Base description which applies to whole site

Toelichting

De stand Rekening-courant RHB 1 januari 2018 is in overeenstemming gebracht met de Jaarrekening 2017. Dit betreft een mutatie van € 2,5 mln. Verder heeft het resultaat van AT van 2017 geleid tot een klein negatief eigen vermogen (€ 187.000). Dit is in de 1e suppletoire begroting aangezuiverd. Het beroep op de leenfaciliteit is met € 2,2 mln. bijgesteld in overeenstemming met de geprognosticeerde investeringen.

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DICTU

Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of-)1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

204.337

19.282

223.619

Omzet overige departementen

33.896

8.051

41.947

Omzet derden

108

183

291

Rentebaten

     

Vrijval voorzieningen

     

Bijzondere baten

     

Totaal baten

238.341

27.516

265.857

       

Lasten

     

Apparaatskosten

215.305

23.798

239.103

– Personele kosten

124.392

18.248

142.640

Waarvan eigen personeel

67.335

2.221

69.556

Waarvan externe inhuur

990

72.094

73.084

Waarvan overige personele kosten

56.067

– 56.067

0

– Materiële kosten

90.913

5.550

96.463

Waarvan apparaat ICT

32.813

– 6.337

26.476

Waarvan bijdrage aan SSO's

15.050

– 2.583

12.467

Waarvan overige materiële kosten

43.050

14.470

57.520

Rentelasten

100

– 50

50

Afschrijvingskosten

21.636

3.768

25.404

– Materieel

14.800

– 1.468

13.332

Waarvan apparaat ICT

     

– Immaterieel

6.836

5.236

12.072

Overige lasten

1.300

0

1.300

– Dotaties voorzieningen

1.300

0

1.300

– Bijzondere lasten

     

Totaal lasten

238.341

27.516

265.857

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

De omvang van de dienstverlening is sterker toegenomen dan ten tijde van het vaststellen van de begroting werd verwacht.

De groei van de omzet bij het moederdepartement vindt met name plaats op het gebied van regulier beheer van applicaties en de ontwikkeling, uitrol en beheer van de Cloudwerkplek.

De groei van de omzet bij overige departementen komt met name door de implementatie van het Zaak Gericht Werken platform («De Rijkszaak») bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De groei van de omzet bij derden komt door een groei van de dienstverlening aan Staatsbosbeheer ten opzichte van de begroting.

Toelichting op de lasten

Om aan de gestegen vraag naar ICT-dienstverlening te kunnen voldoen nemen de personele kosten toe met € 18,2 mln. ten opzichte van de begroting. Er is een verschuiving zichtbaar in de posten externe inhuur en overige personele kosten inhuur conform een aanpassing van de richtlijn externe inhuur in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2018. Hierbij wordt inhuur voor onderhoud en beheer van ICT-systemen verantwoord onder externe inhuur en niet meer onder overige personele kosten.

De materiële kosten nemen toe met € 5,6 mln. ten opzichte van de begroting. In de materiele kosten vindt een verschuiving van kosten plaats als gevolg van de overgang van de huidige werkplek naar de Cloudwerkplek. De huidige werkplek wordt onderhouden en beheerd door een externe leverancier die onder de post «waarvan apparaat ICT» wordt verantwoord. De Cloudwerkplek wordt door DICTU zelf beheerd en onderhouden, waardoor de eigen materiele kosten en aangeschafte licenties zijn toegenomen, die onder de post «waarvan overige materiele kosten» wordt verantwoord. Als gevolg hiervan neemt de post «waarvan apparaat ICT» af en de post «waarvan overige materiele kosten» toe.

De afschrijvingskosten ten opzichte van de begroting nemen toe met € 3,8 mln. Deze stijging komt met name door de Cloudwerkplek, die gedurende 2018 de huidige werkplek gaat vervangen.

Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht DICTU (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of-)

1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Stand

1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

6.971

12.223

19.194

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

238.341

27.516

265.857

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 216.705

– 23.748

– 240.453

2.

Totaal operationele kasstroom

21.636

3.768

25.404

 

Totaal investeringen (–/–)

– 35.000

– 10.000

– 45.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

– 35.000

– 10.000

– 45.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

     
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     
 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 22.900

– 1.540

– 24.440

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

35.000

9.000

44.0001

4.

Totaal financieringskasstroom

12.100

7.460

19.560

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

5.707

13.451

19.158

1

Van dit leenplafond is een bedrag van € 35,5 mln nog onder voorbehoud van de specifieke invulling.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVO.nl

Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

– 1

– 2

(3)=(1)+(2)

Vastgestelde begroting

Mutaties (+of-)1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

315.741

– 75.633

240.108

Omzet overige departementen

120.015

179.307

299.322

Omzet derden

28.504

1.292

29.796

Rentebaten

10

 

10

Vrijval voorzieningen

     

Bijzondere baten

2.700

 

2.700

Totaal baten

466.970

104.966

571.936

       

Lasten

     

Apparaatskosten

454.281

104.966

559.247

– Personele kosten

270.838

59.413

330.251

Waarvan eigen personeel

229.900

19.768

249.668

Waarvan externe inhuur

28.303

38.559

66.862

Waarvan overige personele kosten

12.635

1.086

13.721

– Materiële kosten

183.443

45.553

228.996

Waarvan apparaat ICT

     

Waarvan bijdrage aan SSO's

100.710

8.659

109.369

Waarvan overige materiële kosten

82.733

36.894

119.627

Rentelasten

28

 

28

Afschrijvingskosten

12.661

 

12.661

– Materieel

2.360

 

2.360

Waarvan apparaat ICT

     

– Immaterieel

10.301

 

10.301

Overige lasten

     

– Dotaties voorzieningen

     

– Bijzondere lasten

     

Totaal lasten

466.970

104.966

571.936

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De begrote omzet in de ontwerpbegroting is gebaseerd op de eerste prognoses van het opdrachtenpakket voor 2018. De begroting wordt nu aangepast aan de definitieve opdrachtverlening 2018:

  • De omzet DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) stijgt met € 7,7 mln voor de uitvoering van diverse programma’s. De overheveling van de aanvullende opdrachten aan RVO voor NIA/Invest-NL in opbouw is opgenomen (€ 4,9 mln). Daarnaast een saldering van diverse programma’s, onder andere de aanvullende opdracht voor het octrooicentrum Nederland (OCNL) en de vaststelling van oude verplichtingen Pieken in de Delta (€ 1,1 mln). Ook bijdragen van R&ICT voor verschillende programma’s zijn opgenomen (€ 0,7 mln). De overige mutaties betreffen onder andere: Klimaatenveloppe, HGIS, SEED business angels en nog een aantal kleinere programma’s (totaal € 1,0 mln).

  • De omzet DG ETM neemt toe met € 2,6 mln in verband met de uitvoering van projecten in het kader van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) (€ 0,8 mln), overheveling van budget VWS voor energie besparing sportaccommodaties

  • (€ 0,6 mln) en diverse andere regelingen (€ 1,2 mln).

  • De omzet Overig neemt toe met € 4,5 mln. Dit betreft een opdracht vanuit EZK in verband met de uitvoering van Concordaat, WIM/END, END/END en END (€ 2,3 mln) en een toevoeging van € 2,2 mln ten behoeve van de opdracht aan het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC).

Daarnaast is sprake van herverdeling van opdrachten. De opdracht van DG Agro & Natuur (A&N) is in verband met de heroprichting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verschoven van Omzet moederdepartement naar Omzet overige departementen (€ 156,4 mln). Tot slot is de opdracht van DG Groningen Bovengronds toegevoegd bij omzet moederdepartement (€ 65,9 mln).

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen is in lijn gebracht met de definitieve opdrachtverlening 2018 aan RVO.nl:

  • Voor de LNV opdracht is extra geld voor werkzaamheden van de ZBO Centrale Commissie Dierproeven (CCD) (€ 2,0 mln) beschikbaar gesteld.

  • De opdracht van BuZa is € 10,3 mln hoger omdat de definitieve opdracht 2018 hoger is dan geraamd.

  • BZK stijgt met € 7,9 mln. Dat wordt veroorzaakt door de overheveling van de opdracht Digitale Overheid vanuit DG B&I (€ 6,7 mln). Verder is de definitieve opdracht hoger dan geraamd (€ 1,2 mln).

  • Bij de overige opdrachtgevers is de definitieve opdracht hoger dan geraamd. De grootste hiervan zijn I&W, € 1,8 mln en OCW € 1,0 mln.

Daarnaast is de opdracht van het Ministerie van LNV verschoven van Omzet moederdepartement naar Omzet overige departementen (€ 156,4 mln).

Omzet Derden

De omzet Derden is in lijn gebracht met de definitieve opdrachtverlening 2018.

Toelichting op de lasten

De hogere lasten van € 105,0 mln. betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde (toegevoegde) taken. De uitvoeringskosten bestaan uit personele- en materiële kosten. De personele kosten vallen uiteen in ambtelijke loonkosten en kosten van inhuur van externen. Met name de uitbreiding van werkzaamheden wordt door RVO.nl uitgevoerd met extern personeel. De grootste stijging is, zoals bij de toelichting baten al benoemd, de opdracht van de DG Groningen Bovengronds voor € 65,9 mln.

Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht RVO.nl (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

– 1

– 2

(3)=(1)+(2)

Vastgestelde begroting

Mutaties (+of-)

Stand

 

1e suppletoire begroting

1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

39.673

29.328

69.001

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

460.789

 

460.789

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 463.128

 

– 463.128

2.

Totaal operationele kasstroom

– 2.339

 

– 2.339

 

Totaal investeringen (–/–)

– 15.000

2.900

– 12.100

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

– 15.000

2.900

– 12.100

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

     
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     
 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 5.579

– 997

– 6.576

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

15.000

– 2.900

12.100

4.

Totaal financieringskasstroom

9.421

– 3.897

5.524

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

31.755

28.331

60.086

Het saldo rekening-courant is aangepast naar de realisatiestand per 1-1-2018.

Het beroep op de leenfaciliteit in lijn gebracht met het vastgestelde leenplafond voor 2018, € 12,1 mln.

Licence