Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 1 provinciefonds (x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

2.187.740

2.312.575

1.610

140.543

2.454.728

           

Uitgaven

2.187.740

2.312.576

1.610

140.543

2.454.729

waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

100%

           

Opdrachten

         

Kosten Financiële-verhoudingswet

100

100

0

– 100

0

           

Bijdragen aan medeoverheden

         

Algemene uitkeringen

2.019.582

2.066.217

– 14.589

352

2.051.980

Integratie-uitkeringen

0

0

0

0

0

Decentralisatie-uitkeringen

168.058

246.259

16.199

140.291

402.749

           

Ontvangsten

2.187.740

2.312.576

1.610

140.543

2.454.729

Toelichting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2018 met € 140.543.000 te muteren en te brengen op € 2.454.728.000. Een specificatie van de mutaties 2e suppletoire begroting 2018 is opgenomen in Tabel B1. De toelichting op de nieuwe mutaties is eveneens opgenomen in paragraaf 1.

Tabel B3: Opbouw verplichtingenbedrag 2018 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2018

2.187.740

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

124.835

Stand 1e suppletoire begroting 2018

2.312.575

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota 2019

1.610

Nieuwe mutaties 2e suppletoire begroting 2018

140.543

Totaal mutaties verplichtingen 2e suppletoire begroting 2018

142.153

Stand verplichtingen 2e suppletoire begroting 2018

2.454.728

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

0

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

2.051.980

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

0

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

402.748

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2018 met € 140.543.000 te muteren en te brengen op € 2.454.729.000. Een specificatie van de mutaties 2e suppletoire begroting 2018 is opgenomen in Tabel B1. De toelichting op de nieuwe mutaties is eveneens opgenomen in paragraaf 1.

Tabel B4: Opbouw uitgavenbedrag 2018 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2018

2.187.740

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

124.836

Stand 1e suppletoire begroting 2018

2.312.576

Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota 2019

1.610

Nieuwe mutaties 2e suppletoire begroting 2018

140.543

Totaal mutaties uitgaven 2e suppletoire begroting 2018

142.153

Stand uitgaven 2e suppletoire begroting 2018

2.454.729

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

0

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

2.051.980

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

0

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

402.749

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het provinciefonds voor 2018 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 140.543.000 gemuteerd en gebracht op € 2.545.729.000.

Licence