Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

276.534

0

276.534

495.771

772.305

– 62.452

– 87.921

3.010

– 2.538

Uitgaven

526.713

0

526.713

– 79.868

446.845

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

Waarvan juridisch verplicht

89%

 

89%

 

71%

       

1.01 Grote projecten waterveiligheid

352.422

0

352.422

26.232

378.654

0

0

0

0

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

201.768

0

201.768

20.933

222.701

       

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

63.803

0

63.803

– 3.357

60.446

       

1.01.03 Ruimte voor de rivier

78.758

0

78.758

5.658

84.416

       

1.01.04 Maaswerken

8.093

0

8.093

2.998

11.091

       

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

169.799

0

169.799

– 110.004

59.795

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

57.561

0

57.561

– 57.025

536

– 63.641

– 48.249

– 11.171

– 610

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

401

 

401

112

513

112

112

112

 

1.02.02 Realisatieprogramma

112.238

0

112.238

– 52.979

59.259

30.292

9.900

– 13.890

34.275

1.03 Studiekosten

4.492

0

4.492

3.904

8.396

0

0

0

0

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

4.492

0

4.492

3.904

8.396

       

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

       

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

197.844

0

197.844

– 743

197.101

0

0

0

0

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

116.437

0

116.437

1.849

118.286

       

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

0

0

       

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

58.118

0

58.118

– 944

57.174

       

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

– 617

– 617

       

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

23.289

0

23.289

– 1.031

22.258

       

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 496 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het verplichtingensaldo 2017 (€ 659 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 127 miljoen) en overboeking, via het Provinciefonds) van het project Ooijen-Wanssum naar de provincie Limburg (- € 106,7 miljoen, waarvan – € 35,6 miljoen in 2018)

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:

  • Ruimte voor de rivier – € 78,6 miljoen

  • HWBP-2 Rijksprojecten – € 8,9 miljoen

  • IJsseldelta fase 2 – € 12,0 miljoen

  • Pannerdensch kanaal, kribverlaging – € 11,7 miljoen

  • HWBP Rijksprojecten – € 12,0 miljoen

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 26,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2017.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die in 2018 per saldo leiden tot een verlaging van € 110 miljoen. De verlaging bestaat uit overboeking ad € 106,7 miljoen, waarvan € 35,6 miljoen in 2018, naar de provincie Limburg (via het Provinciefonds) met betrekking tot het project Ooijen-Wanssum en een overboeking naar het Ministerie van BZK in het kader van de herverkaveling ad € 18,6 miljoen met betrekking op de omgevingswetgeving. Deze middelen stonden geserveerd in 2029 op artikel 5 van de investeringsruimte en zijn middels een kasschuif naar 2018 geplaatst. Daarnaast leidt de verwerking van het saldo 2017 tot een verlaging van € 54,9 miljoen.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

8.516

0

8.516

26.487

35.003

     

– 65

Uitgaven

21.863

0

21.863

15.950

37.813

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

27%

       

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

       

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

       

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

18.913

0

18.913

15.365

34.278

0

0

0

0

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

0

0

9.500

9.500

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

       

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

18.913

0

18.913

5.865

24.778

       

2.03 Studiekosten

2.950

0

2.950

585

3.535

0

0

0

0

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.950

0

2.950

585

3.535

       

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

       

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

3.041

0

3.041

1

3.042

0

0

0

0

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

3.041

0

3.041

1

3.042

       

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

       

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 26,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 15,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

163.977

 

163.977

21.718

185.695

212

4.947

14.799

– 52.928

Uitgaven

188.765

 

188.765

12.518

201.283

2.533

7.222

15.000

– 33.665

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

100%

       

3.01 Watermanagement

7.111

 

7.111

 

7.111

       

3.01.01 Watermanagement

7.111

 

7.111

 

7.111

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.111

 

7.111

 

7.111

       

3.02 Beheer en Onderhoud

181.654

 

181.654

12.518

194.172

2.533

7.222

15.000

– 33.665

3.02.01 Waterveiligheid

122.834

 

122.834

 

122.834

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

122.834

 

122.834

 

122.834

       

3.02.02 Zoetwatervoorziening

21.093

 

21.093

 

21.093

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.093

 

21.093

 

21.093

       

3.02.03 Vervanging

37.727

 

37.727

12.518

50.245

2.533

7.222

15.000

– 33.665

3.09 Ontvangsten

                 

3.09.01 Ontvangsten

                 

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 21,7 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 5,7 miljoen) en een actualisatie van de verplichtingen (€ 16,0 miljoen). De voornaamste verplichtingenbijstelling doet zich voor op het vervangingsbudget waar de verplichtingenbedragen in overeenstemming worden gebracht met de meerjarige kasbedragen. Daarnaast worden verplichtingen bedragen naar voren gehaald ten behoeve van het project groot variabel onderhoud Stuwen Lek.

3.02 Beheer en onderhoud

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Eerste suppletoire wet met € 11,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017. Daarnaast worden middels het programma Vervanging en Renovatie (VenR) de belangrijkste opgaven aangepakt. Deze verjonging, vernieuwing en verduurzaming van de infrastructuur is recent ook aan de Tweede Kamer gemeld (2017–2018, 29 385, nr. 95). De komende jaren betreft het tranche 4 van het VenR programma, waarin meerdere projecten gebundeld worden voorbereid en uitgevoerd. Ter financiering hiervan worden beschikbare gelden middels een kasschuif binnen het Deltafonds naar de juiste jaren gebracht.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

669.330

 

669.330

6.604

675.934

       

Uitgaven

47.730

 

47.730

– 507

47.223

       

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

11%

       

4.01 Experimenteerprojecten

                 

4.01.01 Experimenteerprojecten

                 

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

47.730

 

47.730

– 507

47.223

       

4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS

47.730

 

47.730

– 507

47.223

       

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

                 

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

                 

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 6,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

304.729

– 28.510

276.219

21.356

297.575

12.280

12.590

   

Uitgaven

304.609

– 28.510

276.099

21.081

297.180

12.280

12.590

   

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

99%

       

5.01 Apparaat

230.529

 

230.529

562

231.091

12.280

12.590

   

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.790

 

1.790

562

2.352

       

5.01.02 Apparaatskosten RWS

228.739

 

228.739

 

228.739

12.280

12.590

   

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

228.739

 

228.739

 

228.739

12.280

12.590

   

5.02 Overige uitgaven

64.200

 

64.200

167

64.367

       

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

62.197

 

62.197

 

62.197

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

62.197

 

62.197

 

62.197

       

5.02.02 Programma-uitgaven DC

2.003

 

2.003

167

2.170

       

5.02.03 Overige uitgaven

                 

5.03 Investeringsruimte

9.880

– 28.510

– 18.630

20.352

1.722

       

5.03.01 Programmeerruimte

9.880

– 28.510

– 18.630

20.352

1.722

       

5.03.02 Beleidsruimte

                 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

                 

5.09.01 Overige ontvangsten

                 

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

     

28.149

28.149

       

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

     

28.149

28.149

       

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 21,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 10,5 miljoen), een verhoging ad € 18,6 miljoen in verband met de overboeking van de Omgevingswetgeving naar minBZK in het kader van de herverkavelling met daartegenover een verlaging als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).

5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2019 en 2020 heeft vloeit voort uit het toevoegen van de gelden voor natuur en waterkwaliteit conform het regeerakkoord Rutte III (TK 27 625 nr. 422)Dit betreft capaciteit voor het programma Grote Wateren. Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden toegelicht bij artikel 7.02 en 7.03.

5.03 Investeringsruimte

De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 20,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 9,1 miljoen) en verhoging van € 18,6 miljoen vanuit latere jaren om het negatieve bedrag welke is ontstaan na de verwerking van de herverkaveling met het Ministerie van BZK te corrigeren en een verlaging van € 7,5 miljoen als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Ontvangsten

918.443

– 28.510

889.933

– 3.669

886.264

60.451

14.551

– 10.061

 

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

918.443

– 28.510

889.933

– 3.669

886.264

60.451

14.551

– 10.061

 

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

918.443

– 28.510

889.933

– 3.669

886.264

60.451

14.551

– 10.061

 

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

37.591

 

37.591

59.696

97.287

99.215

34.320

– 5.421

 

Uitgaven

29.648

 

29.648

55.024

84.672

78.987

33.088

   

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

10%

       

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

25.676

 

25.676

14.363

40.039

       

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

25.676

 

25.676

14.363

40.039

       

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

777

 

777

30.298

31.075

36.837

4.238

   

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

777

 

777

3.498

4.275

9.832

4.238

   

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

768

 

768

9

777

9

241

   

7.02.02 Planuitw. Overige aanlegproj. Waterkwaliteit

 

– 28.510

– 28.510

26.800

– 1.710

27.005

     

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

3.195

 

3.195

10.363

13.558

42.150

28.850

   

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

3.195

 

3.195

10.363

13.558

42.150

28.850

   

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

     

460

460

       

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

     

460

460

       

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Eerste suppletoire wet in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 59,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 37,3 miljoen), een verhoging ad € 39,3 miljoen in verband met toevoeging van middelen voor IenW uit de Regeerakkoordmiddelen voor Natuur en Waterkwaliteit en daarnaast een verlaging ad € 16,7 miljoen in verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2e en 3e tranche waar het verplichtingenbudgetten voor de projecten Herstel gebied Brunnemond, Houtribdijk en vispassages en Cortenoever doorschuiven naar latere jaren.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 14,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 14,1 miljoen) en verhoging van € 0,3 miljoen in verband met een bijdrage van de Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer aan de KRW welke aan het uitgavenbudget wordt toegevoegd.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.03 en 5.01.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Middels de technische verwerking van het saldo 2017 wordt € 1,4 miljoen aan 2018 toegevoegd. Daarnaast wordt het beschikbare bedrag verhoogd met € 9,0 miljoen in verband met het de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit water zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.02 en 5.01.

Licence