Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).

Artikel 11 Integraal waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

32.273

803

33.076

33.076

3.883

36.959

2.901

3.041

3.564

564

– 936

Uitgaven:

44.986

803

45.789

45.789

6.866

52.655

4.214

4.114

3.564

564

– 936

Waarvan juridisch verplicht:

89%

       

84%

         

11.01

Algemeen waterbeleid

33.499

1.178

34.677

34.677

4.997

39.674

3.512

4.014

2.883

264

– 1.236

11.01.01

Opdrachten

5.378

1.178

6.556

6.556

3.945

10.501

4.348

5.000

3.819

1.200

– 300

11.01.02

Subsidies

12.632

0

12.632

12.632

1.930

14.562

160

60

60

60

60

 

– Partners voor Water (HGIS)

11.602

0

11.602

11.602

1.720

13.322

         
 

– Overige subsidies

1.030

0

1.030

1.030

210

1.240

160

60

60

60

60

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

15.489

0

15.489

15.489

– 928

14.561

– 1.046

– 1.046

– 996

– 996

– 996

 

– waarvan bijdrage aan RWS

15.029

0

15.029

15.029

– 878

14.151

– 996

– 996

– 996

– 996

– 996

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

460

0

460

460

– 50

410

– 50

– 50

0

0

0

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

50

50

50

0

0

0

0

11.02

Waterveiligheid

3.011

0

3.011

3.011

– 90

2.921

0

0

0

0

0

11.02.01

Opdrachten

3.011

0

3.011

3.011

– 90

2.921

0

0

0

0

0

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.429

– 375

2.054

2.054

1.331

3.385

452

50

81

0

0

11.03.01

Opdrachten

2.429

– 375

2.054

2.054

1.331

3.385

452

50

81

0

0

11.03.05

Bijdrage aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.04

Waterkwaliteit

6.047

0

6.047

6.047

628

6.675

250

50

600

300

300

11.04.01

Opdrachten

4.227

0

4.227

4.227

207

4.434

– 150

– 250

45

200

200

11.04.02

Subsidies

400

0

400

400

36

436

0

0

0

0

0

11.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

325

0

325

325

0

325

0

0

0

0

0

11.04.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.095

0

1.095

1.095

385

1.480

400

300

555

100

100

 

Ontvangsten

0

0

0

0

278

278

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen (€ 3,8 miljoen) in 2018 worden met name veroorzaakt door HGIS-middelen (4,4 miljoen) die betrekking hebben op activiteiten voor het Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), De Blue Deal (met de Unie van Waterschappen) en Inzet Watergezant voor Valuing Water (agenda 2030).

11.01 Algemeen Waterbeleid

Opdrachten

Dit betreft voornamelijk de HGIS-middelen (4,4 miljoen) die betrekking hebben op activiteiten voor het Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), De Blue Deal (met de Unie van Waterschappen) en Inzet Watergezant voor Valuing Water (agenda 2030).

Subsidies

De factuurbetaling (€ 1,7 miljoen) op het Partners voor Water vervolgprogramma 2016–2020 wordt gedaan in 2018 in plaats van 2017.

Bijdrage aan agentschappen

Als gevolg van de departementale herindeling met betrekking tot de aangelegenheden op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster(Kamerstukken 2017–2018, 34 775-A, nr. 46) waarmee de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties conform het koninklijk besluit (Stcrt. 2017, nr. 2017001806) is belast, vindt een budgetneutrale herschikking plaats van de budgetten voor de interne kosten van RWS (capaciteit) omtrent de Beleidsondersteuning en Advies (BOA) tussen artikel 11 en 13. Deze zijn in het BOA-protocol 2018 herverdeeld.

11.03 Grote oppervlaktewateren

Opdrachten

Dit betreft voornamelijk een herschikking van € 0,8 miljoen binnen het opdrachtenbudget en een financiering van € 0,5 miljoen vanuit de post onvoorzien op artikel 11, voor de dekking van de realisatie van Nautische voorzieningen voor Windparken op Zee om doorvaart en medegebruik mogelijk te maken.

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

13

Bodem en Ondergrond

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

119.225

– 61.997

57.228

57.228

– 5.010

52.218

– 12.742

– 18.167

– 3.004

936

936

Uitgaven:

131.496

– 77.656

53.840

53.840

– 12.043

41.797

– 7.579

– 14.064

936

936

936

Waarvan juridisch verplicht:

96%

       

85%

         

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

8.633

– 8.633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.01.01

Opdrachten

7.418

– 7.418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Wabo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Architectonisch beleid

2.427

– 2.427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– OLO

2.847

– 2.847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

2.144

– 2.144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.01.02

Subsidies

1.215

– 1.215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.02

Geo-informatie

23.470

– 23.470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.02.01

Opdrachten

2.267

– 2.267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.02.02

Subsidies

680

– 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Basisregistraties

680

– 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.02.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

20.523

– 20.523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Kadaster

20.523

– 20.523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.03

Gebiedsontwikkeling

17.782

– 5.342

12.440

12.440

– 90

12.350

– 75

– 60

– 60

– 60

– 60

13.03.01

Opdrachten

3.016

– 2.986

30

30

– 30

0

– 15

       

13.03.02

Subsidies

60

0

60

60

– 60

0

– 60

– 60

– 60

– 60

– 60

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

2.356

– 2.356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.356

– 2.356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

12.350

0

12.350

12.350

0

12.350

0

0

0

0

0

 

– Projecten BIRK

4.950

0

4.950

4.950

0

4.950

0

0

0

0

0

 

– Projecten Nota Ruimte

4.850

0

4.850

4.850

0

4.850

0

0

0

0

0

 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

2.550

0

2.550

2.550

0

2.550

0

0

0

0

0

13.04

Ruimtegebruik bodem

50.497

– 15.897

34.600

34.600

– 12.053

22.547

– 7.504

– 14.004

996

996

996

13.04.01

Opdrachten

5.005

– 265

4.740

4.740

5.209

9.949

7.090

6.090

2.000

0

0

13.04.02

Subsidies

13.707

0

13.707

13.707

1.412

15.119

0

0

0

8.296

0

 

– Bedrijvenregeling

8.684

0

8.684

8.684

0

8.684

0

0

0

8.296

0

 

– Bodemsanering NS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Subsidies Caribisch Nederland

0

0

0

0

1.412

1.412

0

0

0

0

0

 

– Overige subsidies

5.023

0

5.023

5.023

0

5.023

0

0

0

0

0

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

5.905

– 3.282

2.623

2.623

878

3.501

996

996

996

996

996

 

– waarvan bijdrage aan RWS

5.905

– 3.282

2.623

2.623

878

3.501

996

996

996

996

996

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

25.880

– 12.350

13.530

13.530

– 19.552

– 6.022

– 15.590

– 21.090

– 2.000

– 8.296

0

 

– Meerjarenprogramma Bodem

25.880

– 12.350

13.530

13.530

– 19.696

– 6.166

– 15.590

– 21.090

– 2.000

– 8.296

0

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

0

0

0

0

144

144

0

0

0

0

0

13.04.07

Bekostiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Uitvoering klimaatadaptie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.05

Omgevingswet

31.114

– 24.314

6.800

6.800

100

6.900

0

0

0

0

0

13.05.01

Opdrachten

4.889

– 1.489

3.400

3.400

100

3.500

0

0

0

0

0

 

– Eenvoudig Beter

1.489

– 1.489

0

0

100

100

0

0

0

0

0

 

– Omgevingswetgeving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

3.400

0

3.400

3.400

0

3.400

0

0

0

0

0

13.05.02

Subsidies

6.000

– 6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Stimuleringsregeling Impl. Omgevingswet

6.000

– 6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

20.225

– 16.825

3.400

3.400

0

3.400

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

20.225

– 16.825

3.400

3.400

0

3.400

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

8.824

– 8.824

0

0

2.950

2.950

1.500

0

0

0

0

Verplichtingen

De lagere verplichtingen (€ 5 miljoen) betreft het saldo een verhoging van het verplichtingenbudget om de saneringsopgave Stormpolderdijk (EMK-terrein) dit jaar aan te kunnen gaan (€ 11 miljoen) en een verlaging van het verplichtingenbudget in verband met overboekingen aan het Gemeentefonds (€ 8,3 miljoen) en Provinciefonds (€ 6,7 miljoen) in het kader van verschillende bodemsaneringen.

13.04 Ruimtegebruik Bodem

Opdrachten

De hogere uitgaven (€ 5,2 miljoen) hangen samen met:

  • Stormpolderdijk (EMK-terrein) (€ 3 miljoen): Dit betreft een desaldering in het kader van de saneringsopgave Stormpolderdijk (EMK-terrein). Specifiek betreft dit de ontvangst van de gemeente Krimpen a/d IJssel vanwege de verkoop van het terrein. Met deze mutatie wordt de bijdrage gesaldeerd met het uitgaven budget.

  • Leefomgeving opdrachten (€ 2 miljoen): Dit betreft een herschikking van budgetten binnen het artikelonderdeel ten behoeve van beleidsondersteuning en advies van RWS. Dit budget wordt ingezet ter dekking van de afspraken uit het convenant voor het uitvoeringsprogramma bodem.

Bijdrage aan medeoverheden

In het kader van afspraken uit het convenant Bodem en Ondergrond wordt € 8,3 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds en € 6,7 miljoen naar het Provinciefonds. Deze bijdragen worden ingezet voor bodemsaneringen in verschillende gemeenten en provincies.

Ontvangsten

Van de gemeente Krimpen a/d IJssel is € 3 miljoen ontvangen als gevolg van verkoop van terrein in het kader van de sanering van Stormpolderdijk (EMK-terrein). Daarnaast ontvangt IenW een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van de saneringsopgave (€ 1,5 miljoen) in 2019.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

27.319

0

27.319

29.319

1.173

30.492

0

0

0

0

0

Uitgaven:

36.725

0

36.725

38.725

1.083

39.808

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht:

81%

       

84%

         

14.01

Netwerk

20.575

0

20.575

22.575

1.083

23.658

0

0

0

0

0

14.01.01

Opdrachten

15.304

0

15.304

17.304

1.083

18.387

0

0

0

0

0

 

– Beter Benutten

10.141

0

10.141

10.141

853

10.994

0

0

0

0

0

 

– BOA wegverkeersbeleid

2.096

0

2.096

2.096

– 678

1.418

0

0

0

0

0

 

– Wegverkeersbeleid

1.146

0

1.146

3.146

1.880

5.026

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

1.921

0

1.921

1.921

– 972

949

0

0

0

0

0

14.01.02

Subsidies

650

0

650

650

0

650

0

0

0

0

0

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

4.621

0

4.621

4.621

0

4.621

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

4.621

0

4.621

4.621

0

4.621

0

0

0

0

0

14.02

Veiligheid

16.150

0

16.150

16.150

0

16.150

0

0

0

0

0

14.02.01

Opdrachten

6.218

0

6.218

6.218

0

6.218

0

0

0

0

0

 

– Opdrachten Verkeersveiligheid

6.218

0

6.218

6.218

0

6.218

0

0

0

0

0

14.02.02

Subsidies

8.401

0

8.401

8.401

0

8.401

0

0

0

0

0

 

– VVN

3.736

0

3.736

3.736

0

3.736

0

0

0

0

0

 

– SWOV

3.870

0

3.870

3.870

0

3.870

0

0

0

0

0

 

– Overige subsidies

795

0

795

795

0

795

0

0

0

0

0

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

584

0

584

584

0

584

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

584

0

584

584

0

584

0

0

0

0

0

14.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

30

0

30

30

0

30

0

0

0

0

0

 

– Euro NCAP

30

0

30

30

0

30

0

0

0

0

0

14.02.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

917

0

917

917

0

917

0

0

0

0

0

 

– CBR

917

0

917

917

0

917

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

6.782

0

6.782

6.782

0

6.782

0

0

0

0

0

14.01 Netwerk

Wegverkeersbeleid

De hogere uitgaven bij Wegverkeersbeleid worden onder andere veroorzaakt door een herprioritering van budgetten binnen het artikelonderdeel 14.01.01 opdrachten (€ 1,7 miljoen). Zo worden er minder opdrachten via BOA-wegverkeersbeleid uitgezet. Dit budget worden ingezet ten behoeve van opdrachten Wegverkeersbeleid.

Artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

16

Openbaar vervoer en Spoor

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

7.846

0

7.846

7.846

– 381

7.465

– 245

– 230

– 230

0

0

Uitgaven:

18.622

0

18.622

18.622

354

18.976

15

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht:

85%

       

88%

         

16.01

OV en Spoor

18.622

0

18.622

18.622

354

18.976

15

0

0

0

0

16.01.01

Opdrachten

6.382

0

6.382

6.382

252

6.634

– 15

0

0

0

0

 

– ERTMS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

6.382

0

6.382

6.382

242

6.624

– 15

0

0

0

0

16.01.02

Subsidies

8.934

0

8.934

8.934

102

9.036

30

0

0

0

0

 

– GSM-R

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Bodemsanering NS percelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Overige subsidies

8.934

0

8.934

8.934

102

9.036

30

0

0

0

0

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

919

0

919

919

0

919

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

44

0

44

44

0

44

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

875

0

875

875

0

875

0

0

0

0

0

16.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.287

0

2.287

2.287

0

2.287

0

0

0

0

0

 

– CLU Betuweroute en HSL

2.287

0

2.287

2.287

0

2.287

0

0

0

0

0

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

100

100

0

100

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Eerste suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

38.305

0

38.305

53.855

510

54.365

– 930

– 397

0

0

0

Uitgaven:

15.162

0

15.162

16.837

1.260

18.097

– 140

280

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht:

81%

       

92%

         

17.01

Luchtvaart

15.162

0

15.162

16.837

1.260

18.097

– 140

280

0

0

0

17.01.01

Opdrachten

4.926

0

4.926

6.601

502

7.103

12

12

12

12

12

 

– Opdrachten GIS

284

0

284

284

0

284

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

4.642

0

4.642

6.317

502

6.819

12

12

12

12

12

17.01.02

Subsidies

3.474

0

3.474

3.474

758

4.232

– 152

268

– 12

– 12

– 12

 

– Leefbaarheidsfonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Overige subsidies

3.474

0

3.474

3.474

758

4.232

– 152

268

– 12

– 12

– 12

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

5.186

0

5.186

5.186

0

5.186

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)

4.748

0

4.748

4.748

0

4.748

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

424

0

424

424

0

424

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

14

0

14

14

0

14

0

0

0

0

0

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.476

0

1.476

1.476

0

1.476

0

0

0

0

0

17.01.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

100

0

100

100

0

100

0

0

0

0

0

 

– LVNL

100

0

100

100

0

100

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

1.115

0

1.115

1.115

810

1.925

110

530

250

250

250

17.01 Luchtvaart

Overige opdrachten

Voor diverse opdrachten aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) wordt van de Federal Aviation Administration (FAA) € 0,4 miljoen ontvangen en middels desaldering aan het opdrachtenbudget op artikel 17 toegevoegd.

Subsidies

Bij Tweede suppletoire begroting 2017 was sprake van een overschot van € 0,75 miljoen als gevolg van het niet volledig tot betaling komen van het subsidiebudget voor luchthaven Twente (i.v.m. toetsen op staatssteunaspecten door de Europese Commissie). Dit budget is doorgeschoven naar 2018.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

4.576

0

4.576

35.076

28.481

63.557

2.220

– 441

– 441

– 441

– 441

Uitgaven:

25.396

0

25.396

30.896

10.187

41.083

12.451

10.674

7

7

7

Waarvan juridisch verplicht:

95%

       

93%

         

18.01

Scheepvaart en havens

25.396

0

25.396

30.896

10.187

41.083

12.451

10.674

7

7

7

18.01.01

Opdrachten

17.561

0

17.561

22.061

8.268

30.329

11.569

9.500

52

52

52

 

– Topsector logistiek

8.071

0

8.071

10.571

8.137

18.708

11.517

9.448

0

0

0

 

– Overige opdrachten

9.490

0

9.490

11.490

131

11.621

52

52

52

52

52

18.01.02

Subsidies

5.044

0

5.044

6.044

1.940

7.984

927

1.219

0

0

0

 

– Topsector logistiek

4.935

0

4.935

4.935

1.525

6.460

927

1.219

0

0

0

 

– Overige subsidies

109

0

109

1.109

415

1.524

0

0

0

0

0

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.114

0

1.114

1.114

54

1.168

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.114

0

1.114

1.114

54

1.168

0

0

0

0

0

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

1.677

0

1.677

1.677

– 75

1.602

– 45

– 45

– 45

– 45

– 45

 

Ontvangsten

0

0

0

0

200

200

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget van in totaal € 28,5 miljoen komt hoofdzakelijk door de overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van het jaarplan Topsector Logistiek (€ 23,6 miljoen). De middelen voor het programma Topsector Logistiek worden tranchegewijs vrijgegeven en overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII, waar de uitgaven worden verantwoord.

18.01 Scheepvaart en havens

Opdrachten Topsector Logistiek

Dit betreffen voornamelijk uitgaven in het kader van de uitvoering van opdrachten in het Jaarplan Topsector Logistiek. De middelen voor het programma Topsector Logistiek worden tranchegewijs vrijgegeven en overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII, waar de uitgaven worden verantwoord.

Subsidies topsector Logistiek

In het najaar van 2017 is het programma Topsector Logistiek geactualiseerd. Hiervoor is budget vanuit 2019 en 2020 naar voren gehaald (€ 1 miljoen). Daarnaast zijn er middelen vanuit het Infrastructuurfonds toegevoegd ten behoeve van het Jaarplan Topsector Logistiek (€ 0,5 miljoen).

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

67.226

– 23.078

44.148

44.148

6.956

51.104

362

362

298

190

190

Uitgaven:

66.915

– 21.799

45.116

45.116

7.545

52.661

– 46

– 46

190

190

190

Waarvan juridisch verplicht:

94%

       

93%

         

19.01

Tegengaan klimaatverandering

20.001

– 20.001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.01.01

Opdrachten

8.999

– 8.999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.01.02

Subsidies

776

– 776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

10.226

– 10.226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

398

– 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan Nea

6.789

– 6.789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

3.039

– 3.039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

46.914

– 1.798

45.116

45.116

7.545

52.661

– 46

– 46

190

190

190

19.02.01

Opdrachten

5.688

– 350

5.338

5.338

– 102

5.236

– 236

– 236

0

0

0

 

– Uitvoering CDM

0

0

0

0

43

0

0

0

0

0

0

 

– RIVM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Interreg

546

0

546

546

0

0

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

5.142

– 350

4.792

4.792

– 145

– 102

– 236

– 236

0

0

0

19.02.02

Subsidies

1.889

0

1.889

1.889

– 850

1.039

0

0

0

0

0

 

– Interreg

1.889

0

1.889

1.889

– 850

1.039

0

0

0

0

0

 

– Overige subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

37.007

– 1.072

35.935

35.935

7.207

43.142

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

28.844

– 1.430

27.414

27.414

4.197

31.611

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RVO

7.958

358

8.316

8.316

2.931

11.247

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

205

0

205

205

79

284

0

0

0

0

0

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

2.330

– 376

1.954

1.954

1.290

3.244

190

190

190

190

190

 

Ontvangsten

224.000

– 224.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De jaarlijkse uitvoeringskosten aan de RVO en het RIVM worden centraal vanuit artikel 19 gefinancierd. Vanuit de beleidsartikelen 20, 21 en 22 worden de middelen naar artikel 19 overgeheveld.

Subsidies

De in het kader van de Interreg-regelingen CETSI (cofinanciering) en PRS (projectvoorbereiding), worden in de vorm van een decentralisatie-uitkering overgeboekt naar het Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds. Deze uitkeringen worden opgenomen in de Meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM

De gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM wordt centraal vanuit artikel 19 gefinancierd. In het kader hiervan worden vanuit de artikelen 20, 21 en 22 middelen overgeheveld naar dit artikel.

Bijdrage aan internationale organisaties

De toename van de bijdrage aan internationale organisaties wordt met name veroorzaakt doordat de Wereldbank-gelden niet in 2017 maar in 2018 worden terugontvangen (€ 1,5 miljoen).

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

20.729

– 355

20.374

20.374

– 4.026

16.348

– 19

– 19

0

0

0

Uitgaven:

34.729

– 355

34.374

34.374

– 2.332

32.042

– 19

– 19

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht:

97%

       

100%

         

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

34.729

– 355

34.374

34.374

– 2.332

32.042

– 19

– 19

0

0

0

20.01.01

Opdrachten

4.453

0

4.453

4.453

37

4.490

– 19

– 19

0

0

0

 

– Verkeersemissies

197

0

197

197

407

604

– 10

– 10

0

0

0

 

– Geluid- en luchtsanering

4.256

0

4.256

4.256

– 516

3.740

– 9

– 9

0

0

0

 

– Overige opdrachten

0

0

0

0

146

146

0

0

0

0

0

20.01.02

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Euro 6 en Euro-VI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Verkeersemissies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Overige subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

804

0

804

804

96

900

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

804

0

804

804

96

900

0

0

0

0

0

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

28.719

0

28.719

28.719

– 2.465

26.254

0

0

0

0

0

 

– NSL

11.239

0

11.239

11.239

0

11.239

0

0

0

0

0

 

– Wegverkeerlawaai

17.480

0

17.480

17.480

– 2.465

15.015

0

0

0

0

0

 

– Overige bijdrage medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.01.07

Bekostiging

753

– 355

398

398

0

398

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door het in 2017 in de Staatscourant gepubliceerde budget sanering verkeerslawaai 2017 van € 13,3 miljoen. De verplichting is hiermee in 2017 in plaats van 2018 aangegaan. De geplande kasuitgaven wijzigen niet.

20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

Bijdrage aan medeoverheden – Wegverkeerslawaai

Bij de Tweede suppletoire wet 2017 is € 2,3 miljoen overgeboekt van artikel 19 naar artikel 20. Deze middelen werden ingezet voor het tekort op het project sanering wegverkeerslawaai. Bij de Eerste suppletoire wet 2018 dient dit bedrag weer terug te vloeien van artikel 20 naar artikel 19. Echter, gegeven de overdracht van budgetten binnen IenW naar aanleiding van de departementale herindeling volgend uit het Regeerakkoord kabinet-Rutte III, vloeit het bedrag bij de Eerste suppletoire wet 2018 niet terug naar artikel 19, maar naar artikel 21.

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

18.571

16.605

35.176

68.776

– 1.308

67.468

– 3.770

– 1.700

– 108

0

0

Uitgaven:

19.719

14.702

34.421

68.021

– 2.753

65.268

– 183

28

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht:

82%

       

79%

         

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

237

0

237

237

190

427

0

0

0

0

0

21.04.01

Opdrachten

237

0

237

237

190

427

0

0

0

0

0

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.05

Duurzame Productketens

18.276

0

18.276

28.876

– 1.560

27.316

176

387

359

359

359

21.05.01

Opdrachten

9.617

0

9.617

15.217

– 2.224

12.993

– 431

– 220

– 220

– 220

– 220

 

– Uitvoering Duurzame productketens

8.018

0

8.018

13.018

– 2.424

10.594

– 431

– 220

– 220

– 220

– 220

 

– Caribisch Nederland afvalbeheer

1.599

0

1.599

2.199

0

2.199

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

0

0

0

0

200

200

0

0

0

0

0

21.05.02

Subsidies

1.620

0

1.620

6.620

913

7.533

387

387

359

359

359

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

7.039

0

7.039

7.039

– 469

6.570

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

7.039

0

7.039

7.039

– 469

6.570

0

0

0

0

0

21.05.06

Bijdrage ZBO en RWT

0

0

0

0

220

220

220

220

220

220

220

21.06

Natuurlijk kapitaal

1.206

0

1.206

3.206

– 706

2.500

– 359

– 359

– 359

– 359

– 359

21.06.01

Opdrachten

891

0

891

2.891

– 391

2.500

0

0

0

0

0

21.06.02

Subsidies

315

0

315

315

– 315

0

– 359

– 359

– 359

– 359

– 359

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.07

Duurzame mobiliteit

0

14.702

14.702

35.702

– 677

35.025

0

0

0

0

0

21.07.01

Opdrachten

0

9.987

9.987

15.987

– 9.044

6.943

– 7.166

– 1.620

0

0

0

 

– Mobiliteit en brandstofvisie

0

9.740

9.740

15.740

– 9.468

6.272

– 7.166

– 1.620

0

0

0

 

– Overige opdrachten

0

247

247

247

424

671

0

0

0

0

0

21.07.02

Subsidies

0

452

452

15.452

7.967

23.419

7.166

1.620

0

0

0

21.07.03

Bijdrage aan agentschappen

0

4.263

4.263

4.263

400

4.663

0

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

0

178

178

178

0

178

0

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan Nea

0

2.261

2.261

2.261

0

2.261

0

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

0

1.824

1.824

1.824

400

2.224

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

Bij de Tweede suppletoire wet 2017 is binnen artikel 19 een verplichtingenschuif van 2018 naar 2017 doorgevoerd, omdat de bijdrage aan waterstofbussen pas in mei 2018 wordt aangegaan. Omdat naar aanleiding van de departementale herindeling, volgend uit het Regeerakkoord kabinet-Rutte III, de budgetten van artikelonderdeel 19.01 zijn overgegaan naar 21.07 betreft de verplichtingenschuif nu een afboeking van het verplichtingenbudget naar dit onderdeel. Daarnaast financiert IenW de jaarlijkse uitvoeringskosten aan RVO vanuit één artikel, te weten artikel 19. Vanuit de beleidsartikelen 20, 21 en 22 worden bij 1e suppletoire wet 2018 de middelen naar dit artikel overgeheveld.

21.05 Duurzame productketens

Uitvoering Duurzame productketens

IenW financiert de jaarlijkse opdracht aan het RIVM centraal vanuit artikel 19. Vanuit artikel 21 worden bij de Eerste suppletoire wet 2018 de middelen naar het centrale artikel 19 overgeheveld. Daarnaast worden middelen die in 2017 vanuit artikel 20 Klimaat, Lucht en Geluid beschikbaar zijn gesteld voor drugsafval in 2018 terugbetaald aan artikel 20.

21.07 Duurzame mobiliteit

Mobiliteit en brandstofvisie

De afname van de uitgaven heeft met name betrekking op een overheveling van middelen naar het juiste financieel instrument voor de subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaat technologieën en Innovaties in Transport (DKTI) 2018.

Subsidies

Zie ook de toelichting bij «mobiliteit en brandstofvisie» hierboven. De toename van de uitgaven heeft met name betrekking op een overheveling van middelen naar het juiste financieel instrument voor de subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaat technologieën en Innovaties in Transport (DKTI) 2018.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

28.439

0

28.439

28.439

9.071

37.510

– 5.009

– 6.709

0

0

0

Uitgaven:

34.937

0

34.937

34.937

10.806

45.743

– 5.009

– 6.709

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht:

86%

       

90%

         

22.01

Veiligheid chemische stoffen

7.115

0

7.115

7.115

3.884

10.999

– 9

– 9

0

0

0

22.01.01

Opdrachten

4.999

0

4.999

4.999

1.202

6.201

– 69

– 99

0

0

0

22.01.02

Subsidies

175

0

175

175

2.332

2.507

60

90

0

0

0

 

– NANoREG

0

0

0

0

2.182

2.182

0

0

0

0

0

 

– Overige subsidies

175

0

175

175

150

325

60

90

0

0

0

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.941

0

1.941

1.941

350

2.291

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.941

0

1.941

1.941

350

2.291

0

0

0

0

0

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

         

22.02

Veiligheid biotechnologie

3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

22.02.01

Opdrachten

3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

24.822

0

24.822

24.822

6.922

31.744

– 5.000

– 6.700

0

0

0

22.03.01

Opdrachten

4.655

0

4.655

4.655

– 4.086

569

0

0

0

0

0

 

– Omgevingsveiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

4.655

0

4.655

4.655

– 4.086

569

0

0

0

0

0

22.03.02

Subsidies

15.372

0

15.372

15.372

10.800

26.172

– 5.000

– 6.700

0

0

0

 

– Asbest en safety deals

12.591

0

12.591

12.591

11.700

24.291

– 5.000

– 6.700

0

0

0

 

– Overige subsidies

2.781

0

2.781

2.781

– 900

1.881

0

0

0

0

0

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

1.749

0

1.749

1.749

208

1.957

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.749

0

1.749

1.749

208

1.957

0

0

0

0

0

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Bijdragen programma Externe Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.03.09

Inkomensoverdracht

3.046

0

3.046

3.046

0

3.046

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

250

0

250

250

2.182

2.432

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen heeft met name te maken met de kasschuif voor de subsidieregeling Asbest en Safety deals. Zie hiervoor ook de toelichting bij artikel 22.03 subsidies.

22.01 Veiligheid chemische stoffen

Opdrachten

Jaarlijks wordt met RWS een contract afgesloten over de capaciteitsinzet (IK) en de middelen voor het aangaan van verplichtingen. De toename van de uitgaven betreft de BOA-financiering, waar BOA staat voor Beleidsondersteuning, Onderzoek en Advies.

Subsidies NANoREG

IenW ontvangt een bijdrage van de Europese Commissie (EC) voor de programma’s NaNoReg en ProSafe. De afrekening van deze programma’s vanuit de EC zal plaatsvinden in 2018 i.p.v. 2017. Dit geldt ook voor de doorbetaling van IenW aan het RIVM voor de uitvoering van deze programma’s. In totaal bedraagt de EU-bijdrage € 2,1 miljoen.

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Overige opdrachten

IenW financiert de jaarlijkse opdracht aan het RIVM centraal vanuit artikel 19. Vanuit artikel 22 wordt bij de Eerste suppletoire wet 2018 de middelen naar het centrale artikel 19 overgeheveld. Daarnaast wordt jaarlijks met RWS een contract afgesloten over de capaciteitsinzet (IK) en de middelen voor het aangaan van verplichtingen.

Asbest en Safety deals

Om de voortgang op het beleid van asbestdakensanering te versnellen is besloten om het subsidieplafond voor 2018 te verhogen. Hiervoor wordt in totaal € 11,7 miljoen verschoven naar 2018 vanuit de jaren 2019 (€ 5 miljoen) en 2020 (€ 6,7 miljoen). Deze kasschuif is gedaan in samenhang met de middelen voor de sanering Thermphos (zie ook toelichting op artikel 97.02). Bij de Eerste suppletoire wet 2018 wordt de eerste tranche (€ 6,2 miljoen) ingezet om het subsidieplafond op te hogen naar € 17,5 miljoen.

Ontvangsten

IenW ontvangt een bijdrage van de Europese Commissie voor het programma NaNoReg. In totaal bedraagt de EU-bijdrage € 2,1 miljoen. Zie ook de toelichting onder «Subsidies NanoReg».

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

49.568

0

49.568

49.568

– 60

49.508

– 33

0

0

0

0

Uitgaven:

50.508

0

50.508

50.508

– 60

50.448

– 33

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht:

100%

   

100%

 

100%

         

23.01

Meteorologie en seismologie

24.751

0

24.751

24.751

– 60

24.691

– 33

0

0

0

0

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

23.811

0

23.811

23.811

– 60

23.751

– 33

0

0

0

0

 

– Meteorologie

23.175

0

23.175

23.175

– 60

23.115

– 33

0

0

0

0

 

– Seismologie

636

0

636

636

0

636

0

0

0

0

0

23.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

940

0

940

940

0

940

0

0

0

0

0

 

– Contributie WMO (HGIS)

940

0

940

940

0

940

0

0

0

0

0

23.02

Aardobservatie

25.757

0

25.757

25.757

0

25.757

0

0

0

0

0

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

25.757

0

25.757

25.757

0

25.757

0

0

0

0

0

 

– Aardobservatie

25.757

0

25.757

25.757

0

25.757

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Eerste suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

103.314

0

103.314

103.314

0

103.314

0

0

0

0

0

Uitgaven:

103.314

0

103.314

103.314

0

103.314

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht:

100%

       

100%

         

24.01

Handhaving en toezicht

103.314

0

103.314

103.314

0

103.314

0

0

0

0

0

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

103.314

0

103.314

103.314

0

103.314

0

0

0

0

0

 

– Afval, industrie en bedrijven

23.122

0

23.122

23.122

0

23.122

0

0

0

0

0

 

– Rail en wegvervoer

23.751

0

23.751

23.751

0

23.751

0

0

0

0

0

 

– Scheepvaart

19.418

0

19.418

19.418

0

19.418

0

0

0

0

0

 

– Luchtvaart

16.399

0

16.399

16.399

0

16.399

0

0

0

0

0

 

– Water, producten en stoffen

20.624

0

20.624

20.624

0

20.624

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Eerste suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

881.534

0

881.534

881.534

6.875

888.409

0

0

0

0

0

Uitgaven:

881.588

0

881.588

881.588

29.567

911.155

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht:

100%

   

100%

 

100%

         

25.01

Brede doeluitkering

881.588

0

881.588

881.588

29.567

911.155

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence