Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties IXA

In onderstaande tabel worden de belangrijkste uitgavenmutaties weergegeven.

Tabel 4: Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2018

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2018

 

48.177.587

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1) Aflossingen vaste schuld

11

– 1.381.000

2) Rentelasten vaste schuld

11

– 152.000

Overige uitgaven (saldo)

– 

– 2.884

     

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

46.641.703

Toelichting

  • 1. De aflossingen op de vaste schuld worden bepaald door de uitgifte van leningen in het verleden en zijn afhankelijk van de looptijd van de diverse uitgiftes. De afname van de aflossingen vaste schuld is het gevolg van vervroegde aflossingen van schuld met een aflosdatum in 2018 die eind 2017 hebben plaatsgevonden.

  • 2. De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt met name als gevolg van de gerealiseerde rentes op nieuw uitgegeven schuld en de bijgestelde financieringsbehoefte.

In onderstaande tabel worden de belangrijkste ontvangstenmutaties weergegeven.

Tabel 5: Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2018

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2018

 

49.843.731

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1) Uitgifte vaste schuld

11

– 10.551.000

2) Mutatie vlottende schuld

11

7.952.000

3) Sociale fondsen

12

– 1.041.059

4) Voortijdige beëindiging derivaten

11

480.000

5) Ontvangsten aflossingen

12

212.439

6) Rentebaten derivaten lang

11

– 109.000

7) Rentebaten vlottende schuld

11

104.000

8) Rentebaten

12

– 58.316

Overige ontvangsten (saldo)

0

     

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

46.832.795

Toelichting

  • 1. De raming voor de uitgifte van vaste schuld wijzigt als gevolg van het verwerken van het financieringsplan voor 2018 dat in december 2017 is gepubliceerd (– € 9,9 mld.) en als gevolg van de vervroegde aflossingen van schuld (– € 0,7 mld.).

  • 2. De mutatie vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van het verwerken van het financieringsplan voor 2018 waar een verschuiving heeft plaatsgevonden van lange naar korte financiering. Daarnaast is de mutatie vlottende schuld gewijzigd als gevolg van vervroegde aflossingen en wijziging van de financieringsbehoefte in 2018.

  • 3. De inleg op de rekeningen courant van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven. Het tekort bij de sociale fondsen zal naar verwachting nog steeds afnemen, maar met – € 1,0 mld. minder dan eerder geraamd.

  • 4. Het voortijdig beëindigen van rentederivaten leidt tot eenmalige ontvangsten. Het betreft de contant gemaakte waarde van de rentebaten die anders in de komende jaren zouden zijn ontvangen. Deze rentebaten zijn nu in één keer binnengekomen.

  • 5. Op basis van de actuele realisaties wordt verwacht dat de aflossingen op leningen, die door de Agentschappen en RWT’s zijn afgesloten, hoger zullen uitkomen dan eerder geraamd.

  • 6. De verwachte rentebaten op de langlopende renteswaps zijn afgenomen als gevolg van het voortijdig beëindigen van deze derivaten.

  • 7. De verwachte rentebaten op vlottende schuld zijn toegenomen als gevolg van het gewijzigde rentepercentage voor kortlopende schuld. Omdat de rente op kortlopende schud negatief is, en het verwachte rentepercentage verder negatief is geworden, leidt dit tot meer rentebaten op de vlottende schuld.

  • 8. De raming voor rentebaten kasbeheer is aangepast als gevolg van een wijziging van de rentepercentages van het CPB en vanwege wijzigingen in de aangehouden middelen.

Licence