vergroten van de inspraak van flexwerkers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 818, nr. 42)

857

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 57

Motie-Voortman c.s. over de wenselijkheid van de invoering van een tweede meerjarig contract

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 18)

859

Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448, nr. 547

Motie-Schut Welkzijn over regie nemen over het beleid van het UWV

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-05-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448, nr. 569)

862

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 275, nr. 15

Gewijzigde-motie Van Laar c.s. over leefbare lonen in Caribisch Nederland

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-05-2016, (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 IV, nr. 59)

868

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 052, nr. 21

Motie-Van Weyenberg/Yücel over een akkoord over de wijziging van het socialezekerheidsverdrag

Bij plenaire behandeling van de opzeggingswet verdrag Marokko op 13-01-2016 is gemeld dat de termijn gesteld is op 01-07-2016

870

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 685

Motie-Van Weyenberg/Dijkgraaf over een kabinetsreactie op verbetervoorstellen voor avv-beleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 726)

872

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 329

Motie-Krol over voorkoming en bestrijding van armoede onder bepaalde bevolkingsgroepen

Afgehandeld met verzamelbrief in afschrift aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016 2016D0182)

877

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 502, nr. 118

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over een nadrukkelijker rol van de Inspectie SZW in de pakketbezorgingssector

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-05-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 502, nr. 121)

881

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 697

Motie-Öztürk over overleg met Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen over antidiscriminatieclausules (onder aandacht brengen van standaardclausules en -teksten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 729)

882

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 699

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over gemotiveerd terugkoppelen van de redenen voor afwijzing bij sollicitatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 729)

886

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 255, nr. 20

Motie-Aukje de Vries c.s. over een nieuw contract voor een variabele pensioenuitkering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d.11-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 338)

888

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 255, nr. 22

Gewijzigde motie-Vermeij/Aukje de Vries over onderzoek naar de voor- en nadelen van varianten van projectierentes

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-05-2016, (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 255, nr. 29)

889

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 303

Motie-Van Weyenberg/Vermeij over een impactanalyse van de verwachte AOW-leeftijd en de bijbehorende pensioenrichtleeftijd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 328)

894

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 4

Motie-Schouten c.s. over overheidsonderdelen die nu achterlopen, aansporen tot verbetering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 728)

895

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 6

Motie-Voortman/Karabulut over informatie over de voortgang van de banenafspraak binnen de overheid

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 728)

896

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 11

Gewijzigde motie-Pieter Heerma/ Schouten over de directe toegang van werkgevers tot de profielen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 19)

897

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 4

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over de verkenner opdracht geven voor het aanvragen van oplossingen voor seizoensarbeid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 17)

901

Kamerstukken II, 2015–2016, 31 322, nr. 293

Motie-Yücel c.s. over de verdere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 322, nr. 308)

913

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475, nr. 16

Motie-Krol over in het komend actieplan het beleid voor oudere werklozen beter te borgen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 724)

B.5.2 Lopende moties

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2008–2009

ID1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

372

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 802, nr. 2

Motie-Omtzigt/ Spekman over aspecten van de Anw en de verhouding tot de herziene Europese Sociale Code; hierin meenemen de rol van gemeentes bij reïntegratie van nabestaanden

Planning 1-12-2016

394

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 780, nr. 34

Motie-Ortega-Martijn c.s. over verruimen van de criteria voor zelfstandigenaftrek voor Wajong'ers

EZ maakt een plan van aanpak voor de evaluatie van de zelfstandigenregelingen, waaronder de zelfstandigenaftrek van arbeidsongeschikten. Streven is de evaluatie in 2016 aan te besteden en deze op z’n laatst eind 2016 af te ronden. Na de afronding van de evaluatie zal de Tweede Kamer over de bevindingen en over de uitvoering van de motie worden bericht. Planning: 1e kwartaal 2017

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2011–2012

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

539

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 701, nr. 18

Motie-Peters/Azmani over integratie van de WwiK in het Bbz

Deze motie wordt bezien in het licht van IBO ZZP. Hiernaast is reeds in de werkwijzers vanuit het programma Vakmanschap aandacht besteed aan het belang om bij de uitvoering van het Bbz de krachten meer te bundelen en meer regionaal samen te werken (zoals onder de WwiK verplicht was). Tevens wordt bezien welke andere aangrijpingspunten zich voordoen. Beoogd is de Tweede Kamer hierover in juli van 2016 te informeren. Planning: begin november 2016

573

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 929, nr. 17

Motie-Sterk over een kwalitatief onderzoek naar de effecten van het wetsvoorstel huisbezoek

Inspectie voert onderzoek uit. Loopt cf. planning

586

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 241, nr. 14

Motie-Klaver c.s. over begeleiding van zieke werklozen

De Kamer wordt vóór het einde van 2016 middels de brief over de evaluatie van de modernisering ZW, geïnformeerd over de evaluatie begeleiding zieke werklozen. Planning: 4e kwartaal 2016

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2012–2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

607

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 086, nr. 48

Gewijzigde motie-Dibi over monitoren van de effecten van de gewijzigde wet

De Kamer wordt eind 2017 hierover geïnformeerd

641

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 538, nr. 14

Motie-Tellegen/Heerma inz. verzoek om het functioneren van het systeem van continue screening, alsmede van andere maatregelen in navolging van rapport-Gunning na een periode van drie jaar na inwerkingtreding van de Wijzigingswet kinderopvang 2013 te evalueren en de Kamer te informeren

Rapport wordt na Prinsjesdag 2016 opgeleverd

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2013–2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

688

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 273

Motie-Schouten over privacyproblemen bij het vroegtijdig signaleren van schulden

BKR verwacht begin 2016 met pilots te kunnen starten. De bevindingen daarvan kunnen waarschijnlijk in oktober 2016 aan de Tweede Kamer gemeld worden. Planning: oktober 2016

700

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 43

Motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

Er komt geen advies van de StvdA over driehoeksrelaties. Motie wordt momenteel uitgewerkt in wetgeving. Planning inwerkingtreding: 1 januari 2017

705

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 153

Gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. over het beschikbaarstellen van aanvullende instrumenten

De motie verzoekt om aanvullende instrumenten indien blijkt dat het instrumentarium van de Participatiewet tekort zou schieten. Uitvoering van de motie wordt betrokken bij de voorgenomen monitoring en evaluatie van de Participatiewet. De evaluatie is voorzien uiterlijk in 2019, daarvoor vinden tussenrapportages plaats in 2016 en 2018. Planning januari 2019

707

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 168

Motie-Potters/Dijkgraaf over één landelijk aanspreekpunt voor werkgevers om plaatsing van arbeidsbeperkten te bevorderen

De Programmaraad komt niet tot overeenstemming met partijen. SZW organiseert nu gesprekken met Divosa, VNG, Cedris en UWV om tot samenwerkingsafspraken te komen. Planning oktober 2016

712

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 174

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie

Motie verzoekt om onderzoek naar effectiviteit loondispensatie en loonkostensubsidie uiterlijk drie jaar na invoering Participatiewet. Het betreft een vergelijkend effectiviteitsonderzoek. Zoals in de brief aan de Tweede Kamer van 27 november 2015 over eerste ervaringsonderzoeken Participatiewet is aangegeven is het streven om het onderzoek in 2018 af te ronden en de Tweede Kamer eind 2018 over de resultaten te informeren. Planning eind 2018

728

Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544 nr. 537

Gewijzigde motie-Kerstens c.s. over monitoren van de nieuwe grens van belastbaarheid van ten minste twee uur per dag

UWV neemt monitoren van de nieuwe grens van belastbaarheid van ten minste twee uur per dag mee in het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het beoordelingscriterium arbeidsvermogen. Verwachte rapportage: 4e kwartaal 2016. De rapportage wordt met de evaluatie Participatiewet aan de Tweede Kamer aangeboden

732

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 23

Gewijzigde motie-Omtzigt/Vermeij over een oplossing voor het probleem van het niet samenvallen van verschillende data

Stas SZW en Stas FIN zijn akkoord met afschaffen doorwerkvereiste. Dit zal worden opgenomen in het Belastingplan 2017, onder voorbehoud van budgettaire dekking

736

Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050, nr. 481

Gewijzigde Motie-Van Weyenberg over meldingen van de Stichting Normering Arbeid

Na de zomer (2016) wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over publicatievorm «periodiciteit» van meldingen SNA en inzet van Inspectie

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2014–2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

754

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 25

Motie-Vermey/Van Oijk over de toegankelijkheid van de kinderopvang voor zzp'ers

Wordt betrokken bij de wetgeving Directie Financiering, die na Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gaat

758

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 32

Motie-Van Weyenberg c.s. over het bevorderen van intersectorale scholing

Deze motie wordt met twee andere moties in één brief aan de Tweede Kamer beantwoord voor Prinsjesdag 2016. Dit is de Tweede Kamer gemeld bij brief van 26-04-2016

761

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 35

Motie-Schouten c.s. over initiatieven om werken over de grens gemakkelijker te maken

Op 26-04-2016 is door de Minister van BZK een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de stand van zaken van de werkzaamheden van het actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid. Toegezegd is dat de Tweede Kamer in het najaar geïnformeerd wordt over de resultaten van het actieteam. Het actieteam geeft uitvoering aan de motie: het zoekt naar mogelijke oplossingen bij de gemelde belemmeringen bij grensoverschrijdende economie en arbeid en inventariseert welke stakeholders aan de slag moeten gaan met de oplossingen. De departementen BZK, EZ, SZW en OCW hebben namens het Rijk zitting in het actieteam

765

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 16

Motie-Potters/Kerstens over deactivering van de quotumheffing

Deactivering is niet opportuun zolang niet tot activering van de quotumheffing is overgegaan. Als besloten wordt tot activering zal middels wetswijziging de mogelijk tot deactivering worden geregeld. Planning: indien quotumregeling wordt geactiveerd, 1ekwartaal 2018

768

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 36

Motie-Kerstens c.s. over een brede prestatieladder sociaal ondernemen

De motie is meegenomen in de reactie op het verkennende advies van de SER. Inhoudelijk hebben beide bewindspersonen nog niet op de kabinetsreactie gereageerd. Planning eind december 2016

771

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 40

Motie-Van Ojik/Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing

Deze motie vraagt de heffing te verhogen als werkgevers er voor kiezen de heffing te betalen in plaats van meer mensen met een beperking in dienst te nemen. De heffing wordt niet eerder dan 1-1-2017 geactiveerd. Pas in 2018 zal dan voor het eerst blijken of werkgevers ervoor kiezen de heffing te betalen. Als de heffing dan verhoogd moet worden, zal dit niet eerder dan 1-1-2019 aan de orde kunnen zijn. Planning: 1e kwartaal 2019

773

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 045, nr. 14

Motie-Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging

Stand van zaken is ongewijzigd: over de uitvoering van de motie vindt overleg plaats met BOinK en met de betrokken branche-organisaties. De veldpartijen leveren een voorstel

774

Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 72

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van de ontwikkeling van het aantal oudercommissies

Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. Na Prinsjesdag wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek

775

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 108, nr. 19

Motie-Van Weyenberg c.s. over de jaarlijkse monitor over het resultaat van de Wet aanpak schijnconstructies

Kabinet zal monitor WAS opstellen en jaarlijks rapporteren over rol publieke opdrachtgevers. Eerste rapportage bij brief van 5 juli 2016 naar Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 108, nr. 26) Planning: volgende rapportage aan de Tweede Kamer op 01-07-2017

779

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 23

Motie-Vermeij/Van Weyenberg verzoekt de regering om, communicatiekanalen te verkennen om werknemers meer inzicht te bieden in het absolute bedrag aan pensioenpremie dat de werkgever voor hen betaalt en de Kamer hier voor 01-07-2015 over te informeren

Planning: Tweede Kamer informeren voor eind 2016

801

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 635

Motie-Schut-Welkzijn/Tanamal over onderzoek naar de werking van het tweedespoortbeleid

Er is opdracht gegeven voor het onderzoek. Planning eindrapport onderzoek: 4e kwartaal 2016

807

Kamerstukken II, 2014–2015, 25 883, nr. 252

Motie-Kerstens over de mogelijkheid van één certificerings- en keuringsinstelling

De motie is opgenomen in de toezegging aan de Tweede Kamer om het functioneren van het stelsel rondom asbest te evalueren. Dat wordt in de tweede helft van 2017

811

Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 100

Gewijzigde motie-Karabulut/Potters over vervolgonderzoek naar de TRSO’s in Nederland

Onderzoek gaat spoedig van start. De Tweede Kamer wordt najaar 2016 hierover geïnformeerd

812

Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 510

Motie-Schouten/Kerstens over beleidsregels voor vrijwilligerswerk bij commerciële activiteiten

Deze motie loopt mee in de evaluatie van de aanpassing van de beleidsregels vrijwilligerswerk WW. Planning: 4e kwartaal 2016

814

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 279, nr. 258

Motie-Pieter Heerma c.s. over een verbod op groeperingen met doelstellingen die in strijd zijn met de democratische rechtsorde

Kabinetsreactie is in de maak, echter tweede ronde BWO nodig inclusief OM. BZK is leidend, na het zomerreces gaat er een rapport inclusief kabinetsreactie naar de Tweede Kamer

815

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 797, nr. 259

Motie-Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving

De Tweede Kamer ontvangt voor Prinsjesdag een kabinetsreactie op de motie Van Dam. BZK is de trekker van deze kabinetsreactie

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2015–2016

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

826

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 312

Motie-Karabulut over de hoogte van de beslagvrije voet

In het conceptwetsvoorstel wordt aandacht besteed aan de vraag of de nieuwe beslagvrije voet een solide bodem is. 5 juli is de internetconsultatie van het wetsvoorstel van start gegaan. In het najaar, na consultatie door de Raad van State zal het voorstel naar de Tweede Kamer gaan. Planning najaar 2016

827

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 313

Gewijzigde motie-Voortman c.s over ruimte voor variatie in de experimenten

De Staatssecretaris heeft aangegeven dat de AMvB niet op 1 januari 2017 in werking kan treden, maar dat wordt beoogd zo snel mogelijk daarna. (Planning begin 2017)

828

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 314

Gewijzigde motie-Voortman/Yücel over integrale werkwijzen voor schuldhulpverlening voor jongeren

Afgelopen periode is een rondetafelbijeenkomst georganiseerd door SZW, met onder andere OCW en DUO over jongeren en schulden. In het najaar zal verdere invulling gegeven worden aan deze motie. Planning december 2016

844

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 36

Motie-Nijkerken-De Haan over effectiviteit van re-integratieprojecten

De afwikkeling van deze motie loopt in principe mee in de toezegging dat de Tweede Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd over de stand van zaken van het kennisprogramma. Planning: november 2016

845

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 37

Motie-Nijkerken-De Haan/Kerstens over vervullen van vacatures in grensregio's

Deze motie wordt meegenomen in een brief van het Actieteam GEA (Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt). Het is een brief van de Minister van Economische Zaken, mede namens de Minister van SZW. Planning: najaar 2016

846

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 39

Motie-Pieter Heerma/Schouten over de toename van mensen in beschermingsbewind

Onderzoek naar beschermingsbewind is afgerond. In het najaar zullen er verdere stappen gezet worden rondom de toename van mensen in beschermingsbewind. Planning december 2016

847

Kamerstukken II, 2015–2016, nr. 34 300, nr. 40

Motie-Vermeij/Van Weyenberg over lokale proeven met anoniem solliciteren

Planning: Een tussenstand van de monitor is op 5 juli 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden. Na afronding van de experimenten wordt de eindstand opgemaakt (15 september oplevering monitor). Het eindresultaat wordt meegenomen in de voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie die in oktober/november 2016 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden

849

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 46

Motie-Yücel c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van schuldenbeleid van overheden A

Deze motie voorziet in een MKBA voor het gehele schuldenbeleid van de overheid. Voordat deze MKBA aanbesteed kan worden zal gewacht moeten worden op de resultaten van de evaluatie Wgs. Deze zal in juni naar de Tweede Kamer gaan voorzien van een kabinetsreactie, waar ook aandacht besteed wordt aan deze MKBA. Planning begin december 2016

853

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 44

Motie-Kerstens/Van Weyenberg over verlenging van de tijdelijke uitbreiding van de Inspectie SZW

Motie zal voor einde jaar 2016 worden uitgevoerd

855

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 53

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over meer mogelijkheden voor intersectorale scholing A

Deze motie wordt met twee andere moties in één brief aan de Tweede Kamer beantwoord voor Prinsjesdag 2016

858

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 69

Motie-Krol over de Rotterdamse aanpak voor zzp'ers in geldproblemen

In de laatste verzamelbrief 2015 is het voorbeeld van de gemeente Rotterdam inzake de zzper’s toegelicht. Ook is SZW op bezoek geweest in Rotterdam om kennis te nemen van hun aanpak. Beoogd is de Tweede Kamer hierover eind oktober 2016 te informeren

860

Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448, nr. 548

Motie-Schut-Welkzijn over inperken van de twee jaar gewenningsbijdrage

Toegezegd is om bij de volgende wetswijziging de verschillende perioden van gewenningsbijdrage meer te uniformeren. Er is nog geen datum bekend voor een wetswijziging, dus is er nog geen planning bekend

866

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 109

Gewijzigde-motie-Sjoerdsma over op korte termijn aanbieden van taalcursussen op de noodopvanglocaties

De Tweede Kamer wordt voor Prinsjesdag geïnformeerd. In de brief van 2 juni 2016 over Inburgering is kort aandacht besteed aan de uitvoering van de motie Sjoerdsma

869

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 194, nr. 17

Motie-Nijkerken-De Haan/Kerstens (PvdA) om de resterende financiële middelen mobiliteitsbonus vanaf 2021 specifiek aan te wenden voor de doelgroep in de vorm van een bonus/ korting voor de werkgever

De huidige regeling loopt eind 2020 af. In 2019 zal de stand van zaken wat betreft de premiekorting/mobiliteitsbonus doelgroep banenafspraak worden bezien (zie ook ID 3413). Er is dan voldoende volume om de evaluatie over drie jaar te kunnen uitvoeren. In 2019 zal aansluitend een besluit worden genomen over de inzet van de resterende middelen. Planning eind 2019

871

Kamerstukken II, 2015–2014, 29 544, nr. 690

Gewijzigde motie-Anne Mulder over maatwerk in het algemeen verbindend verklaren

Meenemen in brief aan Tweede Kamer, najaar 2016, mede afhankelijk van verschijnen van monitor transparante dispensatiebepalingen (UAW) (Brief komt voor uit toezegging Minister Kamer te informeren over transparante dispensatiebepalingen + dispensatiepraktijk cao-partijen + dispensatiebeleid SZW). Motie vraagt te onderzoeken hoe toetsingskader avv maatwerk beter zou kunnen bevorderen dan nu het geval is

873

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 330

Gewijzigde motie-Krol/Yücel over een verkenning naar het kwijtschelden en overnemen van schulden

Deze motie is een verbreding van de scope voor de MKBA naar het schuldenbeleid van de overheid. Voor deze motie geldt dus hetzelfde als voor de motie nummer 849. Planning begin december 2016

874

Kamerstukken II, 2015–2016, 30 012, nr. 58

Motie-Lucas over een nationaal scholingsfonds voor alle werkenden

Onderzoek naar Nationaal Scholingsfonds wordt meegenomen in onderzoek naar verplichte scholingspremie. Brief met resultaten wordt voor begrotingsbehandeling SZW naar Tweede Kamer gestuurd

875

Kamerstukken II, 2015–2016, 30 012, nr. 63

Motie-Krol over een evenredige deelname van alle werkenden aan scholingstrajecten

Motie wordt gezien als ondersteuning van beleid. Brief over stand van zaken bestaand beleid wordt voor Prinsjesdag 2016 naar Tweede Kamer gezonden. Dit is de Tweede Kamer gemeld bij brief van 26-04-2016

876

Kamerstukken II, 2015–2016, 30 012, nr. 64

Motie-Van Weyenberg/Lucas over de afspraken van O&O fondsen over intersectorale scholing

Deze motie wordt met twee andere moties in één brief aan de Tweede Kamer beantwoord voor Prinsjesdag 2016. Dit is de Tweede Kamer gemeld bij brief van 26 april 2016

878

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 693

Motie-Van Weyenberg/Vermeij over verruimen van de uitsluitingsgronden wegens arbeidsmarktdiscriminatie

Planning: uitkomsten meenemen in de voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie die in oktober/ november 2016 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden

879

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 694

Gewijzigde-motie Van Weyenberg c.s. over intensiveren van de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie

Planning: Uitkomsten meenemen in de voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie die in oktober/ november 2016 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden

880

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 695

Motie-Van Weyenberg c.s. over voorstellen om zwangerschapsdiscriminatie te verminderen

Planning: Uitkomsten meenemen in de voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie die in oktober/ november 2016 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden

883

Kamerstukken II, 2015–2016, 21 501, nr. 394

Motie-Schut-Welkzijn/Pieter Heerma over toepassing van het woonlandbegingsel bij de export van alle kindregelingen binnen de EU

Motie wordt aangehouden in afwachting van het Commissie voorstel tot wijziging van verordening 883. Vooralsnog wijzen signalen er op dat de voorstellen van de Europese Commissie geen indexatie van de kinderbijslag zal bevatten. Planning: eind 2016 na start artikel 50 procedure

884

Kamerstukken II, 2015–2016, 21 501, nr. 395

Motie-Ulenbelt/Kerstens over gelijke behandeling van alle legaal verblijvende werkenden

Gegeven de berichten uit het VK omtrent starten van de artikel 50 procedure is er niet voor het najaar 2016 nadere voorstellen van de Europese Commissie te verwachten

885

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 255, nr. 19

Motie-Aukje de Vries over onderzoek naar de bijdrage van banksparen naar een beter pensioen

Planning is om in het najaar 2016 een brief hierover aan de Tweede Kamer te sturen (het wordt een beperkt onderzoek) en dit voor 1 januari 2017 af te ronden

887

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 255, nr. 21

Motie-Omtzigt over transparantie van kosten die ten laste komen van pensioendeelnemers

Planning: voor Prinsjesdag brief naar Tweede Kamer

890

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 124

Motie Karabulut/Marcouch over concrete voorstellen tegen segregatie

Kamerbrief is in de maak en zal voor Prinsjesdag worden verzonden

892

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 336, nr. 7

Motie Schut-Welkzijn over het brengen van het IVA onder het hybride stelsel

De Minister informeert de Tweede Kamer over de voortgang in het derde kwartaal van 2016 vóór de begroting

893

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 336, nr. 8

Motie Schut-Welkzijn over continuering van de uitvoering van de re-integratie door verzekeraars

De Minister informeert de Tweede Kamer over de voortgang in het derde kwartaal vóór de begroting

898

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 7

Motie-Vermeij over een overgangsregeling voor het WW-dagloonbesluit. Onderzoeken of de overgangsregeling voor het WW-dagloonbesluit eerder van kracht kan worden dan 1 januari 2017 en de Tweede Kamer te informeren over de uitvoeringstoets voor deze overgangsregeling. Monitoren van de uitvoering en gevolgen van de compensatieregeling en het nieuwe dagloonbesluit, en de uitkomsten daarvan voor 1 juni 2017 aan de Tweede Kamer te sturen

De Tweede Kamer is middels de voortgangsbrief Wwz die op 30 juni 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 18), geïnformeerd over de uitkomsten van de uitvoeringstoets van het UWV over de compensatieregeling. Vóór het zomerreces 2017 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de monitor. Planning: 2e kwartaal 2017

899

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 12

Motie-Van 't Wout over meer meetbare doelstellingen bij de evaluatie van de Wwz

Planning: Doelstellingen zijn zoveel mogelijk meetbaar geformuleerd. Er wordt reeds kwantitatieve monitorinformatie verzameld. Kwalitatief onderzoek in de komende jaren zal nodig zijn om duidelijk te maken in hoeverre ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het gevolg zijn van de Wwz

900

Kamerstukken II, 2015–2016, 31 322, nr. 291

Gewijzigde motie-Voortman/Yücel over actie openbaarmaking van risicoprofielen

De Tweede Kamer wordt voor Prinsjesdag geïnformeerd

905

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 408, nr. 12

Gewijzigde motie-Ulenbelt c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW

Het streven is de Tweede Kamer vóór de behandeling van de SZW begroting 2017 nader te informeren

907

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 396, nr. 16

De motie Van Weyenberg/Pieter Heerma over aanvullende maatregelen om hernieuwd misbruik te voorkomen

 

908

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 42

De motie Sjoerdsma over transparantie over de financiering van religieuze instellingen

Wordt meegenomen in volgende brief over buitenlandse financiering. Streefdatum nog onbekend. In ieder geval voor het AO Integratieonderwerpen op 12 oktober.

909

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 43

De gewijzigde motie-Sjoerdsma/Marcouch over borging van artikel 6 van de Grondwet

Er wordt bezien of deze kan worden afgedaan in de motie Van Dam brief. Data traject onbekend. Trekker is BZK.

910

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 45

Gewijzigde-motie Pieter/Heerma over voorkomen van financiering van Nederlandse gebedshuizen door buitenlandse overheden

Wordt meegenomen in volgende brief over buitenlandse financiering. Streefdatum nog onbekend. In ieder geval voor het AO Integratieonderwerpen op 12 oktober

911

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 46

Motie-Marcouch/Sjoerdsma over voorstellen om de vrijheid van godsdienst te beschermen

Er wordt bezien of deze kan worden afgedaan in de motie Van Dam brief. Data traject onbekend. Trekker is BZK

912

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 47

Motie-Kuzu over wegnemen van het beeld dat de overheid inz. de islam met twee maten meet

Er wordt bezien of deze kan worden afgedaan in de Kamerbrief over racisme/moslimdiscriminatie van SZW

914

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 132

Motie-Sjoerdsma/Karabulut over harde criteria voor toekenning van het keurmerk Blik op werk

Blik op Werk heeft dit opgepakt. Er is bij enkele partijen offerte aangevraagd die de kwaliteit van de lessen die de taalaanbieders verzorgen moet gaan controleren. Contact met de onderwijsinspectie hierover heeft Blik op Werk nog niet gelegd. Tweede Kamer wordt na Prinsjesdag geïnformeerd

916

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 141

Motie-Marcouch/Pieter Heerma over actie kennismaken met de Nederlandse Cultuur en Samenleving

De Tweede Kamer wordt in het najaar (na Prinsjesdag) geïnformeerd over de invulling van de motie

917

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 144

Motie-Azmani over informeren van gemeenten door DUO

De Tweede Kamer wordt na Prinsjesdag geïnformeerd. Om gemeenten op persoonsniveau te informeren zal de wet eerst moeten worden aangepast (Wet op Privacy)

918

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 340

Motie-Schouten/Yücel over een concreet actieplan voor de Rijsincassovisie

In de schuldenbrief van 01-07-2016 is een eerste invulling gegeven aan de motie. De verdiepende verkenning van concretisering van de rijksincassovisie is in het najaar van 2016 gereed

919

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 342

Motie-Van Veldhoven/Koşer Kaya over de vaste lasten betalen voor mensen met gediagnosticeerd laag IQ

Binnen het ondersteuningsprogramma effectieve schuldhulp, waaraan o.a. de VNG, Divosa, de NVVK en SZW deelnemen, wordt besproken hoe gemeenten nu omgaan met mensen met een laag IQ en met welke dienstverlening gemeenten hen het beste kunnen ondersteunen. Goede voorbeelden zal SZW via de portal www.effectieve-schuldhulp.nl verspreiden. Planning oktober 2016

920

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 344

Motie-Van Veldhoven/Koşer Kaya over ondersteunen van lokale pilots gericht op schuldpreventie

Voorbeelden worden opgenomen in de volgende verzamelbrief. Planning oktober 2016

921

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 344

Motie-Yücel/Schouten over bevorderen dat organisaties werk gaan maken van een sociale incasso

In het rapport over de concretisering van de rijksincassovisie dat in het najaar naar de Tweede Kamer zal gaan, zal verdere invulling gegeven worden aan deze motie. Planning december 2016

922

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 345

Motie-Yücel over aansluiten van rijksoverheidsinstanties op het landelijk beslagregister

Op dit moment wordt er een verkenning gedaan naar de verbreding van het beslagregister. In het najaar is het eindrapport afgerond. De Tweede Kamer zal dan geïnformeerd worden over de voortgang van de verbreding. Planning najaar 2016

924

Kamerstukken II, 2015–2016, 30 950, nr. 95

Motie-Amhaoch/Marcouch over de rol van het bedrijfsleven in het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Planning: motie loopt mee in de tweede Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie die voorzien is voor najaar 2016

927

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 336

Gewijzigde motie-Van Weyenberg over evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten

Bij brief van 11-07-2016 is de Tweede Kamer meegedeeld dat samen met Veiligheid en Justitie deze evaluatie ter hand wordt genomen en de Tweede Kamer voor 01-07-2017 over het resultaat wordt geïnformeerd

928

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475-XV, nr. 8

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over het niet naar achteren schuiven van middelen

Indien er de intentie is om middelen van de sectorplannen naar achteren te schuiven, zal overleg met de Tweede Kamer gevoerd worden. Nog niet bekend op welke termijn

929

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475-XV, nr. 9

Motie-Pieter Heerma c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW

Is in onderzoek genomen. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd voorafgaande aan de begrotingsbehandeling 2017 in december van dit jaar

930

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475-XV, nr. 10

Motie-Schut-Welkzijn c.s. over de bestrijding van ouderenwerkloosheid

In de begroting 2017 wordt een stuk opgenomen dat beantwoordt aan deze motie

932

Kamerstukken II, 2015–2016, 22 831, nr. 111

Motie-Azmani/Knops over voorkomen van afdracht van gemeenschapsgeld aan een buitenlandse mogendheid

Afhandeling motie in afwachting onderzoek in het kader van motie 938. Verwachtte afhandeling: na Prinsjesdag

938

Kamerstukken II, 2015–2016, 22 831, nr. 118

Gewijzigde motie-Karabulut over het in kaart brengen van het netwerk en de vertegenwoordigers van het Eritrese regime in Nederland

De motie wordt na Prinsjesdag afgehandeld. PvE ligt ter goedkeuring bij de Minister van SZW

939

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 731

Motie-Van Weyenberg/Ziengs over zo snel mogelijk afspraken maken met de Aziatische horecasector

Verzoek van deze motie wordt verwerkt in wijzigingen van de Regeling Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Ruwav) en het Besluit Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Buwav). De regeling wordt voor 1 oktober 2016 gepubliceerd, zoveel eerder als mogelijk. De wijziging van het Besluit lukt niet voor 1 oktober 2016. Streefdatum is voor 1 januari 2017

941

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 733

Gewijzigde motie-Ulenbelt/Kerstens over het buiten werking stellen van de detacheringsrichtlijn door Frankrijk

Planning: voor 1 oktober 2016 brief naar de Tweede Kamer

942

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 734

Motie-Ziengs/Van Weyenberg over een flexibel quotum dat wordt aangepast aan de daadwerkelijke behoefte aan koks

Verzoek van deze motie wordt verwerkt in wijzigingen van de Regeling Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Ruwav) en het Besluit Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Buwav). De regeling wordt voor 1 oktober 2016 gepubliceerd, zoveel eerder als mogelijk. De wijziging van het Besluit lukt niet voor 1 oktober 2016. Streefdatum is voor 1 januari 2017

943

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 22

Motie Schouten/Pieter Heerma over meetellen van de inkoop van diensten voor de banenafspraak als het werk niet op locatie bij de opdrachtgever gebeurt

Het advies van de Werkkamer wordt eind derde kwartaal 2016 verwacht. Planning brief aan Tweede Kamer: vierde kwartaal 2016

944

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 29

Motie-Koşer Kaya over alles op alles zetten om het doelgroepenregister zo snel mogelijk up to-date te brengen

De Tweede Kamer wordt middels een brief geïnformeerd vóór 1 december 2016

945

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 33

Gewijzigde motie-Voortman c.s. over de algemene maatregel van bestuur zo snel mogelijk aan de Kamer sturen

Aan de afwikkeling van de motie wordt gewerkt. Planning begin januari 2017

946

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 31

Motie-Pieter Heerma/Schouten over pilots waarbij de inkoop bij bedrijven met de hoogste trede op de PSO-ladder overdraagbaar wordt

Het advies van de Werkkamer wordt eind derde kwartaal 2016 verwacht. Planning brief aan Tweede Kamer: vierde kwartaal 2016

947

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 32

Motie-Kerstens-Nijkerken-De Haan over leerlingen uit het praktijkonderwijs automatische in het «doelgroepenregister'opnemen

De wijziging wordt uitgewerkt in lagere regelgeving. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2017

948

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 362

Motie-Koşer Kaya/Karabulut over in kaart brengen hoe groot de instroom, doorstroom en uitstroom van het stelsel van schuldhulpverlening is

Aan de afwikkeling van de motie wordt gewerkt. Planning begin januari 2017

949

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515 nr. 363

Motie-Moors over nader onderzoek doen naar wat nodig is om financiële educatie effectiever te maken

Aan de afwikkeling van de motie wordt gewerkt. Planning begin januari 2017

950

Kamerstukken II. 2015–2016, 24 515, nr. 364

Motie-Moors over stopzetten van interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes waarvan is aangetoond dat deze niet effectief zijn

Aan de afwikkeling van de motie wordt gewerkt. Planning begin januari 2017

951

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 366

Motie-Karabulut c.s. over mogelijk maken van pilots voor effectieve schuldhulpverlening

Aan de afwikkeling van de motie wordt gewerkt. Beoogd is de Tweede Kamer daarover te berichten. Planning begin januari 2017

952

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 369

Motie-Karabulut/Koşer Kaya over advies van de SER en het SCP over het terugdringen van het aantal kinderen in armoede

Aan de afwikkeling van de motie wordt gewerkt. Beoogd is de Tweede Kamer daarover te berichten. Planning begin april 2017

953

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 370

Motie-Yücel over een integrale en bredere kindpakketten

Aan de afwikkeling van de motie wordt gewerkt. Beoogd is de Tweede Kamer daarover te berichten. Planning begin december 2016

954

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 371

Motie-Schouten/Karabulut over onderzoek naar toenemende armoede onder werkenden

Aanvraag voor informatie bij het CBS wordt voorbereid. Het moet gereed zijn voor de begrotingsbehandeling van december 2017

B.5.3 Afgehandelde toezeggingen

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2008–2009

ID1

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2120

03-03-2009 Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van de kans op werk van langdurig werklozen (Passende arbeid)

De Minister zegt toe dat hij het samenstel van regelingen zal evalueren. Het tijdstip van die evaluatie wet verbetering kansen langdurig werklozen wordt nader bezien in verband met de economische omstandigheden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448 nr. 556)

2538

Uitgaande brief 27-03-2009 rapportage incidenten BRZO «99 bedrijven over het kalenderjaar 2007 (Kamerstukken II, 2008–2009, 25 884, nr. 144)

Incidentenrapportage MHC/ BRZO: De Minister heeft toegezegd om met ingang van 2008 in een driejaren cyclus de Tweede Kamer incl. bedrijfsleven te informeren over de onderzochte ongevallen en de resultaten van de MHC/BRZO-onderzoeken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-09-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 26 956, nr. 2014)

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de toezegging binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2011–2012

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2531

07-09-2011 AO Arbeidsmarktbeleid

Uitvragen suggesties aan werkgevers verlichting administratieve lasten na afschaffing kleine banenregeling. Ten aanzien van administratieve lastenverlichting in verband met afschaffing van de regeling kleine banen zal de Minister werkgevers vragen welke mogelijkheden ze daartoe concreet zien, suggesties oppikken en desgewenst met de Tweede Kamer communiceren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 356, nr. 89)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2012–2013

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2772

23-10-2012 Plenaire behandeling Wet vereenvoudiging regeling UWV (33 327)

Monitoring en evaluatie wet vereenvoudiging regelingen UWV. De uitvoering van de startersregeling zal vanaf 1 januari gemonitord worden, onder meer om te bezien of het gebruik van de regeling afneemt. De resultaten daarvan worden na 1 jaar aan de Tweede Kamer gerapporteerd. De toepassing van de wijziging in de dagloonregels die uit het wetsvoorstel voortvloeit zal eveneens worden gemonitord en hierover zal na 2 jaar worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer. In zijn brief van 29-10-2012 heeft de Staatssecretaris toegelicht dat UWV de nieuwe berekening zal monitoren. Dit heeft mede betrekking op de consequenties van het werken met het loon uit de laatste dienstbetrekking en het gebruik van de dagloongarantieregeling. De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer informeren over de resultaten van deze monitoring. De hele evaluatie van het wetsvoorstel inclusief de andere maatregelen die daarin voorliggen gebeurt na 2 jaar

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448, nr. 556)

2822

03-04-2013 AO Beleidsdoorlichting Algemene nabestaandenwet (Anw)

De Staatssecretaris zal dmv de Verzamelbrief gemeenten oproepen zich actiever in te zetten om nabestaanden te ondersteunen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-09-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 538, nr. 196)

2843

25-04-2013 AO Arbeidsmigratie

De Minister zal de Tweede Kamer halfjaarlijks informeren over de voortgang van de aanpak van schijnconstructies

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 17 050, nr. 522)

2847

23-05-2013 AO arbeidsomstandigheden

De Minister informeert de Tweede Kamer over voorstel(len) om nationale kop(pen) te schrappen, op moment dat dit aan de orde is

Deze toezegging wordt ingevuld met toezegging 3230

2870

Uitgaande brief 17-03-2013 Voortgangsbrief aanpak malafide uitzendbureaus

G-rekening voor uitzendbureaus

Er komt voorlopig geen verplichte G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendbureaus. Besluitvorming is uitgesteld. De Staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer najaar 2016 over de G-rekening in algemene zin

2878

30-05-2013 AO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris neemt in het traject pensioenopbouw voor zelfstandigen de PPI en de verlenging van de vrijwillige voortzetting mee

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2016 (Kamerstukken II, 32 043 / 31 311, nr. 339)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2013–2014

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3001

03-12-2013 Begrotingsbehandeling SZW 2013

De Staatssecretaris vindt het belangrijk samen met de Staatssecretaris van VWS goed inzicht te bieden in hetgeen er nu geregeld is voor mantelzorgers

Deze toezegging is afgedaan met de Memorie van Antwoord van de WWB-maatregelen (Kamerstukken I, 2013–2014, 33 161, nr. E)

3003

05-09-2013 Debat over het bericht «In deel Schilderswijk is sharia wet» (Van Klaveren)

De Minister zegt toe ander wijken in een onderzoek te betrekken, waarbinnen zich een vergelijkbare samenspel van factoren voortdoet als in de Schilderswijk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 118)

3011

Uitgaande brief 20-01-2014 Waardeoverdracht, (Kamerstukken II 2013–2014, 32 043, nr. 197)

De Staatssecretaris streeft er naar de Tweede Kamer voorjaar 2014 van de uitkomst van het onderzoek op de hoogte te stellen, evenals van het tijdstip waarop de beoogde wetswijziging tot aanpassing van het wettelijk systeem van waarde-overdracht bij de Tweede Kamer kan worden ingediend

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 315)

3029

23-01-2014 AO Verzuimbegeleiding

Voor enkele procenten als ziek registreren. De Minister zal de administratieve ziekmeldingen, waarbij de werkgever de werknemer voor enkele procenten als ziek registreert, bespreken met de Stuurgroep Verbetering Poortwachter

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 802 nr. 16)

3030

23-01-2014 AO Verzuimbegeleiding

Gedragscode bescherming persoonsgegevens CBP. De Minister zal het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vragen naar hun bereidheid om de gedragscode met betrekking tot het uitwisselen van persoonsgegevens te actualiseren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 802, nr. 16)

3031

23-01-2014 AO Verzuimbegeleiding

Overleg met Verbond van Verzekeraars over privacy. De Minister zal in gesprek gaan met het Verbond van Verzekeraars over suggesties ter verbetering van het reintegratieproces, waarbij privacy voorop blijft staan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 802, nr. 16)

3043

Verslag plenair debat wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Jaarlijks monitoren van fraude mbt alleenstaande ouderkop in kindgebondenbudget

Is gepubliceerd in halfjaarsrapportage belastingdienst op 16-09-2015

3049

Uitgaande brief 04-04-2014 Maatschappelijke dialoog over toekomst pensioenstelsel. (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 204)

De Staatssecretaris is van plan de Tweede Kamer ten minste twee keer per jaar te rapporteren over de voortgang en opbrengsten van de dialoog toekomst pensioenstelsel en de Tweede Kamer, als dat opportuun is, er uiteraard ook bij betrekken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

3055

12-03-2014 AO Integratieonderwerpen

De Minister zegt toe dat Tweede Kamer in het voorjaar van 2015, na de afronding van de pilots, een evaluatie van de participatieverklaring ontvangt, waarin ook nadrukkelijk wordt gekeken naar andere landen (o.a. Frankrijk, Zwitserland, Denemarken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 115)

3066

Uitgaande brief 11-04-2014 Schriftelijk overleg vaste commissie voor SZW over diverse pensioenonderwerpen (Kamerstukken II 2013–2014, 32 043, nr. 206)

«De doorsneepremiesystematiek heeft voordelen, maar leidt als gevolg van diverse ontwikkelingen steeds vaker tot effecten die vroeger niet optraden en die bij de invoering niet waren voorzien. In vervolg op het rapport van het CPB zal het kabinet onderzoeken hoe omgegaan kan worden met de doorsneepremie. Het kabinet zal daarbij verschillende modaliteiten verkennen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

3072

16-04-2014 AO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris gaat in gesprek met de pensioensector over hoe pensioenfondsen omgaan met vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw voor ex-werknemers die na ontslag zzp-er zijn geworden. In dat verband verzoekt de Staatssecretaris de Minister van BZK daarover in gesprek te gaan met ABP

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2016 (Kamerstukken II, 32 043/31 311, nr. 339)

3079

Uitgaande brief 16-05-2015 Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet»

Arbeidsdiscriminatie/PSA: De Inspectie SZW analyseert de bij het College Rechten van de Mens beschikbare informatie over discriminatie op de arbeidsmarkt en start indien daartoe aanleiding is een nalevingsonderzoek op grond van de arbo-wet. De Inspectie SZW richt nog dit jaar een programma PSA in. Hiervoor worden eind 2014, begin 2015 verkenningen uitgevoerd. Op basis van deze verkenningen worden mogelijke interventies geprogrammeerd. En rapporteert de Tweede Kamer hierover bij voortgangsbrief 2015. In het AO Arbeidsdiscriminatie van 21-05-2014 heeft de Minister aanvullende toegezegd om zo mogelijk in de voortgangsbrief (najaar van 2014) een stand van zaken te geven van het overleg tussen de Inspectie en het College van de Rechten van de Mens. Dit overleg richt zicht op de analyse die de Inspectie doet van de beschikbare informatie bij het College over discriminatie op de arbeidsmarkt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 649)

3080

Uitgaande brief 12-05-2014 Aanpak malafide uitzendbureaus en zelfregulering. (Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050, nr. 473)

AMU/Maatregelen zelfregulering: De Minister heeft toegezegd toe te zien op snelle invoering van de maatregelen in het kader van zelfregulering en tussentijds de voortgang te monitoren. Over een jaar wordt de Tweede Kamer geinformeerd over de resultaten van het pakket aan maatregelen betreffende zelfregulering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 641)

3081

Uitgaande brief 16-05-2014 Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II 2013–2014, 29 544, nr. 523)

Het kabinet gaat, in die gevallen waarin dat juridisch mogelijk is, in de nieuwe contracten een clausule opnemen waarin is vastgelegd dat het contract zal worden beëindigd als bedrijven, of de leiding van bedrijven, onherroepelijk strafrechtelijk zijn veroordeeld voor discriminatie. Tevens gaat het kabinet, opnieuw in die gevallen waarin dat juridisch mogelijk is, in de aanbestedingsdocumenten een clausule opnemen dat, als bedrijven of de leiding van bedrijven onherroepelijk strafrechtelijk zijn veroordeeld voor discriminatie in de vier jaren voorafgaande aan een aanbestedingsprocedure, deze bedrijven uitgesloten worden bij aanbestedingsprocedures van het Rijk. Generieke toepassing van deze clausules is niet mogelijk gebleken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 649)

3083

Uitgaande brief 16-05-2014 Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

Het kabinet zal in 2014 starten met aanvullend onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie. Momenteel verkent het kabinet de haalbaarheid en opzet van een onderzoek om middels on-line sollicitatieplatforms te achterhalen hoe werkgevers op CV’s met verschillende persoonskenmerken reageren. Hierbij zal ook worden bekeken hoe discriminatie bij het zoeken van stages en leerbanen in beeld gebracht kan worden. Het kabinet is voornemens om het onderzoek na twee jaar te herhalen om te zien of er een verschil is met de resultaten van het eerste onderzoek. Met de toezegging om nieuw onderzoek te doen geeft het kabinet invulling aan de motie Van Weyenberg c.s

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 649)

3092

13-02-2014 Plenair debat Wwz (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe om de komende tijd ook breder de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de positie van het MKB. Het gaat dan om een agenda voor het MKB, samen met de Minister van Economische Zaken en het MKB zelf over o.a. administratieve lasten, ondersteuning bij sectorplannen en de loondoorbetaling bij ziekte (hoe kun je samen de premie drukken, want het risico is groot). De Minister zal binnen een jaar in het bredere kader van de MKB-agenda terugkoppelen wat daar aan de orde komt over cumulatie van de transitievergoeding en loondoorbetaling tijdens ziekte

Afgehandeld met brieven aan de Tweede Kamer d.d. 21-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 17 en Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 717)

3098

27-05-2014 Verzoek mw. Karabulut tijdens de RvW 5 maart 2013 om een dertigledendebat inz. de gevolgen fraudewet in de sociale zekerheid

Toegezegd om voor 01-01-2014 te komen met een concrete uitwerking van de maatregelen die ik in mijn brief van 26-05-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050 nr. 474) heb aangekondigd en daarbij de overweging over de mogelijke aanpassing van de wet WAV/WAADI) te betrekken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 144, nr. 27)

3112

04-06-2014 AO Arbeidsmarktbeleid

In de volgende reguliere jaarrapportage over de cao-afspraken wordt aandacht besteed aan het monitoren van bovenwettelijke aanvullingen op de WW

Afgehandeld met Rapportage CAO-afspraken 2015 d.d. 04-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 727)

3124

26-04-2014 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW

Mobiliteitsbonussen kunnen leiden tot draaideureffecten. SZW komt terug op het signaal dat mobiliteitsbonussen tot draaideureffecten kunnen leiden

Dit is wettelijk gerepareerd in de memorie van toelichting van het Wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein. Beoogde invoeringsdatum 1 januari 2017 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 304, nr. 3, blz. 12)

3126

25-06-2014 AO Arbeidsongeschiktheid

Plan van aanpak kanker en werk. De Minister zal in gesprek gaan met partijen om te kijken hoe kankerpatiënten na herstel weer aan de slag kunnen/ blijven. De Minister zegt een brief toe vóór het eind van het jaar. Hij stuurt in september een procedurele brief over de aanpak

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 802, nr. 16)

3127

25-06-2014 AO Arbeidsongeschiktheid

Informeren over gelijk speelveld. De Minister zegt toe de Tweede Kamer na de zomer of begin van het najaar te informeren over het overleg met het Verbond van Verzekeraars over het gelijk speelveld in de WGA indien hier aanpassingen uit voortkomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-06-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 716, nr. 18)

3135

Uitgaande brief 02-07-2014 Antwoorden nader schriftelijk overleg wijziging Schattingsbesluit

Toezenden herziene richtlijn «Verminderde arbeidsduur». Vanaf 1 januari 2015 zal een herziene richtlijn «Verminderde Arbeidsduur» van kracht zijn. Deze herziene richtlijn zal te zijner tijd eveneens aan de Tweede Kamer worden gestuurd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 197)

3140

03-07-2014 VAO Armoede en Schuldhulpverlening

De Staatssecretaris stuurt voor 01-07-2016 de evaluatie van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 509, nr. 1)

3142

03-07-2014 VAO WWB onderwerpen en Participatiewet n.a.v. het AO 26 juni jl.

De Staatssecretaris zal het UWV vragen om Wajongers die niet worden opgeroepen voor een beoordeling (omdat zij bijvoorbeeld in een instelling zitten) zo spoedig mogelijk te informeren. Zij zal de Tweede Kamer informeren over de wijze van beoordeling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 197)

3143

25-06-2014 AO Arbeidsongeschiktheid

Juridische procedures beroepsziekten:de Minister zegt toe dat hij dit jaar een brief stuurt over het bekorten van de duur van juridische procedures met betrekking tot het verhalen van werkgerelateerde schade

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 25 883, nr. 262)

3147

03-07-2014 Plenaire behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2014 (33 863)

De Staatssecretaris heeft in reactie op een verzoek van de heer Van Weyenberg toegezegd de Tweede Kamer inzicht te bieden in hoe de governance bij beroepspensioenfondsen gestalte krijgt en daarbij aandacht te schenken aan de gepensioneerden in het bestuur

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 863, nr. 33)

3157

03-07-2014 VAO WWB onderwerpen en Participatiewet n.a.v. het AO 26 juni jl.

De Staatssecretaris zal het UWV vragen om Wajongers die niet worden opgeroepen voor een beoordeling (omdat zij bijvoorbeeld in een instelling zitten) zo spoedig mogelijk informeren. Zij zal de Tweede Kamer informeren over de wijze van beoordeling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 197)

3217

Uitgaande brief 16-05-2014 Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

De Minister zal in 2015 rapporteren over het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 649)

3234

31-10-2013 AO Handhaving

De Minister zegt toe voor het volgende AO Handhaving inzicht te geven in de resultaten van Syri

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 508)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2014–2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3166

13-10-2014 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet ivm aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

In mei 2015 zal de Staatssecretaris de hoofdlijnennotitie over de uitkomsten van de nationale pensioendialoog naar de Tweede Kamer doen toekomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

3167

13-10-2014 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet ivm aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

Eind 2015 zal de Staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek van DNB naar de ontwikkeling van de pensioenpremies

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 255)

3168

13-10-2014 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet ivm aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

Zodra EIOPA – in het kader van Solvency II – een UFR vaststelt voor de waardering van verplichtingen van verzekeraars, zal de Staatssecretaris onderzoeken of het wenselijk is de UFR die voor Nederlandse pensioenfondsen geldt, te stroomlijnen met de UFR voor verzekeraars

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 265 en I 33 972, Q)

3169

13-10-2014 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet ivm aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

In november 2014 zal de Staatssecretaris de Kamer schriftelijk informeren over de verkenning van het voorstel van de RMU om pensioenpremies, respectievelijk pensioenaanspraken, te kunnen benutten voor de aflossing van woningschulden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 288)

3179

01-10-2014 Vervolg AO Kinderopvang

De Minister zal de door BKK geselecteerde trainingen voor het verbeteren van taal- en interactievaardigheden monitoren en de Tweede Kamer medio 2016 informeren over het bereik en de gebruikerservaringen van deze trainingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 322, nr. 305)

3181

24-09-2014 AO Kinderopvang

De Minister zal onderzoek doen naar de positie van werknemers in faillissement

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-08-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 695, nr. 9)

3194

05-11-2014 AO Pensioenonderwerpen

In voorjaar 2015 onderzoek naar Tweede Kamer over gepensioneerden in bestuur beroepspensioenfondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 863, nr. 33)

3201

19-11-2014 AO Dienstverlening aan huis

Voor het zomerreces 2015 informeert de Minister de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheid van omzetting van het dagencriterium in een urencriterium in de Regeling dienstverlening aan huis

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-09-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 652)

3210

26-11-2014 Begrotingsbehandeling SZW

Dekking kinderbijslag BES. De Staatssecretaris herhaalt de eerdere toezegging mbt verzilveringsproblematiek van de kinderbijslag op de BES-eilanden en zal zich inspannen voor het vinden van een dekking (zie begroting 2015, motie Schouten/Van Laar stuknummer 36)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 327, A/nr. 1)

3216

09-12-2014 Stemmingen n.a.v. ingediende moties bij het VAO Pensioenen van 9 december jl. motie Omtzigt c.s. over niet voor 1 februari 2015 agenderen van het IORP-2 voorstelmotie Omtzigt c.s. over niet instemmen met de IORP-2 pensioenrichtlijn

Staatssecretaris is bereid om de Tweede Kamer te informeren als uit de onderhandelingen en de trialoog over de IORP-richtlijn blijkt dat de uitkomst afwijkt van datgene wat nu voorligt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 391, nr. 14) en met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 391, nr. 16)

3219

26-11-2014 Begrotingsbehandeling SZW

De uitkomsten van het IBO-onderzoek de belastingenherzieningen en loondoorbetaling De Minister zegt toe te proberen de uitkomsten vanhet IBO-onderzoek, de belastingherzieningen en de discussie over loondoorbetaling bij ziekte samen te pakken (Vermeij, PvdA)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 311, nr.154)

3227

Verslag debat Nasleep aanslag Parijs

De Minister zegt toe dat hij in de eerst volgende voortgangsrapportages rondom het actieplan jihadisme in te gaan op de punten van Kamerlid Van Oijk die verzoekt de Minister om na te gaan of er voldoende expertise wordt opgebouwd bij de gemeenten en of er voldoende gebeurt in de eerste lijn omtrent jihadisme

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-10-2015. (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 754, nr. 323)

3236

22-01-2015 AO Inburgering

De Minister zegt toe vóór de zomer een brief naar de Tweede Kamer te sturen over resultaten pilot participatieverklaring: daarin zal ook worden ingegaan op de «verdieping» van KNS (grondrechten, vrijheden, normen en waarden) in het inburgeringsexamen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 115)

3237

22-01-2015 AO Inburgering

De Minister zegt toe om eind 2015 een brief naar de Tweede Kamer te sturen, waarin inzicht wordt geboden in prijs en kwaliteit van inburgeringscursussen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-02-2016 (Kamerstukken, II, 2015–2016, 32 824, nr. 121)

3240

22-01-2015 AO Inburgering

De Minister zegt toe na de zomer brief aan de Tweede Kamer te sturen met update inburgeringsexamens en leningen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-09-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, nr. 32 824, nr. 105)

3241

22-01-2015 AO Inburgering

De Minister zegt toe vóór zomer de Tweede Kamer te informeren over wat gedaan is aan de knelpunten in het overgangsrecht nav brief BVNT2: verzilveren gehaalde examenonderdelen, berekening aantal uren voor ontheffing en eis van gekeurmerkte instellingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-09-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 105)

3248

28-01-2015 AO Pensioenonderwerpen

Wetsvoorstel optimalisering premie-overeenkomsten gaat voor de zomer naar de Tweede Kamer, als dat niet lukt krijgt de Tweede Kamer tijdig een brief

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-05-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 047, nr. 257)

3253

28-01-2015 AO Pensioenonderwerpen

Er zal voorts in de context van de hoofdlijnennota toekomstvisie met de pensioensector worden gesproken over doorontwikkeling premieovereenkomsten in relatie tot bedrijfstakpensioenfondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 265)

3254

28-01-2015 AO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris duikt in de communicatie over pensioenopbouw tijdens ww, alsmede over nabestaandenpensioen op risicobasis en stuurt daarover voor eind maart een brief naar de Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 258)

3256

Uitgaande brief 05-02-2015 Nota n.a.v. Verslag en nota van wijziging Wet aanpak schijnconstructies

De inhoud en strekking van de amvb (bij openbaarmaking inspectiegegevens) zal worden gedeeld met de Tweede Kamer

Afgehandeld met 4e Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer d.d. 01-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 17 050, nr. 522)

3258

Verslag VAO Nederlandse inkomens- en vermogensongelijkheid d.d. 05–02 2015

In reactie op de vraag van Nijboer en Koolmees, is een kabinetsreactie toegezegd op het rapport van SCP (sociaal en cultureel rapport 2014), over ongelijkheid in Nederland

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 000 XV nr. 7)

3262

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioencommunicatie(34 008)

Artikel met link naar instrument voor financiële planning wordt uit de concept amvb pensioencommunicatie gehaald

Afgehandeld met AmvB pensioencommunicatie die per 1 juli 2015 in werking is getreden. (Stb. 2015, 259)

3263

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Binnen half jaar ontvangt de Tweede Kamer een analyse van de rechten die kunnen worden ontleend aan het UPO

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 328)

3264

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioencommunicatie(34 008

Binnen een half jaar ontvangt de Tweede Kamer nadere informatie over de mogelijkheden voor uitbreiding van het pensioenregister met derdepijlerproducten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 008, nr. 36)

3265

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Tijdens de Pensioen3-daagse wordt publieksaandacht gevraagd voor het Pensioenregister

Afgehandeld tijdens Pensioendriedaagse begin nov.2015

3266

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioencommunicatie(34 008)

De Pensioenkijker wordt geactualiseerd en andere websites worden tegen het licht gehouden

Afgehandeld. Pensioenkijker is inmiddels geactualiseerd

3268

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Binnen twee maanden ontvangt de Tweede Kamer een brief waarin de gemaakte keuzes t.a.v. de reële dekkingsgraad worden toegelicht

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-05-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 32)

3269

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Met het Pensioenregister wordt besproken hoe en wanneer de levensverwachting kan worden ingebouwd bij de weergave van het te bereiken pensioeninkomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 34)

3274

11-02-2015 2e termijn AO Arbeidsmarktbeleid Werkervaringsplaatsen/Wml

Bij de behandeling 2e termijn van het AO Arbeidsmarktbeleid 11-02-2015 is in een reactie op een vraag van Ulenbelt (SP) door de Minister toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over de meldingen m.b.t. de werkervaringsplaatsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, Aanhangsel 883)

3275

04-03-2015 AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

In het najaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken hoe gemeenten invulling geven aan beschutte werkplekken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-09-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 30 545, nr. 189)

3278

04-03-2015 AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

De Staatssecretaris brengt in de loop van het jaar met collega van VWS verslag uit over inspanning/voorstellen op het vlak van begeleiding naar werk van mensen met een psychische belemmering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 28 719, nr. 95)

3279

04-03-2015 AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de stand van zaken m.b.t. Proson

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 252, nr. 19)

3281

04-03-2015 AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer in het najaar over de tussenstand van het aantal extra banen uit hoofde van de baanafspraak sociaal akkoord, inclusief aantal extra banen in 2014

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 640)

3283

Uitgaande brief 02-03-2015 brief n.a.v. Wetsvoorstel pensioencommunicatie (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 30)

De Staatssecretaris zal hierover contact opnemen met de pensioenuitvoerders, omdat zij op basis van de huidige wetgeving nog de UPO-modellen vaststellen. Daarbij zal de Staatssecretaris onder meer aan de orde stellen of het niet mogelijk is uit te gaan van de actuele rekenrente, die de betrokken pensioenuitvoerder hanteert bij de aankoop van pensioen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2015, 34 008, nr. 35)

3284

11-03-2015 AO Arbeidsmigratie

De Minister informeert de Tweede Kamer als afspraken uit het Convenant Aziatische Horeca niet worden nagekomen of zaken niet goed gaan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31–05-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 681, nr. 43)

3285

05-03-2015 2e Termijn AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister stuurt de Tweede Kamer 6 en 12 maanden na inwerkingtreding van de Wwz een beeld over de effecten van het overgangsrecht transitievergoeding voor seizoenswerkers op basis van contacten met organisaties van werkgevers en werknemers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 18)

3286

11-03-2015

AO Arbeidsmigratie

De Minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over het standpunt inz. het Duitse minimumloon, inclusief de vraag of het Nederlandse WML ook voor internationaal transport door in het buitenland gevestigde transportondernemingen zou moeten gelden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 861, nr. 39)

3287

11-03-2015 AO Arbeidsmigratie

De Minister stuurt de Tweede Kamer voor 1 mei 2015 een brief over de waarschuwing Wav en stand van zaken Fair Produce

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 144, nr. 27)

3288

26-02-2015 Plenaire behandeling Wet aanpak schijnconstructies

De Minister zal Tweede Kamer voor 1 juni 2015 een brief sturen met de voors en tegens van het verbod op inhoudingen voor kosten van huisvesting en zorgverzekering op het wettelijk minimumloon

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 716)

3289

26-02-2015 Plenaire behandeling Wet aanpak schijnconstructies. De Minister zegt toe te bezien of het, bijvoorbeeld in het geval waarin er sprake is van overeengekomen tarieven, in het licht van de strijd tegen schijnzelfstandigheid in de rede zou kunnen liggen om de ketenaansprakelijkheid open te stellen

De Minister zegt toe te bezien of het, bijvoorbeeld in het geval waarin er sprake is van overeengekomen tarieven, in het licht van de strijd tegen schijnzelfstandigheid in de rede zou kunnen liggen om de ketenaansprakelijkheid open te stellen

Afgehandeld met 4e Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer d.d. 01-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, nr. 17 050, nr. 522)

3294

25-03-2015 AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zal voor het zomerreces een brief naar de Tweede Kamer sturen met daarin de volgende punten:De uitkomsten van gesprekken die de Staatssecretaris gaat voeren met banken over preventie en vroegsignalering van schulden. Een reactie op het onderzoek Inkomenseffecten landelijke en gemeentelijke minimaregelingen van KWIZ, uitgevoerd in opdracht van de SP. In samenspraak met OCW zal de Staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over het kader rondom (dakloze) jongeren, schuldhulpverlening en studiefinanciering.In samenspraak met Financiën een toelichting op het partnerbegrip in een aantal specifieke situaties inzake het aanvragen van de alleenstaande ouderenkop

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 310)

3303

31-03-2015 Mondelinge vraag van het lid Ulenbelt (SP) aan de Minister van SZW over de uitspraken van de Minister inzake pakketbezorgers bij de actie voor het Ministerie van SZW (eigen waarneming)

De Minister kondigt aan voor de zomer te komen met een concrete aanpak voor de pakketsector. Hij is bereid in gesprek te gaan met de Minister van EZ, zonder belofte daarover. Hij zal met EZ/ACM kijken naar de mogelijkheden voor zzp’ers om gezamenlijk te onderhandelen over prijzen. Het resultaat neemt de Minister mee in de brief over de verkenning. De Minister gaat ook in gesprek met de sector. De resultaten gaan mee in de brief over de verkenning

Afgehandeld met brief van aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 502, nr. 115)

3306

Uitgaande brief 23-04-2015 schriftelijk overleg n.a.v. Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies en schijnzelfstandigheid. (Kamerstukken I, 2014–2015, 34 108, D)

De Minister zal de sociale partners in de pakketdienstensector uitnodigen om in gesprek te gaan over de vraag hoe tot een duurzaam stelsel van arbeidsrelaties kan worden gekomen. Afhankelijk van de ontwikkelingen en bevindingen in de loop van 2015, zal hij aan het eind van dit jaar bezien of aanvullende (wettelijke) maatregelen nodig zijn.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 502, nr. 115)

3307

23-04-2015 AO Arbeidsmarktbeleid

Voor de begroting wordt er een brief naar de Tweede Kamer verzonden met daarin de aanpak jeugdwerkloosheid omgezet in afspraken en akkoorden (in aanvulling op de brief met OCW)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 675)

3308

23-04-2015 AO Arbeidsmarktbeleid

De vragen over het gebruik van het doelgroepenregister zal de Staatssecretaris beantwoorden voor 1 juli

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-05-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 614)

3309

10-12-2014 Wetgevingsoverleg Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De Staatssecretaris zeg toe te bezien of in de specifieke casus van het bedrijf Dow Chemical Company te Terneuzen, Zeeuws Vlaanderen, werk voor het bedrijf dat plaatsvindt binnen de muren van de sociale werkvoorziening mee kan tellen voor het quotum. De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer voor 31 januari 2015 hierover informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d,d, 27-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 198)

3310

10-12-2014 Wetgevingsoverleg Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De Staatssecretaris zegt toe voor de zomer van 2015 terug te komen op de meeteltermijn van twee jaar

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr. 198)

3319

Verslag AO Integratie 40-06-2015

De Minister zegt toe dat, met de eerste voortgangsrapportage van het Actieprogramma Integrale aanpak jihadismee na de zomer, een toelichting wordt gegeven op de invulling van het actiepunt «tegengeluid»

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 574, nr. 326)

3320

Verslag d.d. 5 juni 2015 inzake AO Integratie 4 juni 2015

De Minister zegt toe dat voor 1 juli 2015 het onderzoek van Labyrinth naar de kwaliteit van het Motivactiononderzoek aan de Tweede Kamer wordt verstuurd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 101)

3321

Verslag d.d. 5 juni 2015 inzake AO Integratie 4 juni 2015

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer in oktober 2015 het kwalitatieve onderzoek van SCP naar de opvattingen van o.a. Turks-Nederlandse jongeren ontvangt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 117)

3322

Verslag d.d. 5 juni 2015 inzake AO Integratie 4 juni 2015

De Minister zegt toe dat het Survey Integratie Minderheden (SIM) in januari 2016 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 117)

3323

03-06-2015 AO gevolgen van de wet hervorming kindregelingen kinderalimentatie

De Minister heeft aangegeven de gevolgen van de WHK op kinderalimentatie kwalitatief te monitoren door in gesprek te blijven met het veld. Indien er wijzigingen zijn in de alimentatienormen of de Hoge Raad zich heeft uitgesproken over de prejudiciële vragen zal de Minister de Tweede Kamer hierover – uiterlijk begin 2016 – informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-02-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 716, nr. 27)

3328

Uitgaande brief 17-06-2015 Brief n.a.v. Amendement Lodders/Vermeij: ringfencing bij fusie tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 117, nr. 35)

De Staatssecretaris voert momenteel onderzoek uit naar de mogelijkheid het algemeen pensioenfonds open te stellen voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met alle bijbehorende waarborgen. Als het onderzoek tot een positieve uitkomst leidt, dan kan op die manier de gewenste schaalvergroting bewerkstelligd worden. Het onderzoek wordt deze zomer opgeleverd. Het onderzoek en de analyse van het kabinet stuurt de Staatssecretaris in het najaar 2015 naar de Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 291)

3329

28-05-2015 AO Arbeidsongeschiktheid en Beroepsziekten

De Minister zal de Tweede Kamer voor 1 augustus 2015 informeren over de regeling voor verlof wegens een vruchtbaarheidsbehandeling en dit thema ook betrekken in de SER adviesaanvraag «Werken en leren in de toekomst»

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-08-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 25 883, nr. 258)

3331

16-06-2015 Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

De Staatssecretaris doet de Tweede en Eerste Kamer het advies van de Raad van State als dat beschikbaar is, en het kabinetsstandpunt daarover, zo snel mogelijk toekomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-10-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 117, nr. 37–38 en Kamerstukken I, 34 117, C)

3333

16-06-2015 Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer in het najaar informeren over hoe de Nederlandsche Bank om denkt te gaan met pensioenfondsen die te maken zouden kunnen krijgen met punten van aandacht rond gesloten boekjaren in relatie tot de vergunningverlening van het algemeen pensioenfonds

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 117, nr. 37–38)

3337

24-06-2015 AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

Zodra deze consequenties voor de verdeling (verdeelmodel) duidelijk zijn zal de Staatssecretaris de Tweede Kamer hierover vóór 1 augustus 2015 informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 186)

3338

24-06-2015 AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe in het najaar te komen met de eerder genoemde monitorgegevens (beschut werk) en een overzicht te gaan maken van gemeenten, die geen beschut werk inrichten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 675)

3339

Uitgaande brief 06-07-2015 Hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel

In het najaar 2015 zal de Staatssecretaris namens het kabinet een werkprogramma aan uw Tweede Kamer sturen, waarin zij uiteen zet welke stappen het kabinet de aankomende tijd gaat nemen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 298)

3341

17-06-2015 AO Raad WSB van 18 juni

Als de Minister in het najaar in het kader van de herziening van een minimumloon zal ingaan op de discussie over de hoogte en het bestaan van een jeugdminimumloon,zal de Minister de Tweede Kamer ook gegevens verstrekken over de hoogte van het jeugdminimumloon ten opzichte van het minimumloon voor volwassenen in de landen om ons heen. Het lijkt nu het beste dat de Minister integraal meeneem als de Minister de Tweede Kamer namens het kabinet over het minimumloon als geheel zal informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 716)

3342

08-04-2015 AO SUWI-onderwerpen

De Minister zegt toe om voor de begrotingsbehandeling een brief aan de Tweede Kamer te sturen met daarin een eerste beeld over de werking van de Wwz

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 1)

3343

Plenair debat Wwz dd 16-04-2015

De Minister zegt toe om in de brief die voor de begrotingsbehandeling naar de Tweede Kamer wordt gestuurd over een eerste beeld van de werking van de Wwz (toegezegd in AO SUWI 8 april 2015) ook in te gaan op de opzet van de evaluatie van de Wwz in het algemeen en de ketenbepaling in het bijzonder

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 1)

3344

02-07-2015 Stemmingen n.a.v. ingediende moties bij het debat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wwz

De Minister nodigt FNV en LTO uit voor een overleg in augustus om te horen wat er uit hun overleg tav seizoenswerk is gekomen. Aan het begin van het parlementaire jaar stuurt de Minister een verslag van dit overleg naar de Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 79)

3345

02-07-2015 Verzoek van het lid Heerma (CDA) tijdens de RvW van 16 juni 2015 om een dertig-ledendebat inz. Onderzoek FNV naar ontslagen van flexwerkers i.v.m. de Wwz om te zetten in een meerderheidsdebat, samen met het verzoek van mw. Karabulut tijdens de RvW van 22 april jl.

De Minister zal sociale partners vragen naar hun visie op een wijziging van de ketenbepaling die inhoudt dat een tweede – langjarig – contract kan worden aangegaan, zonder dat een vast contract ontstaat, mits een dergelijk contract niet tussentijds kan worden opgezegd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 1)

3346

02-07-2015 Verzoek van het lid Heerma (CDA) tijdens de RvW van 16 juni 2015 om een dertigledendebat inz. Onderzoek FNV naar ontslagen van flexwerkers i.v.m. de Wet Werk en Zekerheid om te zetten in een meerderheidsdebat, samen met het verzoek van mw. Karabulut tijdens de RvW van 22 april jl.

De Minister zal de Tweede Kamer in de brief over het eerste beeld van de werking van de Wwz ook informeren voor welke sectoren een uitzondering op de ketenbepaling is getroffen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 79)

3347

Uitgaande brief 28-10-2014 voorstel van wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33 981)

Voortgang uitwerking oplossing inleenverbanden tijdens de eventuele quotumheffing. De regering zal de Tweede Kamer vóór de zomer van 2015 informeren over de voortgang van de uitwerking voor inleenverbanden tijdens de quotumheffing

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 161, nr 198). De Tweede Kamer is nogmaals geïnformeerd in de brief d.d. 23-02-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 700)

3348

08-04-2015 AO SUWI-onderwerpen

Eerste beeld werking Wwz. De Minister zegt toe om vóór de begrotingsbehandeling in december 2015 een brief aan de Tweede Kamer te sturen met een eerste beeld over de werking van de Wwz

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 1)

3349

01-07-2015 AO Handhaving

Geven van een nadere toelichting op de antwoorden op Tweede Kamervragen van Kamerlid Schouten over vrijwilligerswerk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-09-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 17 050, nr. 521)

3350

25-06-2015 Wetgevingsoverleg Verantwoordingsstukken 2014 en Slotwet

Beeld en redenen van de onderrealisatie van de sectorplannen en of en hoe de eventuele onderuitputting kan worden ingezet. De Tweede Kamer ontvangt als onderdeel van de half-jaarlijkse quickscan over sectorplannen in november (d.w.z. vóór de begrotingsbehandeling 2016) een gefundeerd beeld van het kasritme en uitputting van de 3e tranche sectorplannen, de onderrealisatie van het eerste en tweede aanvraagtijdvak en de redenen voor deze onderrealisatie en of en hoe de (eventuele) onderuitputting kan worden ingezet

Deze toezegging is afgehandeld met de brieven van 17-11-2015 en 30-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 566, nr. 84 en 86)

3351

25-06-2015 Wetgevingsoverleg Verantwoordingsstukken 2014 en Slotwet

Brug-WW los van de sectorplannen. De Minister heeft toegezegd te bezien of het mogelijk is om de Brug-WW ook open te stellen voor sectoren en werkgevers zonder sectorplan

De invoering van Brug-WW los van sectorplannen is aangekondigd in de brief over «Doorstart naar werk» van 30 november 2015. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 29-03-2016. (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 566, nr. 86)

3352

17-06-2015 AO Raad WSB van 18 juni 2015

De Minister zal de Tweede Kamer te zijner tijd informeren over de uitspraak van de Raad van State inzake tewerkstellingsvergunningen voor Japanners in relatie tot de toelating van Kroaten tot de NL-arbeidsmarkt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 21 501-31-391)

3353

01-07-2015 Stemmingen n.a.v. de ingediende moties bij het Wetgevingsoverleg Verantwoordingsstukken 2014 en de Slotwet

Zorgen voor een beperkte set indicatoren in de beleidsagenda en het beleidsoverleg om inzicht te verbeteren en betere oordeelsvorming Tweede Kamer mogelijk te maken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300, XV, nr. 12)

3360

02-07-2015 VAO Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28-05-2015)

De Minister gaat in gesprek met de Minister van VWS over het tekort aan bedrijf- en keuringsartsen, de financiering van de opleiding en het onderzoek over het tekort en hoopt voor eind 2015 hierop terug te komen en de kamer te informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 25 883, nr. 266)

3361

28-05-2015 AO Arbeidsomstandigheden

De Minister gaat het gesprek aan over pesten met: a.VNG betreffende de reikwijdte en kracht van de landelijke commissie ongewenst gedrag. b.Stichting van de Arbeid betreffende plan van aanpak om pesten op het werk aan te pakken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-03-2016 met de beantwoording van de Kamervragen van Tanamal en Kerstens over geweld op het werk (Kamerstukken II, 2015–2016, Aanhangselnummer 1718)

3393

02-07-2015 VAO Handhaving (n.a.v. AO Handhaving van 1 juli 2015)

De Minister zoekt uit wat een reëel tijdpad zou kunnen zijn voor het regelen dat gemeenten inkomens met uitkeringen kunnen verrekenen. Dit naar aanleiding van de aangehouden motie Schut-Welkzijn (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 17 050, nr. 516)

De afwikkeling van de toezegging is niet langer noodzakelijk gelet op het feit dat de aangehouden motie waarnaar wordt verwezen door de Kamer op 31-05-2016 is verworpen (dit o.v.v. Stemmingen moties Regeling Bestuurlijke Boete op 31-05-2016 (89-10-1)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2015–2016

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3358

02-09-2015 Plenaire behandeling Wijz. Wet van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen ivm de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang) (34 195

Voor de stemmingen schriftelijk reageren op de vraag van lid Heerma over de VOG

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-09-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 195, nr. 11)

3359

09-09-2015 Verslag van het AO (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 322, nr. 284)

De opzet van de evaluatie van de aanbevelingen van de commissie-Gunning volgt in de tweede helft van 2016

Evaluatieopzet is verzonden naar Tweede Kamer 08-03-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 322, nr. 290)

3362

03-09-2015 AO Pensioenonderwerpen

Tweede Kamer informeren of het mogelijk is dat mensen die gebruik maken van de Pensioenknip na afloop van de tijdelijke uitkering kunnen shoppen tussen uitvoerders

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 286)

3363

03-09-2015 AO Pensioenonderwerpen

Informeren aan de Tweede Kamer over uitkomsten van het overleg met de AFM over toezicht op de uitvoering van de Pensioenknip

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 286)

3364

23-09-2015 Voortzetting Plenaire behandeling Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen ivm harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Verhouding tussen de mobiliteitsbonus en het LIV. Voor de stemmingen op dinsdag 29 september komt er een brief over de verhouding tussen de mobiliteitsbonus en het LIV

Afgehandeld met brief «Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet» aan de Tweede Kamer d.d. 28-09-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 194, nr. 19)

3365

23-09-2015 VAO Pensioenbeleid n.a.v. het AO Pensioenbeleid van 3 september 2015

Tweede Kamer informeren over de wijze waarop pensioenfondsen het begrip «partner» definiëren in het kader van het nabestaandenpensioen n.a.v overleg met de Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 008, nr. 35)

3366

23-09-2015 VAO Pensioenbeleid n.a.v. het AO Pensioenbeleid van 3 september 2015

Overleg met sociale partners voor publicatie AMvB waardeoverdracht

Afgehandeld. Amvb gepubliceerd Stb. 2015, nr. 469

3367

03-09-2015 AO Pensioenonderwerpen

Informeren van de Tweede Kamer (en Eerste Kamer) over stand van zaken rond voorlichting Raad van State amendement Lodders/Vermeij in het kader van het wetsvoorstel APF

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 117, nr. 3738)

3368

23-09-2015 VAO Pensioenbeleid n.a.v. het AO Pensioenbeleid van 3 september 2015

Brief over inzagerecht verantwoordingsorgaan/ RvT in contracten en kosten pensioenfonds

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043 , nr. 287)

3369

23-09-2015 VAO Pensioenbeleid n.a.v. het AO Pensioenbeleid van 3 september 2015

Informeren Tweede Kamer over meest waarschijnlijke AOW-leeftijd in pensioenregister

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-11-2015, (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 008, nr. 35)

3370

03-09-2015 AO Pensioenonderwerpen. Kamer informeren over de uitkomsten van onderzoek naar de gevolgen op korte en lange termijn van de (kwantitatieve) gevolgen van de aangepaste ufr

Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van onderzoek naar de gevolgen op korte en lange termijn van de (kwantitatieve) gevolgen van de aangepaste ufr

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 285)

3371

03-09-2015 AO Pensioenonderwerpen

Tweede Kamer informeren of de uitkomsten van het onder (TZ 3370) genoemde onderzoek eerder naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-09-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 267)

3373

23-09-2015 AO Arbeidsmigratie

De Minister zal cijfers rondom loonkostenverschillen (icm aantallen) in de EU als gevolg van de detacheringsrichtlijn nog een keer aanleveren bij Kamerleden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 861, nr. 42)

3374

23-09-2015 AO Arbeidsmigratie

De Minister heeft een voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies toegezegd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 17 050, nr. 522)

3376

30-09-2015 AO Arbeid en zorg

Minster zal gesprek hebben over mogelijkheden tot vergroting van bekendheid over verlofregelingen met relevante organisaties zoals Women Inc en zal de Tweede Kamer daarover informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 25 883, nr. 264)

3378

24-09-2015 AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris heeft toegezegd in oktober een brief inzake het verdiepend onderzoek beschermingsbewind naar de Tweede Kamer te sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 320)

3379

24-09-2015 AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris heeft toegezegd voor de begrotingsbehandeling een brief inzake het onderzoek Duurzaamheid schuldhulpverlening naar de Tweede Kamer te sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 322)

3380

24-09-2015 AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris heeft toegezegd voor de begrotingsbehandeling een brief inzake het onderzoek Huishoudens in de rode cijfers naar de Tweede Kamer te sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 322)

3381

24-09-2015 AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris heeft toegezegd een brief naar de Tweede Kamer te sturen met daarin: Stand van zaken vroegsignalering BKR (CU) Stand van zaken Besluit Schuldbemiddelaars (min. EZ) (CU) Een terugkoppeling van het gesprek met de verantwoordelijke wethouder over het geldloket zoals dat in Amersfoort is ingericht (D66). De uitomst van het vervolggesprek met de banken (gepland eind november). In het gesprek wordt doorgevraagd op het blokkeren van leefrekeningen door banken als dwangmiddel (CDA). Naar aanleiding van de uitzending bij Radio Reporter: kijken naar alle instrumenten die aan de orde zijn en inzicht bieden in wat gemeenten nu aan het doen zijn (mede in relatie tot de cijfers die in de uitzending zijn genoemd)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 322)

3382

24-09-2015 AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris heeft toegezegd voor het kerstreces een brief over de vereenvoudiging van de beslagvrije voet (incl. hardheidsclausule) naar de Tweede Kamer te sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 324)

3383

24-09-2015 AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris heeft toegezegd in de Verzamelbrief aan gemeenten de volgende onderwerpen op te nemen:hoe gemeenten om kunnen omgaan met de kostendelersnorm in het geval van tijdelijk verblijf (bij dakloosheid en vluchtelingen) en schrijnende gevallen. De toegang tot de schuldhulpverlening van ZZP’ers en jongeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, nr. 2015D43622).

3384

23-09-2015 AO WW-Dagloon

Brief over technische punten WW-dagloon. De Minister zegt toe op korte termijn een brief aan de Kamer te sturen over technische punten met betrekking tot de WW-dagloonvaststelling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448, nr. 542)

3386

29-10-2015 AO Integratie

De Minister zegt toe z.s.m. met Min BuZa de mogelijkheden te bekijken voor acties richting de Turkse overheid – n.a.v. Brief van Turkse premier aan Nederlandse (en andere Europese en Canadese burgers)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, Aanhangsel 458)

3388

08-10-2015 AO SUWI-onderwerpen

Op 7 oktober jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over de redelijkheid van het boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen (Wav) in een zaak waarin een boete was opgelegd aan een werkgever wegens het illegaal tewerkstellen van een vreemdeling. In het algemeen overleg SUWI is toegezegd de Tweede Kamer voor 31 oktober een reactie te geven op deze uitspraak

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-10-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 144, nr. 26)

3389

29-10-2015 Stemmingen nav het VAO Integratieonderwerpen

De Minister zegt toe dat er op korte termijn taalcursussen worden aangeboden op de noodopvanglocaties, zodat er vanaf dag één begonnen kan worden met het leren van de taal

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 19 637, nr. 2085)

3390

18-09-2015 Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

De regering zal de Tweede Kamer informeren over de inhoud van de ministeriële regeling nadat daarover overleg met de gemeenten heeft kunnen plaatsvinden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 227, nr. 13)

3391

29-10-2015 AO Participatiewet

De Kamer ontvangt een brief over het punt van de Rfv dat het verdeelmodel te snel en onder politieke druk is ingevoerd voor het VAO over de Participatiewet.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 30 545, nr. 193)

3392

29-10-2015 AO Participatiewet

Een werkgroep in de werkkamer wordt gevraagd om bureaucratische aangelegenheden tegen het licht te houden en naar oplossingen te kijken. Daarbij worden o.a.meegenomen: loonwaardemeting en de rol daarbij van het UWV; herhaling loonwaardemeting; en het automatisch opnemen van de VSO pro leerlingen in het doelgroepenregister. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over tijdpad en uitkomsten van de werkkamer voor de begrotingsbehandeling (brief in november)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 675)

3393

02-07-2015 VAO Handhaving (n.a.v. AO Handhaving van 01-07-2015)

De Minister zoekt uit wat een reëel tijdpad zou kunnen zijn voor het regelen dat gemeenten inkomens met uitkeringen kunnen verrekenen. Dit naar aanleiding van de aangehouden motie Schut-Welkzijn (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 17 050, nr. 516)

De afwikkeling van de toezegging is niet langer noodzakelijk gelet op het feit dat de aangehouden motie waarnaar wordt verwezen door de Kamer op 31 mei 2016 is verworpen (dit o.v.v. Stemmingen moties Regeling Bestuurlijke Boete op 31 mei 2016 (89-10-1).

3396

Uitgaande brief 01-10-2015 Vierde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2015–2016, 17 050, nr. 522)

Aanpak schijnconstructies; ook de ketens waar gewerkt wordt met een vervoersovereenkomst zal de Minister onder bereik van de van de ketenaansprakeijkheid brengen

Afgehandeld met Nota nav Verslag Wetsv. Boek 7 BW goederenvervoer (34 461) d.d. 14-07-2016

3398

25-11-2015 Wetsvoorstel Novelle pensioenen

De Staatssecretaris zal contact opnemen met de Nederlandsche Bank over een spoedige vergunningverlening APF

Met DNB is contact geweest om dit punt onder de aandacht te brengen. Daarmee afgehandeld

3399

18-11-2015 Begrotingsonderzoek SZW

De Minister gaat, samen met de commissie SZW van de Tweede Kamer, aan de slag met de door alle Kamerleden gesteunde aanbevelingen van de rapporteurs t.a.v. indicatoren

Is opgenomen in Begroting 2017

3400

01-12-2015 Begrotingsbehandeling SZW 1 en 2 december

De Staatssecretaris zal bekijken of zij de Kamer voor de Kerst het een en ander kan laten weten over de uitvoering van de motie Lodders c.s. (25 februari 2015: verzoek om zo snel mogelijk ook derdepijlerproducten, zoals lijfrentes, toe te voegen aan het pensioenregister, de toegankelijkheid voor gepensioneerden mogelijk te maken en de Tweede Kamer over de voortgang hiervan voor het eind van het jaar te informeren)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 008, nr. 36)

3401

Begrotingsbehandeling SZW 1 en 2 december

De Minister zegt toe dat er een verkenner komt met een beoordeling van welke sectoren een probleem rond seizoenswerk hebben (i.r.t. de ketenbepaling van de Wwz) en hij komt tevens met een opvatting over de vraag of de sectoren dat eventueel op een goede manier kunnen oplossen. Deze beoordeling komt op 1 mei

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 17)

3402

01-12-2015 Begrotingsbehandeling SZW 1 en 2 december 2015

De Minister zegt toe dat de Minister van Economische Zaken de Tweede Kamer begin volgende week (week van 7 december) informeert over de zes payrollmedewerkers bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer door min. EZ d.d. 15-12-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 885, nr. 9)

3405

01-12-2015 Begrotingsbehandeling SZW 1 en 2 december

Aanpak ouderenwerkloosheid. De Minister zegt toe dat hij in het voorjaar met een plan komt, voorzien van concrete doelen, om in overleg met de sociale partners de ouderenwerkloosheid aan te pakken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 724)

3411

20-01-2016 AO Pensioenen

SZW rapporteert over het gesprek met de 3 beroepspensioenfondsen die nog geen gepensioneerden in hun bestuur hebben

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 328)

3414

20-01-2016AO Pensioenen

Er wordt nader gekeken of er mogelijke varianten zijn om ook verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen toegang te geven tot het algemeen pensioenfonds

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-02-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 301)

3416

20-01-2016 AO Pensioenen

Er komt een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer op een technische vraag van het Lid Lodders over de mogelijkheid voor deelnemers mbt waarde-overdracht van een PPI naar een APF

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-02-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 301)

3417

20-01-2016 AO Pensioenen

De Minister zegt toe dat er een onderzoek komt naar het (niet)gebruik van de overbruggingsregeling AOW incl. inzicht in de uitgekeerde bedragen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 2-9-2016 (Tweede Kamer, 2015-2016, 32 163, nr. 41)

3420

04-02-2016 Dertigledendebat inzake schuldenproblematiek bij huishoudens

De Staatssecretaris heeft toegezegd voor het AO armoede- en schuldenbeleid van 6 april 2016 de Tweede Kamer een brief te sturen over de mogelijkheid dat het CJIB meewerkt aan minnelijke schuldregelingen met kwijtschelding. Daarbij wordt ook de vraag betrokken of het CJIB ook rekening houdt met verkeersboetes die voor 1 januari 2016 zijn opgelegd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-05-2016, (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 279, nr. 34)

3421

04-02-2016 Dertigledendebat inzake schuldenproblematiek bij huishoudens

De Staatssecretaris heeft aangegeven voornemens te zijn de Rijksincassovisie voor het volgende AO aan de Tweede Kamer te sturen. Als bijlage bij de Rijksincassovisie wordt een overzicht gevoegd van preferente schuldeisers met een toelichting hoe zij zich tot elkaar verhouden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 336)

3422

20-01-2016 AO Pensioenen

Voor de zomer (2016) ontvangt de Tweede Kamer een uitwerkingsbrief over de toekomst van het pensioenstelsel, incl. een reactie op de bevindingen van de SER

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 337)

3423

20-01-2016 AO Pensioenen

Er komt een schriftelijk antwoord op de vraag over de mogelijkheden voor beroep op de Ondernemingskamer van het verantwoordingsorgaan van beroepspensioenfondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-03-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 302)

3424

20-01-2016 AO Pensioenen

SZW brengt bij de Pensioenfederatie het belang van diversiteit onder de aandacht (n.a.v. teleurstellende resultaten van die geconstateerd zijn door de monitoringcommissie van de Code Pensioenfondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 328)

3425

20-01-2016 AO Pensioenen

De Staatssecretaris stuurt de Kamer voor 17 februari 2016 een verslag van het gesprek met het Pensioenregister (op 3 februari) over het opnemen van de verwachte toekomstige AOW-leeftijd in het pensioenregister

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-03-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 302)

3426

20-01-2016 AO Pensioenen

In mei 2016 krijgt de Tweede Kamer een update van de positie van pensioenfondsen, op basis van gegevens DNB, incl. een appreciatie van het kabinet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-05-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 326)

3427

20-01-2016 AO Pensioenen

De Staatssecretaris gaat in gesprek met het pensioenfonds voor de kappers (n.a.v. signaal sociale partners over positie van het fonds)

Toegezegde gesprek heeft op 06-04-2016 plaatsgevonden. Kappers hebben gerefereerd aan dit gesprek in een brief die ze in juni 2016 hebben gestuurd aan Tweede Kamer (in aanloop naar het AO van 8 juni). Daarmee afgehandeld

3428

08-10-2015 AO SUWI-onderwerpen

De Minister geeft de Tweede Kamer inzicht in de gemaakte kosten m.b.t. het heronderhandelingsproces met Marokko over het sociale zekerheidsverdrag (reiskosten missies)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-02-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 052, nr. 22)

3429

04-02-2016 Verzoek van het lid Van Weyenberg tijdens de RvW van 24-02-2015 om een debat inz. toekomst CAO's

De Minister zal ingaan op de vraag of en hoe meer empirisch onderzoek mogelijk is naar avv. Hierbij is het van belang om de insider/outsider problematiek ook te betrekken bij de vraag naar mogelijk vervolgonderzoek en ook de internationale literatuur in ogenschouw te nemen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 726)

3430

Uitgaande brief 01-03-2016 Uitvoering toezeggingen pensioenregister en beroep verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen. (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 302)

Impactanalyse opname van een variant op basis van de verwachte toekomstige AOW-leeftijd in het Pensioenregister

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 328)

3431

Uitgaande brief 01-03-2016 Uitvoering toezeggingen pensioenregister en beroep verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen. (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 302)

De Staatssecretaris zal de mogelijkheden bekijken om deze advies- en beroepsrechten ook aan verantwoordingsorganen van beroepspensioenfondsen toe te kennen en uw Tweede Kamer daarover voor de zomer informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 328)

3432

Uitgaande brief 03-03-2016 Brief SOMz inzake nale-vingsonderzoek WOR

De Minister laat bezien hoe het nieuwe werknemersdeel op methodologisch verantwoorde wijze alsnog kan worden uitgevoerd. De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer vóór de zomer over de uitkomsten berichten. Het nalevingsonderzoek onder werkgevers zal de Staatssecretaris methodologisch op dezelfde wijze laten uitvoeren als voorheen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 818, nr. 42)

3435

09-03-2016 Voortzetting plenaire behandeling voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van onder andere de Pensioenwet ivm de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden

De initiatiefnemer en de Staatssecretaris hebben toegezegd om ons oordeel te geven over enkele – op dat moment – nog op te stellen amendementen op het wetsvoorstel verbeterde premieregeling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-03-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 255, nr. 28)

3436

10-03-2016 AO Arbeidsmarktbeleid

Analyse effecten lifo en looncurve op arbeidsmarktpositie plussers. In het reeds toegezegde plan van aanpak voor de ouderenwerkloosheid (voorjaar 2016) zal een analyse de effecten van het lifoprincipe binnen het ontslagrecht en het verloop van de looncurve op de arbeidsmarkt voor ouderen worden opgenomen

De analyse is een onderdeel van het Actieplan Aanpak werkloosheid onder 50 plussers, dat d.d. 07-06-2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 724)

3441

16-03-2016 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal samen met Minister Plasterk en Minister Blok in de ministerraad aandacht vragen voor de onderdelen van de overheid waar sprake is van een achterstand in het realiseren van de afgesproken extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij zal daarbij ook bespreken of het mogelijk is de Tweede Kamer hierover in juni te informeren

Deze toezegging is afgedaan middels de brief die BZK op 04-07-2016 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 728)

3442

16-03-2016 AO Participatiewet

De Staatssecretaris informeert in april de Tweede Kamer over de resultaten van het overleg met de Werkkamer over de praktijkroute (loonwaardemeting op de werkplek als toegang tot het doelgroepregister), een appreciatie van het onderzoek naar inkoop van diensten van Berenschot en de herbezettingvoorwaarde

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 352, nr. 16)

3445

09-03-2016 AO Wet werk en zekerheid

De Minister zegt toe om uiterlijk 1 juli 2016 een brief te sturen aan de Tweede Kamer met een voorstel op het terrein van transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, dat ook met sociale partners zal worden besproken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 17)

3446

09-03-2016 AO Wet werk en zekerheid

De Minister zegt toe om voor 1 juli 2016 een brief te sturen aan de Tweede Kamer met een voorstel op het terrein van transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, dat ook met sociale partners zal worden besproken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 16)

3447

09-03-2016 AO Wet werk en zekerheid

De Minister zal Lodewijk de Waal, die de knelpunten bij m.n. seizoensarbeid met de ketenbepaling onderzoekt, vragen om een rol te spelen in het cao-overleg bij het primair onderwijs waar men worstelt met de ketenbepaling i.r.t. invalkrachten.

Afgehandeld met onderhandelaarsakkoord d.d. 27-04-2016

3448

09-03-2016 AO Wet werk en zekerheid

De Minister stuurt binnenkort een brief aan de Tweede Kamer met antwoord op de vraag van mevr. Voortman (GL) of zwangere wetenschappers hinder ondervinden van de nieuwe ketenbepaling.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 14)

3451

03-03-2016 AO Raad WSB

Toezegging tijdens AO van 7 maart 2016 betr. brief aan Tweede Kamer over de toegang van zzp-ers tot de Nederlandse arbeidsmarkt op grond van het Associatieverdrag met Oekraïne

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 21 501–31, nr. 400)

3454

10-03-2016 AO Arbeidsmarktbeleid

Brief Calamiteitenregeling. Sociale partners vragen wat het vervolgtraject met betrekking tot de calamiteitenregeling is. De Minister heeft aangegeven dat invoering wordt uitgesteld tot 1 oktober 2016

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448, nr. 570)

3455

17-03-2016 Plenaire behandeling (34 336) (Wijz.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten ivm verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

Informeren maximaal risico bij uittreden publiek verzekerden. Tijdens de behandeling van de Wet verbetering hybride markt WGA op 17 maart 2016 heeft de Minister een kamerbrief toegezegd over het maximaal risico als per 2017 alle voor de WGA publiek verzekerde werkgevers uittreden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-03-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 336, nr. 9)

3457

31-03-2016 Verzoek van het lid Krol tijdens de RvW van 11 juni 2015 om een debat voorafgegaan door een brief over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid

Opzegbaarheid gegevensverstrekking UWV cao-aanvullingen. De heer Van Weyenberg verzocht de regering om te bewerkstelligen dat, indien het UWV gaat meewerken aan de uitvoering van de verlengde WW-duur (derde WW-jaar), dit zo gebeurt dat het altijd binnen afzienbare termijn omkeerbaar is. De motie is aangehouden nadat de Minister aangaf binnen twee weken met een Kamerbrief te komen waarin hij de volgende vraag van Van Weyenberg beantwoordt: «Is het UWV van plan om afspraken over de levering van gegevens te maken die het voor langere tijd binden en niet op kortere termijn opzegbaar zijn?»

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448, nr. 563)

3460

30-03-2016 AO Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel

De Tweede Kamer ontvangt binnen 2 weken de antwoorden op de schriftelijke vragen over het Nederlandse standpunt bij de IORP-onderhandelingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 33 931, nr. 12)

3461

30-03-2016 AO Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel

Bij de beantwoording van de vragen tbv het plenaire debat over het ECB (rente)beleid zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de vraag of de ECB binnen hun mandaat blijft

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-05-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 326)

3462

30-03-2016 AO Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel

De Tweede Kamer ontvangt binnen 2 weken de beleidsbrief waardeoverdracht

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-04-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 117, nr. 1)

3467

30-03-2016 AO Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel

De Tweede Kamer ontvangt vóór 15 juni 2016 de uitwerkingsnota herziening pensioenstelsel (vervroeging eerdere toezegging). Indien dit niet haalbaar blijkt, dan hoort de Kamer vóór 1 juni waarom dit niet lukt. In de nota aandacht voor de groepen zzp’ers, geactualiseerde groep witte vlek, en nabestaanden/arbeidsongeschikten. Ook aandacht voor Europeesrechtelijke aspecten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 337)

3468

30-03-2016 Verslag AO Hoofdlijnen herziening Pensioenstelsel

Voor 01-05-2016 laat SZW de Tweede Kamer weten of en zo ja hoe ook nabestaanden meegenomen worden in de koopkrachtplaatjes

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 328)

3471

14-04-2016 AO Armoede- en Schuldenbeleid

Voor 1 juli gaat er een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer waarin een heleboel onderwerpen die wij vandaag hebben besproken, aan bod zullen komen. In die brief zal in ieder geval inzicht worden gegeven op het beslagregister en een tijdsplanning. Ook de voorgestelde verbeteringen uit de ingediende petitie zullen hierin worden meegenomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 360)

3472

14-04-2016 AO Armoede- en Schuldenbeleid

In de volgende verzamelbrief voor gemeenten zal de Staatssecretaris (cf. reeds aangenomen Motie Krol) aandacht vragen voor armoedebestrijding onder bepaalde bevolkingsgroepen, waaronder ouderen (50-plussers)

Afgehandeld met verzamelbrief d.d. 14-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 2016D30182)

3481

09-06-2016 AO Arbeidsmarktbeleid

Tweede Kamer informeren over WW-rechten bij gedeeltelijke werkhervatting (sollicitatieplicht en opsouperen WW-recht). De Minister heeft n.a.v. vragen van de heer Van Weyenberg toegezegd vóór 1 juli 2016 een brief te sturen over WW-rechten bij gedeeltelijke werkhervatting

Deze toezegging is afgedaan met de tweede voortgangsbrief Wwz die op 30-06-2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr.18)

3488

08-06-2016 AO Pensioenonderwerpen

De Tweede Kamer wordt vóór het VAO (21/6) geïnformeerd als het het CPB niet lukt om tbv de perspectiefnota vier extreme scenario’s (Japanscenario, »70 jaren Nederland, Dot.com crisis, crisis 2008) door te rekenen voor de kansrijke SER-varianten.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 337)

3489

08-06-2016 AO Pensioenonderwerpen

Tbv de perspectiefnota zal het CPB gevraagd worden om de kansrijke SER-varianten door te rekenen voor vier extreme scenario’s (Japanscenario, »70 jaren Nederland, Dot.com crisis, crisis 2008)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 337)

3490

Uitgaande brief 03-06-2016 Verzamelbrief pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 328)

Nav onderzoeksrapport Aon Hewitt: in de perspectiefnota nader ingaan op gevoeligheden, naast de rente, die een rol kunnen spelen bij de transitie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 337)

3491

08-06-2016 AO Pensioenonderwerpen

De Tweede Kamer ontvangt vóór 1/7 informatie over het contact tussen SZW en V&J over een evaluatie van de Wet verevening pensioenen bij echtscheiding

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 338)

3498

29-06-2016 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zorgt ervoor dat de Tweede Kamer maandag 4 juli voor 17.00 uur de rapportage van de heer Spigt ontvangt

De toezegging is afgedaan middels de brief die BZK op 04-07-2016 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 728)

3499

29-06-2016 AO Participatiewet

De Staatssecretaris komt uiterlijk maandag 4 juli voor 17:00 met een brief met meer informatie over het VN verdrag artikel 27 i.r.t. het blinden- en slechtzienden die het minimumloon verdienen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 20)

3520

09-06-2016AO Arbeidsmarktbeleid

Tijdens het AO Arbeidsmarktbeleid van 9 juni jl. heeft de Minister toegezegd uw Tweede Kamer te zullen informeren over de wijze waarop cao-partijen in sectoren waar sprake is van seizoensarbeid omgaan met de in de wet geboden mogelijkheid om bij cao de tussenpoos in de ketenbepaling terug te brengen tot ten hoogste drie maanden voor functies waarin de werkzaamheden wegens klimatologische en natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht. Uit het overzicht dat is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief blijkt dat de meeste cao-partijen het gesprek over de uitzonderingsmogelijkheid op de ketenbepaling voor seizoensarbeid zijn aangegaan en met de geboden mogelijkheden die de wet hun biedt uit de voeten kunnen

Afgehandeld met brief van aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 18)

B.5.4 Lopende toezeggingen

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 1996–1997

ID1

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3

Uitgaande brief 29-10-1996 Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie) Kamerstukken II, 1996–1997, 25 478, nr. 4

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

Er is samenhang met een klacht van de Nederlandse vakcentrales over naleving van ILO-Verdrag 81. Nederland is gevraagd om naast de reguliere rapportage over dit verdrag in augustus 2017 ook in te gaan op een aantal specifieke vragen. Naar verwachting kan na beantwoording van deze vragen uiterlijk in 2018 een beslissing genomen worden over de wenselijkheid van ratificatie door Nederland van dit verdrag

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de toezegging binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2010–2011

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2382

Plenaire behandeling Wetsvoorstel (Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen; introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

De Tweede Kamer ontvangt een brief over de beleidsregels UWV inzake de nieuwe weigerings/intrekkingsgrond, binnen een half jaar nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard

Planning brief naar Tweede Kamer oktober 2016

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2011–2012

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2681

Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) na ontvangst van een brief) (Minister SZW) (verzoek van mw. Hamer tijdens de regeling van werkzaamheden van 08-11-2011

De Minister doet zijn best om, op verzoek van de PVV, vóór het zomerreces een brief aan de Tweede Kamer te sturen met informatie over een aantal bedrijven die reorganisaties hebben aangekondigd: hoeveel mensen hebben hun arbeidsplaats daadwerkelijk verloren, hoeveel werknemers zijn intern en extern aan een andere baan geholpen en voor hoeveel mensen is een ontslagvergunning aangevraagd

 

3145

19-06-2012 Plenaire behandeling wetsvoorstel (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienstnemen en in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers) (33 284) Evaluatie mobiliteitsbonussen

De mobiliteitsbonussen voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten dient te worden geëvalueerd. Deze toezegging is ook opgenomen in de evaluatie agenda

Planning oplevering evaluatie: 4e kwartaal 2019

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2012–2013

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2831

17-04-2013 Plenaire behandeling van de Herziening van de Wet arbeid Vreemdelingen (33 475)

De Minister zegt op verzoek van D66 toe na een te jaar kijken naar het aantal verleende twv's en in hoeverre deze repeterend worden toegekend

Planning: brief naar Tweede Kamer oktober 2016

2868

22-05-2013 Vervolg plenaire behandeling Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen (33 182)

In de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen worden ook de onderwerpen visitatiecommissie, diversiteit en de bevindingen van DNB over onder meer bestuursleden zonder stemrecht meegenomen

Planning: Start van de evaluatie is drie jaar na inwerkingtreding van de organisatiebepalingen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en dat is 1 juli 2017. De resultaten van de evaluatie inclusief de monitoring kunnen vervolgens in 4e kwartaal 2017 aan beide kamers gemeld worden

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2013–2014

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2935

20-03-2014 AO SUWI-onderwerpen

De Minister zal de Tweede Kamer informeren over verplichte inschrijving door werkzoekenden bij een uitzendbureau en de mogelijkheid van een uitzendbureau om inschrijving te weigeren

Er vindt overleg plaats tussen UWV en SZW over de uitvoering van de verplichte inschrijving. De Tweede Kamer zal vóór het einde van 2016 worden geïnformeerd over de vermeende weigering door uitzendbureaus en de handhaving van de verplichting. Planning: eind 4e kwartaal 2016

2951

Uitgaande brief 01-11-2013 Registratieplicht zelfstandigen op grond van de Waadi

De beleidsregels boeteoplegging Waadi zullen gepubliceerd worden in de Staatscourant. Over twee jaar zal de Minister onderzoeken of deze regeling tot misbruik heeft geleid. Als dat niet het geval is, kan zo nodig een wettelijke uitzondering van de registratieplicht voor deze groep zelfstandigen in de Waadi worden opgenomen

Wordt meegenomen in brief over keurmerk SNA. Planning: brief naar de Tweede Kamer voor Prinsjesdag 2016

3075

23-01-2014 AO Arbeidsomstandigheden (Arbo)

Brand windturbine: De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van de onderzoeken naar aanleiding van de brand in een windturbine met dodelijke slachtoffers

OM heeft strafrechtelijk in onderzoek genomen. Mede vanwege complexiteit van bewijsmateriaal is informatiemoment aan de Kamer vooralsnog niet te bepalen

3090

13-02-2014 Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe nauwlettend te zullen volgen of de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie in de Wwz er, gezien de precedentwerking, toe leidt dat het aantal zaken bij de rechter op termijn zal afnemen. De Minister zegt ook toe scherp in de gaten te houden of het middel niet misbruikt wordt (in die zin dat het een onderhandelpunt wordt), en of dit al dan niet leidt tot een toename van hogere vergoedingen in vaststellingsovereenkomsten dan de wettelijke transitievergoeding. Dit zal te zijner tijd onderzocht worden door een enquête onder werkgevers en werknemers te houden, om na te gaan hoe de vaststellingsovereenkomsten eruit zien. De Tweede Kamer zal over de resultaten worden geïnformeerd

Monitoring van de wet is in volle gang, in hoger beroep zijn nu enkele tientallen uitspraken gedaan, nog geen uitspraken in cassatie. Afname van aantal zaken in eerste aanleg wordt pas na een aantal jaren zichtbaar. De gevolgen voor de hoogte van vergoedingen in vaststellingsovereenkomsten zal tzt worden onderzocht

3093

13-02-2014 Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe dat hij de jurisprudentie over de uitwerking van het criterium «billijke vergoeding» bij «ernstig verwijtbaar handelen of nalaten» in de Wwz op de voet zal volgen en zal analyseren. Daarmee wacht hij niet op de evaluatie van de totale Wwz in 2020. Als het misgaat, als het uit de hand loopt, komt de Minister terug naar de Tweede Kamer met voorstellen

De jurisprudentie zal worden gevolgd. In de MvT bij de Wwz is opgenomen dat dit uiterlijk in 2017 zal worden geëvalueerd, waarna het kabinet in samenspraak met de StvdA conclusies zal trekken en die aan de Tweede Kamer zal voorleggen

3110

05-06-2014 AO Inburgering

De Minister zegt toe, n.a.v. vragen De Graaf PVV betreffende inburgeraars die met lening examen hebben gedaan en dat niet hebben gehaald en die vervolgens uit beeld raken, om welke aantallen gaat het dan, hoeveel geld is daarmee gemoeid, hoe wordt het geleende geld dan teruggehaald, deze vragen mee te nemen bij de reeds toegezegde rapportage over de terugbetalingsdiscipline van DUO-leningen

De Tweede Kamer wordt voor Prinsjesdag (begin september) nader geïnformeerd over de voortgang van de inburgering

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2014–2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3174

01-10-2014 Vervolg AO Kinderopvang

Vraag of kinderopvang onder WNT valt, wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de omkering die aankomend voorjaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden

Dit wordt meegenomen in wetsvoorstel Directe Financiering, dat na de zomer aan de Tweede Kamer wordt aangeboden

3180

01-10-2014 Vervolg AO Kinderopvang Naar aanleiding van de uitkomst van de verkenning naar kinderen met diabetes in het onderwijs, zal de Minister de Tweede Kamer informeren over de maatregelen die hij (eventueel) zal nemen in de kinderopvangsector voor deze kinderen

Naar aanleiding van de uitkomst van de verkenning naar kinderen met diabetes in het onderwijs, zal de Minister de Tweede Kamer informeren over de maatregelen die hij (eventueel) zal nemen in de kinderopvangsector voor deze kinderen

De Tweede Kamer wordt na Prinsjesdag geïnformeerd of er aanleiding bestaat om maatregelen te treffen om de toegang tot de kinderopvang van kinderen met diabetes te bevorderen, en zo ja welke dat zijn

3186

De Minister zal de Kamer informeren over verplichte inschrijving door werkzoekenden bij een uitzendbureau en de mogelijkheid van een uitzendbureau om inschrijving te weigeren

De Minister heeft toegezegd dat hij, naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant van 27 oktober, UWV opheldering zal vragen of het bericht in de Volkskrant juist is;of er sprake is van een incident of structureel;of de in 2013 gemaakte afspraken zijn geïmplementeerd.hoe de bescherming van de medische privacy gewaarborgd wordt voor iedereen die contact heeft met UWV. Alsdan zal de Minister bezien of dat moet leiden tot nadere maatregelen. Over de uitkomsten zal de Minister de Tweede Kamer informeren

UWV heeft het advies van de KNMG in december 2015 aan SZW gezonden. In het advies plaatst de KNMG kanttekeningen en spreekt zich niet uit over de juridische juistheid van de werkwijze bij UWV. SZW dringt bij UWV op aan om alsnog de AP te consulteren. Dit mede gelet op het bericht in Trouw (23–1). Het UWV heeft inmiddels verzocht om een oordeel van het AP. Dit wordt in de tweede helft van 2016 na Prinsjesdag verwacht

3199

13-11-2014 AO Participatiewet en WWB-onderwerpen

De Staatssecretaris heeft toegezegd voor het einde van het jaar een brief te sturen over social return bij het Rijk in relatie tot de banenafspraak. Dit betreft geen nieuwe toezegging maar een herhaling van de toezegging, zoals gedaan in de brief van Minister Blok

Onlangs heeft er een overleg plaatsgevonden met collega’s van het Ministerie van BZK. Afgesproken is dat Minister Blok, naar aanleiding van zijn toezegging, de regering dit jaar informeert over SRoI binnen de rijksoverheid. Planning augustus 2016

3204

26-11-2014 Begrotingsbehandeling SZW

De Minister zegt toe de praktische belemmeringen t.a.v. de sollicitatieverplichtingen voor oudere werklozen te bezien

Ihkv actiepan ouderen wordt een pilot persoonlijke ondersteuning ingericht. Deze pilot biedt individueel maatwerk aan oudere werkzoekenden. Daarbij zal ook de vraag worden meegenomen of er voor oudere werkzoekenden, naast het schrijven van sollicitatiebrieven, andere (wellicht meer) geschikte methoden zijn waarmee oudere werkzoekenden op een effectieve en efficiënte manier ander werk kunnen vinden. De inzichten die dit oplevert kunnen vervolgens worden meegenomen in de invulling van de sollicitatieverplichting voor oudere werkzoekenden. Planning: 4e kwartaal 2016

3230

Verslag van het AO arbeidsomstandigheden van d.d. 30-10-2014

In de eerste helft van 2015 informeert de Minister de kamer over het overleg met de sociale partners over de beeldschermrichtlijn

De Minister heeft inmiddels een besluit genomen. De Tweede Kamer wordt daar bij gelegenheid over geïnformeerd (dus geen aparte brief)

3239

22-01-2016

AO Inburgering

De Minister zegt toe om een brief naar de Tweede Kamer te sturen over Europese procedures zodra infractieprocedure EC over Wib officieel binnen is

EC is bij mail van 23 mei geïnformeerd over de aanpassingen in de Wib. Beantwoording zal na Prinsjesdag plaatsvinden

3261

11-02-2015 AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister stuurde op 1 april 2015 een brief samen met OCW aan de Tweede Kamer over het vervolg van de Aanpak Jeugdwerkloosheid en zegt daarin toe de Kamer periodiek te informeren over de voortgang

Beoogd is de Tweede Kamer een nieuwe voortgangsrapportage aan te bieden voor de Begrotingsbehandeling SZW 2017. Planning: Begin december 2016

3267

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioencommunicatie (34 008)

Voor de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd hoe het best kan worden gecommuniceerd over het werkgeversdeel in de pensioenpremie

Bijgestelde planning: eind september 2016. (na Prinsjesdag)

3290

12-03-2015 Plenaire behandeling Wet werken na de AOW (34 073, PM)

De Minister zal de werking van de WAA-maatregel uit het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd betrekken bij de evaluatie van de wet (of dit inderdaad als antiverdringingsmaatregel werkt en AOW-gerechtigden niet juist aantrekkelijker maakt als werknemer)

Planning: Betrekken bij evaluatie over de werking van de wet over de eerste twee jaar na inwerkingtreding, najaar 2018 gereed

3291

12-03-2015 Plenaire behandeling Wet werken na de AOW (34 073, PM)

De Minister zegt toe om in overleg met de Staatssecretaris De nader onderzoek te doen naar hoe pensioenopbouw bij werken na de AOW in pensioenregelingen is geregeld. Daarbij zal de vraag worden betrokken hoe dat het beste geregeld kan worden voor AOW-gerechtigden, en zal het belang van werknemers worden meegewogen. De Minister merkt op dat het wel een zaak van sociale partners is om hier afspraken over te maken

Planning: eind september 2016 (na Prinsjesdag)

3302

Uitgaande brief 19-12-2014 Wetsvoorstel pensioencommunicatie. (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 6)

Drie jaar na inwerkingtreding van het (volledige) wetsvoorstel nagaan of de maatregelen hebben bijgedragen tot een beter pensioenbegrip van de deelnemer en daarbij ook na te gaan of er sprake is geweest van een verlaging van de regeldruk

Wet Pensioencommunicatie is 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden. Onderzoek in 2018

3304

14-04-2015 Mondelinge vraag van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van SZW over het bericht «Kabinet prikkelt langer werken én straft af»

De Staatssecretaris zal het verzoek m.b.t. het fiscale doorwerkvereiste overbrengen aan de Staatssecretaris van Financiën. De Tweede Kamer zal voor 15 mei a.s. een gezamenlijke brief ontvangen. NB Regeling van werkzaamheden d.d. 15 april. De vaste commissie voor SZW zal nog een inventarisatie van de vragen over het fiscale doorwerkvereiste toesturen aan SZW ten behoeve van de brief die is toegezegd

Besluitvorming over afschaffen fiscale doorwerkvereiste loopt mee met de augustus-besluitvorming

3305

14-04-2015 Mondelinge vraag van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van SZW over het bericht «Kabinet prikkelt langer werken én straft af'

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen, die verzoekt in overleg met sociale partners en pensioenuitvoerders te komen met voorstellen om de data voor pensioen, ontslag en AOW te laten samenvallen. De Tweede Kamer zal voor de zomer in kennis worden gesteld van de resultaten van het overleg met sociale partners en pensioenuitvoerders.

Stas SZW en Stas FIN zijn akkoord met afschaffen doorwerkvereiste. Dit zal worden opgenomen in het Belastingplan 2017, onder voorbehoud van budgettaire dekking

3315

22-06-2016 AO Loondoorbetaling bij ziekte

Voorstel loondoorbetalingsverplichting. De minister streeft er naar in oktober de Tweede Kamer te informeren over de uitwerking van de maatregelen rondom loondoorbetaling uit de brief d.d. 21 april 2016, de variant voor kleine werkgevers en de uitkomsten uit het onderzoek naar het tweede spoor.

De Tweede Kamer wordt in oktober 2016 geïnformeerd over de uitwerking van de maatregelen rondom loondoorbetaling.

3330

09-10-2014 Plenaire behandeling wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof 32 855

De Minister zal een arbeid en zorgbijeenkomst organiseren en daarna een brief met de visie van het kabinet over arbeid en zorg naar de Tweede Kamer sturen

Planning: Bijeenkomst wordt in oktober 2016 gehouden. De Tweede Kamer is over dit uitstel geïnformeerd tijdens AO positie van de mantelzorger op 14-01-2016

3332

16-06-2015 Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

De Staatssecretaris bericht in het najaar de Tweede Kamer over wat het voor deelnemers betekent als een pensioenregeling naar België verhuist

Planning: Loopt mee in toezegging van Min. FIN om na de zomer 2016 met een plan te komen om te voorkomen dat pensioenen steeds meer op Europees niveau geregeld worden en Tweede Kamer na Prinsjesdag hierover te informeren

3334

16-06-2015 Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

De Staatssecretaris stuurt de Tweede Kamer een inventarisatie van wat er moet gebeuren om het algemeen pensioenfonds voor internationale regelingen werkbaar te maken

Planning: Loopt mee in toezegging van Min. FIN om na de zomer 2016 met een plan te komen om te voorkomen dat pensioenen steeds meer op Europees niveau geregeld worden en Tweede Kamer na Prinsjesdag hierover te informeren

3335

16-06-2015 Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

Het keuzerecht rond de ingang van de pensioendatum wil de Staatssecretaris snel nader bestuderen. Als het enigszins kan neemt de Staatssecretaris het in de beantwoording van de Kamervragen van de heer Omtzigt over de kleine pensioenen mee

Dit onderwerp gaat meelopen in het wetstraject waardeoverdracht en kleine pensioenen. Geplande inwerkingtreding 1 juli 2017

3336

16-06-2015 Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de juridische analyse over de mogelijkheden om het overdragen van het pensioenkapitaal bij een verzekeraar aan een lopende pensioenregeling bij een pensioenfonds mogelijk te maken

Dit onderwerp gaat meelopen in het wetstraject waardeoverdracht en kleine pensioenen. Geplande inwerkingtreding 1 juli 2017

3340

Uitgaande brief 13-07-2015 Onderzoek gepensioneerden in besturen beroepspensioenfondsen (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 863, nr. 33)

Er zijn veel ontwikkelingen gaande bij de beroepspensioenfondsen, die de Staatssecretaris de komende jaren zal blijven bezien. De Staatssecretaris is voornemens de Tweede Kamer over twee jaar te informeren over hoe die ontwikkelingen zijn verlopen en welke conclusies daaruit zouden kunnen volgen

Planning: Ontwikkelingen monitoren en na 2 jaar resultaten in brief naar Tweede Kamer

3354

Uitgaande brief 26-08-2015 Onderzoek «werknemers en insolventie'

In overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie en met de diverse stakeholders uit de praktijk wil de Minister verder bekijken of er – mede op basis van de onderzoeksrapporten – aanleiding is tot het nemen van maatregelen, waaronder eventuele aanpassing van het arbeids- en/of insolventierecht, met het oog op de positie van de werknemer bij insolventie van de werkgever. Over de conclusies die de Minister hieruit zal trekken zal de Minister de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2016 nader informeren

Stichting van de Arbeid heeft in juli 2016 aangegeven dat er geen advies komt; formele brief volgt. Op 10 oktober stakeholdersoverleg(met VenJ) over mogelijke maatregelen. Daarna brief naar Tweede Kamer planning najaar 2016 (nov/dec).

3355

Uitgaande brief 26-08-2015 Onderzoek «werknemers en insolventie'

Naar aanleiding van de conclusie van de onderzoekers dat in de praktijk vaak wordt verondersteld dat de medezeggenschapsregels bij insolventie van de werkgever niet van toepassing zijn, zal de Minister in ieder geval in overleg treden met de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de Sociaal Economische Raad om te bekijken in hoeverre er meer bekendheid kan worden gegeven aan het feit dat dit in beginsel wel degelijk het geval is

Stichting van de Arbeid heeft in juli 2016 aangegeven dat er geen advies komt; formele brief volgt. Op 10 oktober stakeholdersoverleg(met VenJ) over mogelijke maatregelen. Daarna brief naar Tweede Kamer planning najaar 2016 (nov/dec).

3356

Uitgaande brief 01-09-2015 Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 649)

De Minister zal de Tweede Kamer volgend jaar (2016) opnieuw informeren over de verdere voortgang van het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en eventuele nieuwe maatregelen.

Planning: Voortgangsrapportage actieplan arbeidsdiscriminatie december 2016

3357

02-09-2015 Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang (34 195))

Meer duiding geven aan het begrip structureel en regelmatig ten behoeve van de praktijk. Dit door in overleg met de branche in te zetten op communicatie hierover én door met de toezichthouder de invulling van het begrip vast te leggen in de beleidsregels werkwijze toezichthouder. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd voor de inwerkingtreding van de wet, komend voorjaar

Inwerkingtreding wetswijziging is uitgesteld i.v.m. vertraging bij invoering van personenregister. De Tweede Kamer zal hierover ruim voor inwerkingtreding worden geïnformeerd

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2015–2016

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3372

23-09-2015 AO Arbeidsmigratie

Implementatiewet handhavingsrichtlijn eind dit jaar, begin volgend jaar aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met uitbreiding ketenaansprakelijkheid naar vervoersovereenkomst

Wetsvoorstel 34 408 is als hamerstuk aangenomen in EK op 31-5-2016. Het 2e onderdeel van de toezegging, de uitbreiding ketenaansprakelijkheid, wordt plenair behandeld na het zomerreces

3375

23-09-2015 AO Arbeidsmigratie

Er komt in oktober een brief van de Minister van SZW en de Staatssecretaris Financiën over de ET-regeling

Planning: Voor september 2016 gaat een brief naar de Tweede Kamer

3385

Uitgaande brief 14-10-2015 Inzagerecht raad van toezicht en verantwoordingsorgaan

Tijdens de behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft de Staatssecretaris toegezegd om drie jaar na de inwerkingtreding van de organisatiebepalingen uit deze wet – 1 juli 2017 – een evaluatie uit te zullen voeren. De Staatssecretaris is bereid om in het kader van deze evaluatie de wenselijkheid van een inzagerecht van verantwoordingsorganen in contracten en kosten van het pensioenfonds mee te nemen

Planning: Start van de evaluatie is drie jaar na inwerkingtreding van de organisatiebepalingen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en dat is 1 juli 2017. De resultaten van de evaluatie inclusief de monitoring kunnen vervolgens in 4e kwartaal 2017 aan beide kamers gemeld worden

3387

AO Integratie d.d. 29 oktober 2015

De Minister zegt toe dat het onderzoek en de Kabinetsreactie antidemocratische groeperingen in de 1e kwartaal van 2016 naar de Tweede Kamer gaan

Kabinetsreactie is in de maak, echter tweede ronde BWO nodig inclusief OM. BZK is leidend, niet bekend of nog voor het reces rapport inclusief kabinetsreactie naar de Tweede Kamer gaat

3394

24-09-2015 AO Medezeggenschap

Najaar 2016 ontvangt de Minister het SER-onderzoek naar de scholing bij de OR. Daarna zal hij de Tweede Kamer informeren inclusief een kabinetsreactie daarop

Planning: Najaar 2016 brief naar de Tweede Kamer

3395

24-09-2015 AO Medezeggenschap

Gevolgen voor de pensioenen werknemers betrekken bij onderzoek positie van werknemers in insolventie

Stichting van de Arbeid heeft in juli 2016 aangegeven dat er geen advies komt; formele brief volgt. Op 10 oktober stakeholdersoverleg(met VenJ) over mogelijke maatregelen. Daarna brief naar de Tweede Kamer, planning najaar 2016 (nov/dec)

3397

Uitgaande brief 30-11-2015 Uitvoering toezeggingen pensioencommunicatie en uniformering begrip partner. (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 008, nr. 35)

Het is het voornemen van de Staatssecretaris om eind volgend jaar (2016) te bezien in hoeverre aan deze Aanbevelingen (van de StvdA) inzake uniformering partnerdefinitie gevolg is gegeven en zij zal de Tweede Kamer dan over de uitkomsten informeren

Planning: Eind 2016 met Stichting van de Arbeid overleggen over in hoeverre gevolg is gegeven aan de Aanbevelingen

3403

Uitgaande brief 27-11-2015 Opzet evaluatie Wwz en eerste beeld invoering Wwz. (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 1)

De Minister zal de Tweede Kamer periodiek, halfjaarlijks, via voortgangsrapportages informeren over de werking van de Wwz. In deze halfjaarlijkse brieven zullen dan verschillende toezeggingen en deelrapportages over de Wwz meelopen die eerder zijn toegezegd

Deze toezegging loopt tot 1-1-2020. Halfjaarlijks wordt er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de Wwz. Er zijn nu 2 brieven verstuurd. De eerste brief was van 27-11-2015, (Kamerstukken II, 34 351, nr. 1). De tweede brief was van 30-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 18)

3404

Uitgaande brief 10-12-2015 Beantwoording van de Kamervragen van het lid Vermeij over de representativiteit van beroepspensioenfondsen

De Staatssecretaris wil een duurzame oplossing vinden voor de beroepspensioenregelingen. Daarom wil de Staatssecretaris in overleg met de pensioensector en sociale partners kijken naar de wijze van verplichtstelling van beroepspensioenfondsen, in het bijzonder in relatie tot beroepsgenoten in loondienst en zelfstandigen, en mede in relatie tot de voorgenomen wijziging van de vormgeving van verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen

Dit loopt mee in de toekomstdiscussie pensioenen. Planning eind 2020

3406

Begrotingsdebat 2 december 2015

De Minister zegt toe het boekje van het lid Heerma te betrekken bij de uitwerking van de motie-Van Dam over de weerbare democratie

De Kamer ontvangt voor Prinsjesdag een kabinetsreactie op de motie Van Dam. BZK is de trekker van deze kabinetsreactie

3413

29-09-2015 Stemmingen n.a.v. de ingediende amendementen, moties en het wetsvoorstel plenaire behandeling wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen ivm harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34 194 PM)

Na drie jaar vindt een evaluatie naar de werking van de no-riskpolis plaats. Op basis daarvan zal worden bezien of er aanleiding is voor wetgeving met het oog op de situatie na 2020. (...) Wanneer de tussentijdse evaluatie aanleiding geeft tot continuering van de uniforme no-riskpolis zal daarvoor een nieuwe wettelijke basis moeten worden getroffen. Voorts is met sociale partners en VNG afgesproken dat na drie jaar de stand van zaken wat betreft de premiekorting doelgroep banenafspraak zal worden bezien en dat na vijf jaar de mobiliteitsbonus verdwijnt voor de doelgroep van de banenafspraak. De dan resterende financiële middelen kunnen dan voor andere arbeidsmarktinstrumenten in de belasting- en premiesfeer worden ingezet

De evaluatie dient begin 2019 beschikbaar te zijn omdat er dan voldoende volume is om de evaluatie over drie jaar te kunnen uitvoeren. In de aanloop daar naar toe zal met betrokken partijen de evaluatie worden voorbereid. Planning: januari 2019

3415

20-01-2016 AO Pensioenen

SZW beziet de casus van de pensioenregeling waarvan de uitvoering recent naar Malta is verhuisd, en bericht de Tweede Kamer over eventuele bevindingen

Planning: loopt mee in toezegging van Min. Fin om na zomer 2016 met een plan te komen om te voorkomen dat pensioenen steeds meer op Europees niveau geregeld worden en de Tweede Kamer na Prinsjesdag hierover te informeren

3418

20-01-2016 AO Pensioenen

De Staatssecretaris zegt toe dat er een onderzoek komt naar het (niet-) gebruik van de overbruggingsregeling AOW, incl. inzicht in de uitgekeerde bedragen

Onderzoek is afgerond. In afwachting van SVB-rapportage. Afgesproken met de Staatssecretaris dat brief en rapport vóór Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden verzonden

3419

20-01-2016 AO Pensioenen

De Minister zegt toe mbt uitsluitsel over de timing van het onderzoek OBR: wanneer krijgt de Tweede Kamer de resultaten

Met een brief van 26-02-2016 heeft de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer laten weten dat de uitkomsten van het onderzoek naar niet-gebruik OBR vóór Prinsjesdag 2016 aan de Tweede Kamer gezonden zal worden

3433

04-02-2016 Plenair debat inz. toekomst CAO’s

Tegelijkertijd met de reeds geplande

monitor over transparante dispensatiebepalingen in cao’s (van directie UAW) zal de Minister de Tweede Kamer na de zomer berichten over hoe cao-partijen zelf omgaan met dispensatieverlening, en daarbij ook een appreciatie te geven van het dispensatiebeleid van SZW

Planning: najaar 2016 brief naar Kamer (mede afhankelijk van het gereedkomen van de monitor van UAW)

3434

18-02-2016 Verzoek va het lid Van Weyenberg (D»66) tijdens de RvW van 17 juni 2015 om een plenair debat inz. het onderzoeksrapport van het CPB inz. discriminatie op de arbeidsmarkt

In de nieuwe voortgangsrapportage actieplan arbeidsdiscriminatie die eind 2016 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden wordt ingegaan op de invulling van diversiteitsbeleid binnen de rijksoverheid

Planning: De verzending van de voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie staat gepland voor oktober/ november 2016

3443

16-03-2016 AO SUWI-onderwerpen

De Minister informeert de Tweede Kamer uiterlijk september 2016 over de haalbaarheid dat UWV werkzoekenden een persoonlijke brief verstrekt met daarin aangegeven op welke regelingen de werkgever aanspraak kan maken bij deze specifieke potentiële werknemer.Aanvullende informatie: Bovenstaand n.a.v. een verzoek van Kamerlid Weyenberg. Of (uitvoerbaarheid) het kan en hoe het kan. Wenselijkheid ondersteunt ieder

Planning: Uiterlijk eind september 2016 de Tweede Kamer informeren

3444

16-03-2016 – AO SUWI-onderwerpen

De Minister informeert de Tweede Kamer in december 2016 over de KPI’s van de ZBO’s. Aanvullende informatie: Bij de aanbieding van de jaarplannen 2017 worden ze uitgelicht. Diverse Kamerleden dringen aan op actief op de hoogte te worden gehouden bij ontwikkelingen

Planning: december 2016

3458

23-03-2016 AO Discriminatie

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer voor eind 2016 zal worden geïnformeerd over de opbrengsten van de motie Bisschop om antisemitisme binnen de EU te agenderen, waarbij nadruk ligt op inzicht in effectieve maatregelen

De Tweede Kamer wordt conform toezegging na Prinsjesdag (in het najaar van 2016) hierover geïnformeerd

3459

23-03-2016 AO Discriminatie

In de voortgangsrapportage arbeidsmarktdiscriminatie wordt aandacht besteed aan de positieve rol van het bedrijfsleven in het bevorderen van meer aandacht voor diversiteit

Planning: De volgende voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie staat gepland voor oktober/november 2016

3463

07-04-2016 AO Huwelijksdwang en Achterlating

De Minister zegt toe dat de voortgangsrapportage integratie eind 2016 naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Daarin wordt meegenomen of het mogelijk is seksuele diversiteit toe te voegen aan burgerschapsonderwijs op scholen

De Tweede Kamer wordt na Prinsjesdag geïnformeerd in de brief Voortgang integratie

3464

07-04-2016 AO Huwelijksdwang en Achterlating

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer geïnformeerd voor het zomerreces 2016 wordt geïnformeerd over hoe het onderzoek wordt uitgevoerd naar de dilemma’s waar hulpverleners mee te maken krijgen bij hulpverlening aan meisjes, vrouwen en LHBT'ers met een biculturele achtergrond

De Tweede Kamer wordt voor Prinsjesdag geïnformeerd

3465

07-04-2016 AO Huwelijksdwang en Achterlating

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer voor de zomer geïnformeerd wordt over de motie van Dam (gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving)

De Tweede Kamer ontvangt na Prinsjesdag eind september een kabinetsreactie op de motie Van Dam. BZK is de trekker van deze kabinetsreactie

3466

07-04-2016 AO Huwelijksdwang en Achterlating

De Minister zegt toe dat hij KIS om advies zal vragen over effectieve aanpakken. Informatie hierover wordt opgenomen in de voortgangsrapportage integratie voor eind 2016

De Tweede Kamer wordt na Prinsjesdag geïnformeerd

3469

14-04-2016 AO Armoede- en Schuldenbeleid

De AMvB ten behoeve van het moratorium komt na een consultatieronde en na advies van de Raad van State in september naar de Tweede Kamer

Planning september 2016 (voor Prinsjesdag)

3470

14-04-2016 AO Armoede- en Schuldenbeleid

Het streven is dat de vereenvoudiging van de beslagvrije voet per 1 januari 2017 zal worden ingevoerd

De wetgeving voor de vereenvoudiging van de beslagvrije voet wordt in de tweede helft van 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Planning eind december 2016

3473

14-04-2016AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris gaat contact opnemen met haar collega Bussemaker over de problematiek van jongeren met een studietoelage, die momenteel niet in de schuldhulpverlening kunnen komen

Op dit moment wordt een rondetafel gepland met VNG, NVVK, OCW, DUO, St. Van de Straat die in juni moet plaatsvinden, zodat de resultaten hiervan in een gezamenlijke brief van OCW en SZW voor het zomerreces aan de kamer gestuurd kan worden. Planning eind september 2016

3478

02-06-2016 Plenaire behandeling wijz.wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet ivm de bevoegdheden van de ondernemingsraad inz. de arbeidsvoorwaarden pensioenen

De Staatssecretaris zal de SER om advies vragen over de medezeggenschap tav pensioenen in kleine bedrijven. Daarbij zal de Staatssecretaris ook aandacht vragen voor de positie van voormalige werknemers in gesloten pensioenregelingen

Planning: september 2016 adviesaanvraag SER

3479

02-06-2016 Plenaire behandeling wijz.wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet ivm de bevoegdheden van de ondernemingsraad inz. de arbeidsvoorwaarden pensioenen

Op verzoek van VVD en PvdA heeft de Staatssecretaris toegezegd om de uitvoering van de wet in de praktijk – inclusief eventuele procedures bij de rechter – te monitoren en de Tweede Kamer daarover na twee jaar te informeren

Planning: evaluatie medio 2018

3480

09-06-2016 AO Arbeidsmarktbeleid

Reactie op SER-advies loondoorbetaling. In najaar 2016 zal de Minister een reactie geven op het SER-advies over loondoorbetaling bij ziekte. Daarbij wordt zoals eerder toegezegd ook ingegaan op de collectieve variant

De SER is bezig met de uitwerking van het advies

3482

17-05-2016 Mondelinge vraag van het lid Karabulut (SP) over het bericht dat 421.000 kinderen in armoede opgroeit

De Staatssecretaris zegt toe voor de begrotingsbehandeling inzicht te verschaffen in de (voor zover) bekende resultaten ten aanzien van de 5 miljoen euro die het kabinet n.a.v. het amendement Van Dekken/Yücel beschikbaar heeft gesteld om meer kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen te kunnen laten sporten

Het Ministerie van VWS en het Jeugdsportfonds zijn geïnformeerd over de toezegging. Planning november 2016

3483

Uitgaande brief 21-06-2016 Reactie op aangenomen motie 31 497 nr. 188 over een Wajonguitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

De Staatssecretaris gaat de in de motie geschetste situatie dat ouders om financiële redenen hun kinderen van school afhalen als onderdeel van de evaluatie Participatiewet onderzoeken. Met de tussenrapportage evaluatie Participatiewet rapporteert de Staatssecretaris de Tweede Kamer voor het zomerreces van 2017 over de resultaten van dit onderzoek

De toezegging wordt beantwoord in de tussenrapportage evaluatie Participatiewet Planning: vóór zomerreces 2017

3484

22-06-2016 AO Arbeidsongeschiktheid

Informeren WGA-instroomcijfers uitzendbranche en andere sectoren. De Minister zal de Tweede Kamer schriftelijk informeren over de WGA-instroomcijfers van de uitzendbranche en andere sectoren

De Minister informeert de Tweede Kamer over de voortgang in het derde kwartaal van 2016 vóór de begroting

3485

22-06-2016 AO Arbeidsongeschiktheid

Gesprek aangaan met AYA platform. De Minister zal in gesprek gaan met het AYA platform. De Tweede Kamer zal hierover gelijktijdig met de voortgang van de AMvB geïnformeerd worden

De Minister zal in gesprek gaan met het AYA platform. De Tweede Kamer zal hierover gelijktijdig met de voortgang van de AmvB geïnformeerd worden. Planning: september 2016, na Prinsjesdag

3486

22-06-2016 AO Arbeidsongeschiktheid

Uitkomsten gesprek Novag en UWV betreffende herbeoordelingen delen. In september 2016 zal de Minister de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van de gesprekken tussen UWV en Novag met betrekking tot de uitvoering van de herbeoordelingen

De Minister zal de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van de gesprekken tussen UWV en Novag met betrekking tot de uitvoering van de herbeoordelingen. Planning: september 2016, na Prinsjesdag

3492

08-06-2016 AO Pensioenderwerpen

De Tweede Kamer ontvangt voor 1 juli informatie over de mogelijke marsroute nav gesprek SZW met de partners over de fusiemogelijkheden voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen

In de brief aan de Tweede Kamer van 11-07-2016 (Kamerstukken II, 32 043, 338) heeft de Staatssecretaris aangegeven dat er momenteel onderzoek zal plaatsvinden samen met de pensioensector en sociale partners de mogelijkheden voor fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met afgescheiden vermogens. Deze gesprekken hebben een constructief karakter. Voor Prinsjesdag wordt de Kamer nader geïnformeerd over de uitkomsten van deze gesprekken.

3493

08-06-2016 AO Pensioenderwerpen

In oktober/november ontvangt de Tweede Kamer een nieuwe overzicht van de financiële positie (dekkingsgraden) van de pensioenfondsen, gebaseerd op de stand eind derde kwartaal. Het kabinet stuurt een appreciatie mee

In het najaar van 2016 wordt een brief naar de Tweede Kamer gestuurd

3494

08-06-2016 AO Pensioenonderwerpen

Voor 1/12 ontvangt de Tweede Kamer een analyse over de tendens dat pensioenfondsen naar België uitwijken en het vestigingsklimaat voor pensioenfondsen in Nederland

Voor 1 dec.2016 brief naar Tweede Kamer

3495

Uitgaande brief 03-06-2016 Verzamelbrief pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 328)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het vervolgonderzoek naar de reden van de witte vlek

Planning: december 2016 brief naar Tweede Kamer

3496

08-06-2016 AO Pensioenonderwerpen

Het CPB of een andere partij zal worden gevraagd een internationale vergelijking te maken van de rentegevoeligheid van pensioenstelsels

Planning: december 2016

3497

Uitgaande brief 03-06-2016 Verzamelbrief pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 328)

Wet verplichte beroepspensioenregeling aanpassen om verschil in rechten van verantwoordingsorganen te repareren

Dit onderwerp wordt meegenomen in Verzamelwet pensioenen 2017. Indiening bij Tweede Kamer op zijn vroegst november 2016

3500

Uitgaande brief 12-04-2016 Motie Kerstens.

De Minister zal Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling 2016 informeren over de voortgang van het plan van aanpak misbruik stages

Reactie op motie Kerstens (29 544, nr. 732) wordt hierin meegenomen. Afhandeling voor begrotingsbehandeling 2017

3510

23-06-2016 WGO Begrotingsonderzoek

In het WGO van 23-06-2016 toegezegd dat in het vervolg beleidsmatige en technische mutaties in de Slotwet conform RBV zullen worden toegelicht

In de Slotwet zullen voortaan de mutaties worden toegelicht

3511

23-06-2016 WGO Begrotingsonderzoek

In het WGO van 23-06-2016 is toegezegd dat conform de werkwijze bij OCW en VWS met een werkgroep van de commissie in gesprek zal worden gegaan om een gezamenlijke informatiebehoefte van de Tweede Kamer en het ministerie nader te bepalen zodat voor alle partijen een zinvolle en gedragen set van indicatoren/ kerncijfers beschikbaar komt

Het BOR heeft aangegeven een werkgroep te starten na de zomer. In februari/maart 2017 verwachten zij iets op te leveren. SZW zorgt dat zij in dit proces betrokken wordt

3512

23-06-2016 WGO Begrotingsonderzoek

In het WGO van 23-06-2016 is toegezegd dat op basis van het lopende onderzoek naar prestatie-indicatoren UWV en SVB eind van het jaar bezien zal worden welke indicatoren kunnen worden opgenomen in Begroting en Jaarverslag

Afspraken met SVB zijn bijna rond. Gesprekken met UWV lopen nog. Planning 1e kwartaal 2017

3513

23-06-2016 WGO Begrotingsonderzoek

De Minister zegt toe de Tweede Kamer vóór 1 oktober 2016 een beeld te geven of het mogelijk is om de tussenevaluatie sectorplannen voor de verkiezingen af te ronden

De Tweede Kamer zal vóór 1 oktober 2016 geïnformeerd worden of de tussenevaluatie Sectorplannen vóór de verkiezingen afgerond kan worden. Planning: vóór 1 oktober 2016

3514

06-07-2016 AO Armoede- en Schuldenbeleid

Voor 1 september zal de Staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over de mogelijkheid om in de verkenning van de SER naar combinatiebanen, waarbij aandacht is voor werkende armen, ook de positie van de eenverdieners onder de werkende armen te betrekken. De verkenning zelf verwacht de Staatssecretaris in het najaar

Antwoord wordt voorbereid, vraag wordt informeel bij de SER uitgezet. Planning: vóór Prinsjesdag 2016

3515

20-01-2016 AO Pensioenen

SZW beziet de casus van de pensioenregeling waarvan de uitvoering recent naar Malta is verhuisd, en bericht de Tweede Kamer over eventuele bevindingen

Aan de afwikkeling van de toezegging wordt gewerkt. Beoogd is de Tweede Kamer daarover te berichten. Planning begin januari 2017

3516

06-07-2016 AO Armoede en Schuldenbeleid

Uiterlijk eind november maakt de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer duidelijk of en op welke punten wetgeving aangepast dient te worden om de toegang tot de schuldhulpverlening te verbeteren (verduidelijken). Het onderzoek naar de toegang tot de schuldhulpverlening door inspectie SZW verschijnt in oktober/november. Om tijd te winnen bereidt ze al een eventuele wetswijziging voor, maar of dat daadwerkelijk doorgang krijgt is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek

Aan de afwikkeling van de toezegging wordt gewerkt. Beoogd is de Tweede Kamer daarover te berichten. Planning eind november 2016

3517

06-07-2016 AO Armoede en Schuldenbeleid

Na het reces en voor de begrotingsbehandeling zal de Staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over de vorderingen van de gesprekken met VNG en de rechterlijke macht over alternatieven voor beschermingsbewind

Aan de afwikkeling van de toezegging wordt gewerkt. Beoogd is de Tweede Kamer daarover te berichten. Planning begin oktober 2016

3518

06-07-2016 AO Armoede en Schuldenbeleid

Voor eind oktober gaat de Staatssecretaris in gesprek met VWS en Maatschappelijke opvang koepels over armoedeproblematiek in de vrouwenopvang en zelfredzaamheid

Aan de afwikkeling van de toezegging wordt gewerkt. Beoogd is de Tweede Kamer daarover te berichten. Planning eind oktober 2016

3519

30-06-2016 Uitgaande brief tweede voortgangsbrief Wwz

De Minister zegt toe om de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het gesprek met de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) over de toepassing van het nieuwe ontslagrecht uit de Wwz. Het gaat om de constatering uit onderzoek dat de hoogte van de transitievergoeding soms lijkt te worden meegewogen bij het toe- of afwijzen van een ontbindingsverzoek en om de vraag waarom rechters menen in soms te weinig ruimte te zien om te ontbinden o.g.v. een verstoorde arbeidsverhouding

Planning: wanneer gesprek met de RvdR heeft plaatsgevonden, wordt een brief aan de Tweede Kamer opgesteld, naar verwachting december 2016

Licence