Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.6. Overzicht risicoregelingen

Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaand garanties

Geraamd te verlenen

Geraamd te vervallen

Uitstaand garanties

Geraamd te verlenen

Geraamd te vervallen

Uitstaande garanties

Garantieplafond

Totaal plafond

   

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

   

31

Inkoop Max

928.407

 

382.000

546.407

 

57.000

489.407

nvt

nvt

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

19.708

4.005

2.143

21.570

4.000

4.100

21.470

nvt

nvt

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI’s

27.182

 

717

26.465

 

746

25.719

nvt

nvt

 

totaal

975.297

4.005

384.860

594.442

4.000

61.846

536.596

   
Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitgaven

Ontvangsten

Stand risicovoorziening

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Stand risicovoorziening

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Stand risicovoorziening

Saldo

   

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

1.845

 

19.708

– 1.845

1.760

 

21.570

– 1.760

3.760

 

21.470

– 3.760

31 Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting die VenJ naar de politie en de politieacademie heeft, in het kader van de VUT, prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling) opgenomen. De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan de bedragen welke als vordering in de jaarrekeningen van de politie en de Politieacademie zijn opgenomen.11

33 Faillissementscuratoren

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) is voor faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn om onderzoek te doen of een procedure te starten en zo onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen.

34 Hypothecaire leningen aan JJI’s

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantieverlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiency-overwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage werden gesloten.

11

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 628, nr. 407

Licence