Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 8 Centraal apparaat

Tabel 13: Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

(1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

(2)

Vastgestelde begroting t

(3)=(1+2)

Mutaties 1ste suppletoire begroting

(4)

Stand 1ste suppletoire begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2019

Mutaties

2020

Mutaties

2021

Mutaties

2022

Verplichtingen

233.707

0

233.707

2.457

236.164

2.450

2.217

2.157

2.152

                   

Uitgaven

233.707

0

233.707

2.457

236.164

2.450

2.217

2.157

2.152

                   

Personeel Kerndepartement

159.158

0

159.158

1.719

160.877

1.145

1.212

1.413

1.514

– Eigen personeel

150.344

0

150.344

1.655

151.999

1.412

1.479

1.680

1.781

– Inhuur externen

8.075

0

8.075

48

8.123

0

0

0

0

– Overig personeel

739

0

739

16

755

– 267

– 267

– 267

– 267

                   

Materieel Kerndepartement

74.549

0

74.549

738

75.287

1.305

1.005

744

638

– Waarvan ICT

8.616

0

8.616

700

9.316

700

450

450

450

– Waarvan bijdrage aan SSO's

37.348

0

37.348

0

37.348

0

0

0

0

– Waarvan overig materieel

28.585

0

28.585

38

28.623

605

555

294

188

                   

Ontvangsten

53.355

0

53.355

186

53.541

186

186

186

186

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven (+ € 2,5 mln.)

Ontvangsten (+ € 0,2 mln.)

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Tabel 14: Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

(1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

(2)

Vastgestelde begroting t

(3)=(1+2)

Mutaties 1ste suppletoire begroting

(4)

Stand 1ste suppletoire begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2019

Mutaties

2020

Mutaties

2021

Mutaties

2022

Verplichtingen

37.705

0

37.705

– 45.894

– 8.189

90.176

68.804

65.696

67.268

                   

Uitgaven

97.019

0

97.019

– 45.894

51.125

90.176

68.804

65.696

67.268

– Programma onvoorzien

5.257

0

5.257

– 51.978

– 46.721

38.420

30.090

30.161

30.161

– Apparaat onvoorzien

70.432

0

70.432

– 45.169

25.263

3.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– Loonbijstelling

21.330

0

21.330

36.532

57.862

34.806

35.077

32.051

33.503

– Prijsbijstelling

0

0

0

14.721

14.721

13.950

13.637

13.484

13.604

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven (– € 45,9 mln.)

Programma onvoorzien (– € 52,0 mln.)

De mutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door:

  • 1. Er zijn gereserveerde middelen van artikel 10 overgemaakt aan artikel 1 Belastingen voor Switch, RVU-heffingen en premies (zie toelichting bij artikel 1 – personele uitgaven) (– € 59,3 mln.).

  • 2. Op artikel 10 wordt budget gereserveerd voor de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen. Dit budget wordt gefinancierd uit ruimte op de Herijking Investeringsagenda (HIA)-middelen op de Aanvullende Post (AP). Cumulatief meerjarig gaat het om + € 135,0 mln. waarvan + € 15 miljoen in 2018.

  • 3. Er wordt € 10,0 mln. budget van 2018 naar 2019 geschoven. Grotendeels is dit te verklaren doordat het budget voor het opstarten van InvestNL deels nodig is in 2019.

Apparaat onvoorzien (– € 45,2 mln.)

Deze mutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door:

  • 1. Bijdrage van – € 60,0 mln. aan de Rijksbrede problematiek onder het uitgavenplafond.

  • 2. De Eindejaarsmarge 2017 is uitgedeeld (+ € 32,8 mln.).

  • 3. Een deel van de eindejaarsmarge 2017 (– € 18,0 mln.) wordt doorgeschoven om meerjarige problematiek binnen de begroting van het Ministerie van Financiën op te kunnen lossen.

Loonbijstelling (+ € 36,5 mln.)

Deze mutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door:

  • 1. Het kabinet heeft in 2017 compenserende loonruimte beschikbaar gesteld vanwege het CAO akkoord 2017 (– € 20,8 mln.). Deze middelen staan gereserveerd op artikel 10 en worden structureel overgeheveld naar artikel 1 – Belastingen (– € 19,3 mln.) en artikel 8 – Centraal apparaat (– € 1,5 mln.).

  • 2. De loonbijstelling tranche 2018 is toegevoegd aan de departementale begrotingen (+ € 57,4 mln.).

Prijsbijstelling (+ € 14,7 mln.)

De prijsbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de departementale begrotingen (+ € 14,7 mln.).

Licence