Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties IXB

In onderstaande tabel worden de belangrijkste uitgavenmutaties weergegeven.

Tabel 2: Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2018

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2018

 

7.117.510

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1) Eigen personeel Belastingdienst

1

106.102

2) Inhuur externen Belastingdienst

1

65.472

3) Multiraterale ontwikkelingsbanken en fondsen

4

– 59.219

4) Programma onvoorzien

10

– 51.978

5) Apparaat onvoorzien

10

– 45.169

6) Loonbijstelling Nominaal en Onvoorzien

10

36.532

7) Overige materiële uitgaven Belastingdienst

1

– 28.133

8) ICT materiële uitgaven Belastingdienst

1

22.174

9) Prijsbijstelling Nominaal en Onvoorzien

10

14.721

Overige uitgaven (saldo)

– 11.030

     

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

7.166.982

Toelichting

 • 1. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het CAO akkoord 2017, Brexit en voor de versterking van het grenstoezicht op Sint Maarten. Daarnaast zijn er middelen overgeheveld van de Aanvullende Post en artikel 10 naar artikel 1 voor Switch en voor de Investeringsagenda.

 • 2. Er zijn middelen overgeheveld van de Aanvullende Post ten behoeve van de inhuur van externen voor de uitvoering van de Investeringsagenda.

 • 3. Voor de International Development Association (IDA) van de Wereldbank is eind 2016 besloten de bijdragen voor IDA18 in 9 jaar te betalen in plaats van in 6 jaar. Daarnaast hebben de aandeelhouders van de Wereldbank 2018 politieke steun uitgesproken voor de kapitaalverhoging voor de Wereldbankonderdelen International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en International Financial Corporation (IFC), om zo de financiële capaciteit van de Wereldbankgroep te vergroten.

 • 4. Er zijn middelen van artikel 10 naar artikel 1 overgemaakt ter financiering van Switch. Daarnaast is er vanuit de Aanvullende Post budget overgeheveld naar artikel 10 voor de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen. Tot slot vindt er een kasschuif plaats.

 • 5. Financiën draagt bij aan de Rijksbrede problematiek. Daarnaast vindt er een kasschuif plaats en is de Eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting.

 • 6. Het kabinet heeft in 2017 compenserende loonruimte beschikbaar gesteld vanwege het CAO akkoord 2017. Deze middelen stonden op artikel 10 en worden uitgedeeld aan de Belastingdienst (artikel 1) en het kerndepartement (artikel 8). Daarnaast is de loonbijstelling voor 2018 toegevoegd.

 • 7. Voor Brexit worden middelen toegevoegd aan de begroting van de Belastingdienst (Douane). Daarnaast vindt er een kasschuif plaats.

 • 8. Er zijn middelen overgeheveld van de Aanvullende Post ten behoeve van de uitvoering van de Investeringsagenda.

 • 9. De prijsbijstelling voor 2018 is toegevoegd.

In onderstaande tabel worden de belangrijkste ontvangstenmutaties weergegeven.

Tabel 3: Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2018

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2018

 

144.081.447

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1) Belastingontvangsten

1

2.132.183

2) Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

3

513.000

3) Winstafdracht DNB

3

109.000

Overige ontvangsten (saldo)

658

     

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

146.836.288

Toelichting

 • 1. In de Voorjaarsnota 2018 worden de mutaties van de belastingontvangsten toegelicht.

 • 2. Vanwege goede winstcijfers van BNG, Holland Casino, Gasunie, ABN Amro en de Volksbank valt de dividendraming hoger uit dan eerder verwacht.

 • 3. De winstafdrachtraming wordt naar boven bijgesteld vanwege het feit dat de inkomsten op de bij DNB (De Nederlandsche Bank) aangehouden deposito’s van centrale banken van buiten het Eurosysteem stijgen.

Licence