Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

01. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

Tabel 01.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

2.203.058

2.009.779

1.958.593

1.939.586

1.931.521

1.927.928

1.927.935

Omzet overige departementen

9.063

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

106.646

91.806

84.216

66.968

66.968

66.968

66.968

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

27.158

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

4.324

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

2.350.248

2.101.585

2.042.809

2.006.554

1.998.489

1.994.896

1.994.903

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– Personele kosten

940.666

962.543

957.315

949.308

949.800

949.357

946.961

– waarvan eigen personeel

867.074

871.364

866.567

863.699

863.699

863.699

863.699

– waarvan externe inhuur

65.874

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

– waarvan overige personele kosten

7.718

26.179

25.748

20.609

21.101

20.658

18.262

– materiële kosten

130.515

140.959

140.913

124.759

124.563

124.363

124.363

– waarvan ICT

35.813

53.287

52.709

35.396

35.396

35.396

35.396

– waarvan bijdrage aan SSO’s

33.003

32.610

33.017

32.182

31.986

31.986

31.986

– waarvan overige materiële kosten

61.699

55.062

55.187

57.181

57.182

56.982

56.982

Materiele programmakosten

964.929

908.323

895.207

885.441

890.066

887.213

889.655

Rentelasten

1.058

755

457

248

151

54

15

Afschrijvingskosten

37.791

20.380

13.875

13.102

12.631

12.631

12.631

– immaterieel

5.495

6.643

5.251

4.387

3.852

3.852

3.852

– materieel

32.296

13.737

8.625

8.715

8.779

8.779

8.779

– waarvan ICT

0

10.990

6.900

6.972

7.023

7.060

7.086

Overige kosten

172.278

68.625

35.042

33.695

21.277

21.277

21.277

– dotaties voorzieningen

79.541

68.625

35.042

33.695

21.277

21.277

21.277

– bijzondere lasten

92.737

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

2.247.237

2.101.585

2.042.809

2.006.554

1.998.489

1.994.896

1.994.903

               

Saldo van baten en lasten

103.011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

De meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geven voor DJI capaciteitsoverschotten aan. Naar aanleiding van de motie Volp [TK 24 587, nr. 641] heeft het kabinet besloten de capaciteitsoverschotten deze kabinetsperiode niet verder te reduceren. Dat betekent dat de capaciteit ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 niet gewijzigd is. De verwachte besparingen die gerealiseerd worden door leegstand en efficiënt capaciteitsbeheer (structureel € 30,6 mln.; zie tabel hieronder) zijn meerjarig in deze ontwerpbegroting verwerkt, echter niet in de kostprijzen.

De neerwaartse bijstelling van de bijdrage (omzet moederdepartement) van 2017 naar 2018 heeft voornamelijk te maken met het nieuwe huisvestingsstelsel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op basis van dit nieuwe stelsel is de bijdrage aan DJI structureel verlaagd met ongeveer € 90 mln. Het overige verschil houdt voornamelijk verband met eerdere capacitaire maatregelen en de verhuur van capaciteit aan Noorwegen.

Baten

Omzet moederdepartement

Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, behandel- en opvangplaatsen. De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel doelmatigheidsindicatoren). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement.

Onder de omzet moederdepartement wordt verder ook de dienstverlening aan overige VenJ-onderdelen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst geraamd.

Tabel 01.2 Overzicht omzet moederdepartement (x € 1 mln.)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

– Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve- en in stand te houden capaciteit)

899,6

912,4

919,3

925,1

925,1

923,6

– Extramurale sanctiecapaciteit

9,1

9,0

8,9

8,9

8,9

8,9

– Intramurale forensische zorg in GW (PPC)

111,1

111,1

110,5

111,1

111,1

111,0

– FPC’s/forensische zorg

290,5

277,7

266,5

258,5

258,5

258,4

– Intramurale forensische zorg in GGZ-instellingen

266,0

264,2

263,7

263,6

263,6

263,5

– Inkoop ambulante forensische zorg

84,7

85,0

85,2

85,2

85,2

85,2

– Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reservecapaciteit)

78,2

78,1

78,5

79,9

79,9

79,8

– Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden capaciteit)

125,6

126,7

126,8

127,5

127,5

127,4

Subtotaal volgens PxQ

1864,8

1864,2

1859,4

1859,8

1859,7

1857,9

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

10,4

9,6

9,7

9,8

9,8

9,8

Vreemdelingencapaciteit VZ (COA en bestuursrechtelijk)

10,1

10,4

10,6

10,8

10,8

10,8

Inkoop gedragsinterventies

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Voorcalculatorische onderbezettingskorting

– 32,7

– 30,9

– 31,1

– 30,8

– 30,6

– 30,6

Substantieel Bezwarende Functies (SBF)

36,4

37,3

35,2

35,2

35,2

35,2

Subsidies (gevangenismuseum en EFP)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Frictiekosten ForZo. Masterplan en Veldzicht

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Reservering Van Werk Naar Werk (VWNW) i.h.k.Masterplan DJI

46,4

12,4

12,4

0,0

0,0

0,0

Overig niet in PxQ begrepen

17,4

21,3

9,1

12,6

8,8

10,6

Subtotaal omzet moederdepartement

1.981,4

1.930,2

1.911,2

1.903,1

1.899,5

1.899,5

Overige opbrengsten vanuit VenJ

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

Totaal omzet moederdepartement

2.009,8

1.958,6

1.939,6

1.931,5

1.927,9

1.927,9

Omzet derden

De omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.

  • Noorwegen: Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting Norgerhaven en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan Noorwegen en het volledige beheer van de inrichting tegen betaling verzorgt.

  • Overig: o.a. de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof, de opbrengst ESF-subsidies en de afrekeningen van verstrekte voorschotten aan particuliere inrichtingen.

  • België: Het verdrag is per 2017 beëindigd.

Tabel 01.3 Overzicht omzet derden (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Arbeid

14.959

10.700

11.750

11.750

11.750

11.750

11.750

Verdrag België (t/m 2016)/Noorwegen

56.662

26.290

17.503

       

Overige ontvangsten

35.026

54.816

54.963

55.218

55.218

55.218

55.218

Totaal omzet derden

106.647

91.806

84.216

66.968

66.968

66.968

66.968

Lasten

Personele kosten

De totale personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de kosten ambtelijk personeel op basis van gemiddelde loonsom zoals gepresenteerd in tabel 01.4 aangevuld met de overige personeelskosten (reiskosten woon-werkverkeer en overige personeel gerelateerde kosten). Verder bestaat deze post voornamelijk uit de geraamde frictiekosten (Van Werk Naar Werk) op grond van het Masterplan DJI en reserveringen voor Substantieel Bezwarende Functies (SBF) en flankerend beleid uit eerdere capacitaire maatregelen voorafgaand aan het Masterplan DJI.

Tabel 01.4 Kosten ambtelijk personeel (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eigen personeel

             

kosten

867.074

871.364

866.567

863.699

863.699

863.699

863.699

Aantal fte

13.834

13.521

13.447

13.402

13.402

13.402

13.402

               

Externe inhuur

             

kosten

65.874

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

               

Overige personeelskosten

7.718

26.179

25.748

20.609

21.101

20.658

18.262

               

Totale kosten

940.666

962.543

957.315

949.308

949.800

949.357

946.961

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële kosten opgenomen. Dit betreft met name de (personeel gebonden) exploitatiekosten, bureaukosten en ICT-kosten. Verder vallen onder deze post ook de bijdragen aan verschillende Rijksdiensten (shared service organisaties) voor onder andere de huisvesting van het hoofdkantoor DJI, landelijke (ondersteunende) diensten en diverse interne diensten (shared service center) van DJI. Als onderdeel van de post materiële kosten zijn ook de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

Gebruiksvergoeding RVB

De daling van de gebruiksvergoeding RVB ten opzichte van 2016 hangt samen met de herfinanciering.

Tabel 01.5 Materiele apparaatskosten (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoud en exploitatie apparatuur (incl ICT)

45.457

61.287

60.709

45.396

45.396

45.396

45.396

Gebruiksvergoedingen RVB

19.488

8.263

8.670

7.835

7.639

7.639

7.639

Overige exploitatiekosten

17.162

31.062

31.187

27.181

27.182

26.982

26.982

Inbesteding via SSO’s

13.516

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Reis- en verblijfkosten

10.167

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Overige huisvestingskosten

8.350

5.347

5.347

5.347

5.347

5.347

5.347

Personeelsgebonden exploitatiekosten

8.318

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Bureaukosten

8.057

6.000

6.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal

130.515

140.959

140.913

124.759

124.563

124.363

124.363

Tabel 01.6 Materiele programmakosten (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Inkoop forensische zorg

533.680

560.578

545.471

534.514

526.932

526.933

526.933

Gebruiksvergoedingen RVB

210.546

95.654

102.191

95.490

107.371

111.623

111.623

Kosten Justitieel Ingeslotenen (Rijksinrichtingen)

75.943

75.660

72.420

71.980

72.040

72.080

72.080

Overige huisvestingskosten

67.302

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Financiering particuliere Jeugdinrichtingen

52.627

60.505

61.865

65.089

65.971

65.971

65.971

Overige exploitatiekosten

11.911

39.559

36.893

44.001

43.385

36.239

38.681

Materiele kosten arbeid justitiabelen

10.172

15.000

15.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Subsidie Gevangenismuseum

767

767

767

767

767

767

767

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

600

600

600

600

600

600

600

Overige subsidies

1.381

           

Totaal

964.929

908.323

895.207

885.441

890.066

887.213

889.655

Rentelasten

Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. In 2018 doet DJI geen beroep op de leenfaciliteit.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. De lagere afschrijvingskosten vanaf 2018 houden verband met de overdracht van activa aan het RVB, in het kader van het nieuw huisvestingsstelsel.

Overige lasten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF), afkoop boekwaarde Justitiële Rijksinrichtingen (Masterplan DJI) en kosten verband houdend met Van Werk Naar Werk (VWNW) in het kader van de reductie van personeel als gevolg van het Masterplan DJI.

Tabel 01.7 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

321.618

365.488

283.748

143.283

166.418

208.253

214.488

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

2.900.435

2.101.585

1.926.209

2.045.554

2.056.189

2.014.796

1.994.903

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 2.817.156

– 2.059.585

– 2.052.809

– 2.011.554

– 2.003.489

– 1.999.896

– 1.999.903

2

Totaal operationele kasstroom

83.279

42.000

– 126.600

34.000

52.700

14.900

– 5.000

–/– totaal investeringen

– 41.380

– 11.915

– 11.915

– 11.915

– 11.915

– 11.915

– 11.915

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

10.921

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

3

Totaal investeringsstroom

– 30.459

– 1.915

– 6.915

– 6.915

– 6.915

– 6.915

– 6.915

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

– 111.000

– 

– 

– 

– 

– 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             

–/– aflossingen op leningen

– 8.950

– 10.825

– 6.950

– 3.950

– 3.950

– 1.750

– 750

+/+ beroep op leenfaciliteit

             

4

Totaal financieringskasstroom

– 8.950

– 121.825

– 6.950

– 3.950

– 3.950

– 1.750

– 750

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

365.488

283.748

143.283

166.418

208.253

214.488

201.823

Operationele kasstroom

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

In het kasstroomoverzicht zijn financieringsafspraken met het moederdepartement verwerkt. In 2018 ontvangt DJI een lagere bijdrage (omzet) van € 116,6 mln. In 2019 tot en met 2021 wordt dit gecompenseerd met resp. € 39 mln., € 57,7 mln. en € 19,9 mln.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in inventaris en computer hard- en software. In verband met het nieuwe huisvestingsstelstel zijn de gebouwgebonden activa overgedragen aan het RVB. De eenmalige vergoeding (boekwaarde) die DJI hiervoor heeft ontvangen, is verwerkt onder de operationele kasstroom (circa € 50 mln.).

Financieringskasstroom

Het saldo van deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen. In 2017 heeft er tevens een aanpassing plaats gevonden van het eigen vermogen van DJI van € 111 mln.

Doelmatigheidsindicatoren DJI

Doelmatigheid

Tabel 01.8 Overzicht Doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo van baten en lasten

103.011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo baten en lasten als % totale baten

4,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Intramurale sanctiecapaciteit

             

Stand ontwerpbegroting 2018

10.204

10.240

10.330

10.512

10.512

10.512

10.512

Verdeeld naar:

             

Direct inzetbare capaciteit:

             

– strafrechtelijke sanctiecapaciteit

9.498

9.554

9.603

9.780

9.780

9.780

9.780

– inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

20

20

20

20

– capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

96

96

96

96

Reservecapaciteit

590

570

611

616

616

616

616

               

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

             

– operationele capaciteit (x € 1,–)

237

247

249

246

248

248

247

– reservecapaciteit (x € 1,–)

93

85

85

85

84

84

86

Totaal PxQ (x € 1 mln.)

863

888

901

908

914

914

912

               

Bezettingsgraad (in %)1

79,9

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

             
               

Stand ontwerpbegroting 2018

             
 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

31

31

31

31

31

31

31

Totaal PxQ (x € 1 mln.)

11

11

11

11

11

11

11

               

Extramurale sanctiecapaciteit

             

Stand ontwerpbegroting 2018

454

400

400

400

400

400

400

(B)PP met of zonder ET*

             
               

Gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–)

80

62

62

61

61

61

61

Totaal kader PxQ (x € 1 mln.)

13

9

9

9

9

9

9

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC’s)

             

Stand ontwerpbegroting 2018

620

620

620

620

620

620

620

Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–)

486

491

491

488

491

491

491

Totaal kader PxQ (x € 1 mln.)

103

111

111

110

111

111

111

               

FPC’s / Forensische zorg

             
               

Stand ontwerpbegroting 2018

1.491

1.396

1.323

1.269

1.229

1.229

1.229

Verdeeld naar:

             

Direct inzetbare capaciteit:

             

– Rijks FPC’s

206

175

175

175

175

175

175

– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen

1.285

1.221

1.148

1.094

1.054

1.054

1.054

               

Gemiddelde prijs per plaats/per dag:

             

Operationele capaciteit (x € 1,–)

547

570

575

575

576

576

576

               

Totaal kader PxQ (x € 1 mln.)

             

– Operationele capaciteit

277

291

278

267

258

258

258

Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken (in %)2

92,9

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

               

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen

             
               

Stand ontwerpbegroting 2018

2.359

2.263

2.241

2.241

2.241

2.241

2.241

Verdeeld naar:

             

Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

2.202

2.101

2.079

2.079

2.079

2.079

2.079

Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

157

162

162

162

162

162

162

Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–)

320

322

323

322

322

322

322

Totaal kader PxQ (x € 1 mln.)

276

266

264

264

264

264

264

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

             
               

Stand ontwerpbegroting 2018

738

757

757

757

757

757

757

Verdeeld naar:

             

Direct inzetbare capaciteit:

             

– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

61

61

61

61

61

61

61

– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

560

696

696

696

696

696

696

Reservecapaciteit

117

176

176

176

176

176

176

               

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

             

– operationele re capaciteit (x € 1,–)

246

262

261

261

266

266

265

– reservecapaciteit (x € 1)

87

90

94

97

101

101

101

Totaal kader (x € 1 mln.)

             

– direct inzetbare capaciteit en reserve capaciteit

60

78

78

78

80

80

80

Bezettingsgraad (in %)2

37,4

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

Overzicht Jeugdplaatsen

             

Stand ontwerpbegroting 2018

             

verdeeld naar:

634

609

609

609

609

609

609

Direct inzetbare capaciteit:

             

– rijks jeugdinrichtingen

273

255

255

255

255

255

255

– particuliere jeugdinrichtingen

250

262

262

262

262

262

262

– reservecapaciteit

111

92

92

92

92

92

92

               

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

             

operationele capaciteit (x € 1,–)

618

626

631

631

634

634

634

reservecapaciteit (x € 1,–)

125

87

89

89

91

91

91

               

Totaal PxQ (x € 1 mln.)

123

121

122

122

123

123

123

Bezettingsgraad (in %)2

80,3

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

In stand te houden jeugdplaatsen

             
               

Stand ontwerpbegroting 2018

36

144

144

144

144

144

144

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

125

87

89

89

91

91

91

Totaal PxQ (x € 1 mln.)

2

5

5

5

5

5

5

1

Dit betreft het percentage van de direct inzetbare capaciteit exclusief in bewaring gestelden op politiebureaus.

2

Dit betreft het percentage direct inzetbare capaciteit.

Toelichting op kostprijzen

De gemiddelde prijs per plaats is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 enigszins gewijzigd. Vooral de loon- en prijsbijstelling 2017 heeft hierbij een ophogend effect op de prijzen. Het nieuwe huisvestingsstelsel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft door aangepaste huurlasten ook meerjarig effect op de prijzen.

De prijzen voor forensische zorg nemen daarnaast toe als gevolg van een lagere generieke korting.

Daarnaast hebben gebouwelijke investeringen als gevolg van beleidswijzigingen bij vreemdelingen bewaring meerjarig een ophogend effect op de kostprijzen.

Naast de inkoop van de in bovenstaande tabel genoemde intramurale plaatsen forensische zorg, is vanaf 2017 circa € 85 mln. beschikbaar voor ambulante zorg voor personen met een strafrechtelijke titel.

Licence