Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 97 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

54.487

130.146

137.800

– 32.189

105.611

Uitgaven

57.813

117.830

122.377

– 28.729

93.648

97.01

Algemeen departement

57.813

101.830

106.377

– 28.729

77.648

97.01.01

Opdrachten

29.429

73.446

75.600

– 28.672

46.928

 

– Overige Opdrachten

15.644

16.133

16.299

– 225

16.074

97.01.01.02

Regeringsvliegtuig

6.735

50.263

50.249

– 28.315

21.934

97.01.01.08

DCC

7.050

7.050

9.052

– 132

8.920

97.01.02

Subsidies

1.450

1.450

1.518

– 54

1.464

 

– Overige Subsidies

1.450

1.450

1.518

– 54

1.464

97.01.03

Bijdragen aan agentschappen

21.707

21.707

24.129

 

24.129

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.471

12.471

12.471

 

12.471

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

213

213

2.583

 

2.583

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.579

2.579

2.631

 

2.631

 

– Overige Bijdragen aan agentschappen

6.444

6.444

6.444

 

6.444

97.01.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

5.227

5.227

5.130

– 3

5.127

97.01.06.01

StAB

5.227

5.227

5.130

– 3

5.127

97.02

Sanering Thermphos

 

16.000

16.000

 

16.000

97.02.02

Subsidies

 

16.000

16.000

 

16.000

97.02.02.01

Sanering Thermphos

 

16.000

16.000

 

16.000

Ontvangsten

1.101

3.657

3.657

– 490

3.167

Verplichtingen

Een deel van de betaling van het Regeringsvliegtuig vindt niet meer in 2018 plaatst waardoor deze middelen doorschuiven naar het volgende jaar. Daarnaast is, per abuis, bij Voorjaarsnota 2018 eenzelfde bedrag aan overlopende verplichtingen toegevoegd als aan overlopende kasuitgaven uit 2017.

97.01 IenM -brede programmamiddelen

Overige opdrachten

Voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig is in 2018 minder uitgegeven dan geraamd. Dit omdat een deel van de betalingen pas in 2019 plaats vindt.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn lager dan geraamd. Met de transitie naar het nieuwe Regeringsvliegtuig zijn er minder vluchten doorbelast aan andere departementen en zijn daarmee de ontvangsten lager.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 98 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

280.211

277.222

292.206

– 10.696

281.510

Uitgaven

284.403

292.708

303.311

– 4.455

298.856

98.01 Personele uitgaven

203.408

210.291

228.040

– 7.067

220.973

– waarvan eigen personeel

179.514

179.357

195.947

– 2.917

193.030

– waarvan externe inhuur

13.854

20.894

24.287

– 3.288

20.999

– waarvan overige personele uitgaven

10.040

10.040

7.806

– 862

6.944

98.02 Materiele uitgaven

80.995

82.417

75.271

2.612

77.883

– waarvan ICT

17.991

20.707

10.786

9.522

20.308

– waarvan bijdrage aan SSO's

44.259

42.699

52.462

– 3.664

48.798

– waarvan overige materiële uitgaven

18.745

19.011

12.023

– 3.246

8.777

Ontvangsten

5.430

14.888

15.180

– 513

14.667

98.01 Personele uitgaven

De lagere uitgaven personeel zijn voornamelijk het gevolg van vacatureruimte, een overboeking naar het Ministerie van BZK inzake het salaris Top Management Group (TMG) en omdat er minder contracten zijn afgesloten voor interne dienstverlening dan voorzien. Daarnaast betreft het een overboeking naar artikel 17 voor opdrachten Schiphol, ter dekking van de getroffen schikking met de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN) voor het deel dat in 2018 moet worden betaald.

De uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan voorzien, voornamelijk als gevolg van vertragingen bij het project ERTMS. Het niet aangewende bedrag hiervan is bij slotwet naar het Infrastructuurfonds teruggestort zodat het totale budget ERTMS gehandhaafd blijft.

Voor overige personele uitgaven zijn lager omdat door verzekeringsmaatschappijen minder kosten in rekening zijn gebracht dan voorzien voor aanspraken van oud werknemers.

98.02 Materiële uitgaven

De hogere uitgaven voor ICT worden veroorzaakt doordat er voor kantoorautomatisering minder is uitbesteed aan Rijksbrede SSO's dan voorzien.

Lagere uitgaven aan Rijksbrede SSO's betreft enerzijds minder uitbesteding van kantoorautomatisering dan voorzien en anderzijds hogere bijdragen aan Rijksbrede SSO’s omdat er uitgaven zijn gedaan voor de Baten-Lastendiensten van IenW waarvan de ontvangsten niet meer in 2018 zijn gerealiseerd en deze uitgaven ten laste van artikel 98 moeten worden verantwoord.

De lagere materiële uitgaven betreft een overboeking naar artikel 17 voor opdrachten Schiphol, ter dekking van de getroffen schikking met de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN), voor het deel dat in 2018 moet worden betaald. Daarnaast betreft het een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken als bijdrage in de facilitaire kosten NEA naar aanleiding van de herverkaveling uit het regeerakkoord en een optelling van diverse kleine overschotten.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit houdt in dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenW begroting, zoals loon- en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden tijdelijk op dit artikel geadministreerd.

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 99 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

108

145.421

– 20.194

20.194

0

Uitgaven

108

145.421

– 20.060

20.060

0

99.01

Nominaal en onvoorzien

108

145.421

– 20.060

20.060

0

99.01.01

Onvoorzien

108

145.421

– 20.060

20.060

0

 

– Overige Onvoorzien

107

4.008

– 370

370

0

99.01.01.03

Taakstellingen

1

– 20.000

– 20.000

20.000

0

99.01.01.04

Loonbijstelling app.

0

28.032

172

– 172

0

99.01.01.05

Prijsbijstelling pro

0

107.528

521

– 521

0

99.01.01.06

Eindejaarsmarge prog

 

6.973

– 26

26

0

99.01.01.08

Loonbijstelling pro.

0

12.515

– 204

204

0

99.01.01.09

Prijsbijstelling app

0

6.365

– 153

153

0

Ontvangsten

         

Uitgaven

De slotwetmutatie op artikel 99 betreft een technische boeking waarmee de taakstelling wordt tegen geboekt. Met deze werkwijze is geen sprake van overbesteding van dit artikel.

Licence