Base description which applies to whole site

3 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

652.043

3.000

655.043

662.043

42.970

705.013

– 4.986

9.172

9.041

9.041

                         

Uitgaven

666.585

3.000

669.585

676.585

9.520

686.105

7.514

9.172

9.041

9.041

Waarvan juridisch verplicht

97,3%

       

95,5%

       
                         

1. Gezondheidsbescherming

110.257

0

110.257

110.757

1.754

112.511

176

176

211

211

                         
 

Subsidies

8.038

0

8.038

8.038

170

8.208

475

475

350

250

   

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

8.038

0

8.038

8.038

– 180

7.858

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

350

350

475

475

350

250

                         
 

Opdrachten

2.146

0

2.146

2.146

584

2.730

246

235

123

0

   

Overig

2.146

0

2.146

2.146

584

2.730

246

235

123

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

99.481

0

99.481

99.981

991

100.972

– 554

– 543

– 271

– 48

   

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

81.380

0

81.380

81.380

493

81.873

467

467

467

467

   

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

16.101

0

16.101

16.601

1.257

17.858

0

0

0

0

   

Overig

2.000

0

2.000

2.000

– 759

1.241

– 1.021

– 1.010

– 738

– 515

                         
 

Bijdragen aan medeoverheden

592

0

592

592

9

601

9

9

9

9

   

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

114

0

114

114

9

123

9

9

9

9

   

Lokaal verbinden

208

0

208

208

0

208

0

0

0

0

   

Overig

270

0

270

270

0

270

0

0

0

0

                         

2. Ziektepreventie

481.829

3.000

484.829

485.429

2.307

487.736

9.425

9.430

8.989

8.989

                         
 

Subsidies

248.363

3.000

251.363

251.363

– 4.434

246.929

– 80

– 84

0

0

   

Ziektepreventie

12.118

3.000

15.118

15.118

3.566

18.684

– 80

– 84

0

0

   

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

210.245

0

210.245

210.245

0

210.245

0

0

0

0

   

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

26.000

0

26.000

26.000

– 8.000

18.000

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

7.738

0

7.738

7.738

0

7.738

0

0

0

0

   

(Vaccin)onderzoek

7.427

0

7.427

7.427

0

7.427

0

0

0

0

   

Overig

311

0

311

311

0

311

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

224.732

0

224.732

225.332

6.741

232.073

9.505

9.514

8.989

8.989

   

RIVM: Opdrachtverlening Centra

224.732

0

224.732

225.332

6.741

232.073

9.505

9.514

8.989

8.989

                         
 

Bijdragen aan medeoverheden

996

0

996

996

0

996

0

0

0

0

   

Overig

996

0

996

996

0

996

0

0

0

0

                         

3. Gezondheidsbevordering

56.028

0

56.028

61.928

5.218

67.146

– 2.028

– 375

– 100

– 100

                         
 

Subsidies

35.769

0

35.769

41.369

5.640

47.009

391

0

0

0

   

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

8.077

0

8.077

8.677

490

9.167

790

790

790

790

   

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

13.958

0

13.958

13.958

0

13.958

0

0

0

0

   

Letselpreventie

4.294

0

4.294

4.294

– 98

4.196

0

0

0

0

   

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

5.038

0

5.038

5.038

50

5.088

50

50

50

50

   

Bevordering van seksuele gezondheid

2.772

0

2.772

7.772

– 50

7.722

– 50

– 50

– 50

– 50

   

Overig

1.630

0

1.630

1.630

5.248

6.878

– 399

– 790

– 790

– 790

                         
 

Opdrachten

4.687

0

4.687

4.987

1.338

6.325

– 1.060

0

0

0

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

0

3.100

3.100

0

3.100

0

0

0

0

   

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

0

1.060

1.060

– 1.060

0

– 1.060

0

0

0

   

Overig

527

0

527

827

2.398

3.225

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

693

0

693

693

– 325

368

– 266

– 275

81

81

   

Overig

693

0

693

693

– 325

368

– 266

– 275

81

81

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

246

0

246

246

– 105

141

– 537

0

0

0

   

Overig

246

0

246

246

– 105

141

– 537

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan medeoverheden

14.633

0

14.633

14.633

– 1.330

13.303

– 556

– 100

– 181

– 181

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.559

0

13.559

13.559

– 256

13.303

– 256

– 256

– 256

– 256

   

Overig

1.074

0

1.074

1.074

– 1.074

0

– 300

156

75

75

                         

4. Ethiek

18.471

0

18.471

18.471

241

18.712

– 59

– 59

– 59

– 59

                         
 

Subsidies

17.421

0

17.421

17.421

0

17.421

0

0

0

0

   

Abortusklinieken

15.755

0

15.755

15.755

0

15.755

0

0

0

0

   

Beleid Medische Ethiek

1.666

0

1.666

1.666

0

1.666

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

336

0

336

336

0

336

0

0

0

0

   

Overig

336

0

336

336

0

336

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

714

0

714

714

241

955

– 59

– 59

– 59

– 59

   

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

714

0

714

714

241

955

– 59

– 59

– 59

– 59

                         

Ontvangsten

8.403

0

8.403

8.403

0

8.403

0

0

0

0

   

Bestuurlijke boetes

5.400

0

5.400

5.400

0

5.400

0

0

0

0

   

Overig

3.003

0

3.003

3.003

0

3.003

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Artikel 1 Volksgezondheid

2. Ziektepreventie

Subsidie

Ziektepreventie

In 2018 zal een schikking worden getroffen met ouders die de Staat aansprakelijk hebben gesteld voor het ontstaan van narcolepsie bij hun kinderen, mogelijk als gevolg van vaccinatie met Pandemrix, het vaccin tegen de Mexicaanse griep in 2009. De hoogte van de overeenkomsten is afhankelijk van de individuele schade en inschatting door medische experts over de relatie tussen de aandoening en het vaccineren. Hiervoor is incidenteel een budget beschikbaar van € 5 miljoen.

Daarnaast is € 1,3 miljoen overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning voor de uitvoering van het project Terugdringen Antibioticaresistentie (ABR) in verpleeghuizen door Vilans. Daarnaast is er nog een aantal kleinere mutaties waardoor het budget per saldo met € 3,6 miljoen wordt verhoogd.

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Op basis van de ingediende subsidieaanvragen van de 3 UMC's is het benodigde budget voor 2018 circa € 18 miljoen. Het beschikbare budget wordt daarom met € 8 miljoen neerwaarts bijgesteld en het beschikbare budget voor de subsidieregeling is daarom met € 8 miljoen naar beneden bijgesteld.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid met de vaccinatie tegen meningokokken groep W infecties (zie brief van 25 september 2017, TK 32 739, nr. 279). De kosten bedragen € 10,7 miljoen in 2018 en structureel € 13,4 miljoen. In 2018 is voor deze uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma € 6,7 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Dekking van de kosten wordt deels (€ 4 miljoen per jaar) gevonden in de middelen die beschikbaar waren voor de aanschaf van Antivirale middelen. Met brief van 6 juni 2017, TK 32 739, nr. 271 is besloten dat nu geen nieuwe antivirale middelen worden aangeschaft voor de strategische voorraad.

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Overig

In aanloop naar het nog te sluiten Preventieakkoord financiert VWS in 2018 eenmalige no-regret maatregelen. Deze maatregelen betreffen intensiveringen van bestaande maatregelen op de drie thema’s alcoholgebruik, roken en overgewicht. Subsidies betreffen de initiatieven Rookvrije omgeving kind, Gezonde school en omgeving, Gezonde kind opvang en Care for obesity (totaal € 3,6 miljoen).

Ook voor de verdere uitwerking van de regeerakkoordmaatregel «Experimenten wietteelt in een gesloten coffeeshopketen» zet VWS in 2018 middelen in (€ 0,5 miljoen).

Opdrachten

Overig

In aanloop naar het nog te sluiten Preventieakkoord financiert VWS in 2018 eenmalige no-regret maatregelen. Deze maatregelen betreffen intensiveringen van bestaande maatregelen op de drie thema’s alcoholgebruik, roken en overgewicht. Opdrachten betreffen een campagne en masterplan Rookvrij opgroeien en intensivering aanpak alcohol met een intensivering van de NIX18 campagne (totaal € 2,2 miljoen).

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

3.052.782

2.100

3.054.882

3.054.882

– 52.595

3.002.287

– 103.751

9.289

– 42.074

– 24.313

                         

Uitgaven

3.521.459

2.100

3.523.559

3.523.559

– 15.081

3.508.478

– 20.205

10.089

– 42.074

– 24.313

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,4%

       

99,5%

       
                         

1. Kwaliteit en veiligheid

213.790

0

213.790

213.790

– 10.745

203.045

7.507

48.591

8.991

6.991

                         
 

Subsidies

195.300

0

195.300

195.300

– 13.397

181.903

190

23.374

9.374

9.374

   

IKNL en NKI

52.466

0

52.466

52.466

 

52.466

       
   

Zwangerschap en geboorte

5.323

0

5.323

5.323

 

5.323

       
   

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.648

0

3.648

3.648

 

3.648

       
   

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

47.875

0

47.875

47.875

 

47.875

       
   

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

25.000

0

25.000

25.000

– 14.300

10.700

– 3.200

17.000

   
   

Nederlandse transplantatie stichting

3.705

0

3.705

3.705

39

3.744

39

39

39

39

   

Orgaandonatie en transplantatie

6.781

0

6.781

6.781

– 1.035

5.746

250

3.000

6.000

6.000

   

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

21.967

0

21.967

21.967

 

21.967

       
   

Antibioticaresistentie

10.000

0

10.000

10.000

 

10.000

       
   

Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum

4.114

0

4.114

4.114

 

4.114

       
   

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders1

4.200

0

4.200

4.200

– 4.200

0

– 4.200

– 4.200

– 2.800

– 2.800

   

Overig

10.221

0

10.221

10.221

1.899

16.320

3.101

3.335

3.335

3.335

                         
 

Opdrachten

7.510

0

7.510

7.510

4.693

12.203

8.119

1.419

– 1.581

– 1.581

   

Kwaliteitsbeleid Paramedische zorg

1.000

0

1.000

1.000

– 220

780

– 34

     
   

Voorwaardelijke Toelating

720

0

720

720

 

720

       
   

Publiekscampagne orgaandonatie

1.800

0

1.800

1.800

6.500

8.300

10.000

3.000

   
   

Overig

3.990

0

3.990

3.990

– 1.587

2.403

– 1.847

– 1.581

– 1.581

– 1.581

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

7.284

0

7.284

7.284

285

7.569

1.030

25.630

3.030

1.030

   

aCBG

2.700

0

2.700

2.700

0

2.700

0

0

0

0

   

CIBG: Donorregister

2.440

0

2.440

2.440

0

2.440

600

25.200

2.600

2.600

   

Overig

2.144

0

2.144

2.144

285

2.429

430

430

430

– 1.570

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3.696

0

3.696

3.696

– 2.326

1.370

– 1.832

– 1.832

– 1.832

– 1.832

   

Beschikbaarheid Medische produkten

2.000

0

2.000

2.000

– 2.000

0

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

   

Overig

1.696

0

1.696

1.696

– 326

1.370

168

168

168

168

                         

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

3.252.355

2.100

3.254.455

3.254.455

– 6.831

3.247.624

– 29.207

– 39.522

– 52.085

– 32.324

                         
 

Subsidies

41.448

0

41.448

41.448

771

42.219

9.066

3.267

1.722

89

   

Sluitende aanpak verwarde personen

13.524

0

13.524

13.524

– 140

13.384

4.050

– 1.800

   
   

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

0

2.000

2.000

 

2.000

       
   

Kwaliteitsgelden Wijkverpleging

1.400

0

1.400

1.400

 

1.400

       
   

Uitvoering wet verplichte GGZ

905

0

905

905

 

905

       
   

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.541

0

6.541

6.541

 

6.541

       
   

Suïcidepreventie

4.040

0

4.040

4.040

 

4.040

       
   

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

0

0

0

0

2.100

2.100

4.200

4.200

2.800

2.800

   

Overig

13.038

0

13.038

13.038

3.011

11.849

5.016

5.067

1.722

89

                         
 

Bekostiging

3.182.583

2.100

3.184.683

3.184.683

0

3.184.683

– 36.600

– 38.600

– 49.900

– 30.500

   

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.693.800

2.100

2.695.900

2.695.900

0

2.695.900

– 36.600

– 38.600

– 49.900

– 30.500

   

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

451.000

0

451.000

451.000

0

451.000

0

0

0

0

   

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

37.783

0

37.783

37.783

0

37.783

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

20.725

0

20.725

20.725

– 4.095

16.630

3.337

337

587

587

   

Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen

3.200

0

3.200

3.200

– 539

2.661

– 413

– 413

– 413

– 413

   

Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders

2.805

0

2.805

2.805

 

2.805

       
   

Publiekscampagne Depressie

1.000

0

1.000

1.000

– 1.000

0

       
   

Pilot Inbedding Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

0

     
   

Overig

9.720

0

9.720

9.720

– 2.556

7.164

3.750

750

1.000

1.000

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

1.569

0

1.569

1.569

890

2.459

892

892

892

892

   

CIBG: WPG/GVS/APG

1.569

0

1.569

1.569

890

2.459

892

892

892

892

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

6.030

0

6.030

6.030

– 4.397

1.633

– 5.902

– 5.418

– 5.386

– 3.392

   

ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen

6.030

0

6.030

6.030

– 4.397

1.633

– 5.902

– 5.418

– 5.386

– 3.392

                         

3. Ondersteuning van het stelsel

55.314

0

55.314

55.314

2.495

57.809

1.495

1.020

1.020

1.020

                         
 

Subsidies

4.607

0

4.607

4.607

2.665

7.272

0

0

0

0

   

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.243

0

1.243

1.243

25

1.268

0

0

0

0

   

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

2.720

0

2.720

2.720

2.640

5.360

0

0

0

0

   

Overig

644

0

644

644

0

644

0

0

0

0

                         
 

Inkomensoverdrachten

22.056

0

22.056

22.056

20

22.076

20

20

20

20

   

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

21.950

0

21.950

21.950

0

21.950

0

0

0

0

   

Overig

106

0

106

106

20

126

20

20

20

20

                         
 

Opdrachten

4.544

0

4.544

4.544

700

5.244

400

400

400

400

   

Risicoverevening

1.927

0

1.927

1.927

0

1.927

0

0

0

0

   

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

508

0

508

508

700

1.208

400

400

400

400

   

Overig

2.109

0

2.109

2.109

0

2.109

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

15.815

0

15.815

15.815

– 1.835

13.980

– 400

– 400

– 400

– 400

   

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

15.815

0

15.815

15.815

– 1.835

13.980

– 400

– 400

– 400

– 400

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.075

0

4.075

4.075

945

5.020

1.475

1.000

1.000

1.000

   

SVB: Onverzekerden

3.600

0

3.600

3.600

– 580

3.020

0

0

0

0

   

Overig

475

0

475

475

1.525

2.000

1.475

1.000

1.000

1.000

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.217

0

4.217

4.217

0

4.217

0

0

0

0

   

VenJ: Bijdrage C2000

4.217

0

4.217

4.217

0

4.217

0

0

0

0

                         

Ontvangsten

1.053

0

1.053

1.053

0

1.053

0

0

0

0

   

Overig

1.053

0

1.053

1.053

0

1.053

0

0

0

0

1

Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

Het budget voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) is overgeheveld naar 2020 omdat het programma later start dan voorzien.

Daarnaast is voor de uitvoeringskosten van de VIPP regelingen MSZ en GGZ € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven.

Subsidie borstvergroting transgenders

Het budget is in de begroting per abuis gepresenteerd onder artikelonderdeel 1 in plaats van artikelonderdeel 2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (€ 4,2 miljoen). Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.

Overig

Om de besparing van € 1,9 miljard zoals overeengekomen in het RA te kunnen realiseren, zullen met verschillende sectoren HLA's gesloten moeten worden. Een bedrag van € 2 miljoen is nodig om met deze sectoren afspraken te kunnen maken over besparingen en deze ook uit te kunnen voeren. Het betreft flankerend beleid om de akkoorden uit te voeren.

Opdrachten

Publiekscampagne orgaandonatie

Op 13 februari 2018 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van het lid Dijkstra (D66) tot invoering van een actief DonorRegistratiesysteem (ADR) aangenomen. De kosten bestaan uit het aanschrijven en registreren door het Donorregister van alle ongeregistreerde inwoners, het geven van voorlichting over de systeemwijziging en oproep tot registratie, het geven van voorlichting in verband met informed consent voor de categorie geen bezwaar en de structurele kosten voor de registratie van 18-jarigen en nieuw ingezetenen. In 2018 is hiervoor € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, € 10 miljoen in 2019 en € 3 miljoen in 2020.

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Subsidie borstvergroting transgenders

Het budget is in de begroting per abuis gepresenteerd onder artikelonderdeel 1 in plaats van artikelonderdeel 2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (€ 4,2 miljoen). Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.

Daarnaast is het budget als gevolg van het later van start gaan van de subsidieregeling met € 2,1 miljoen verlaagd.

Overig

In het Regeerakkoord zijn innovatiemiddelen beschikbaar gesteld voor digitaal ondersteunende zorg. De middelen worden ingezet voor het implementeren ehealth, het vergroten van gepast gebruik en voor stimuleringsregeling Medmij. Voor 2018 is slechts inzet van € 7,1 miljoen voorzien en in 2019 € 12,9 miljoen. Om het gewenste kasritme te krijgen is via een kasschuif € 2,9 miljoen naar 2019 geboekt. Daarnaast is nog een aantal kleinere mutaties verwerkt (€ 0,2 miljoen).

Opdrachten

Overig

De WvGGZ zal later inwerkingtreden dan beoogd waardoor de kosten ook later zullen worden gemaakt. Deze kasschuif brengt de beschikbare middelen in het juiste kasritme (€ 3 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

ZonMw: goed gebruik hulpmiddelen

Voor het project Oncode is € 2 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid omdat de financiering via ZonMw projecten loopt. Daarnaast is € 0,8 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor het programma goed geneesmiddelen gebruik en is € 0,7 miljoen overgeheveld voor het programma goed gebruik hulpmiddelen. Voor het uitbreiden van de beoordelingscapaciteit voor geneesmiddelen bij het Zorginstituut Nederland is € 0,3 miljoen overgeheveld. Tot slot zijn budgetten binnen artikel 2 herschikt (€ 0,7 miljoen).

3. Ondersteuning van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Zoals in de tweede suppletoire wet is vermeld is in 2017 zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De middelen die in 2017 niet nodig zijn, worden overgeheveld naar 2018 (€ 2,6 miljoen).

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

3.972.691

30.400

4.003.091

4.048.391

– 98.004

3.950.387

50.256

31.734

31.914

– 54.401

                         

Uitgaven

3.905.370

30.400

3.935.770

3.981.070

7.036

3.988.106

55.196

34.774

34.954

– 51.361

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,4%

       

98,3%

       
                         

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

112.325

17.000

129.325

174.625

2.706

177.331

21.459

21.040

14.955

5.140

                         
 

Subsidies

28.871

16.000

44.871

79.871

525

80.396

15.920

15.920

10.455

620

   

Movisie

7.247

0

7.247

7.247

 

7.247

       
   

Volwaardig meedoen

0

0

0

0

 

0

       
   

Sociale werkplaatsen

2.575

0

2.575

2.575

 

2.575

       
   

Ondersteuning vrijwilligers

1.023

0

1.023

1.023

 

1.023

       
   

Mezzo

2.200

0

2.200

2.200

 

2.200

       
   

Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap

1.531

0

1.531

1.531

 

1.531

       
   

Waardig ouder worden

0

0

0

31.000

 

31.000

       
   

Opvang slachtoffers loverboys

0

0

0

4.000

 

4.000

       
   

Onafhankelijke cliëntondersteuning

0

15.000

15.000

15.000

 

15.000

14.420

14.420

9.835

 
   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

0

1.000

1.000

1.000

 

1.000

       
   

Gratis VOG

0

0

0

0

500

500

1.500

1.500

620

620

   

Overig

14.295

0

14.295

14.295

25

14.320

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

83.454

1.000

84.454

94.754

2.181

96.935

5.539

5.120

4.500

4.520

   

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.854

0

61.854

61.854

 

61.854

       
   

Evaluatie Wmo 2015

2.000

0

2.000

2.000

– 2.000

0

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

   

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

800

0

800

800

 

800

       
   

Doventolk en luisterend oor

14.267

0

14.267

14.267

1.050

15.317

       
   

Waardig ouder worden

0

0

0

10.300

0

10.300

       
   

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

0

2.000

2.000

– 1.425

575

       
   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

0

1.000

1.000

1.000

 

1.000

       
   

Gratis VOG

0

0

0

0

2.950

2.950

7.450

6.950

6.330

6.350

   

Overig

2.533

0

2.533

2.533

1.606

4.139

89

170

170

170

                         

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.793.045

13.400

3.806.445

3.806.445

4.330

3.810.775

33.737

13.734

19.999

– 56.501

                         
 

Subsidies

115.669

8.000

123.669

123.669

– 10.284

113.385

– 10.043

– 10.032

– 10.772

– 9.772

   

Vilans

4.754

0

4.754

4.754

153

4.907

17

15

15

15

   

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.210

0

11.210

11.210

112

11.322

112

112

112

112

   

InVoorZorg! (IVZ)

2.151

0

2.151

2.151

0

2.151

0

0

0

0

   

Joodse en Indische instellingen

2.265

0

2.265

2.265

– 1

2.264

0

0

0

0

   

Palliatieve zorg

24.691

8.000

32.691

32.691

– 27

32.664

110

– 31

– 31

558

   

Dementie

3.412

0

3.412

3.412

0

3.412

0

0

0

0

   

Waardigheid en trots

35.291

0

35.291

35.291

– 3.347

31.944

– 665

– 365

– 290

– 150

   

Programma gehandicaptenzorg

4.000

0

4.000

4.000

1.326

5.326

2.000

2.000

2.000

2.000

   

Kennisinfrastructuur

9.000

0

9.000

9.000

– 5.257

3.743

– 3.285

650

– 350

– 350

   

Overig

18.895

0

18.895

18.895

– 3.243

15.652

– 8.332

– 12.413

– 12.228

– 11.957

                         
 

Bekostiging

3.577.500

5.400

3.582.900

3.582.900

7.400

3.590.300

39.600

18.800

27.700

– 49.800

   

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.577.500

5.400

3.582.900

3.582.900

7.400

3.590.300

39.600

18.800

27.700

– 49.800

                         
 

Opdrachten

3.413

0

3.413

3.413

3.814

7.227

4.180

4.966

3.071

3.071

   

Overig

3.413

0

3.413

3.413

3.814

7.227

4.180

4.966

3.071

3.071

                         
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

96.463

0

96.463

96.463

3.400

99.863

0

0

0

0

   

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

36.800

0

36.800

36.800

3.000

39.800

0

0

0

0

   

Centrum Indicatiestelling Zorg

59.663

0

59.663

59.663

300

59.963

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

                         

Ontvangsten

3.441

0

3.441

3.441

0

3.441

0

0

0

0

   

Overig

3.441

0

3.441

3.441

0

3.441

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Opdrachten

Gratis VOG

Zoals in het Regeerakkoord opgenomen kunnen vrijwilligers, die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie, voortaan een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Hiertoe wordt, vanwege operationalisering gedurende het jaar, het budget met € 3 miljoen verhoogd.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Waardigheid en trots

Voor het programma Waardigheid & Trots komt door een ander tempo ten aanzien van de regionale samenwerking en de vervallen subsidie voor het Maatschappelijk Debat een bedrag van € 3,4 miljoen niet tot besteding. Het budget wordt daarom met dit bedrag verlaagd.

Kennisinfrastructuur

Deze mutatie bestaat voornamelijk uit overhevelingen naar ZonMw. Om tot een adequate kennisinfrastructuur voor gehandicapten- en ouderenzorg te komen zijn door ZonMw twee programma’s ontwikkeld, daarnaast zijn voor het programma Gewoon Bijzonder additionele middelen beschikbaar gesteld.

Overig

In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

Bekostiging

Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 7,4 miljoen).

Opdrachten

Overig

In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

934.428

11.750

946.178

958.878

– 103.800

855.078

– 68.494

– 101.013

– 78.327

21.250

                         

Uitgaven

1.083.233

11.750

1.094.983

1.107.683

21.488

1.129.171

45.908

23.248

24.611

21.250

Waarvan juridisch verplicht (%)

98,7%

       

95,7%

       
                         

1. Positie cliënt

26.110

0

26.110

26.110

2.308

28.418

936

– 124

– 124

– 124

                         
 

Subsidies

19.893

0

19.893

19.893

– 464

19.429

27

27

28

28

   

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

19.893

0

19.893

19.893

– 575

19.318

– 73

27

25

28

   

Overig

0

0

0

0

111

111

100

0

3

0

                         
 

Opdrachten

6.217

0

6.217

6.217

2.772

8.989

909

– 151

– 152

– 152

   

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.847

0

3.847

3.847

0

3.847

0

0

0

0

   

Overig

2.370

0

2.370

2.370

2.772

5.142

909

– 151

– 152

– 152

                         

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

512.678

0

512.678

512.678

– 513

512.165

– 500

– 500

– 500

– 500

                         
 

Subsidies

491.226

0

491.226

491.226

– 500

490.726

– 500

– 500

– 500

– 500

   

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.000

0

112.000

112.000

0

112.000

0

0

0

0

   

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

0

21.000

21.000

0

21.000

0

0

0

0

   

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

0

4.700

4.700

0

4.700

0

0

0

0

   

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

32.800

0

32.800

32.800

0

32.800

0

0

0

0

   

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.500

0

1.500

1.500

0

1.500

0

0

0

0

   

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

0

200.000

200.000

0

200.000

0

0

0

0

   

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

0

11.500

11.500

0

11.500

0

0

0

0

   

Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)

25.000

0

25.000

25.000

0

25.000

0

0

0

0

   

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

67.500

0

67.500

67.500

0

67.500

0

0

0

0

   

Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

0

0

0

0

   

Overig

7.226

0

7.226

7.226

– 500

6.726

– 500

– 500

– 500

– 500

                         
 

Opdrachten

9.509

0

9.509

9.509

– 13

9.496

0

0

0

0

   

Opleidingen & beroepenstructuur

5.000

0

5.000

5.000

0

5.000

0

0

0

0

   

Overig

4.509

0

4.509

4.509

– 13

4.496

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

10.204

0

10.204

10.204

1.739

11.943

1.739

1.739

1.740

1.740

   

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

9.704

0

9.704

9.704

1.739

11.443

1.739

1.739

1.740

1.740

   

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

500

0

500

500

0

500

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.739

0

1.739

1.739

– 1.739

0

– 1.739

– 1.739

– 1.740

– 1.740

   

ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen

1.739

0

1.739

1.739

– 1.739

0

– 1.739

– 1.739

– 1.740

– 1.740

                         

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

194.062

9.750

203.812

216.512

19.688

236.200

42.710

23.392

25.005

21.644

                         
 

Subsidies

30.929

9.750

40.679

47.579

1.986

49.565

731

– 68

– 68

– 68

   

Nivel

5.122

0

5.122

5.122

0

5.122

0

0

0

0

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

11.857

0

11.857

18.757

405

19.162

599

0

0

0

   

Nictiz

5.500

0

5.500

5.500

0

5.500

0

0

0

0

   

Transparantie kwaliteit van zorg

5.000

9.750

14.750

14.750

0

14.750

0

0

0

0

   

Rechtmatige zorg

1.395

0

1.395

1.395

0

1.395

0

0

0

0

   

Overig

2.055

0

2.055

2.055

1.581

3.636

132

– 68

– 68

– 68

                         
 

Opdrachten

5.442

0

5.442

8.242

– 2.655

5.587

4.251

51

51

51

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

1.314

0

1.314

1.314

400

1.714

4.200

0

0

0

   

Verminderen ervaren regeldruk

345

0

345

3.145

– 400

2.745

0

0

0

0

   

Rechtmatige zorg

374

0

374

374

 

374

0

0

0

0

   

Overig

3.409

0

3.409

3.409

– 2.655

754

51

51

51

51

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

9.644

0

9.644

9.644

8.768

18.412

9.411

9.411

9.411

9.411

   

CIBG: WTZi en JMV

3.790

0

3.790

3.790

– 450

3.340

– 450

– 450

– 450

– 450

   

Overig

5.854

0

5.854

5.854

9.218

15.072

9.861

9.861

9.861

9.861

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

148.047

0

148.047

151.047

11.589

162.636

28.317

13.998

15.611

12.250

   

ZonMw: programmering

148.047

0

148.047

151.047

11.589

162.636

28.317

13.998

15.611

12.250

                         

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

231.654

2.000

233.654

233.654

3.843

237.497

2.837

555

305

305

                         
 

Opdrachten

456

0

456

456

89

545

68

68

68

68

   

Overig

456

0

456

456

89

545

68

68

68

68

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

231.168

2.000

233.168

233.168

2.284

235.452

1.799

517

267

267

   

CAK

118.844

2.000

120.844

120.844

1.788

122.632

1.282

0

0

0

   

NZa

58.755

0

58.755

58.755

– 324

58.431

416

539

661

661

   

Zorginstituut Nederland

50.749

0

50.749

50.749

1.040

51.789

555

555

305

305

   

CSZ

2.820

0

2.820

2.820

– 220

2.600

– 454

– 577

– 699

– 699

                         
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

1.500

1.500

1.000

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

1.500

1.500

1.000

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

30

0

30

30

– 30

0

– 30

– 30

– 30

– 30

   

Overig

30

0

30

30

– 30

0

– 30

– 30

– 30

– 30

                         

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

118.729

0

118.729

118.729

– 3.838

114.891

– 75

– 75

– 75

– 75

                         
 

Bekostiging

118.729

0

118.729

118.729

– 3.838

114.891

– 75

– 75

– 75

– 75

   

Zorg en welzijn

118.729

0

118.729

118.729

– 3.838

114.891

– 75

– 75

– 75

– 75

                         

Ontvangsten

68.860

0

68.860

68.860

4.600

73.460

0

0

0

0

   

Wanbetalers en onverzekerden

64.002

0

64.002

64.002

4.600

68.602

0

0

0

0

   

Overig

4.858

0

4.858

4.858

0

4.858

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Positie cliënt

Opdrachten

Overig

Voor onder andere de depressiecampagne en het project NIX18 is budget overgeheveld vanuit andere artikelen (€ 2,7 miljoen).

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

ZonMw: programmering

Het nieuwe programma Maatschappelijke diensttijd begint in 2018 met (experiment) projecten via ZonMw. Voor deze projecten is voor 2018 in eerste instantie circa € 5 miljoen gereserveerd. Nadat in begin juli bekend is geworden hoeveel projecten gehonoreerd zijn, zullen de benodigde middelen hierop worden aangepast.

Voorts is vanuit artikel 2 Curatieve Zorg in totaal € 4,7 miljoen overgeheveld voor de financiering van de programma’s Paramedische Zorg, Oncode en Goed gebruik hulpmiddelenzorg, de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en de financierring van een borstkankerstudie.

Tevens is vanuit artikel 5 Sport een budget van € 0,9 miljoen overgeheveld voor het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen en het programma Sportinnovater.

Tot slot wordt voor de financiering van het Lifelinesonderzoek een aanvullend budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld.

Bijdragen aan agentschappen

Overig

In 2017 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de kosten van de doorbelasting voor het gebruik van DigID in de zorg. Vanaf 2018 zullen alle beheer- en exploitatie kosten voor het gebruik van DigID worden doorbelast naar gebruikers, waaronder ook naar het Ministerie van VWS. Hiervoor heeft bij eerste suppletoire begroting een technische mutatie van artikel 11 Nominaal en onvoorzien naar artikel 4 Zorgbreed beleid plaatsgevonden.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

De zorguitgaven op Caribisch Nederland worden in dollars verwerkt. Als gevolg een andere dan veronderstelde wisselkoers is sprake van lagere uitgaven (€ 3,9 miljoen).

Ontvangsten

Wanbetalers en onverzekerden

Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten als gevolg van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd (incidenteel met € 4,6 miljoen in 2018). Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming in de VWS-begroting naar boven bijgesteld.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

90.135

0

90.135

90.135

43.381

133.516

17.405

16.905

16.875

5.375

                         

Uitgaven

90.135

0

90.135

90.135

43.381

133.516

17.405

16.905

16.875

5.375

Waarvan juridisch verplicht (%)

74,9%

       

64,9%

       
                         

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

90.135

0

90.135

90.135

43.381

133.516

17.405

16.905

16.875

5.375

                         
 

Subsidies

79.689

0

79.689

79.689

28.200

107.889

6.200

5.700

5.670

– 5.830

   

Schippersinternaten

18.907

0

18.907

18.907

0

18.907

0

0

0

0

   

Participatie

1.447

0

1.447

1.447

0

1.447

0

0

0

0

   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

18.924

0

18.924

18.924

– 1.800

17.124

6.200

5.700

5.670

– 5.830

   

Jeugdhulp

21.108

0

21.108

21.108

– 5.000

16.108

0

0

0

0

   

Transitie jeugd

19.303

0

19.303

19.303

35.000

54.303

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

8.961

0

8.961

8.961

15.366

24.327

11.205

11.205

11.205

11.205

   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

2.223

0

2.223

2.223

10.148

12.371

11.330

11.330

11.330

11.330

   

Jeugdhulp

6.205

0

6.205

6.205

4.906

11.111

– 125

– 125

– 125

– 125

   

Transitie jeugd

0

0

0

0

217

217

0

0

0

0

   

Overig

533

0

533

533

95

628

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

1.277

0

1.277

1.277

0

1.277

0

0

0

0

   

Overig

1.277

0

1.277

1.277

0

1.277

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

208

0

208

208

– 185

23

0

0

0

0

   

Overig

208

0

208

208

– 185

23

0

0

0

0

                         

Ontvangsten

4.508

0

4.508

4.508

0

4.508

0

0

0

0

   

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

0

4.423

4.423

0

4.423

0

0

0

0

   

Noodzakelijke en passende zorg

85

0

85

85

0

85

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

Er is € 2,5 miljoen extra budget beschikbaar voor de Meldcode huiselijk geweld, forensisch-medische expertise kindermishandeling (FMEK) en het actieplan pleegzorg. Deze middelen zijn opgenomen in het regeerakkoord. De meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het actieplan pleegzorg worden knelpunten aangepakt, zodat de pleegzorg vaker en beter ingezet kan worden zodat meer kinderen in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Met de extra middelen wordt het mogelijk FMEK breder beschikbaar te stellen en de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling te versterken. Doel is letselduiding en vaststelling van kindermishandeling te verbeteren op een wijze waarmee dit ook bruikbaar is in een eventuele strafzaak.

Verder is € 6,5 miljoen aan budget beschikbaar gekomen voor het Nationaal ondersteuningsprogramma kindermishandeling. Doel hiervan is ondersteuning van regio’s bij het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit programma wordt aangestuurd door een landelijk bureau en is ingericht vanuit een duidelijke visie op wat voor gezinsondersteuning noodzakelijk is en waarbij gebruik gemaakt wordt van een daarbij passende veranderkundige aanpak waar consequent en stringent op wordt gestuurd.

Er is € 0,6 miljoen budget overgeboekt vanaf het Gemeentefonds om subsidie te verlenen aan het LECK (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling).

Tot slot is het budget voor de Kindertelefoon en de vertrouwenspersoon jeugdhulp overgeheveld van subsidies naar opdrachten (€ 11,3 miljoen).

Jeugdhulp

Er is € 5 miljoen overgeheveld van subsidie naar opdrachten.

Transitie jeugd

In 2018 is er ruim 19 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling «Bijzondere transitiekosten Jeugdwet». In eerdere jaren is minder subsidie verstrekt dan mogelijk was, in 2018 wordt verwacht dat deze subsidie in 2018 alsnog (deels) wordt aangevraagd. Het beschikbare budget is niet toereikend voor deze extra aanvragen en wordt daarom verhoogd met 35 miljoen.

Opdrachten

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

Er is voor € 11,3 miljoen overgeheveld van subsidies naar opdrachten voor de Kindertelefoon en de vertrouwenspersoon jeugdhulp.

VWS draagt verder € 0,8 miljoen bij aan de commissie De Winter via een overboeking naar het Ministerie van JenV.

Jeugdhulp

Er is € 5 miljoen overgeheveld van subsidies naar opdrachten.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

125.320

0

125.320

137.320

– 73.085

64.235

– 4.820

– 5.820

– 2.770

– 1.770

                         

Uitgaven

136.135

0

136.135

148.135

– 60.755

87.380

– 4.820

– 5.820

– 2.770

– 1.770

Waarvan juridisch verplicht (%)

96,5%

       

97,5%

       
                         

1. Passend sport- en beweegaanbod

75.553

0

75.553

77.553

– 58.776

18.777

– 850

– 850

0

0

                         
 

Subsidies

17.191

0

17.191

17.191

– 2.125

15.066

– 850

– 850

0

0

   

Gehandicaptensport

1.781

0

1.781

1.781

0

1.781

0

0

0

0

   

Verantwoord sporten en bewegen

297

0

297

297

495

792

0

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

7.514

0

7.514

7.514

– 2.800

4.714

– 850

– 850

0

0

   

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.599

0

7.599

7.599

180

7.779

0

0

0

0

                         
 

Bekostiging

2.500

0

2.500

2.500

0

2.500

0

0

0

0

   

Energiebesparing en duurzame energie

2.500

0

2.500

2.500

0

2.500

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

175

0

175

175

765

940

0

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

175

0

175

175

765

940

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan medeoverheden

48.600

0

48.600

48.600

– 48.330

270

0

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

48.600

0

48.600

48.600

– 48.330

270

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

7.087

0

7.087

9.087

– 9.086

1

0

0

0

0

   

Energiebesparing en verduurzaming

7.087

0

7.087

9.087

– 9.086

1

0

0

0

0

                         

2. Uitblinken in sport

51.877

0

51.877

61.877

0

61.877

0

0

0

0

                         
 

Subsidies

38.602

0

38.602

48.602

0

48.602

0

0

0

0

   

Topsportevenementen

7.478

0

7.478

7.478

0

7.478

0

0

0

0

   

Topsportprogramma's

29.577

0

29.577

39.577

– 205

39.372

– 200

– 195

– 195

– 195

   

Dopingbestrijding

1.547

0

1.547

1.547

205

1.752

200

195

195

195

                         
 

Inkomensoverdrachten

13.045

0

13.045

13.045

0

13.045

0

0

0

0

   

Stipendiumregeling

13.045

0

13.045

13.045

0

13.045

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

0

230

230

0

230

0

0

0

0

   

Dopingbestrijding

230

0

230

230

0

230

0

0

0

0

                         

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

8.705

0

8.705

8.705

– 1.979

6.726

– 3.970

– 4.970

– 2.770

– 1.770

                         
 

Subsidies

8.334

0

8.334

8.334

– 1.905

6.429

– 3.870

– 4.870

– 2.670

– 1.670

   

Kennis als fundament

8.334

0

8.334

8.334

– 1.905

6.429

– 3.870

– 4.870

– 2.670

– 1.670

                         
 

Opdrachten

309

0

309

309

– 74

235

– 100

– 100

– 100

– 100

   

Kennis als fundament

309

0

309

309

– 74

235

– 100

– 100

– 100

– 100

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

62

0

62

62

0

62

0

0

0

0

   

Overig

62

0

62

62

0

62

0

0

0

0

                         

Ontvangsten

740

0

740

740

0

740

0

0

0

0

   

Overig

740

0

740

740

0

740

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidies

Sport en bewegen in de buurt

Voor het programma innovatie sport van ZonMw is € 0,8 miljoen naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Daarnaast is er € 0,3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Nederlandse Sportraad. Verder is € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid voor een bijdrage aan VeiligheidNL. Ook is € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid voor een bijdrage aan het project Gezonde school. Tot slot is als gevolg van interne herschikkingen € 1,1 miljoen verschoven binnen de instrumenten van artikel 6.

Bijdragen aan medeoverheden

Sport en bewegen in de buurt

Gemeenten stellen professionals aan als buurtsportcoaches. Zij leggen verbindingen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. Vanuit VWS is in 2018 € 47,4 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds. Daarnaast is € 0,9 miljoen overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds in het kader van de buurtsportcoaches.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Energiebesparing en verduurzaming

In het kader van de subsidieregeling Energiebesparende maatregelen en Duurzame energie in de Sport is € 9,1 miljoen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit hangt samen met de uitvoering van de regeling die is belegd bij RVO, een agentschap van EZK.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

272.798

0

272.798

272.798

– 249.721

23.077

– 450

– 125

– 125

– 125

                         

Uitgaven

272.798

0

272.798

272.798

– 125

272.673

– 125

– 125

– 125

– 125

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,2%

       

99,2%

       
                         

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

23.788

0

23.788

23.788

– 125

23.663

– 125

– 125

– 125

– 125

                         
 

Subsidies

22.957

0

22.957

22.957

– 125

22.832

– 125

– 125

– 125

– 125

   

Nationaal Comité 4 en 5 mei

4.947

0

4.947

4.947

0

4.947

0

0

0

0

   

Nationale herinneringscentra

1.811

0

1.811

1.811

0

1.811

0

0

0

0

   

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

1.600

0

1.600

1.600

0

1.600

0

0

0

0

   

Namenmonument

800

0

800

800

0

800

0

0

0

0

   

Zorg- en dienstverlening

6.500

0

6.500

6.500

0

6.500

0

0

0

0

   

Overig

7.299

0

7.299

7.299

– 125

7.174

– 125

– 125

– 125

– 125

                         
 

Bekostiging

400

0

400

400

0

400

0

0

0

0

   

Overig

400

0

400

400

0

400

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

407

0

407

407

0

407

0

0

0

0

   

Overig

407

0

407

407

0

407

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

24

0

24

24

0

24

0

0

0

0

   

Overig

24

0

24

24

0

24

0

0

0

0

                         

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

249.010

0

249.010

249.010

0

249.010

0

0

0

0

                         
 

Inkomensoverdrachten

235.786

0

235.786

235.786

0

235.786

0

0

0

0

   

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

235.786

0

235.786

235.786

0

235.786

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.224

0

13.224

13.224

0

13.224

0

0

0

0

   

SVB

10.221

0

10.221

10.221

0

10.221

0

0

0

0

   

PUR

1.934

0

1.934

1.934

0

1.934

0

0

0

0

   

Overig

1.069

0

1.069

1.069

0

1.069

0

0

0

0

                         

Ontvangsten

901

0

901

901

0

901

0

0

0

0

   

Overig

901

0

901

901

0

901

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Zoals gemeld in de brief van 15 december 2017 (TK 34 775 XVI, nr. 113) is het verplichtingenbudget van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s in 2017 met € 10,1 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de bijdragen aan de PUR en de SVB voor 2018. Het verplichtingenbudget van het instrument Inkomensoverdrachten is in 2017 met € 236 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van uitkeringen voor 2018.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

5.263.880

– 16.731

5.247.149

5.247.149

– 237.143

5.010.006

– 67.600

– 44.400

– 27.500

193.800

                         

Uitgaven

5.265.822

– 16.731

5.249.091

5.249.091

– 237.143

5.011.948

– 67.600

– 44.400

– 27.500

193.800

Waarvan juridisch verplicht

100%

       

100%

       
                         
 

Inkomensoverdrachten

5.265.822

– 16.731

5.249.091

5.249.091

– 237.143

5.011.948

– 67.600

– 44.400

– 27.500

193.800

   

1. Zorgtoeslag

5.226.431

– 16.731

5.209.700

5.209.700

– 235.300

4.974.400

– 67.600

– 44.400

– 27.500

193.800

   

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

1.942

0

1.942

1.942

– 1.843

99

0

0

0

0

   

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

37.449

0

37.449

37.449

0

37.449

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming 2018 van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 235,3 miljoen).

Licence