Base description which applies to whole site

2.4 Overzicht ontvangstenmutaties

Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2018

 

426.415

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

95.327

       

1

Eindheffing ereschulden

10

45.440

2

Bijstelling verkoopopbrengsten

6

40.000

3

Bijstelling overige opbrengsten

1 t/m 5, 7, 8 en 10

9.887

       
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

521.742

De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen

1. Eindheffing ereschulden 2012 – 2016

Door de nacalculatie eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016 is gebleken dat uitgegaan is van een te hoog eindheffingspercentage. Het bedrag wordt terugbetaald door de Belastingdienst en in 2018 ontvangen (eenmalig € 45,4 miljoen).

2. Bijstelling verkoopopbrengsten

Dit betreft de verwachte verkoopopbrengsten van de dienstpersonenauto’s en de opbrengsten van groot materieel.

3. Bijstelling overige opbrengsten

Per saldo stijgt de hoeveelheid aan overige opbrengsten met € 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage van de Provincie Noord-Brabant aan de bouw en inrichting van de onderhoudsfaciliteit voor F135 motoren bij het Logistiek Centrum Woensdrecht. Voor 2018 wordt een bedrag ontvangen van € 5,0 miljoen. Verder draagt het agentschap DMO OPS € 12,9 miljoen van het eigen vermogen af aan het moederdepartement en levert het een eenmalige bijdrage van € 6,3 miljoen. Daartegenover staan de lagere personele en materiële ontvangsten van het CLAS (€ 4,0 miljoen) en de DMO (€ 11,0 miljoen).

Licence