Base description which applies to whole site

3.2 Dienst van de Huurcommissie (DHC)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst van de Huurcommissie Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

7.489

   

7.489

Omzet overige departementen

0

   

0

Omzet derden

5.725

   

5.725

Rentebaten

0

   

0

Vrijval voorzieningen

0

   

0

Bijzondere baten

0

   

0

Totaal baten

13.214

0

0

13.214

         

Lasten

       

Apparaatskosten

10.316

0

0

10.316

– Personele kosten

6.535

0

0

6.535

Waarvan eigen personeel

5.833

0

0

5.833

Waarvan inhuur externen

702

0

0

702

Waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

– Materiële kosten

3.781

0

0

3.781

Waarvan apparaat ICT

1.150

0

0

1.150

Waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

Waarvan overige materiële kosten

2.631

0

0

2.631

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

74

0

0

74

– Materieel

74

0

0

74

Waarvan apparaat ICT

71

0

0

71

– Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

2.824

0

3.725

6.549

– Dotaties voorzieningen

0

 

3.170

3.170

– Bijzondere lasten

2.824

 

555

3.379

Totaal lasten

13.214

0

3.725

16.939

         

Saldo van baten en lasten

0

0

– 3.725

– 3.725

Toelichting

De ontwerpbegroting 2018 van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) is opgesteld in de zomer van 2017. Inmiddels is het reorganisatiebesluit DHC vastgesteld en zijn de ramingen van de omvang van de kosten van de reorganisatie en van de reorganisatievoorziening geactualiseerd.

Lasten

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten hebben betrekking op de reorganisatie van DHC. In 2018 vindt een dotatie plaats aan de reorganisatievoorziening. Deze voorziening op de balans wordt opgebouwd voor de toekomstige kosten van het Van-Werk-Naar-Werk traject voor een aantal DHC medewerkers. Het totale bedrag voor de voorziening wordt geraamd op € 3,2 mln.

Daarnaast heeft een aantal DHC medewerkers aangegeven dit jaar gebruik te zullen maken van de stimuleringsregeling bij ontslag op eigen verzoek. De raming van deze kosten bedraagt € 0,5 mln.

Saldo van baten en lasten

De genoemde bijzondere lasten komen in 2018 ten laste van de exploitatie. Dit leidt in 2018 tot een negatief resultaat van € 3,7 mln. Hierdoor ontstaat een negatief eigen vermogen.

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst van de Huurcommissie (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

2.516

0

186

2.702

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

13.214

   

13.214

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 13.140

   

– 13.140

2.

Totaal operationele kasstroom

74

0

0

74

 

Totaal investeringen (-/-)

0

   

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

   

0

3.

Totaal investeringkasstroom

0

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

   

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

 

3.725

3.725

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

   

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

   

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

3.725

3.725

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

2.590

0

3.911

6.501

Toelichting

Door de kosten van de reorganisatievoorziening en van de stimuleringsregeling ontstaat een negatief resultaat met als gevolg een negatief eigen vermogen. Om dit aan te vullen, ontvangt DHC een eenmalige storting van het moederdepartement van € 3,7 mln. Hiervoor is in 1e suppletoire begroting van het moederdepartement budget beschikbaar gesteld. Het budget wordt nu overgeboekt.

Licence