Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018

Tabel 1 laat de ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2019.

Tabel 1 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018 (bedragen x € 1 miljoen)1
   

2018

1

Uitgavenplafond zorg stand ontwerpbegroting 2019

72.555

2

Overboekingen tussen Uitgavenplafonds

– 13

3

Uitgavenplafond zorg stand 2e suppletoire begroting 2018

72.542

     

4

Netto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2019

71.731

5

Bijstelling netto-zorguitgaven

– 721

6

Netto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2018

71.010

     

7

Onderschrijding Uitgavenplafond zorg (=6–3)

– 1.532

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Het Uitgavenplafond zorg is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2019 met € 13 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het betreft hier voornamelijk de bijdrage aan het pensioenfonds Caribisch Nederland van € 7,2 miljoen en de extra opdrachtgeversbijdrage aan het CIBG van € 5,1 miljoen.

Daarnaast zijn de netto-zorguitgaven met € 721 miljoen neerwaarts bijgesteld. In paragraaf 3 is de ontwikkeling van de zorguitgaven opgenomen en toegelicht.

De verwachte onderschrijding van het Uitgavenplafond zorg is nu circa € 1,5 miljard. Dit bedrag kan nog wijzigen op grond van nieuwe cijfers over 2018 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.

Tabel 2 geeft een overzicht van de onderschrijdingen van het Uitgavenplafond zorg in 2018 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerpbegroting 2019 is de onderschrijding van het Uitgavenplafond zorg met € 708 miljoen toegenomen, voornamelijk als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto-zorguitgaven.

Tabel 2 Ontwikkeling over-/onderschrijding Uitgavenplafond zorg 2018(bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

Stand over-/onderschrijding bij Startnota

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 460

Stand onderschrijding bij 1e suppletoire begroting 2018

– 460

Mutatie ontwerpbegroting 2019

– 364

Stand onderschrijding bij ontwerpbegroting 2019

– 824

Mutatie 2esuppletoire begroting 2018

– 708

Stand onderschrijding bij 2e suppletoire begroting 2018

– 1.532

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Licence