Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel B2 worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleid provinciefonds (Eerste suppletoire begroting; bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2018 (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2018 (5=3+4)

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

2.187.740

0

2.187.740

124.835

2.312.575

93.194

95.423

67.691

57.518

                     

Uitgaven:

2.187.740

0

2.187.740

124.836

2.312.576

93.194

95.423

67.691

57.518

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       
                   

Opdracht

                 

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

100

0

100

0

100

0

0

0

0

                     

Bijdragen aan medeoverheden

                 

1.

Algemene uitkering

2.019.582

0

2.019.582

46.635

2.066.217

50.885

50.871

50.871

50.871

2.

Integratie-uitkeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Decentralisatie-uitkeringen

168.058

0

168.058

78.201

246.259

42.309

44.552

16.820

6.647

                   

Ontvangsten:

2.187.740

0

2.187.740

124.836

2.312.576

93.194

95.423

67.691

57.518

Licence