Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen Departement

Algemeen, niet-beleidsartikel 97 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

54.487

130.146

3.526

4.128

137.800

Uitgaven

57.813

117.830

3.526

1.021

122.377

97.01

Algemeen departement

57.813

101.830

3.526

1.021

106.377

97.01.01

Opdrachten

29.429

73.446

882

1.272

75.600

 

– Overige Opdrachten

15.644

16.133

594

– 428

16.299

 

– Regeringsvliegtuig

6.735

50.263

22

– 36

50.249

 

– DCC

7.050

7.050

266

1.736

9.052

97.01.02

Subsidies

1.450

1.450

159

– 91

1.518

 

– Overige Subsidies

1.450

1.450

159

– 91

1.518

97.01.03

Bijdragen aan agentschappen

21.707

21.707

2.422

0

24.129

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.471

12.471

   

12.471

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

213

213

2.370

 

2.583

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.579

2.579

52

 

2.631

 

– Overige Bijdragen aan agentschappen

6.444

6.444

   

6.444

97.01.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

5.227

5.227

63

– 160

5.130

 

– StAB

5.227

5.227

63

– 160

5.130

97.02

Sanering Thermphos

 

16.000

   

16.000

97.02.02

Subsidies

 

16.000

   

16.000

 

– Sanering Thermphos

 

16.000

   

16.000

Ontvangsten

1.101

3.657

   

3.657

97.01 IenW- brede programmamiddelen

Opdrachten

De toename van opdrachten betreft overwegend bijdragen aan het Departementale Crisis Centrum (DCC) dat is ondergebracht bij RWS. Door de droogte zijn er problemen geconstateerd met het waterpeil en daarom is er een noodmaatregel ingesteld om de drinkwatervoorziening in het IJsselmeer op peil te houden. Gekozen is voor een maatregel waarbij wateraanvoer via boten plaatsvindt. Daarnaast betreft het uitgaven ten behoeve van de Evaluatie crisishulp orkanen Caribisch gebied en de Nationale Nucleaire oefening.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Apparaatsuitgaven kerndepartement, niet-beleidsartikel 98 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Vastgestel de begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire Begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

280.211

277.222

17.137

– 2.153

292.206

Uitgaven

284.403

292.708

17.945

– 7.342

303.311

98.01

Personele uitgaven

203.408

210.291

19.041

– 1.292

228.040

 

– waarvan eigen personeel

179.514

179.357

15.788

802

195.947

 

– waarvan inhuur externen

13.854

20.894

5.292

– 1.899

24.287

 

– waarvan overige personele uitgaven

10.040

10.040

– 2.039

– 195

7.806

98.02

Materiele uitgaven

80.995

82.417

– 1.096

– 6.050

75.271

 

– waarvan ICT

17.991

20.707

3.961

– 13.882

10.786

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

44.259

42.699

– 2.079

11.842

52.462

 

– waarvan overige materiële uitgaven

18.745

19.011

– 2.978

– 4.010

12.023

Ontvangsten

5.430

14.888

0

292

15.180

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Het verschil wordt overwegend veroorzaakt doordat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in 2018 waarvan de kasuitgaven in latere jaren zijn voorzien.

98.01 Personele uitgaven

De lagere personele uitgaven zijn overwegend het gevolg van vertragingen bij de projecten Beter Benutten en ERTMS waardoor er minder is uitgegeven aan externe inhuur. Daarnaast is er minder aan post-actieve werknemers uitgekeerd dan het vooraf geraamde bedrag.

98.02 Materiële uitgaven

De lagere kosten voor ICT wordt overwegend veroorzaakt door uitbesteding van een deel van de kantoorautomatisering aan rijksbrede SSO’s. Daarnaast zijn de uitgaven voor ICT lager als gevolg van vertraging in het onderzoek naar de vervanging van het bedrijfsvoeringsysteem SAP en een niet uitgevoerde upgrade van het documentmanagementsysteem HPRM. De lagere reguliere materiële uitgaven zijn het gevolg van een overboeking van budget naar de agentschappen RWS, KNMI en ILT voor compensatie van gemaakte kosten in het kader van de Participatiewet en een herschikking ter dekking van het Luchtvaartdossier.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Nominaal en onvoorzien, niet-beleidsartikel 99 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire

begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

108

145.421

– 165.615

 

– 20.194

Uitgaven

108

145.421

– 165.481

 

– 20.060

99.01

Nominaal en onvoorzien

108

145.421

– 165.481

 

– 20.060

Ontvangsten

         

De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

99.01 Onvoorzien

In afwachting van een concrete invulling is op dit artikel een structurele reeks onderuitputting van € 20 miljoen, oplopend naar € 23 miljoen vanaf 2021 ingeboekt. De concrete invulling vindt plaats in de periode tussen de najaarsnota en de Slotwet.

Onderuitputting op de verschillende budgetten van deze begroting zal in de Slotwet worden geboekt naar dit artikel met als doel de minregel technisch tegen te boeken. Met deze werkwijze is geen sprake van overbesteding van dit artikel.

Licence