Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften worden hieronder de exploitatie en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan

€ 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen X € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenW

2.275.607

– 5.258

169.412

2.439.761

Omzet nutv werkzaamheden

 

368.508

– 423.515

– 55.007

Omzet overige departementen

28.360

 

32.086

60.446

Omzet derden

181.970

 

13.330

195.300

Rentebaten

800

 

– 800

0

Vrijval voorzieningen

   

7.621

7.621

Bijzondere baten

3.000

 

– 500

2.500

Totaal baten

2.489.737

363.250

– 202.366

2.650.621

         

Lasten

       

Apparaatskosten

1.032.391

718

33.271

1.066.380

– Personele kosten

788.468

718

64.094

853.280

Waarvan eigen personeel

728.953

718

50.697

780.368

Waarvan inhuur externen

58.015

 

14.897

72.912

Waarvan overige personele kosten

1.500

 

– 1.500

0

– Materiële kosten

243.923

 

– 30.823

213.100

Waarvan apparaat ICT

30.000

 

4.903

34.903

Waarvan bijdrage aan SSO's

56.000

 

– 8.693

47.307

Waarvan overige materiële kosten

157.923

 

– 27.033

130.890

Onderhoud

1.399.623

362.532

– 250.655

1.511.500

Rentelasten

8.748

 

– 4.998

3.750

Afschrijvingskosten

39.975

 

– 10.118

29.857

– Materieel

38.500

 

– 10.847

27.653

Waarvan apparaat ICT

6.000

 

– 2.148

3.852

– Immaterieel

1.475

 

729

2.204

Overige lasten

   

20.410

20.410

– Dotaties voorzieningen

   

3.002

3.002

– Bijzondere lasten

   

17.408

17.408

Totaal lasten

2.480.737

363.250

– 212.090

2.631.897

         

Saldo van baten en lasten

9.000

0

9.724

18.724

         

Dotatie aan reserve Rijksrederij

– 9.000

 

– 1.242

7.758

Te verdelen resultaat

0

0

10.966

10.966

Toelichting

Baten

Omzet IenW

De omzet moederdepartement is met name verhoogd als gevolg van een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden (€ 42,6 mln.), de uitkering van de loon- en prijsbijstelling 2018 (€ 41,6 mln.), een bijdrage voor de onverwachte reparaties aan de Merwedebrug (€ 32,1 mln.), een vergoeding voor de kosten samenhangend met het incident en de reparatie van de stuw Grave (€ 16,1 mln.), een bijdrage voor de sanering van grond bij steunpunten (€ 14,3 mln.), een bijdrage aan het Security Operations Centre van RWS (€ 8,9 mln.), een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat t.b.v. het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 5,7 mln.), een toevoeging voor het beheer en onderhoud van de tunnel technische installaties van de A4 Delft-Schiedam (€ 5,3 mln.) en een bijdrage voor de hogere ICT uitgaven (€ 5,0 mln.). Tegenover deze verhogingen staat een verlaging van de omzet moederdepartement met € 21,3 mln. als gevolg van de herverkaveling met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

De verwachting is dat de balanspost nog uit te voeren werkzaamheden (NUTW) dit jaar met circa € 55,0 mln. toeneemt van circa € 368,5 mln. ultimo 2017 naar circa € 423,5 mln. ultimo 2018. Zie verder de toelichting onder de post Onderhoud bij de Lasten.

Omzet overige departementen

De verwachte verhoging van de omzet overige departementen wordt met name veroorzaakt door de apparaats- en programmakosten die RWS bij het Ministerie van BZK en het Ministerie van EZK in rekening brengt voor de werkzaamheden in het kader van Beleidsondersteuning en Advisering en de Omgevingswet.

Omzet derden

De verwachte toename van de omzet derden wordt met name veroorzaakt door extra opbrengsten in het kader van Werken voor en met Partners en meer beheeropbrengsten op het areaal van RWS.

Rentebaten

Deze baten hebben voornamelijk betrekking op vergoedingen over de rekening-courant en korte termijndeposito’s die door Rijkswaterstaat worden aangehouden. Omdat er vanwege de relatief lagere rentestanden gedurende 2018 geen korte termijndeposito’s worden aangehouden, worden er over 2018 geen rentebaten gerealiseerd.

Vrijval voorzieningen

In 2018 wordt een vrijval uit de Reorganisatievoorziening (loonkosten VWNW kandidaten en toekomstige maatwerkafspraken) verwacht.

Bijzondere baten

De geraamde bijzondere baten betreffen voornamelijk verwachte boekwinst op de verkoop van vaste activa. Deze verwachte boekwinst is naar beneden bijgesteld.

Lasten

Personele kosten

De verwachte verhoging van de personele kosten is met name het gevolg van de CAO loonstijging per 1 juli 2018 van 3% en het aantrekken van capaciteit voor de groeiende onderhoudsopgave en voor het Werken voor en met Partners. Daarnaast zijn de verwachte kosten voor het Corporate Learning Center begroot onder de materiele kosten, maar worden deze verantwoord onder de personele kosten. Hiervoor is nu gecorrigeerd.

Materiele kosten

De verwachte kosten voor het Corporate Learning Center zijn begroot onder de materiele kosten maar worden deze verantwoord onder de personele kosten. Hiervoor is nu gecorrigeerd. Daarnaast zijn de verwachte materiele kosten in 2018 meer in lijn gebracht met de lagere realisaties in voorgaande jaren.

Onderhoud

Het beschikbare budget voor Onderhoud is in 2018 met name verhoogd als gevolg van de NUTW ultimo 2017 (€ 368,5 mln.), een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden (€ 42,6 mln.), een bijdrage voor de onverwachte reparaties aan de Merwedebrug (€ 32,1 mln.), de uitkering van de prijsbijstelling 2018 (€ 18,8 mln.), een vergoeding voor de kosten samenhangend met het incident en de reparatie van de stuw Grave (€ 16,1 mln.) en een bijdrage voor de sanering van grond bij steunpunten (€ 14,3 mln.). Tegenover het totale beschikbare budget 2018 voor Onderhoud van € 1.935,0 mln. staat een prognose van € 1.511,5 mln. Het verschil van € 423,5 mln. betreft de verwachte NUTW ultimo 2018.

Rentelasten

De verwachte rentelasten zijn naar beneden bijgesteld, omdat in 2018 en eerdere jaren minder is geïnvesteerd dan van tevoren gepland en er sprake is van lagere rentepercentages.

Afschrijvingskosten

De verwacht afschrijvingskosten zijn naar beneden bijgesteld, omdat in 2018 en eerdere jaren minder is geïnvesteerd dan van tevoren gepland.

Overige kosten

In 2018 wordt een dotatie aan de Reorganisatievoorziening (wachtgeld en lopende maatwerkafspraken) verwacht. De post bijzondere lasten bestaat met name uit het verwachte agentschapsdeel Vpb-lasten van circa € 16 mln. inclusief de naheffing over 2016 en 2017 van in totaal circa € 7 mln.

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2018

240.626

435.944

 

676.570

2a

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.489.737

– 5.258

213.528

2.698.007

2b

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 2.440.762

5.258

– 163.534

– 2.599.038

2.

Totaal operationele kasstroom

48.975

0

49.994

98.969

3a

Totaal investeringen (–/–)

– 54.000

 

2.899

– 51.101

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

4.398

4.398

3.

Totaal investeringskasstroom

– 54.000

0

7.297

– 46.703

4a

Eenmalige uitkering aan het moederdepartement (–/–)

 

– 12.400

20

– 12.380

4b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

6.000

   

6.000

4c

Aflossingen op leningen (–/–)

– 38.000

 

16.000

– 22.000

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

34.000

– 7.638

– 3.005

23.357

4.

Totaal financieringskasstroom

2.000

– 20.038

13.015

– 5.023

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018

237.601

415.906

70.306

723.813

Toelichting

Operationele kasstroom

De verwachte ontvangsten binnen de operationele kasstroom zijn met name gestegen als gevolg van de verhoogde omzet moederdepartement, omzet overige departementen en omzet derden. De verwachte uitgaven binnen de operationele kasstroom zijn minder gestegen en dit sluit ook aan bij het verwachte positieve resultaat 2018 en de verwachte toename van de balanspost NUTW in 2018.

Investeringskasstroom

De verwachte investeringen zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van een vertraagde aanbesteding bij het project Mobile Only (aanschaf mobiele ICT-middelen, zoals een laptop en een smartphone). De verwachte boekwaarde desinvesteringen betreft o.a. de boekwaarde van het verkochte pand Kanaaldijk 301 in Alkmaar.

Financieringskasstroom

RWS heeft vanaf 2017 nieuwe activaklassen (wijziging in levensduur). Voor deze levensduur was in 2017 geen leenplafond aanwezig en kon dus niet geleend worden. Dit leidt tot minder aflossingen in 2018 dan verwacht. Het verwachte beroep op de leenfaciliteit is naar beneden bijgesteld als gevolg van de lagere verwachte investeringen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT. Tweede suppletoire begroting 2018 (bedragen X € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenW

116.123

 

11.960

128.083

Omzet overige departementen

875

 

– 500

375

Omzet derden

23.290

 

1.290

24.580

Rentebaten

50

 

0

50

Vrijval voorzieningen

0

 

0

0

Bijzondere baten

0

 

0

0

Totaal baten

140.338

140.338

12.750

153.088

         

Lasten

       

Apparaatskosten

138.896

0

12.750

151.646

– Personele kosten

103.492

0

6.025

109.518

Waarvan eigen personeel

98.190

 

4.700

102.891

Waarvan inhuur externen

5.102

 

1.325

6.427

Waarvan overige personele kosten

200

 

0

200

– Materiële kosten

35.404

0

6.725

42.129

Waarvan apparaat ICT

200

 

0

200

Waarvan bijdrage aan SSO's

17.824

 

5.083

22.907

Waarvan overige materiële kosten

17.380

 

1.642

19.022

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

1.342

0

0

1.342

– Materieel

0

 

0

0

– Immaterieel

1.342

 

0

1.342

Overige lasten

100

0

0

100

– Dotaties voorzieningen

100

 

0

100

– Bijzondere lasten

0

 

0

0

Totaal lasten

140.338

0

12.750

153.088

         

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenW

De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement o.a. een bijdrage voor de kosten van het ICT-beheer bij de shared serviceorganisatie Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en voor ILT specifieke aanpassingen van werkplekken (€ 2,3 miljoen). Daarnaast ontvangt ILT o.a. een bijdrage voor het de beheerskosten van de applicatie Inspectieview Milieu (€ 1,1 miljoen), een bijdrage voor de verhuiskosten naar de Rijnstraat (€ 1,9 miljoen), een bijdrage voor extra toezicht op Schiphol (€ 0,5 miljoen) en een bijdrage voor de IenW-brede IV-portefeuille die is belegd bij de Inspecteur-Generaal van de ILT (€ 1 miljoen). Verder is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikel (€ 2,5 miljoen). Tot slot heeft de ILT nog een aantal kleinere bijdragen ontvangen bijvoorbeeld voor wijzigingen in maritieme regelgeving en de beheerskosten van TERRA.

Reorganisatie Koers

Deze mutatie (€ 1,1 miljoen) betreft een eenmalige bijdrage van het moederdepartement in het kader van voorbereidende werkzaamheden met het oog op de in 2019 verwachte reorganisatiekosten die volgt uit het «vernieuwingsprogramma Koers ILT».

Omzet derden

Deze mutatie betreft de actualisatie van de opbrengsten van derden uit vergunningverlening op basis van de realisatie 2017.

Lasten

Personele kosten

De mutatie betreft, naast loon- en prijsbijstelling, de personele uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers.

Materiële kosten

Dit betreft de bijdrage voor de kosten van DICTU (€ 2,3 miljoen) en de materiële uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers (inspectieviews, terra, verhuiskosten, gestegen ICT-kosten en facilitaire kosten).

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2018

31.810

   

31.810

2a

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.000

 

100

2.100

2b

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 4.000

 

– 100

– 4.100

2.

Totaal operationele kasstroom

– 2.000

   

– 2.000

3a

Totaal investeringen (–/–)

– 200

   

– 200

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 200

   

– 200

4a

Eenmalige uitkering aan het moederdepartement (–/–)

       

4b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

1.100

1.100

4c

Aflossingen op leningen (–/–)

       

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

       

4.

Totaal financieringskasstroom

       

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018

29.610

0

1.100

30.710

Toelichting

Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht die toegelicht moeten worden.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde Begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenW

53.067

– 330

2.131

54.868

Omzet nutv werkzaamheden

 

3.638

3.638

Omzet overige departementen

1.991

220

800

3.011

Omzet derden

24.254

 

– 4.227

20.027

Rentebaten

 

1

1

Bijzondere baten

 

Totaal baten

79.312

– 110

2.343

81.545

         

Lasten

       

Apparaatskosten

40.242

– 110

5.674

45.807

– Personele kosten

30.197

– 110

2.634

32.721

Waarvan eigen personeel

29.697

– 110

2.338

31.925

Waarvan inhuur externen

500

244

744

Waarvan overige personele kosten

 

52

52

– Materiële kosten

10.045

3.041

13.086

Waarvan apparaat ICT

1.612

 

3.115

4.727

Waarvan bijdrage aan SSO’s

4.966

 

– 541

4.425

Waarvan overige materiële kosten

3.467

467

3.821

Materiële programmakosten

       

– Aardobservatie

25.757

– 2.612

23.145

– Overig

10.980

 

– 1.085

9.895

Rentelasten

242

 

– 242

Afschrijvingskosten

2.091

 

609

2.700

– Materieel

2.091

 

209

2.300

– Immaterieel

   

400

400

Overige lasten

   

– Dotaties voorzieningen

   

– Bijzondere lasten

   

Totaal lasten

79.312

– 110

2.343

81.545

         

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenW

De omzet IenW stijgt door de toekenning van extra middelen vanaf 2018 in het kader van het programma Basale Dienstverlening +. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gesteld aan het KNMI voor het uitvoeren van taken met betrekking tot broeikasgasmetingen (€ 0,23 miljoen), Space Weather (€ 0,37 miljoen) en wordt het KNMI gecompenseerd voor de loon- en prijsbijstelling (€ 0,6 miljoen).

Daarnaast vindt er een kasschuif plaats voor de middelen aardobservatie, waardoor de omzet van IenW daalt met € 6,1 miljoen.

Omzet IenW – Nog uit te voeren werkzaamheden

De kasontvangsten voor aardobservatie zijn lager dan de contributies voor aardobservatie. Voor dit doel zijn echter eerder middelen ontvangen en worden nu ingezet.

Omzet overige departementen

Naar aanleiding van de herverkaveling is een gedeelte van de opdrachtenportefeuille voor het KNMI van IenW naar EZK overgeheveld. Naar aanleiding hiervan zijn er onlangs aanvullende afspraken gemaakt tussen het KNMI en EZK. Als gevolg daarvan stijgt de omzet vanuit overige departementen. Dit betreft met name een bijdrage voor Space Weather (€ 0,37 miljoen) en Seismologische dienstverlening en broeikasgasmetingen (€ 0,4 miljoen).

Omzet derden

De omzet blijft met name achter door lagere kosten voor subsidieprojecten. Omdat er een directe relatie is tussen de gerealiseerde kosten en de bedragen die kunnen worden gedeclareerd bij de subsidiegevers, kunnen ook minder opbrengsten worden verantwoord.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten stijgen vooral als gevolg van extra kosten in het kader van het programma Basale Dienstverlening + (€ 1,0 miljoen). Daarnaast stijgen de kosten als gevolg van de stijging van de pensioenpremies en de nieuwe cao (circa € 0,6 miljoen), extra dienstverlening in het kader van Space Weather (€ 0,3 miljoen) en stijgende inhuurkosten (€ 0,2 miljoen).

Materiële apparaatskosten

De materiele apparaatskosten stijgen als gevolg van extra kosten in het kader van het programma Basale Dienstverlening en hogere kosten van subsidieprojecten.

Materiële programmakosten

Door de lagere afdracht voor de contributie met betrekking tot aardobservatie vallen deze materiele programma kosten lager uit (€ 2,6 miljoen). Daarnaast zijn de kosten van met name de subsidieprojecten lager dan begroot.

Afschrijvingskosten

Door een vertraging bij het uitvoeren van investeringsprojecten blijven de afschrijvingskosten achter bij de begroting (€ 0,7 miljoen).

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

6.903

– 2.793

0

4.110

1.a

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.091

3.161

– 2.552

2.700

1.b

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 982

 

– 3.089

– 4.071

2.

Totaal operationele kasstroom

1.109

3.161

– 5.641

– 1.371

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 510

– 4.372

3.623

– 1.259

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 510

– 4.372

3.623

– 1.259

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

       

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

300

300

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 948

   

948

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

510

6.872

– 3.097

4.285

4.

Totaal financieringskasstroom

– 438

6.872

– 2.797

3.637

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018

7.064

2.868

– 4.815

5.117

Toelichting

Operationele kasstroom

Door de kasschuif aardobservatie van € 6,1 miljoen zijn de ontvangsten van artikel 23.02 lager geworden dan de daadwerkelijke contributiebedragen voor aardobservatie. Daardoor is voor aardobservatie niet langer sprake van een operationele ontvangst, maar van een operationele uitgave. De operationele ontvangsten dalen daarom met € 3,0 miljoen en de operationele uitgaven stijgen met € 3,1 miljoen. Daarnaast stijgen de operationele ontvangsten met € 0,4 miljoen door de gestegen afschrijvingskosten.

Investeringskasstroom

De prognose van de investeringsuitgaven is naar beneden bijgesteld doordat de geplande investering met betrekking tot de I-strategie naar verwachting niet meer in 2018 zal plaatsvinden.

Financieringskasstroom

Als gevolg van het resultaat 2017 is het Eigen Vermogen van het KNMI nihil. In lijn met de Regeling Agentschappen wordt het Eigen Vermogen van het KNMI behoedzaam aangevuld door de eigenaar met € 0,3 miljoen per jaar tot en met 2023 tot een bedrag van € 1,8 miljoen.

Gezien de investeringen lager uitvallen wordt er ook minder beroep op de leenfaciliteit gedaan dan oorspronkelijk aangevraagd.

Licence