Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2018

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2019 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 al in de 1e suppletoire begroting 2018 en in de ontwerpbegroting 2019 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 weergegeven.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en -ontvangsten 2018 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2019

76.777

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

 

Autonoom

– 720

Actualisering Zvw-uitgaven

– 600

Actualisering Wlz-uitgaven

– 120

   

Beleidsmatig

12

Overig

12

   

Technisch

– 13

Overboekingen tussen Uitgavenplafonds

– 13

   

Totaal mutaties

– 721

   

Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2018

76.056

Ontvangsten ontwerpbegroting 2019

5.046

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

0

Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2018

5.046

Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2018

71.010

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Zvw-uitgaven

Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2018 van het Zorginstituut zijn de ramingen van de Zvw-uitgaven 2018 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 600 miljoen. De belangrijkste sectoren daarbinnen betreffen de eerstelijnszorg, wijkverpleging, ggz en genees- en hulpmiddelen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2018. Daarover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.

Actualisering Wlz-uitgaven

Op basis van het «augustus-advies benutting budgettair kader Wlz 2018» van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de ramingen van de Wlz-uitgaven 2018 geactualiseerd. Zoals reeds verwerkt in de definitieve kaderbrief Wlz 2019 gaat het om een neerwaartse bijstelling van € 120 miljoen als gevolg van de vrijval van de resterende herverdelingsmiddelen Wlz-kader (- € 130 miljoen) en de verhoging van het hulpmiddelenbudget (+ € 10 miljoen). Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2018. Daarover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.

Beleidsmatig

Overige

Dit betreft diverse kleine mutaties op de begrotingsgefinacierde zorguitgaven welke op de begrotingsartikelen zijn toegelicht. Het gaat onder andere om de uitgaven Caribisch Nederland (artikel 4) en de schadevergoeding Erasmus MC (artikel 2).

Technisch

Overboekingen tussen uitgavenplafonds

Dit betreft mutaties als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting, zoals beschreven in paragraaf 2.

Licence