Base description which applies to whole site

5. De agentschappen

Agentschap Telecom (AT)

Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap AT

Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of-)1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

17.939

2.400

20.339

Omzet overige departementen

64

 

64

Omzet derden

22.421

 

22.421

Rentebaten

     

Vrijval voorzieningen

     

Bijzondere baten

300

4.487

4.787

Totaal baten

40.724

6.887

47.611

       

Lasten

     

Apparaatskosten

41.097

6.700

47.797

– Personele kosten

25.676

1.678

27.354

Waarvan eigen personeel

21.248

1.510

22.758

Waarvan externe inhuur

2.361

168

2.529

Waarvan overige personele kosten

2.067

0

2.067

– Materiële kosten

15.421

5.022

20.443

Waarvan apparaat ICT

     

Waarvan bijdrage aan SSO's

8.660

4.300

12.960

Waarvan overige materiële kosten

6.761

722

7.483

Rentelasten

50

 

50

Afschrijvingskosten

1.500

 

1.500

– Materieel

1.500

 

1.500

Waarvan apparaat ICT

     

– Immaterieel

     

Overige lasten

75

 

75

– Dotaties voorzieningen

75

 

75

– Bijzondere lasten

     

Correctie kosten GAMMA

– 1.000

 

– 1.000

Totaal lasten

41.722

6.700

48.422

       

Saldo van baten en lasten

– 998

187

– 811

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

Voor de implementatie van de EU-richtlijn Netwerk Informatie Beveiliging (NIB) heeft AT de opdracht gekregen om de toezichthouder te zijn zoals benodigd op grond van de Cybersecuritywet. De kosten die AT hiervoor in rekening brengt zijn € 2,4 mln. in 2018 oplopend tot structureel € 4 mln. in 2020.

Bijzondere baten

De mutatie bij bijzondere baten betreft bijdragen van het moederdepartement ter compensatie van tekorten in de bedrijfsvoering. De Rijksbegrotingsvoorschriften schrijven voor dat bijzondere baten/lasten die voort vloeien uit normale bedrijfsuitoefening op grond van aard of omvang of het incidentele karakter apart worden gepresenteerd.

AT heeft het project DIGI-AT ingezet om het primaire proces verder te digitaliseren. Hiervoor heeft AT gekozen voor de standaard oplossing Zaak Gericht Werken (ZGW) van DICTU. Dit zal ingericht moeten worden conform de eisen die de processen van AT hieraan stellen. Een deel van de benodigde investering past niet binnen de middelen die AT hiervoor had gereserveerd en komen daarmee bovenop de reguliere ICT-kosten. Het betreft € 4,3 mln. in 2018.

Verder heeft het resultaat van AT van 2017 geleid tot een klein negatief eigen vermogen (€ 187.000). Dit is in de 1e suppletoire begroting aangezuiverd.

Toelichting op de lasten

De mutatie op de lasten is in overeenstemming met de baten met uitzondering van het bedrag bestemd voor het aanzuiveren van het eigen vermogen (€ 187.000).

Kasstroomoverzicht AT

Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of-)

1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Stand

1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

3.257

2.523

5.780

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

40.724

6.887

47.611

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 40.221

– 6.700

– 46.921

2.

Totaal operationele kasstroom

503

187

690

 

Totaal investeringen (–/–)

– 4.000

– 2.200

– 6.200

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

– 4.000

– 2.200

– 6.200

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

     
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     
 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 655

 

– 655

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.000

2.200

6.200

4.

Totaal financieringskasstroom

3.345

2.200

5.545

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

3.105

2.710

5.815

Licence