Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Suppletoire mutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

 

8.430,7

247,5

Stand vastgestelde begroting 2018

 

8.357,5

14,7

         

– Belangrijkste mutaties Voorjaarsnota 2018

     

1.

HGIS

     
   

11

6,1

 
   

18

0,0

 
   

19

2,4

 
   

98

0,1

 

2.

Meerjaren programma Bodem

13

– 15,0

 

3.

Saneringsopgave Stormpolderdijk

13

3,0

3,0

4.

Nanoreg

20

2,2

2,2

5.

Overboekingen IF/DF naar PF/GF/BCF

26

– 56,8

 

6.

Overboekingen IF/DF tbv herverkaveling BZK

26

– 29,2

 

7.

Aanvullende Post IF

26

542,5

 

8.

Aanvullende Post DF

26

39,3

 

9.

Regeringsvliegtuig

97

37,1

2,5

10.

PBL – opdrachten derden

98

1,8

1,8

11.

Ontvangsten bedrijfsvoering agentschappen

98

7,7

7,7

12.

Loon- en prijsbijstelling

99

154,4

 

13.

Eindejaarsmarge

99

18,0

 

14.

Minregel

99

– 20,0

 
 

Overige mutaties

div.

– 12,5

1,4

Stand 1e suppletoire begroting

 

9.038,6

33,1

Toelichting

1. Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Dit betreft diverse uitgaven in het kader van HGIS-projecten op verschillende artikelen. Dit betreft onder andere circa € 1,7 miljoen voor het vervolgprogramma 2016–2020 Partners voor Water (artikel 11), circa € 1,5 miljoen bijdrage van de Wereldbank (artikel 19) en circa € 4,4 miljoen ten behoeve van activiteiten voor het Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), de Blue Deal met de Unie van Waterschappen en inzet van de Watergazant (artikel 11).

2. Meerjarenprogramma Bodem

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds en Gemeentefonds ten behoeve van bodemsaneringen. Het bodembeleid voor de periode 2016 tot en met 2020 is opgenomen in het convenant «Bodem en Ondergrond» van 17 maart 2015. Dit betreft de tweede tranche van het convenant (€ 15 miljoen).

3. Saneringsopgave Stormpolderdijk

Dit betreffen ontvangsten van circa € 3 miljoen in het kader van de saneringsopgave Stormpolderdijk (EMK-terrein). In 2018 wordt van de gemeente Krimpen a/d IJssel een bedrag ontvangen vanwege de verkoop van het terrein. Daarnaast ontvangt IenW een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van de saneringsopgave (€ 1,5 miljoen) in 2019.

4. NaNoReg

IenW ontvangt een bijdrage van de Europese Commissie voor de programma’s NaNoReg en ProSafe. De afrekening van deze programma’s vanuit de EC zal plaatsvinden in 2018 i.p.v. 2017. Dit geldt daarom ook voor de doorbetaling van IenW aan het RIVM voor de uitvoering van deze programma’s. In totaal bedraagt de EU-bijdrage € 2,2 miljoen.

5. Overboekingen IF/DF naar PF/GF/BCF

Dit betreft met name overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds vanuit het Infrastructuurfonds voor het programma Beter Benutten (€ 20,2 miljoen). Daarnaast zijn er overboekingen vanuit het Deltafonds ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum (€ 35,6 miljoen).

6. Overboekingen IF/DF tbv herverkaveling BZK

Dit betreft overboekingen naar het Ministerie van BZK vanuit het Infrastructuurfonds (€ 22,7 miljoen) en het Deltafonds (€ 6,5 miljoen) in het kader van de departementale herindeling volgend uit het Regeerakkoord van kabinet-Rutte III.

7. Aanvullende Post Infrastructuurfonds

Dit betreft de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Het kabinet-Rutte III stelt aanvullende middelen beschikbaar voor het infrastructuur. In de jaren 2018 tot en met 2020 wordt eenmalig € 2 miljard toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. Vanaf 2021 wordt het budget structureel met € 100 miljoen verhoogd.

Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen hoofdwegennet, spoorwegen en hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte op artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds.

De middelen worden bij de Eerste suppletoire begroting conform bovengenoemde verdeling toegevoegd aan de investeringsruimte. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan. De aanwending van de middelen aan nieuwe projecten en programma’s geschiedt via het MIRT-spelregelkader. Middels het MIRT-overzicht en de Ontwerpbegroting 2019 wordt aanvullende informatie gegeven over de besteding van de middelen.

8. Aanvullende Post Deltafonds

Dit betreft de verhoging van het Deltafonds met een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Deze middelen worden ingezet voor de aanpak van medicijnresten en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).

9. Regeringsvliegtuig

Bij de Eerste suppletoire wet 2017 is € 90 miljoen (generaal) toegevoegd aan de begroting van IenM voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig in 2017. Een deel van de betalingen volgt echter pas in 2018 en 2019. Bij de Eerste suppletoire wet 2018 wordt € 34,6 miljoen toegevoegd aan Hoofdstuk XII uit de niet bestede reservering van 2017.

Verder betreft dit de opbrengst van het voormalig regeringsvliegtuig dat door Domeinen is verkocht (€ 2,5 miljoen). Dit bedrag zal worden aangewend voor de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig.

10. PBL – opdrachten derden

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht meer ontvangsten in 2018. Het betreft ontvangsten op verschillende onderzoeksopdrachten, waaronder Klimaat, Ontwikkeling en ICT-projecten.

11. Ontvangsten bedrijfsvoering agentschappen

IenW ontvangt € 7,7 miljoen van de agentschappen (met name RWS en ILT) voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. De interne verrekening hiervan vindt plaats door middel van facturering.

12. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2018. Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat en worden bij Ontwerpbegroting 2019 nader toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

13. Eindejaarsmarge

Bij de Eerste suppletoire wet 2018 wordt de eindejaarsmarge van 2017 toegevoegd aan de begroting voor 2018. Voor IenW bedraagt deze € 18 miljoen. Bij Ontwerpbegroting 2019 wordt de eindejaarsmarge nader toegedeeld binnen de begroting Hoofdstuk XII.

14. Minregel

Op de IenW-begroting wordt een structurele onderuitputting ingeboekt in afwachting van concrete invulling. Dit wordt ingevuld met de onderuitputting die in de loop van het jaar ontstaat. Bij aanvang van het jaar is nog niet bekend waar de onderuitputting precies op zal treden.

Licence