Base description which applies to whole site

2.4 De beleidsartikelen (Nationale Schuld)

Artikel 11 – Financiering Staatsschuld

Tabel 15: Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000.000)
 

Stand ontwerpbegroting

(1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

(2)

Vastgestelde begroting t

(3)=(1+2)

Mutaties 1ste suppletoire begroting

(4)

Stand 1ste suppletoire begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2019

Mutaties

2020

Mutaties

2021

Mutaties

2022

Verplichtingen

46.566

79

46.645

– 1.536

45.110

– 533

– 160

– 181

– 518

Waarvan garantieverplichtingen

                 
                   

Uitgaven

46.566

79

46.645

– 1.536

45.110

– 533

– 160

– 181

– 518

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

100%

       
                   

Rente

6.366

79

6.445

– 152

6.293

– 122

– 159

– 181

– 517

– Rentelasten vaste schuld

6.366

79

6.445

– 152

6.293

– 122

– 144

– 235

– 690

– Rentelasten vlottende schuld

0

0

0

0

0

0

– 15

54

173

– Uitgaven voortijdige beëindiging schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– Rente derivaten kort

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Leningen

40.181

0

40.181

– 1.381

38.800

– 411

– 1

0

– 1

– Aflossing vaste schuld

40.181

0

40.181

– 1.381

38.800

– 411

– 1

0

– 1

– Mutatie vlottende schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Opdrachten

19

0

19

– 3

17

0

0

0

0

– Overige kosten

19

0

19

– 3

17

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

35.569

2.753

38.322

– 2.124

36.198

– 1.354

– 278

1.393

674

                   

Rente

1.787

– 16

1.771

475

2.246

4

– 50

– 3

– 71

– Rentebaten vaste schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– Rentebaten vlottende schuld

253

– 16

237

104

341

117

0

0

0

– Voortijdige beëindiging schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– Rentebaten derivaten lang

1.534

0

1.534

– 109

1.425

– 113

– 50

– 3

– 71

– Voortijdige beëindiging derivaten

0

0

0

480

480

0

0

0

0

                   

Leningen

33.782

2.769

36.551

– 2.599

33.952

– 1.358

– 228

1.396

745

– Uitgifte vaste schuld

33.782

2.769

36.551

– 10.551

26.000

– 1.358

– 228

1.396

745

– Mutatie vlottende schuld

0

0

0

7.952

7.952

0

0

0

0

                   

Overige baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven (– € 1,5 mld.)

Rentelasten vaste schuld (– € 152,0 mln.)

De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt met name als gevolg van de gerealiseerde rentes op nieuw uitgegeven schuld en de bijgestelde financieringsbehoefte.

Aflossen vaste schuld (– € 1,4 mld.)

De aflossingen op de vaste schuld worden bepaald door de uitgifte van leningen in het verleden en zijn afhankelijk van de looptijd van de diverse uitgiftes. De afname van de aflossingen vaste schuld is het gevolg van vervroegde aflossingen van schuld met een aflosdatum in 2018 die eind 2017 hebben plaatsgevonden.

Ontvangsten (– € 2,1 mld.)

Rentebaten vlottende schuld (+ € 104,0 mln.)

De verwachte rentebaten op vlottende schuld zijn toegenomen als gevolg van het gewijzigde rentepercentage voor kortlopende schuld. Omdat de rente op kortlopende schud negatief is, en het verwachte rentepercentage verder negatief is geworden, leidt dit tot meer rentebaten op de vlottende schuld.

Rentebaten derivaten lang (– € 109,0 mln.)

De verwachte rentebaten op de langlopende renteswaps zijn afgenomen als gevolg van het voortijdig beëindigen van deze derivaten.

Voortijdige beëindiging derivaten (+ € 480,0 mln.)

Het voortijdig beëindigen van rentederivaten leidt tot eenmalige ontvangsten. Het betreft de contant gemaakte waarde van de rentebaten die anders in de komende jaren zouden zijn ontvangen. Deze rentebaten zijn nu in één keer binnengekomen.

Uitgifte vaste schuld (– € 10,6 mld.)

De raming voor de uitgifte van vaste schuld wijzigt als gevolg van het verwerken van het financieringsplan voor 2018 dat in december 2017 is gepubliceerd (– € 9,9 mld.) en als gevolg van de vervroegde aflossingen van schuld (– € 0,7 mld.).

Mutatie vlottende schuld (+ € 8,0 mld.)

De mutatie vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van het verwerken van het financieringsplan voor 2018 waar een verschuiving heeft plaatsgevonden van lange naar korte financiering. Daarnaast is de mutatie vlottende schuld gewijzigd als gevolg van vervroegde aflossingen en wijziging van de financieringsbehoefte in 2018.

Artikel 12 – Kasbeheer

Tabel 16: Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000.000)
 

Stand ontwerpbegroting

(1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

(2)

Vastgestelde begroting t

(3)=(1+2)

Mutaties 1ste suppletoire begroting

(4)

Stand 1ste suppletoire begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2019

Mutaties

2020

Mutaties

2021

Mutaties

2022

Verplichtingen

1.532

0

1.532

0

1.532

– 14

– 59

394

– 1.309

                   

Uitgaven

1.532

0

1.532

0

1.532

– 14

– 59

394

– 1.309

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

100%

       
                   

Rente

32

0

32

0

32

– 14

– 59

– 112

– 46

– Rentelasten

32

0

32

0

32

– 14

– 59

– 112

– 46

– Uitgaven bij voortijdige beëindiging (hoofdsom)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Leningen

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

– Verstrekte leningen

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

                   

Mutaties in rekening-courant en deposito's

0

0

0

0

0

0

0

506

– 1.262

– Agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– RWT’s en derden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– Sociale fondsen

0

0

0

0

0

0

0

506

– 1.262

– Decentrale Overheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

10.641

881

11.522

– 887

10.635

– 1.143

71

– 57

– 63

                   

Rente

171

2

174

– 58

115

– 30

– 32

– 39

– 25

– Rentebaten

171

2

174

– 58

115

– 30

– 32

– 39

– 25

– Ontvangsten bij voortijdige beëindiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leningen

1.031

0

1.031

212

1.244

– 20

– 10

– 18

– 37

– Ontvangen aflossingen

1.031

0

1.031

212

1.244

– 20

– 10

– 18

– 37

                   

Mutaties in rekening-courant en deposito's

9.438

878

10.317

– 1.041

9.276

– 1.092

113

0

0

– Agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– RWT’s en derden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– Sociale fondsen

8.338

878

9.217

– 1.041

8.176

– 1.092

113

0

0

– Decentrale Overheden

1.100

0

1.100

0

1.100

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven (€ 0 mln.)

Onvangsten (– € 0,9 mld.)

Rentebaten (– € 58,3 mln.)

De raming voor rentebaten kasbeheer is aangepast als gevolg van een wijziging van de rentepercentages van het CPB waarmee de ramingen worden opgesteld en veranderingen bij de aangehouden middelen.

Ontvangsten aflossingen (+ € 212,4 mln.)

Op basis van de actuele realisaties wordt verwacht dat de aflossingen op leningen, die door de Agentschappen en RWT’s zijn afgesloten, hoger zullen uitkomen dan eerder geraamd.

Sociale fondsen (– € 1,0 mld.)

De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven. Het tekort bij de sociale fondsen zal naar verwachting nog steeds afnemen, maar met – € 1,0 mld. minder dan eerder geraamd.

Licence