Base description which applies to whole site

b. Het beleid

a. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties- en ontvangstenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2018

Vastgestelde begroting 2018

 

379.286

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1. Wederopbouw Saba

8

3.861

2.Wederopbouw Sint Maarten

8

24.733

3. Kasschuif liquiditeitssteun Sint Maarten 2017

8

41.000

4. Liquiditeitssteun Sint Maarten

8

– 16.360

5. Kasschuif restant noodhulp Sint Maarten 2017

8

19.208

6. Wisselkoersreserve

7

6.359

7. Overlopende facturen

1,4

9.481

8. Overige mutaties

 

3.415

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

468.999

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2018

Vastgestelde begroting 2018

 

41.670

Belangrijkste suppletoire mutaties:

 

3.951

1) Bijdragen van Curaçao en Sint Maarten

1

3.951

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

45.621

Toelichting

Uitgaven en ontvangsten

Wederopbouw op Saba

Vanuit de gereserveerde middelen voor wederopbouw voor Saba en Sint Eustatius ontvangt Saba via deze begroting € 3,861 mln. voor de wederopbouw van het eiland na orkaan Irma. De middelen worden ingezet voor het herstel van de openbare ruimten en onroerende zaken die door de orkaan schade hebben geleden. Daarnaast wordt € 0,2 mln. voor natuur en milieu beschikbaar gesteld. Dit wordt besteed voor de compensatieregeling voor vissers, boeren en veetelers.

Liquiditeitssteun Sint Maarten

Het saldo € 41 mln. van de liquiditeitssteun 2017 is doorgeschoven naar 2018. Het uiteindelijke bedrag voor liquiditeitssteun bedroeg € 24,64 mln. De niet bestede middelen voor de liquiditeitssteun (€ 16,36 mln.) worden ingezet ter dekking van de wederopbouw op Sint Maarten.

Kasschuif restant noodhulp Sint Maarten

Het saldo € 19,208 mln. van de noodhulp 2017 wordt doorgeschoven naar 2018.

Wisselkoersreserve

De resterende wisselkoersreserve ultimo 2017 is € 6,359 mln. Deze reserve is volledig meegenomen naar 2018. Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisserkoersmeevallers komen ten gunste van de reserve en de wisselkoerstegenvallers komen ten laste van de reserve.

Overlopende facturen

Een aantal facturen uit 2017 is pas na de financiële jaarafsluiting van 2017 verwerkt en vallen daardoor in boekjaar 2018.

Overige mutaties

Bijdragen Curaçao en Sint Maarten

De bijdragen van Curaçao en Sint Maarten voor de Kustwacht van in het totaal € 3,951 mln. zijn niet in 2017 betaald en worden in 2018 voldaan.

b. De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

87.274

– 46.557

40.717

6.598

47.315

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

87.274

– 46.557

40.717

6.598

47.315

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

87.274

– 46.557

40.717

6.598

47.315

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

30.603

0

30.603

6.188

36.791

– 2.500

– 2.500

– 2.500

0

 

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

30.603

0

30.603

6.188

36.791

– 2.500

– 2.500

– 2.500

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overige bijstand aan de landen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

56.671

– 46.557

10.114

410

10.524

2.500

2.500

2.500

0

 

Duradero

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Grensbewaking (Defensie)

6.100

0

6.100

0

6.100

0

0

0

0

 

Kustwacht (Defensie)

46.557

– 46.557

0

0

0

0

0

0

0

 

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Rechterlijke macht (J&V)

4.014

0

4.014

410

4.424

2.500

2.500

2.500

0

                     
 

Ontvangsten:

6.120

– 6.120

0

3.951

3.951

0

0

0

0

Toelichting
1.1 Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s

Recherchecapaciteit en Team Bestrijding Ondermijning

Een aantal facturen uit 2017 ter grootte van € 8,7 mln. wordt in 2018 betaald.

Daarnaast worden vanuit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor Team Bestrijding Ondermijning (TBO) middelen overgeheveld aan de ketenpartners Openbaar Ministerie BES en Gemeenschappelijke Hof voor totaal € 2,5 mln. jaarlijks tot en met het jaar 2021. Voor 2018 is circa € 2 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ontvangsten

Bijdragen Curaçao en Sint Maarten

De bijdragen van Curaçao en Sint Maarten voor de Kustwacht van in het totaal € 3,951 mln. zijn niet in 2017 betaald en worden in 2018 voldaan.

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

11.005

0

11.005

462

11.467

– 2.106

– 301

– 300

– 300

                     
 

Uitgaven:

11.005

0

11.005

462

11.467

– 2.106

– 301

– 300

– 300

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

60%

 

60%

       
                     

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

4.187

0

4.187

2.322

6.509

– 406

– 1

0

0

 

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

IUCN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.351

0

1.351

– 571

780

– 406

– 1

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.351

0

1.351

– 571

780

– 406

– 1

0

0

 

Inkomensoverdrachten

2.700

0

2.700

2.572

5.272

0

0

0

0

 

Toeslagen op pensioenen NA

2.700

0

2.700

2.572

5.272

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

321

321

0

0

0

0

 

Bijdrage landen

0

0

0

321

321

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

136

0

136

0

136

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

136

0

136

0

136

0

0

0

0

                     

4.2

Caribisch Nederland

6.818

0

6.818

– 1.860

4.958

– 1.700

– 300

– 300

– 300

 

Subsidies

0

0

0

522

522

0

0

0

0

 

Subsidies Caribisch Nederland

0

0

0

522

522

0

0

0

0

 

Kinderrechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

4.280

0

4.280

– 3.292

988

– 1.700

– 300

– 300

– 300

 

Kinderrechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.880

0

1.880

– 892

988

– 350

0

0

0

 

Opdrachten Caribisch Nederland

2.400

0

2.400

– 2.400

0

– 1.350

– 300

– 300

– 300

 

Inkomensoverdrachten

1.318

0

1.318

0

1.318

0

0

0

0

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

1.318

0

1.318

0

1.318

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

1.220

0

1.220

700

1.920

0

0

0

0

 

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

1.220

0

1.220

0

1.220

0

0

0

0

 

Kinderrechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

0

0

700

700

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

210

210

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

0

0

210

210

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

3.949

0

3.949

0

3.949

0

0

0

0

Toelichting
4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Inkomensoverdrachten

Toeslagen op pensioenen NA

In de onderlinge regeling rechtsopvolging en boedelscheiding van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA) is bepaald dat de verplichtingen op pensioenen van Bonaire, St. Eustatius en Saba, na de transitie overgaan op Nederland. Hierbij komen nog de uitkeringen die door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao nadien zijn gedaan. De betaling is uiteindelijk niet in 2017 gedaan, maar zal in 2018 worden voldaan. In totaal gaat het om € 2,1 mln.

Overlopende facturen

Na de jaarafsluiting 2017 zijn een aantal facturen voor € 0,472 mln. niet verwerkt, de belasting vindt hierdoor in 2018 plaats.

4.2 Caribisch Nederland

Opdrachten

Onderzoek, Kennisoverdracht en Commissie

Opdrachten Caribisch Nederland

Binnen dit artikel zijn verschillende budgetten geprioriteerd. Na de uitspraak van de Commissie van Wijzen is in februari 2018 de eilandsraad van Sint Eustatius ontbonden en is een regeringscommissaris benoemd. Voor de ondersteuning van deze regeringscommissaris zijn middelen vrijgemaakt binnen de begroting. Ook wordt vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties bijgedragen aan het herstel van een beschadigde klif op Sint Eustatius.

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

172.431

0

172.431

0

172.431

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

172.431

0

172.431

0

172.431

0

0

0

0

 

Leningen

172.431

0

172.431

0

172.431

0

0

0

0

 

Schuldsanering

172.431

0

172.431

0

172.431

0

0

0

0

                     

5.2

Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Leningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Leningen aan Aruba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Lopende inschrijving Curaçao en St Maarten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

37.721

0

37.721

0

37.721

0

0

0

0

Beleidsartikel 8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amende-menten

Vastgestelde begroting 2018

Stand vastgestelde ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

133.200

72.442

205.642

6.037

0

0

0

                       
 

Uitgaven:

0

0

0

133.200

72.442

205.642

6.037

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

100%

 

100%

       
                       

8.1

Wederopbouw

0

0

0

133.200

53.234

186.434

6.037

0

0

0

 

Subsidies

0

0

0

0

24.640

24.640

0

0

0

0

 

Liquiditeitssteun Sint Maarten

0

0

0

0

24.640

24.640

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

0

0

0

12.033

12.033

0

0

0

0

 

wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

0

12.033

12.033

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

2.700

6.071

8.771

6.037

0

0

0

 

KPSM

0

0

0

2.700

1.300

4.000

5.282

0

0

0

 

wederopbouw op Saba

0

0

0

0

3.861

3.861

0

0

0

0

 

Grenstoezicht Sint Maarten

0

0

0

0

910

910

755

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

119.000

– 16

118.984

0

0

0

0

 

wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

7.000

– 16

6.984

0

0

0

0

 

Wereldbank

0

0

0

112.000

0

112.000

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

11.500

2.000

13.500

0

0

0

0

 

RVB (Bijdrage voor wederopbouw)

0

0

0

11.500

2.000

13.500

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotings-hoofdstukken

0

0

0

0

8.506

8.506

0

0

0

0

 

Ministerie van JenV

0

0

0

0

8.506

8.506

0

0

0

0

                       

8.2

Noodhulp

0

0

0

0

19.208

19.208

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

0

0

0

511

511

0

0

0

0

 

Noodhulp

0

0

0

0

511

511

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

1.716

1.716

0

0

0

0

 

Noodhulp op Sint Maarten

0

0

0

0

1.716

1.716

0

0

0

0

 

Noodhulp op Sint Eustatius en Saba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

0

145

145

0

0

0

0

 

RVB (Bijdrage voor wederopbouw)

0

0

0

0

145

145

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

16.836

16.836

0

0

0

0

 

Ministerie van I&W

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van Defensie

0

0

0

0

16.836

16.836

0

0

0

0

 

Ministerie van VWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van JenV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van BZK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van OCW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ministerie van BZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
8.1 Wederopbouw

Subsidies

Liquiditeitssteun Sint Maarten

Het saldo € 41 mln. van de liquiditeitssteun 2017 is doorgeschoven naar 2018. Het uiteindelijke bedrag voor liquiditeitssteun bedroeg € 24,64 mln. De niet bestede middelen voor de liquiditeitssteun (€ 16,36 mln.) worden ingezet ter dekking van de wederopbouw op Sint Maarten.

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

Voor het leveren van directe steun aan de wederopbouw Sint Maarten wordt € 12,033 mln. toegevoegd.

Bijdragen aan medeoverheden

Korps Politie Sint Maarten (KPSM)

Er wordt € 1,3 mln. bijgedragen aan KPSM voor het realiseren van een orkaanbestendige meldkamer, de aanschaf van nieuwe voertuigen en uniformen ter voorbereiding op het orkaanseizoen 2018.

Wederopbouw op Saba

Vanuit de gereserveerde middelen voor wederopbouw voor Saba en Sint Eustatius ontvangt Saba via deze begroting € 3,861 mln. voor de wederopbouw van het eiland na orkaan Irma. De middelen worden ingezet voor het herstel van de openbare ruimten en onroerende zaken die door de orkaan schade hebben geleden. Daarnaast wordt € 0,2 mln. voor natuur en milieu beschikbaar gesteld. Dit wordt besteed voor de compensatieregeling voor vissers, boeren en veetelers.

Grenstoezicht Sint Maarten

In het kader van de versterking van het grenstoezicht wordt € 0,91 mln. voor 2018 en € 0,755 mln. voor 2019 bijgedragen aan de douane van Sint Maarten.

Bijdragen aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor wederopbouw)

Herstel Klif

Bij eerste incidentele suppletoire begroting is al € 11,5 mln. beschikbaar gesteld voor stabilisatie van de klif. Vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties wordt een bedrag € 2 mln. beschikbaar gesteld.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vanuit de middelen voor de wederopbouw van Sint Maarten wordt € 8,506 mln. toegevoegd voor technische assistentie en wederopbouw.

8.2 Noodhulp

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Noodhulp op Sint Maarten

Betreft het afrekenen van noodhulp en doorschuiven van bijdragen van 2017 naar 2018 voor een totaal bedrag € 1,716 mln.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Ministerie van Defensie

Betreft het afrekenen van noodhulp en doorschuiven van bijdragen van 2017 naar 2018 voor het Ministerie van Defensie voor een totaal bedrag € 16,836 mln.

Niet beleidsartikel 6 Apparaat
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

21.059

0

21.059

1.775

22.834

1.100

450

0

0

                     
 

Uitgaven:

21.059

0

21.059

1.775

22.834

1.100

450

0

0

                     

6.1

Apparaat

21.059

0

21.059

1.775

22.834

1.100

450

0

0

 

Personele uitgaven

12.831

0

12.831

2.075

14.906

1.400

450

0

0

 

waarvan: Eigen personeel

12.597

0

12.597

2.075

14.672

1.400

450

0

0

 

waarvan: Externe inhuur

234

0

234

0

234

0

0

0

0

 

waarvan: Overig personeel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Materiële uitgaven

8.228

0

8.228

– 300

7.928

– 300

0

0

0

 

waarvan: Overig materieel

8.228

0

8.228

– 300

7.928

– 300

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1 Apparaat

Personele uitgaven

Commissie van Wijzen

Na de uitspraak van de Commissie van Wijzen is in februari de eilandsraad van Sint Eustatius ontbonden en is een regeringscommissaris benoemd. Voor de ondersteuning van deze regeringscommissaris zijn extra middelen vrijgemaakt binnen de begroting.

Niet beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

1.988

– 1.114

874

8.436

9.310

1.588

2.192

2.183

1.965

                     
 

Uitgaven:

1.988

– 1.114

874

8.436

9.310

1.588

2.192

2.183

1.965

                     

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

811

811

784

757

749

686

                     

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

1.425

1.425

1.262

1.265

1.265

1.111

                     

7.3

Onvoorzien

988

– 250

738

– 159

579

– 458

170

169

168

                     

7.4

Wisselkoersreserve

1.000

– 864

136

6.359

6.495

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

Het totaal van de loonbijstelling en prijsbijstelling 2018 is € 2,236 mln. en is bij Voorjaarsnota aan de Begroting H IV Koninkrijksrelaties toegewezen.

Wisselkoersreserve

Na slotwet 2017 was de omvang van de wisselkoersreserve € 6,4 mln. Deze reserve is volledig meegenomen naar 2018.

Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisserkoersmeevallers komen ten gunste van de reserve en de wisselkoerstegenvallers komen ten laste van de reserve.

Licence