Base description which applies to whole site

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

308.090

0

308.090

– 56.906

251.184

600

600

600

600

                   

Uitgaven

335.839

0

335.839

– 56.906

278.933

600

600

600

600

Waarvan juridisch verplicht

8%

     

39%

       
                   

Programma uitgaven

335.839

0

335.839

– 56.906

278.933

       

Opdracht Inzet

335.839

0

335.839

– 56.906

278.933

600

600

600

600

– Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)

332.682

 

332.682

– 64.749

267.933

– 4.700

– 4.700

– 4.700

– 4.700

– Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.157

 

3.157

0

3.157

       

– Overige inzet

0

   

7.843

7.843

5.300

5.300

5.300

5.300

                   

Programma ontvangsten

26.707

0

26.707

0

26.707

0

0

0

0

– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

26.707

 

26.707

– 5.300

21.407

– 5.300

– 5.300

– 5.300

– 5.300

– Overige inzet

     

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Per saldo daalt het beschikbare verplichtingenbudget met € 56,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de budgetoverhevelingen naar de begroting van BZ en naar de Defensieonderdelen. Verder is de eindejaarsmarge HGIS toegevoegd voor het BIV (zie ook de toelichting op de uitgaven).

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het beschikbare programma-uitgavenbudget daalt per saldo met € 56,9 miljoen. Het budget voor crisisbeheersingsoperaties daalt met € 64,7 miljoen, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van budget naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS (€ 60,0 miljoen). Met dit bedrag worden activiteiten gefinancierd op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is. Verder betreft dit de toedeling van budget vanuit het BIV aan overige artikelen van de Defensiebegroting (€ 59,5 miljoen) voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg. Daartegenover wordt € 59,4 miljoen BIV-eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget. Tot slot wordt ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades, die door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar wordt uitgevoerd, € 15,3 miljoen ingezet, gefinancierd door BH&OS. Dit wordt voor het grootste deel overgeheveld naar artikel 5 KMar. Daarnaast worden bijdragen geleverd aan de artikelen 6, 7, 8 en 10 ter ondersteuning van de BSB.

Het budget voor overige inzet stijgt met € 7,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van budget voor de uitvoering van Vessel Protection Detachment (VPD’s) van € 2,5 miljoen uit de genoemde € 59,5 miljoen van het BIV-budget en de herschikking binnen het artikel van de ontvangsten (€ 5,3 miljoen).

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

731.436

56.758

788.194

54.923

843.117

23.064

24.655

24.820

17.983

                   

Uitgaven

731.436

56.758

788.194

54.923

843.117

23.064

24.655

24.820

17.983

Waarvan juridisch verplicht

78%

     

91%

       
                   

Programma uitgaven

127.231

23.524

150.755

30.900

181.655

5.517

5.519

4.994

– 1.107

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

127.231

23.524

150.755

30.900

181.655

5.517

5.519

4.994

– 1.107

Gereedstelling

24.186

2.438

26.624

10.784

37.408

6.650

6.650

6.100

 

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

       

0

       

– waarvan bijdrage aan Agentschap RWS

12.891

 

12.891

 

12.891

       

Instandhouding

103.045

21.086

124.131

20.116

144.247

– 1.133

– 1.131

– 1.106

– 1.107

                   

Apparaatsuitgaven

604.205

33.234

637.439

24.023

661.462

17.547

19.136

19.826

19.090

Personele uitgaven

542.269

23.668

565.937

24.948

590.885

21.356

22.248

23.459

23.023

– waarvan eigen personeel

542.269

22.910

565.179

22.948

588.127

21.356

22.248

23.459

23.023

– waarvan externe inhuur

 

758

758

2.000

2.758

       

Materiële uitgaven

61.936

9.566

71.502

– 925

70.577

– 3.809

– 3.112

– 3.633

– 3.933

– waarvan IT

2.715

703

3.418

 

3.418

       

– waarvan huisvesting en infra

3.777

1.511

5.288

 

5.288

       

– waarvan overige exploitatie

54.685

7.352

62.037

– 925

61.112

– 3.809

– 3.112

– 3.633

– 3.933

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

759

     

759

       
                   

Apparaatsontvangsten

15.638

6.120

21.758

– 33

21.725

– 66

– 99

– 99

– 99

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling stijgt per saldo met € 10,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toevoeging vanuit het BIV van € 4,5 miljoen en toevoeging van € 3,9 miljoen vanuit de investeringen voor het interim- onderhoudscontract van de Dorniers van de Kustwacht Nederland. Daarnaast is het budget verhoogd met € 2,9 miljoen als gevolg van de bijdrage van het Ministerie van I&W voor noodsleephulp en betonning aan de Kustwacht Nederland.

Het budget voor instandhouding stijgt eenmalig met € 20,1 miljoen uit de reeks van «Ondersteuning krijgsmacht». Deze middelen zijn bestemd voor het op peil brengen van de voorraad reservedelen.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 24,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CZSK gaat het in totaal om € 28,5 miljoen.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

1.293.771

27.837

1.321.608

48.746

1.370.354

43.564

58.961

53.905

54.180

                   

Uitgaven

1.293.771

27.837

1.321.608

48.746

1.370.354

43.564

58.961

53.905

54.180

Waarvan juridisch verplicht

80%

     

95%

       
                   

Programma uitgaven

207.102

4.673

211.775

2.393

214.168

– 3.587

– 2.555

– 3.385

– 4.230

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

207.102

4.673

211.775

2.393

214.168

– 3.587

– 2.555

– 3.385

– 4.230

– Gereedstelling

63.351

3.126

66.477

– 2.628

63.849

1.856

1.499

1.948

1.968

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

                 

– instandhouding

143.751

1.547

145.298

5.021

150.319

– 5.443

– 4.054

– 5.333

– 6.198

                   

Apparaatsuitgaven

1.086.669

23.164

1.109.833

46.353

1.156.186

47.151

61.516

57.290

58.410

Personele uitgaven

970.839

21.012

991.851

32.858

1.024.709

55.511

59.341

58.681

58.724

– waarvan eigen personeel

969.230

21.012

990.242

27.073

1.017.315

55.511

59.341

58.681

58.724

– waarvan externe inhuur

1.609

 

1.609

5.785

7.394

       

Materiële uitgaven

115.830

2.152

117.982

13.495

131.477

– 8.360

2.175

– 1.391

– 314

– waarvan overige exploitatie

113.081

2.152

115.233

13.495

128.728

– 8.360

2.175

– 1.391

– 314

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

2.749

 

2.749

 

2.749

       
                   

Apparaatsontvangsten

10.546

 

10.546

– 4.057

6.489

– 4.114

– 171

– 171

– 171

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 32,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CLAS gaat het in totaal om € 49,8 miljoen. Daarnaast is het budget met € 16,5 miljoen verlaagd vanwege verwachte ondervulling. Dit is herschikt binnen het artikel ten gunste van de overige exploitatie.

Het budget voor overige exploitatie stijgt per saldo met € 13,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door herschikkingen binnen het artikel waarmee het budget wordt verhoogd met € 24,3 miljoen. Daarnaast is het budget verlaagd als gevolg van de jaarovergang (– € 8,9 miljoen) en een herschikking binnen de begroting van – € 8,1 miljoen voor internettoegang op kazernes.

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

709.310

12.460

721.770

43.645

765.415

47.316

42.832

38.290

25.433

                   

Uitgaven

709.310

12.460

721.770

43.645

765.415

47.316

42.832

38.290

25.433

Waarvan juridisch verplicht

82%

     

94%

       
                   

Programma uitgaven

201.706

8.578

210.284

28.075

238.359

32.334

28.979

25.680

11.789

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

201.706

8.578

210.284

28.075

238.359

32.334

28.979

25.680

11.789

– Gereedstelling

18.471

 

18.471

6.359

24.830

1.306

1.306

1.307

1.307

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

   

0

           

– Instandhouding

183.235

8.578

191.813

21.716

213.529

31.028

27.673

24.373

10.482

                   

Apparaatsuitgaven

507.604

3.882

511.486

15.570

527.056

14.982

13.853

12.610

13.644

Personele uitgaven

407.790

3.613

411.403

20.986

432.389

19.045

16.823

15.541

16.584

– waarvan eigen personeel

407.790

3.613

411.403

19.321

430.724

19.045

16.823

15.541

16.584

– waarvan externe inhuur

   

0

1.665

1.665

       

Materiële uitgaven

99.814

269

100.083

– 5.416

94.667

– 4.063

– 2.970

– 2.931

– 2.940

– waarvan overige exploitatie

96.523

269

96.792

– 5.416

91.376

– 4.063

– 2.970

– 2.931

– 2.940

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

3.291

 

3.291

 

3.291

       
                   

Apparaatsontvangsten

12.066

 

12.066

– 11

12.055

– 23

– 34

– 34

– 34

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling stijgt met € 6,4 miljoen, voornamelijk verklaard door herschikking binnen de begroting ten behoeve van de extra kosten van € 4,2 miljoen voor CLSK voor Maastricht Upper Air Control.

Het budget voor instandhouding stijgt met € 21,7 miljoen, voornamelijk verklaard door de herschikking binnen de begroting van € 22,0 miljoen vanuit het BIV ten behoeve van luchttransport.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 21,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CLSK gaat het in totaal om € 16,2 miljoen. Daarnaast is het budget verhoogd met € 3,8 miljoen voor de personele kosten van CLSK voor het langer openhouden van AOCS Nieuw Millingen.

Per saldo daalt het budget voor overige exploitatie met € 5,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door herschikkingen binnen de begroting.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

361.173

601

361.774

37.317

399.091

23.340

24.560

23.977

23.253

                   

Uitgaven

361.173

601

361.774

37.317

399.091

23.340

24.560

23.977

23.253

Waarvan juridisch verplicht

91%

     

97%

       
                   

Programma uitgaven

6.458

32

6.490

– 669

5.821

       

Opdracht Inzet KMar

6.458

32

6.490

– 669

5.821

       

– Gereedstelling

6.458

32

6.490

– 669

5.821

       
                   

Apparaatsuitgaven

354.715

569

355.284

37.986

393.270

23.340

24.560

23.977

23.253

Personele uitgaven

328.299

516

328.815

33.312

362.127

24.951

25.856

25.746

25.335

– waarvan eigen personeel

323.799

516

324.315

33.606

357.921

24.951

25.856

25.746

25.335

– waarvan externe inhuur

4.500

 

4.500

– 294

4.206

       

Materiële uitgaven

26.416

53

26.469

4.674

31.143

– 1.611

– 1.296

– 1.769

– 2.082

– waarvan overige exploitatie

24.524

53

24.577

4.674

29.251

– 1.611

– 1.296

– 1.769

– 2.082

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

1.892

 

1.892

 

1.892

       
                   

Apparaatsontvangsten

4.608

 

4.608

– 11

4.597

– 21

– 32

– 32

– 32

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 33,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor KMar gaat het in totaal om € 16,2 miljoen. Daarnaast is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 14,5 miljoen, voornamelijk door interdepartementale overboekingen ten behoeve van de beveiliging van de ambassades (€ 9,2 miljoen) en voor de bijstandstoelage Hoog Risico Beveiliging (€ 1,5 miljoen).

Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

2.263.299

90.425

2.353.724

865.041

3.218.765

724.184

517.410

813.554

1.118.024

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.777.144

55.425

1.832.569

564.969

2.397.538

468.970

222.536

501.129

817.813

Opdracht Voorzien in infrastructuur

207.408

5.000

212.408

105.103

317.511

97.499

67.538

113.883

118.232

Opdracht Voorzien in ICT

186.880

30.000

216.880

148.109

364.989

146.217

211.938

185.444

170.181

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

63.190

 

63.190

7.958

71.148

10.975

12.975

12.975

12.975

Bijdrage aan de NAVO

28.677

 

28.677

– 1.098

27.579

523

2.423

123

– 1.177

Reserve valutaschommelingen

   

0

40.000

40.000

       
                   

Uitgaven

2.009.861

90.425

2.100.286

865.041

2.965.327

724.184

517.410

813.554

1.118.024

Waarvan juridisch verplicht

91%

     

53%

       
                   

Programma uitgaven

2.009.861

90.425

2.100.286

865.041

2.965.327

724.184

517.410

813.554

1.118.024

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.484.287

55.425

1.539.712

564.969

2.104.681

468.970

222.536

501.129

817.813

Opdracht Voorzien in infrastructuur

246.827

5.000

251.827

105.103

356.930

97.499

67.538

113.883

118.232

Opdracht Voorzien in IT

186.880

30.000

216.880

148.109

364.989

146.217

211.938

185.444

170.181

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

63.190

 

63.190

7.958

71.148

10.975

12.975

12.975

12.975

Bijdrage aan de NAVO

28.677

 

28.677

– 1.098

27.579

523

2.423

123

– 1.177

Reserve valutaschommelingen

     

40.000

40.000

       

Programma ontvangsten

188.526

 

188.526

45.715

234.241

11.430

8.430

1.430

0

– Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch)

121.686

 

121.686

30.000

151.686

       

– Overige ontvangsten materieel

40.200

 

40.200

15.000

55.200

10.000

7.000

   

– Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch)

15.050

 

15.050

 

15.050

       

– Overige ontvangsten infrastructuur

9.720

 

9.720

 

9.720

       

– Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO

1.870

 

1.870

715

2.585

1.430

1.430

1.430

 

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen zijn opgehoogd als gevolg van het hogere uitgavenbudget voor de investeringen.

Toelichting op de uitgaven

In zijn algemeenheid geldt dat het realiseren van investeringsprojecten tijd vergt. De verwachting is dat de investeringen vanuit het regeerakkoord in 2018 nog niet volledig gerealiseerd zullen worden. Deze zullen in latere jaren tot realisatie komen. In de Ontwerpbegroting 2019 volgt nadere informatie over de planning van de uitgaven voor investeringen.

Opdracht voorzien in nieuw materieel

Het budget voor opdracht voorzien in nieuw materieel wordt opgehoogd met € 565,0 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn de toevoeging van € 210,7 miljoen van de eindejaarsmarge 2017 en toevoeging van € 460,5 miljoen aan het budget vanuit de reeks «Investeringen modernisering krijgsmacht». Verder is er een herschikking vanuit voorzien in nieuw materieel naar voorzien in IT van € 89 miljoen voor de afbetaling van de lening van het agentschap DTO en er is een herschikking van € 95,0 miljoen van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» naar opdracht voorzien in infrastructuur. De stijging van het ontvangstenbudget met € 45,7 miljoen werkt door op het uitgavenkader bij voorzien in nieuw materieel.

Opdracht voorzien in infrastructuur

Het budget voor opdracht voorzien in infrastructuur stijgt per saldo met € 105,1 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toevoeging van middelen (€ 14,5 miljoen) vanuit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Voorts is er een verlaging van € 11,0 miljoen als gevolg van de verrekening van de eindejaarsmarge 2017. Verder is er een herschikking van € 95,0 miljoen van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht», van opdracht voorzien in nieuw materieel naar opdracht voorzien in infrastructuur. Dit is om het extra personeel te kunnen huisvesten dat is verbonden aan de maatregelen «Ondersteuning krijgsmacht». Hiervoor moet nieuwbouw of verbouw plaatsvinden op bestaande locaties.

Opdracht voorzien in IT

Het budget voor opdracht voorzien in IT stijgt met € 148,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van € 52,1 miljoen van de eindejaarsmarge 2017. Verder is er een herschikking vanuit voorzien in nieuw materieel naar voorzien in IT van € 89,0 miljoen voor de afbetaling van de lening van het agentschap DTO. Als gevolg van het opheffen van het agentschap DTO (werkend met een baten-lastenstelsel) worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de post informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen via de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Daarnaast wordt er € 11,0 miljoen toegevoegd uit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» voor het verbeteren van draadloos internet op de legering (€ 10,0 miljoen) en voor IT gezondheidszorg (€ 1,0 miljoen). Ook is er een toevoeging van € 10,2 miljoen vanuit het Ministerie EZK voor de aanschaf van een extra MASS radar voor plaatsing op het maritiem vliegkamp De Kooy. Tenslotte is het project grensverleggende IT vertraagd (€ 40,0 miljoen) waardoor de uitgaven voor dubbele beheerslasten na 2018 worden verwacht.

Reserve valutaschommelingen

In 2017 is geen gebruik gemaakt van het budget voor valutaschommelingen (€ 40,0 miljoen). Via de eindejaarsmarge is dit budget toegevoegd aan de begroting van 2018.

Toelichting op de ontvangsten

Het ontvangstenbudget stijgt met € 45,7 miljoen. De verwachting is dat de vertraagde ontvangsten uit 2017 van € 40 miljoen alsnog in 2018 zullen binnen komen. Verder wordt in 2018 een subsidiebijdrage van € 5 miljoen van de Provincie Noord-Brabant verwacht voor de bouw en inrichting van de F135 motoronderhoudsfaciliteit.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

851.960

8.287

860.247

– 3.606

856.641

20.434

20.050

23.003

23.729

                   

Uitgaven

851.960

8.287

860.247

– 3.606

856.641

20.434

20.050

23.003

23.729

Waarvan juridisch verplicht

45%

     

72%

       
                   

Programma uitgaven

376.537

3.193

379.730

– 15.955

363.775

– 650

– 1.856

– 2.204

– 2.476

Opdracht Logistieke ondersteuning

376.537

3.193

379.730

– 15.955

363.775

– 650

– 1.856

– 2.204

– 2.476

– Gereedstelling

278.278

2.139

280.417

– 15.098

265.319

– 189

– 1.395

– 1.505

– 1.548

– Instandhouding

98.259

1.054

99.313

– 857

98.456

– 461

– 461

– 699

– 928

                   

Apparaatsuitgaven

475.423

5.094

480.517

12.349

492.866

21.084

21.906

25.207

26.205

Personele uitgaven

190.381

1.288

191.669

14.607

206.276

6.275

6.681

6.821

8.277

– waarvan eigen personeel

177.381

1.288

178.669

10.107

188.776

6.275

6.681

6.821

8.277

– waarvan externe inhuur

13.000

 

13.000

4.500

17.500

       

Materiële uitgaven

285.042

3.806

288.848

– 2.258

286.590

14.809

15.225

18.386

17.928

– waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS

182.232

2.923

185.155

– 15.926

169.229

9.237

9.502

8.715

8.225

– waarvan IT; Overig

49.107

 

49.107

0

49.107

       

– waarvan overige exploitatie

52.753

883

53.636

13.668

67.304

5.572

5.723

9.671

9.703

– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto

950

 

950

0

950

       
                   
                   

Apparaatsontvangsten

43.409

 

43.409

8.231

51.640

– 11.003

– 4

– 4

– 4

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling wordt per saldo met € 15,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk verklaard door de gunstige ontwikkeling van de olieprijs in combinatie met de dollarkoers. Hierdoor wordt het budget voor gereedstelling incidenteel verlaagd met € 22,7 miljoen. In het kader van de jaarovergang van 2017 naar 2018 is er budget toegevoegd

(€ 5,8 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 14,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor Defensie Materieel Organisatie (DMO) gaat het in totaal om € 9,1 miljoen.

Het budget voor informatievoorziening daalt met € 15,9 miljoen. Als gevolg van het opheffen van het agentschap DTO worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen door middel van schatkistbankieren. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Verder is er een overheveling van € 6,3 miljoen aan het Ministerie van J&V voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem

(het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, KMar en politie). Ook is het budget met € 5,8 miljoen opgehoogd als gevolg van het nieuw afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord waardoor de personele uitgaven bij het agentschap DTO zijn gestegen. Daarnaast is het budget met € 2,5 miljoen opgehoogd voor de uitbreiding van I-devices (communicatiemiddelen).

Het budget overige exploitatie neemt toe met € 13,7 miljoen. In 2017 is er onderzoek gedaan naar de budgetverdeling voor overige personele uitgaven. Naar aanleiding hiervan vindt herallocatie plaats door toevoeging van € 5,5 miljoen aan het budget. Verder is bet budget opgehoogd voor BTW-betalingen met € 6,1 miljoen.

Toelichting op de ontvangsten

Per saldo stijgt het ontvangstenbudget € 8,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door

de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van het agentschap DTO aan het artikel 12 Nominaal en onvoorzien (€ 12,9 miljoen). Verder wordt het overige eigen vermogen van DTO afgeroomd vanwege de opheffing van het agentschap (– € 6,3 miljoen). Daarnaast wordt de ontvangstenbegroting met € 11 miljoen verlaagd n.a.v. herschikking van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Dit is gedaan om de ontvangstenreeks, die structureel te hoog geraamd stond, te corrigeren. De raming van ontvangsten was gebaseerd op historische gegevens. Omdat deze niet aansluiten op het huidige beeld is de raming van het ontvangstenbudget herijkt.

Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

1.127.450

28.283

1.155.733

103.012

1.258.745

108.352

93.154

71.743

47.871

                   

Uitgaven

1.127.450

28.283

1.155.733

103.012

1.258.745

108.352

93.154

71.743

47.871

Waarvan juridisch verplicht

51%

     

85%

       
                   

Programma uitgaven

                 

Opdracht Dienstverlenende eenheden

                 

– Gereedstelling

                 

– Instandhouding

                 
                   

Apparaatsuitgaven

1.127.450

28.283

1.155.733

103.012

1.258.745

108.352

93.154

71.743

47.871

Personele uitgaven

528.304

1.678

529.982

41.363

571.345

40.359

46.882

53.265

52.090

– waarvan eigen personeel

514.227

1.678

515.905

15.146

531.051

40.070

46.593

52.976

51.801

– waarvan externe inhuur

2.678

 

2.678

22.322

25.000

       

– waarvan overig; attachés

11.399

 

11.399

3.895

15.294

289

289

289

289

Materiële uitgaven

599.146

26.605

625.751

23.856

649.607

32.058

9.919

– 3.067

– 9.264

– waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)

208.561

 

208.561

– 7.690

200.871

– 1.807

– 1.176

– 709

42

– waarvan huisvesting en infrastructuur overig

99.335

458

99.793

33.317

133.110

37.351

37.164

11.748

12.465

– waarvan overige exploitatie

255.045

26.147

281.192

– 1.531

279.661

– 3.246

– 25.829

– 13.866

– 21.531

– waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering)

28.459

 

28.459

 

28.459

       

– waarvan overig; attachés

7.746

 

7.746

– 240

7.506

– 240

– 240

– 240

– 240

                   

– Nationaal Fonds Ereschuld

   

0

37.793

37.793

35.935

36.353

21.545

5.045

                   

Apparaatsontvangsten

81.364

 

81.364

– 3

81.361

– 6

– 9

– 9

– 9

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht. Dit artikel had voorheen de titel Commando Diensten Centra, maar heeft vanaf heden de titel Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Toelichting op de uitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 41,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord en de toevoeging vanuit het regeerakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor DOSCO gaat het in totaal om € 31,1 miljoen.

Een deel van het beschikbare budget voor de personele uitgaven (€ 22,3 miljoen) is aangewend voor inhuur van bewakings- en beveiligingspersoneel en inhuur van uitzendkrachten. Hiervan is vanuit de KMar € 2,6 miljoen naar DOSCO overgeheveld. Hiermee wordt de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) ingezet om beveiligingstaken van de KMar over te nemen. De KMar kan zo extra ingezet worden op Schiphol. De resterende € 19,7 miljoen wordt gefinancierd vanuit de personele uitgaven. Daarnaast is € 3,0 miljoen vanuit de eindejaarsmarge van de HGIS vanuit 2017 toegevoegd aan het formatiebudget voor attachés.

Daarnaast wordt € 2,0 miljoen in 2018, oplopend tot € 8,0 miljoen structureel in 2020, toegevoegd aan het internationaal functiebestand vanwege de sterk toegenomen internationale samenwerking. Daarbovenop draagt Nederland bij aan de verbetering van de NATO Command Structure (NCS).

Het budget voor de materiële uitgaven stijgt met € 23,9 miljoen. De overrealisatie van DOSCO in 2017 wordt in mindering gebracht op het budget van 2018 (€ 21 miljoen). Daarnaast is € 35,8 miljoen toegevoegd naar DOSCO ten behoeve van onder meer compensatie van het Defensiebrede wisselkoersverlies in de exploitatie in 2017 (€ 8,2 miljoen), compensatie van budget ten behoeve van veteranenclaims (€ 22,4 miljoen), instandhouding huisvesting en infrastructuur (€ 4,5 miljoen).

Vanuit de Defensienota zijn diverse mutaties verwerkt. Voor het project «Behoud & Werving» is € 15,0 miljoen toegevoegd in 2018, € 15,0 miljoen in 2019 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2020 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» met als doel het behouden van gekwalificeerd personeel en het verhogen van de instroom van nieuw personeel. Het gaat om maatregelen die gericht zijn op het versterken van de in- & doorstroomketen, het intensiveren van de samenwerking met externe partners, het door ontwikkelen van de regelgeving en het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever. Voor het aanpakken van achterstallig onderhoud is in de periode 2018–2020 per jaar € 25,0 miljoen vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» toegevoegd. Verder zijn vanwege de actuele groei van de krijgsmacht eerdere afstotingsbesluiten teruggedraaid waardoor Defensie voor zowel de korte als lange termijn beschikt over ontwikkelingspotentieel. Het budget wordt hiervoor in 2018 opgehoogd met € 4,0 miljoen en vanaf 2019 structureel opgehoogd naar € 9,0 miljoen vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap».

Vanuit de middelen van het regeerakkoord, uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht», wordt met de 1e suppletoire begroting het Nationaal Fonds Ereschuld ingesteld. Dit fonds richt zich op militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies naar het buitenland. De bestaande regelingen voor schadevergoedingen voor veteranen worden hierin ondergebracht. Deze budgetten voor veteranenclaims vielen voorheen ook onder DOSCO, maar worden op deze wijze apart inzichtelijk gemaakt. Vanuit de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» wordt eenmalig € 20,0 miljoen toegevoegd. Vanwege het aangepaste verwachte uitbetalingsritme van de veteranenclaims is in 2018 € 35,0 miljoen aan budget doorgeschoven naar de jaren 2019 – 2021. De afhandeling en uitbetaling van de claims vindt later plaats dan in eerste instantie verwacht werd. Dit fonds biedt meer mogelijkheden om het budget bestemd voor veteranenclaims meerjarig mee te nemen. Dit is noodzakelijk omdat het moment van uitbetaling van deze claims, zo blijkt de afgelopen jaren, lastig te voorspellen is.

Aan de materiële uitgaven is € 3,5 miljoen toegevoegd. Dit wordt voornamelijk verklaard door herschikkingen binnen de begroting. Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is € 10,0 miljoen naar DOSCO overgeheveld ten behoeve van onder meer medische kosten die door internationale inzet veroorzaakt worden. Tot slot heeft er binnen de kaders van DOSCO een herschikking plaatsgevonden door de betaling van elektriciteit van € 22,5 miljoen van huisvesting en infrastructuur overig naar de post bijdrage agentschap Rijksvastgoedbedrijf.

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

98.233

0

98.233

16.226

114.459

7.185

2.199

3.194

3.199

                   

Uitgaven

98.233

0

98.233

16.226

114.459

7.185

2.199

3.194

3.199

                   

Programma uitgaven

98.233

0

98.233

16.226

114.459

7.185

2.199

3.194

3.199

Subsidies en bijdragen

30.500

 

30.500

 

30.500

       

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

53.381

 

53.381

– 1.284

52.097

3.000

4.000

5.000

5.000

– waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce

10.000

 

10.000

– 10.000

0

       

Overige exploitatie

14.352

 

14.352

– 13.800

552

– 6.270

– 12.528

– 12.438

– 12.536

Opdrachten

   

0

27.310

27.310

6.255

6.527

6.432

6.535

Bekostiging

   

0

4.000

4.000

4.200

4.200

4.200

4.200

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het budget voor programma-uitgaven stijgt per saldo met € 16,2 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door het treffen van een risicoreservering voor schadeclaims aangaande Chroom-VI komend uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Daarnaast wijzigt de begrotingsindeling, mede als gevolg van het aansluiten op de rijksbrede financiële instrumenten. Dit leidt niet tot een verhoging van het budget, maar er is sprake van een overheveling van budget van overige exploitatie (€ 10,7 miljoen) naar onder andere bekostiging (€ 4,0 miljoen) en opdrachten (€ 6,0 miljoen). Naast voorgenoemde stijging van het budget daalt het budget doordat middelen worden overgeheveld voor VJTF vanuit artikel 9 Algemeen naar andere begrotingsartikelen.

Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat

Artikel 10 Centraal Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

1.574.248

5.027

1.579.275

109.047

1.688.322

53.143

33.846

11.773

41.433

                   

Uitgaven

1.574.248

5.027

1.579.275

109.047

1.688.322

53.143

33.846

11.773

41.433

                   

Apparaatsuitgaven

1.574.248

5.027

1.579.275

109.047

1.688.322

53.143

33.846

11.773

41.433

Personele uitgaven

1.548.111

4.817

1.552.928

107.865

1.660.793

49.047

20.281

– 5.482

22.035

– waarvan eigen personeel

154.413

1.946

156.359

16.982

173.341

28.874

28.913

34.559

36.175

– waarvan externe inhuur

1.064

 

1.064

4.475

5.539

       

– waarvan uitkeringen

1.392.634

2.871

1.395.505

86.408

1.481.913

20.173

– 8.632

– 40.041

– 14.140

Materiele uitgaven

26.137

210

26.347

1.182

27.529

4.096

13.565

17.255

19.398

– waarvan overig

25.424

210

25.634

1.182

26.816

4.096

13.565

17.255

19.398

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

713

     

713

       
                   

Totaal ontvangsten

37.431

 

37.431

45.496

82.927

40

40

40

40

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 107,9 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door de doorwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord op inactieven (UKW en wachtgelden; € 41,7 miljoen), de ophoging van de AOW-gatcompensatie van 90% naar 100% (€ 20,0 miljoen) en de verschuiving van de betalingen van de AOW-gatcompensatie van 2017 naar 2018 (€ 15,0 miljoen). Het budget voor formatie (eigen personeel) stijgt met € 17,0 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door het arbeidsvoorwaardenakkoord (€ 7,8 miljoen), de toevoeging van middelen voor de MIVD voor Indicator & Warning (€ 4,7 miljoen) en de toevoeging € 2,7 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» waarvan voornamelijk € 1,0 miljoen voor de Versterking van de veiligheidsorganisatie.

Toelichting op de ontvangsten

Er heeft een nacalculatie plaatsgevonden door de Belasting van de eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016. Door deze ontvangst stijgt het uitgavenkader eenmalig met € 45,4 miljoen.

Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

7.470

0

7.470

– 363

7107

       

Geheime uitgaven

7.470

 

7.470

– 363

7.107

       

Totaal uitgaven

7.470

 

7.470

– 363

7.107

       

Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en Onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en Onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

103.202

20.000

123.202

30.302

153.504

– 35.305

70.573

72.739

73.828

Loonbijstelling

                 

Prijsbijstelling

                 

Nader te verdelen

103.202

20.000

123.202

30.302

153.504

– 35.305

70.573

72.739

73.828

Onvoorzien

                 

Totaal uitgaven

103.202

20.000

123.202

30.302

153.504

– 35.305

70.573

72.739

73.828

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

De loonbijstelling tranche 2018 van € 111,4 miljoen is verdeeld over de artikelen van de Defensiebegroting ter dekking van het arbeidsvoorwaardenakkoord.

De prijsbijstelling tranche 2018 van € 62,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De verdeling over de artikelen zal plaatsvinden bij ontwerpbegroting 2019.

Vanuit de middelen van de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» zijn de middelen voor de uitvoering van het Plan van Aanpak «Een veilige defensieorganisatie» toegevoegd aan de begroting. Deze middelen zijn voor het grootste deel geparkeerd op Nominaal en Onvoorzien in afwachting van de verdere uitwerking van het Plan van Aanpak.

Licence