Base description which applies to whole site

1. Het beleid

Overzicht uitgavenmutaties

In de onderstaande overzichtstabel B1 wordt een overzicht gegeven van de mutaties die zich in de periode vanaf de vastgestelde begroting 2018 tot en met de eerste suppletoire begroting 2018 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.

Tabel B1: Overzicht suppletoire begrotingsmutaties (Eerste suppletoire begroting; bedragen x € 1.000)
   

2018

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2018

2.187.740

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 
     

1)

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017

1

2a)

Accres tranche 2017 (incidenteel)

– 3.500

2b)

Accres tranche 2017 (structureel)

– 3.500

3)

Accres tranche 2018

59.871

4)

Plafond BTW compensatiefonds 2017

– 750

5)

Na-ijlende effecten mijnbouw (decentralisatie-uitkering)

1.361

6)

Innovatiebudget handelsregister (algemene uitkering)

14

7)

Interreg V (decentralisatie-uitkering)

466

8)

Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

15.966

9)

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (decentralisatie-uitkering)

35.607

10)

Projecten Verkeer en Vervoer (algemene uitkering)

– 6.000

11)

Projecten Verkeer en Vervoer (decentralisatie-uitkering)

6.000

12)

Smart industry HUB (decentralisatie-uitkering)

1.350

13)

MKB innovatiestimulering (decentralisatie-uitkering)

3.190

14)

Zeeland in stroomversnelling (decentralisatie-uitkering)

1.800

15)

NUP (algemene uitkering)

500

16)

Value data centre (decentralisatie-uitkering)

60

17)

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

6.730

18)

Mooiste Natuurgebied van Nederland (decentralisatie-uitkering)

300

19)

Erfgoedprogramma aardbevingsgebied (decentralisatie-uitkering)

3.950

20)

Project Lelystad Airport aansluiting A6 (decentralisatie-uitkering)

620

21)

Waterstofbussen (decentralisatie-uitkering)

800

Totaal nieuwe mutaties

124.836

Stand 1e suppletoire begroting 2018

2.312.576

Toelichting op de beleidsmutaties

1) Wijziging betalingsverloop 2017 (decentralisatie-uitkeringen)

In de Slotwet 2017 van het provinciefonds is vastgesteld hoe de in 2017 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2017 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er bij de decentralisatie-uitkering lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2017 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 1.000. Deze verschillen kunnen ontstaan doordat op het moment van uitbetaling nog niet alle verdeelmaatstaven, of uit te keren bedragen per provincie, definitief zijn. Zie ook de Slotwet 2017 van het provinciefonds (TK 34 950 C, nr. 4). In deze 1e suppletoire begroting 2018 van het provinciefonds worden de decentralisatie-uitkeringen met + € 1.000 bijgesteld.

2a en b) Accres tranche 2017 (algemene-uitkering)

Het definitieve accres over begrotingsjaar 2017 wordt berekend op basis van de stand van het Financieel jaarverslag van het Rijk en wordt verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2018 van het provinciefonds. Voor 2017 wordt het accres ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2017 verlaagd met € 3,5 miljoen. Het totale accres voor 2017 wordt daarmee € 24,8 miljoen. Daarnaast wordt de structurele doorwerking van het accres 2017 verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2018 van het provinciefonds.

3) Accres tranche 2018 (algemene-uitkering)

Het accres 2018 is onderdeel van de normeringssystematiek. Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2018, ten opzichte van de stand miljoenennota 2018, verhoogd met € 59,9 miljoen.

4) Plafond BTW compensatiefonds (algemene-uitkering)

De ontwikkeling van het BTW compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Bij ontwerpbegroting 2018 werd de ruimte onder het plafond voor 2017 geraamd op € 23,5 miljoen. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte met € 0,75 miljoen afgenomen. Dit bedrag wordt verrekend met het BTW compensatiefonds.

5) Na-ijlende effecten mijnbouw (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat levert een bijdrage van € 1,36 miljoen aan de kosten die de Provincie Limburg maakt voor de na-ijlende effecten van de mijnbouw in Limburg.

6) Innovatiebudget Handelsregister (algemene-uitkering)

Het is niet gelukt om de vaste vrijwillige bijdrage aan de innovatie van het Handelsregister van de grond te krijgen. Om die reden stort het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de bijdrage van € 14.000 van de provincies terug in het provinciefonds.

7) Interreg V (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V en de Interreg Projectstimuleringsregeling V ontvangen de provincies Friesland en de provincie Drenthe een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

8) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het programma Beter Benutten ontvangen een aantal provincies een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

9) Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt € 35,6 miljoen bij aan de provincie Limburg voor de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

10–11) Projecten Verkeer en Vervoer (algemene- en decentralisatie- uitkering)

De Rijksbijdrage voor de provincie Gelderland voor het project openbaar vervoer Arnhem-Düsseldorf maakte per abuis onderdeel uit van de algemene uitkering in plaats van de decentralisatie-uitkering projecten Verkeer en Vervoer. Om die reden is de bijdrage voor Gelderland van € 6 miljoen van de algemene uikering overgeheveld naar de decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer.

12) Smart industry HUB (decentralisatie-uitkering)

De provincies Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland ontvangen elk een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de opzet van een Smart Industry Hub.

13) MKB innovatiestimulering (decentralisatie-uitkering)

Negen provincies ontvangen in totaal een bijdrage van € 3,19 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van de MKB innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

14) Zeeland in stroomversnelling (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt € 1,8 miljoen bij ten behoeve van de financiering van het project Tidal Test center uit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling.

15) NUP (algemene-uitkering)

Sinds 2010 dragen provincies via een uitname uit de algemene uitkering van het Provinciefonds een vast bedrag bij aan NUP. De afgelopen jaren is deze bijdrage specifiek ingezet voor MijnOverheid. Nu de kosten van MijnOverheid vanaf 2018 op basis van gebruik in rekening worden gebracht bij de provincies, wordt de vaste bijdrage van € 500.000 teruggestort in het provinciefonds.

16) Value data centre (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt € 60.000 bij aan de provincie Noord-Brabant voor de kwartiermaker van het Value data centre.

17) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

Vijf provincies ontvangen in totaal een bijdrage van € 6,73 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de decentralisatie-uitkering Bodemsanering.

18) Mooiste Natuurgebied van Nederland (decentralisatie-uitkering)

De provincie Gelderland ontvangt als aanspreekpunt voor de Veluwe van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het prijzengeld van € 300.000 in het kader van de publieksverkiezing voor het «Mooiste natuurgebied van Nederland».

19) Erfgoedprogramma aardbevingsgebied (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het Erfgoedprogramma ontvangt de provincie Groningen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bijdrage van € 3,95 miljoen.

20) Project Lelystad Airport aansluiting A6 (decentralisatie-uitkering)

De provincie Flevoland ontvangt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat € 620.000 voor het project Lelystad Airport aansluiting A6.

21) Waterstofbussen (decentralisatie-uitkering)

De provincie Groningen ontvangt een bijdrage van € 800.000 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van de Pilot Waterstof (OV) bussen.

Licence