Base description which applies to whole site

4.2. Integratie-uitkeringen overig

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering.

In tabel 4.2.1 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen met uitzondering van de integratie-uitkering sociaal domein. Deze is apart zichtbaar in tabel 3.4.1 Budgettaire gevolgen van beleid.

Tabel 4.2.1 Overzicht integratie-uitkeringen overig gemeentefonds (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ontwerpbegroting 2017:

           

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3.451

3.531

3.612

3.695

3.780

3.780

Wmo

1.239.411

1.239.411

1.239.411

1.249.747

1.300.441

1.300.441

WUW-middelen

1.599

0

0

0

0

0

VTH-taken

40.758

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

             

Stand ontwerpbegroting 2017

1.285.219

1.289.642

1.289.723

1.300.142

1.350.921

1.350.921

             

1e suppletoire begroting 2017:

           

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2016 (Wmo)

2

         

Loon- en prijsbijstelling 2017 (Wmo)

25.040

25.040

25.040

25.248

26.272

26.273

Correctieboeking overheveling huishoudelijke hulp Wlz-cliënten (Wmo)

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

Aanpasing overheveling huishoudelijke hulp Wlz-cliënten (Wmo)

7.500

         

Compensatie eigen bijdragen gemeenten Wlz-cliënten (Wmo)

2.970

         
             

Stand 1e suppletoire begroting 2017

1.290.731

1.284.682

1.284.763

1.295.390

1.347.193

1.347.194

             

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

           

Correctie Waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

 

– 3.531

– 3.612

– 3.695

– 3.780

– 3.780

VTH-taken

 

– 46.700

– 46.700

– 46.700

– 46.700

– 46.700

Extramuralisering 2018 Wmo

 

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Compensatie vervallen ouderentoeslag Wmo

 

1.318

1.318

1.318

1.318

1.318

Groeiruimte 2018 Wmo

 

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

             

Stand ontwerpbegroting 2018

1.290.731

1.258.369

1.258.369

1.268.913

1.320.631

1.320.632

Licence