Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. (Eerste suppletoire begroting 2018) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

1

2

3 = (1) + (2)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet IenM

2.275.607

– 5.258

2.270.349

Omzet NUTW werkzaamheden

0

368.508

368.508

Omzet overige departementen

28.360

 

28.360

Omzet derden

181.970

 

181.970

Rentebaten

800

 

800

Bijzondere baten

3.000

 

3.000

Vrijval voorziening

     

Totaal baten

2.489.737

363.250

2.852.987

       

Lasten

     

Apparaatskosten

1.032.391

718

1.033.109

.-Personele kosten

788.468

718

789.186

* waarvan eigen personeel

728.953

718

729.671

* waarvan externe inhuur

58.015

 

58.015

* waarvan overige p-kosten

1.500

 

1.500

.-Materiele kosten

243.923

 

243.923

* waarvan apparaat ICT

30.000

 

30.000

* waarvan bijdrage aan SSO's

56.000

 

56.000

* waarvan overige M-kosten

157.923

 

157.923

Onderhoud

1.399.623

362.532

1.762.155

Rentelasten

8.748

 

8.748

Afschrijvingskosten

39.975

 

39.975

.-materieel

38.500

 

38.500

waarvan apparaat ICT

6.000

 

6.000

.-immaterieel

1.475

 

1.475

Dotaties

     

Bijzondere lasten

     

Totaal lasten

2.480.737

363.250

2.843.987

       

Saldo

9.000

0

9.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

9.000

 

9.000

te verdelen resultaat

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking naar Defensie ten behoeve van de Kustwacht (€ 6,1 miljoen). Hier tegenover staat een extra bijdrage in verband met de herbeschikking van middelen voor Beleidsondersteuning en Advies (BOA) voor onder andere de BES-eilanden (€ 0,6 miljoen).

Omzet NUTW

Deze post wordt toegelicht onder de toelichtingen van de lasten bij de post onderhoud.

Totaal Baten

De mutaties aan de batenkant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen van de lasten bij de posten personele kosten en onderhoud.

Lasten

Personele en materiële kosten

De toename van de personele uitgaven zijn overwegend het gevolg van een herverdeling van de middelen voor BOA (o.a. voor de BES-eilanden).

Onderhoud

Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden (NUTW) à € 369 miljoen. Deze werkzaamheden waren gepland in 2017 maar zijn niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2018 en later uitgevoerd. Bij de begroting 2019 zal in bijlage 4 (Instandhouding) nader op de post NUTW worden ingegaan.

Daarnaast wordt € 3,2 miljoen overgeboekt naar Defensie ten behoeve van. de Kustwacht (Dorniers).

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. (Eerste suppletoire begroting 2017) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

1

2

3 = (1) + (2)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2017

240.626

435.944

676.570

         

2a

totaal ontvangsten operationele kas

2.489.737

– 5.258

2.484.479

2b

Totaal uitgaven operationele kas

– 2.440.762

5.258

– 2.435.504

2.

Totaal operationele kasstroom

48.975

0

48.975

         

3a

Totaal investeringen

– 54.000

– 54.000

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 54.000

0

– 54.000

         

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

– 12.400

– 12.400

4b

Storting moederdepartement

6.000

6.000

4c

Aflossingen op leningen

– 38.000

– 38.000

4d

Beroep op leenfaciliteit

34.000

– 7.638

26.362

         

4.

Totaal financieringskasstroom

2.000

– 20.038

– 18.038

         

5.

Rekening courant RHB 31 december 2018

237.601

415.906

653.507

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2017

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2018. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2017.

Operationele kasstroom

De mutatie op operationele kasstroom wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanpassing van de werkzaamheden in het kader van de BOA voor onder andere de BES-eilanden en door een overboeking naar Defensie voor de Kustwacht (€ 6,1 miljoen).

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het uitkeren van het surplus van het eigen vermogen aan de eigenaar, op basis van de Regeling agentschappen.

Beroep op leenfaciliteit

Deze mutatie is op basis van de aanvraag leenfaciliteit aangepast.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI (Eerste suppletoire begroting 2018) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

1

2

3 = (1) +(2)

Totaal

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet IenM

53.067

– 330

52.737

Omzet overige departementen

1.991

220

2.211

Omzet derden

24.254

 

24.254

Rentebaten

   

Bijzondere baten

     

Vrijval voorziening

   

Totaal baten

79.312

– 110

79.202

       

Lasten

     

Apparaatskosten

40.242

– 110

40.132

– Personele kosten

30.197

– 110

30.087

* waarvan eigen personeel

29.697

– 110

29.587

* waarvan externe inhuur

500

 

500

* waarvan overige personele kosten

     

.-Materiële kosten

10.045

10.045

* waarvan apparaat ICT

1.612

 

1.612

* waarvan bijdrage aan SSO’s

4.966

 

4.966

* waarvan overige materiele kosten

3.467

 

3.467

Materiele Programmakosten

 

– Aardobservatie

25.757

 

25.757

– Overig

10.980

 

Rentelasten

242

 

242

Afschrijvingskosten

2.091

2.091

– materieel

2.091

 

2.091

*waarvan apparaat ICT

 

– immaterieel

   

Overige lasten

   

– dotatie voorziening

   

– bijzondere lasten

   

Totaal lasten

79.312

– 110

79.202

Saldo van baten en lasten

Te verdelen resultaat

Toelichting

Baten

Omzet IenW

Als gevolg van de herverkaveling die naar aanleiding van het regeerakkoord heeft plaatsgevonden is een gedeelte van de opdrachtgeverschapsportefeuille van DGMI voor het KNMI overgegaan naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bijbehorende budget schuift van de post Omzet IenW naar de post Omzet Overige Departementen.

Daarnaast neemt de Omzet IenW af als gevolg van het aflopen van het klimaatatlas project wat het KNMI uitvoerde in opdracht van DGWB (€ 0,05 miljoen).

Omzet overige departementen

Dit betreft de uitkomst van de herverkaveling zoals benoemd bij de toelichting voor de post Omzet IenW waarmee een gedeelte van de Omzet IenW verschuift naar de post Omzet Overige Departementen.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten dalen met name als gevolg van het aflopen van het klimaatatlas project voor DGRW (€ 0,05 miljoen). Daarnaast wordt er in het kader van een traineeprogramma budget afgeboekt van de personele lasten (€ 0,06 miljoen).

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI (Eerste suppletoire begroting 2018) (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

1

2

3 = (1) +(2)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

6.903

– 2.793

4.110

         

2a.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.091

3.161

5.252

2b.

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 982

– 982

2.

Totaal operationele kasstroom

1.109

3.161

4.270

         

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 510

– 4.372

– 4.882

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

– 510

– 4.372

– 4.882

         

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

   

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 948

– 948

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

510

6.872

7.382

4.

Totaal financieringskasstroom

– 438

6.872

6.434

         

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2)

7.064

2.868

9.932

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

Als gevolg van de jaarafsluiting is de stand rekening courant aangepast naar de actuele stand van 31 december 2017.

Operationele kasstroom

De hogere ontvangsten op de operationele kasstroom ontstaan als gevolg van een lagere contributie uitgaven van € 3,2 miljoen in het kader van aardobservatie, waarvoor het KNMI wel een vergoeding ontvangt vanuit het departement.

Investeringenkasstroom

De investeringenkasstroom neemt toe vanwege de in 2018 geplande investeringen in software (€ 2,4 miljoen), waarneemapparatuur (€ 1,5 miljoen) en overige investeringen (€ 0,5 miljoen).

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom neemt toe door een beroep op de leenfaciliteit om enerzijds de geplande investeringen voor 2018 uit te kunnen voeren (€ 4,3 miljoen). Daarnaast zijn er eind 2017 versneld investeringen gedaan, hiervoor wordt nu tevens een beroep gedaan op de leenfaciliteit (€ 2,5 miljoen).

Licence