Base description which applies to whole site

2.3 De Niet Beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

98.233

114.459

360

– 19.136

95.683

           

Uitgaven

98.233

114.459

360

– 19.136

95.683

           

Programma uitgaven

98.233

114.459

360

– 19.136

95.683

Subsidies en bijdragen

30.500

30.500

485

– 1.617

29.368

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

53.381

52.097

865

– 1.400

51.562

– waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce

10.000

0

     

Overige exploitatie

12.789

552

– 553

1

 

Opdrachten

1.563

27.310

– 437

– 15.841

11.032

Bekostiging

 

4.000

 

– 279

3.721

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Programma-uitgaven

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 16,3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het later betalen van de schadevergoedingen Chroom VI (€ 17,0 miljoen). Achtergrond hiervan is dat de afdracht aan de Belastingdienst over de uitkeringen nog niet is afgerond en de meeste dossiers met onderzoekskosten niet meer in 2018 tot uitbetaling kunnen komen.

Artikel 10 Centraal apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.579.275

1.688.322

– 27.716

76.560

1.737.166

       

0

 

Uitgaven

1.579.275

1.688.322

– 27.716

76.560

1.737.166

       

0

 

Apparaatsuitgaven

1.579.275

1.688.322

– 27.716

76.560

1.737.166

Personele uitgaven

1.552.928

1.660.793

– 27.885

82.649

1.715.557

– waarvan eigen personeel

156.359

173.341

– 8.781

– 1.913

162.647

– waarvan externe inhuur

1.064

5.539

 

– 934

4.605

– waarvan uitkeringen

1.395.505

1.481.913

– 19.104

85.496

1.548.305

Materiele uitgaven

26.347

27.529

169

– 6.089

21.609

– waarvan overig

25.634

26.816

169

– 6.089

20.896

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

713

713

   

713

           

Totaal ontvangsten

37.431

82.927

 

108.527

191.454

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 54,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aflossing van € 100 miljoen van het financieringsarrangement van in totaal ongeveer € 159 miljoen voor de overgang van het omslagstelsel naar het kapitaaldekkingsstelsel van de pensioenen van militairen. Het financieringsarrangement stamt uit 1998 en was een oplossing voor het financieringstekort dat het gevolg was van het toetreden van beroepsmilitairen in de pensioenregeling van ABP. Voor het arrangement was een looptijd tot 2024 voorzien. Echter, het eerder beëindigen van het arrangement is wenselijk voor zowel Defensie als het ABP. De uitvoering van het arrangement is complex en wijkt af van reguliere processen van het ABP. Met het in 2018 aflossen van een groot deel van het arrangement komt het vervroegd beëindigen een stap dichterbij. Daarnaast is het budget voor uitkeringen met € 35,1 miljoen verlaagd. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere instroom en hogere uitstroom van het Sociaal Beleidskader dan geraamd (€ 18,3 miljoen), een beperkter gebruik van de stimuleringsmaatregel voor vertrek bedoeld voor militairen in FPS fase 3 (€ 6,8 miljoen) en een lager dan geraamde instroom in de UKW (€ 5,2 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen per saldo met € 108,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het financieringsarrangement ABP. Door de extra storting van Defensie is het ABP in staat om de vijf leningen vervroegd aan de staat af te lossen voor een bedrag van € 110,5 miljoen. Dit is niet-relevant begrotingsgeld en wordt teruggegeven aan het Ministerie van Financiën Door de aflossing zullen de niet-relevante ontvangsten in 2019 t/m 2022 dalen. Hierna resteren nog twee 10-jaars leningen.

Artikel 11 Geheime Uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

7470

7.107

119

244

7.470

Geheime uitgaven

7470

7.107

119

244

7.470

Totaal uitgaven

7470

7.107

119

244

7.470

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

Stand 2e suppletoire begroting 2018

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen en uitgaven

123.202

153.504

– 77.670

– 20.698

55.136

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         

Nader te verdelen

123.202

153.504

– 77.670

– 20.698

55.136

Onvoorzien

         

Totaal uitgaven

123.202

153.504

– 77.670

– 20.698

55.136

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Verplichtingen en uitgaven

Per saldo dalen de uitgaven met € 98,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aflossing van € 100 miljoen van het financieringsarrangement ABP via artikel 10 (centraal apparaat).

Het resterende saldo op dit artikel wordt, mits het niet alsnog tot besteding komt, met de eindejaarsmarge meegenomen naar volgend jaar.

Licence