Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

97.02 Sanering Thermphos

Subsidies

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit is besloten dat het Rijk een bijdrage levert bij de sanering van voormalig bedrijventerrein Thermphos, waarbij IenW als beleidsverantwoordelijk departement is aangesteld. In het voorjaar zijn de middelen voor de Rijkbijdrage Thermphos (, in totaal € 27,7 miljoen), middels de de Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) ISB Thermphos (Kamerstuk II, 34896-XII, respectievelijk 34896–1 en 34896–2).) toegevoegd aan artikel 97 van de begroting (artikel 97) van IenW.

Middels een subsidieregeling worden de middelen beschikbaar gesteld aan de uitvoerende partij. Conform de huidige projectplanning is er € 16 miljoen benodigd in 2018. In samenhang met de middelen van de subsidieregeling Asbest en Safety Deals wordt € 11,7 miljoen verschoven naar 2019 (€ 5 miljoen) en 2020 (€ 6,7 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting onder artikel 22.03 Veiligheid, bedrijven en transport.

Ontvangsten

De verhoging betreft voornamelijk de opbrengst van de verkoop van het voormalige regeringsvliegtuig, verkocht door Domeinen. Dit bedrag zal worden aangewend voor de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

309.114

– 28.903

280.211

280.211

– 2.989

277.222

– 8.135

– 6.097

– 4.265

– 4.235

– 4.176

Uitgaven:

313.306

– 28.903

284.403

284.403

8.305

292.708

– 3.907

– 3.940

– 4.176

– 4.176

– 4.176

98.01

Personele uitgaven

228.409

– 25.001

203.408

203.408

6.883

210.291

2.748

1.902

– 579

– 1.397

– 805

 

– waarvan eigen personeel

197.966

– 18.452

179.514

179.514

– 157

179.357

– 118

– 144

– 584

– 898

– 810

 

– waarvan externe inhuur

20.403

– 6.549

13.854

13.854

7.040

20.894

2.866

2.046

5

5

5

 

– waarvan overige personele uitgaven

10.040

0

10.040

10.040

0

10.040

0

0

0

– 504

0

98.02

Materiele uitgaven

84.897

– 3.902

80.995

80.995

1.422

82.417

– 6.655

– 5.842

– 3.597

– 2.779

– 3.371

 

– waarvan ICT

17.991

0

17.991

17.991

2.716

20.707

88

– 1.041

1.100

1.100

1.100

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

44.259

0

44.259

44.259

– 1.560

42.699

– 6.386

– 4.437

– 4.437

– 4.437

– 4.437

 

– waarvan overige materiële uitgaven

22.647

– 3.902

18.745

18.745

266

19.011

– 357

– 364

– 260

558

– 34

 

Ontvangsten

5.430

0

5.430

5.430

9.458

14.888

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingen mutatie is voornamelijk het gevolg van verplichtingenschuiven onder andere voor de meerjarige verlenging in 2017 van het contract met de beheerder van SAP, in 2017 aangegane verplichtingen voor de Hosting van het Omgevingsloket Online, het systeem voor Elektronisch bestellen en factureren en de inhuur ten behoeve van de ontwikkeling van het Standaard Platform. Daarnaast zijn de budgetten van het Programma Optimaal Verbinden en de Centrale Archiefservice overgeboekt naar P-direkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

98.01 Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven externe inhuur is met name het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor uitgaven bedrijfsvoering als gevolg van interne leveranties binnen het apparaat. Daarnaast betreft het de verhoging het niet-uitgeputte apparaatsbudget 2017 voor ERTMS dat in 2017 is teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds, zodat het budget voor ERTMS in stand blijft. Tot slot betreft de verhoging de inhuur voor de ontwikkeling van het Standaard Platform.

98.02 Materiële uitgaven

De toename van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk interne ICT-dienstverlening en een verschuiving van RSO SSC-ICT, naar kantoorautomatisering. De verlaging van de Bijdragen SSO’s is het gevolg van de hiervoor genoemde verschuiving. Daarnaast zijn de budgetten van het Programma Optimaal Verbinden en de Centrale Archiefservice overgeboekt naar P-direkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn onder ander het gevolg van hogere verwachte externe ontvangsten voor onderzoeksopdrachten bij het Planbureau voor de leefomgeving.

Daarnaast is er een toename van de ontvangsten van agentschappen voor uitgaven bedrijfsvoering als gevolg van interne leveranties binnen apparaat.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

108

0

108

108

145.313

145.421

140.640

143.472

143.911

143.204

138.203

Uitgaven:

108

0

108

108

145.313

145.421

140.640

143.472

143.911

143.204

138.203

Nominaal en onvoorzien

108

0

108

108

145.313

145.421

140.640

143.472

143.911

143.204

138.203

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling

Het voordeling saldo van € 18,0 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting van IenW toegevoegd op Hoofdstuk XII. Bij Ontwerpbegroting 2019 vindt de overige toedeling van de eindejaarmarge plaats.

Daarnaast bestaat de mutatie op dit artikel uit ontvangsten (€ 154,4 miljoen in 2018) voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2018. Deze middelen worden bij Ontwerpbegroting 2019 toegedeeld binnen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Licence